ЈАВНИ ОГЛАС за продају службеног моторног возила Лутрије РС а.д. Бања Лука

27. фебруар 2023.

Број: 1001-01/23

Бања Лука, 24.02.2023. године

 

На основу Одлуке Надзорног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука бр. 776-НО/23 и члана 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за продају службеног моторног возила Лутрије РС а.д. Бања Лука

 

 

ПОДАЦИ О МОТОРНОМ ВОЗИЛУ

Члан 1.

Лутрија РС а.д. Бања Лука путем Јавне лицитације продаје моторно возило :

 

Марка возила PEUGEOT
Тип возила EXPERT KOMBI 1.6 BLUE HDI
Врста возила Путнички аутомобил
Број шасије VF3VABHVBJZ023302
Број мотора 10JBHJ0034116
Радни обим мотора 1560
Снага мотора у KW 70
Врста мотора Дизел
Боја возила Црна
Регистарске ознаке J89-T-078
Регистрован до 06.08.2023.
Пређена километража 88 500
Година производње 2018.
Почетна цијена 30.000,00 КМ

 

НАЧИН ПРОДАЈЕ

Члан 2.

            Продаја моторног возила се врши путем поступка Јавне лицитације, системом затворених понуда.

Продаја моторног возила се врши по принципу „виђено – купљено“ , без накнадних жалби и приговора који се односе на квалитет, стање, функционалност, изглед, скривене и друге евентуалне недостатке моторног возила.

Сви заинтересовани потенцијални понуђачи могу погледати моторно возило, дана 06.03.2023. године, у периоду од 12,00 до 13,00 сати, на паркингу Лутрије РС а.д. Бања Лука на адреси Вука Караџића бр. 2 Бања Лука, уз предходну најаву на телефон 051/432-700.

 

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Члан 3.

            Право учешћа у поступку Јавне лицитације, системом затворених понуда, имају сва правна и физичка лица, осим запосленика Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Сви понуђачи дужни су уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне цијене,  искључиво на један од  жиро рачуна Лутрије РС а.д. Бања Лука, са назнаком „уплата за јавну лицитацију“ :

  • 5510010001281981 Unicredit bank a.d.. ;
  • 562-099-00000296-91НЛБ Развојна банка а.д.;
  • 555-007-00219615-42 Нова банка а.д.

 

 

 

Понуђачу који купи моторно возило, уплаћени износ ( кауција ) ће се умањити од понуђене

цијене коју треба да плати за возило. Осталим понуђачима кауција се враћа. Уколико понуђач одустане од куповине, износ кауције се не враћа, а Предузеће има дискреционо право да лицитацију поништи или да  уговор додјели првом сљедећем понуђачу са листе успјешних понуђача уколико је цијена прихватљива.

 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Члан 4.

            Понуде обавезно доставити на датом Обрасцу за цијену понуде, у затвореној коверти, непосредно на протокол Предузећа или путем поште на адресу : Лутрија РС а.д. Бања Лука, Ул. Вука Караџића бр. 2, 78 000 Бања Лука, са назнаком : „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА КУПОВИНУ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА“.

            Образац за цијену понуде се може преузети у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука, на адреси Вука Караџића бр. 2 Бања Лука или на интернет страници „ lutrijars.com”.

Понуде доставити искључиво на Обрасцу за цијену понуде.

Понуде које пристигну након рока за пријем понуда, без обзира кад су послане,  неће се узети у разматрање, као ни понуде које не испуњавају тражене захтјеве из јавног огласа и чија је понуђана цијена мања од почетне.

 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Члан 5.

            Понуда мора да садржи :

а) За физичко лице – попуњен и потписан Образац за цијену понуде, копију личне карте  и доказ о уплаћеном депозиту ( кауција );

б) Податке о правном лицу – попуњен и печатом овјерен Образац за цијену понуде, Актуелни извод из судског регистра фотокопија овјерена од стране надлежног органа ( не старији од три мјесеца ), овлаштење лица за заступање у поступку Јавне лицитације, копија ЈИБ-а;

в) Потврда о уплаћеној кауцији;

г) Новчани износ понуде изражен у КМ ;

 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА

Члан 6.

            Понуђач, односно купац, чија понуда буде прихваћена, дужан је у року од седам ( 7 )  дана од дана пријема обавјештења приступити закључењу Уговора и уплатити пуни износ понуђене цијене за моторно возило, умањен за износ кауције.

Све трошкове око преноса права власништва, као и остале трошкове у складу са законским прописима сноси Купац.

 

ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦТАЦИЈЕ

Члан 7.

            Рок за доставу понуда истиче 10.03.2023. године  до 09,30 сати, а јавно отварање понуда ће се одржати исти дан  у 10,30 сати у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука, Ул. Вука Караџића бр. 2 Бања Лука.

Сви заинтересовани понуђачи могу присуствовати отварању понуда.

Критериј за вредновање понуда је највиша понуђена цијена, а у случају понуђене исте цијене, предност се даје понуђачу који је раније предао понуду за јавну лицитацију.

Минимални услов за одржавање и провођење лицитације биће испуњен уколико се за исту пријави  један понуђач који је понудио исту или већу цијену од почетне.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Члан 8.

            Све додатне иформације се могу добити на бр. телефона 051/432-700, контакт особа Бранислав Војновић.

 

 

 

                                                                                                                      Директор

                                                                                                                   Горан Шаула

Материјали за лицитацију