Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС

4. април 2023.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-27-3-4/23, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  1496-01/23

Бања Лука, 03.04.2023. године

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ) и члана 15. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-27-3-4/23, објављеног на веб порталу јавних набавки 17.03.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 20/23 од 24.03.2023. године, за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-27-3-4/23 објављеном на порталу јавних набавки 17.03.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 20/23 од 24.03.2023. године,  за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука на период од годину дана,  је предузеће „Брчко-гас осигурање“ д.д. Брчко.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из Члана 1. ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука на период од годину дана.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у Члану 87. став 2. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 )  из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Обавјештење о набавци бр. 662-7-2-27-3-4/23 објављеном на порталу јавних набавки 17.03.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 20/23 од 24.03.2023. године.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је три ( 3 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 31.03.2023. године, на којем није био присутан нико од

представника понуђача.

Након јавног отварања понуда, Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда, приликом чега је  утврдила сљедеће :

А) Понуде понуђача „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука (запримљена 30.03.2023. године и протоколисана под бројем 1468/23 ) и „Sarajevo osiguranje“ д.д. Сарајево ( запримљена 31.03.2023. године и протоколисана под бројем 1472/23 ) су неприхватљиве, из разлога јер је укупна цијена, сваке понуде појединачно, већа од процјењене вриједности јавне набавке, тј. укупна цијена за пружање конкретних услуга, сваке понуде појединачно, прелази планирана, односно обезбјеђена новчана средства уговорног органа за набавку.

Наиме, процјењена вриједност јавне набавке, за набавку пружања услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука, на период од годину дана, је 11.000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а. Понуђач „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука је понудио укупну цијену за пружање конкретних услуга у износу од 16.688,24 КМ без урачунатог ПДВ-а, а понуђач „Sarajevo osiguranje“ д.д. Сарајево је понудио укупну цијену за пружање конкретних услуга у износу од 13.482,51 КМ без урачунатог ПДВ-а.

Комисија за набавке је из свега наведеног, а у складу са Чланом 2. став (1) тачком л) алинејом 2) Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ) понуде понуђача „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука и „Sarajevo osiguranje“ д.д. Сарајево оцијенила као неприхватљиве и као такве неће бити предмет даље оцјене понуда за набавку услуге колективног осигурања радника имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Б) Понуда понуђача „Брчко-гас осигурање“ д.д. Брчко испуњава формалне услове из тендерске документације, те је, у складу са Чланом 2. став (1) тачком л) Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), оцјењена као прихватљива и понуђач је квалификован за додјелу уговора.

 

Комисија је извршила оцјену квалификоване понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „Брчко-гас осигурање“ д.д. Брчко, као економски најповољнијем понуђачу.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), можете изјавити жалбу у року од пет ( 5 ) дана од дана пријема ове одлуке, у складу са  Чланом 101. став 5. Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три ( Члан 99.  став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула