Одлука о сазивању Осамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

2. јун 2023.

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 21. сједници одржаној дана 24.05.2022. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Осамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Осамнаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 30.06.2023. године (петак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара;

3.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2022. године;

4.      Разматрање и усвајање:

–       Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2022. године

–       Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2022. годину

5.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2022. године;

6.      Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2022. године;

7.      Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2022. години;

8.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године;

9.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године;

10.  Остала питања

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 01.07.2023. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

 

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 20.06.2023.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XVIII  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                          Надзорног одбора

                                                                                                                             Милош Аћић

 

Материјали за 18. редовну скопштину акционара