Одлука о избору најповољнијег понуђача за сукцессивно пружање услуге штампања и испоруке инстант срећака

3. октобар 2022.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-71-3-26/22, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  4622-01/22

Бања Лука, 30.09.2022. године

 

 

На основу члана 70.  Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка, по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-71-3-26/22 ( интерни бр. набавке 01-090 ), објављеног на веб порталу јавних набавки 18.08.2022. године и у „Служеном гласнику БиХ“ бр. 58/22 од 26.08.2022. године, за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-71-3-26/22 ( интерни бр. набавке 01-090 ), за набавку услуге сукцесивног  штампања и испоруке инстант срећки,  које је објављено на порталу јавних набавки 18.08.2022. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 26.08.2022. године у броју 58/22,  је предузеће „EAGLE PRESS PRIVATE LIMITED“ CHENNI-600081, INDIJA.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру јавне набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-2-71-3-26/22, за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки, количине цца 21.500.000 комада.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14. став 4. Закона о јавним набавкама из разлога јер је процјењена вриједност набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Дана 18.08.2022. године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 26.08.2022. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 58/22.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна (1)  понуда и то понуда понуђача „EAGLE PRESS PRIVATE LIMITED“ CHENNI-600081, INDIJA.

Јавно отварање понуда одржано је 29.09.2022. године у 11,30 часова.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјеле понуде.

Комисија је установила да је понуда понуђача „EAGLE PRESS PRIVATE LIMITED“ CHENNI-600081, INDIJA у потпуности у складу са свим условима из тендерске документације, како по питању формалних услова тако и по питању техничких карактеристика инстант срећки. Понуђач „EAGLE PRESS PRIVATE LIMITED“ CHENNI-600081, INDIJA је у склопу своје понуде доставио узорке инстант срећки за свих пет ( 5 ) величина тражених у тендерској документацији, на шта је био обавезан према условима из тендерске документације. Комисија је извршила провјеру достављених узорака инстант срећки, након чега је једногласно констатовала да достављени узорци у потпуности задовољавају техничке спецификације које су постављене у тендерској документацији.

У поступку набавке запримљена је само једна понуда која у потпуности одговара свим захтјевима из тендерске документације. Задовољена је конкуренција јер је обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, на потралу јавних набавки објављен је и сажетак обавјештења на енглеском језику, а тендерска документација је била на порталу јавних набавки доступна свим заинтересованим понуђачима. Предмет набавке је веома сложен и захтјева велику опремљеност и оспособљеност понуђача, како по питању техничке опремљености тако и по питању персоналне оспособљености пружаоца услуге. Број понуђача који могу задовољити постављене услове из тендерске документације је веома ограничен, у БиХ готово да не постоје док у окружењу се могу набројати на престе једне руке.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „EAGLE PRESS PRIVATE LIMITED“ CHENNI-600081, INDIJA из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове, како формалне тако и услове по питању пружања конкретне услуге – штампање инстант срећки у складу са техничким карактеристикама постављеним у тендерској докуемнтацији.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 1 Закона о јавним набавкама). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула