Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 003

20. децембар 2022.

Број: 5882-УП/22

Бања Лука, 14.12..2022. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 15. Правила лутријске игре на срећу „СЕДМИЦА“ серија 003, на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу број : 06/4-463-2135/20 од 06.11.2020.године ,Управа предузећа на 37. сједници одржаној дана 14.12.2022. године, доноси

 

 О Д Л У К У о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу   инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 003

 

Члан 1.

 

Рок за продају лутријске игре на срећу „СЕДМИЦА“ серија 003, емитоване по Правилима лутријске

игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 003, број 4867-УП/20 од 27.10.2020.године продужава се до 31.03.2023. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају

тј.30.05.2023. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија  и

Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Доставити:

–          Сектору за опште, правне и кадровске послове

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Финансијско рачуноводственом сектору

–          Сектор за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                    Горан Шаула

                                                                                                                _________________