Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге оглашавање на киосцима “iNovina”

6. јул 2023.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр.662-1-2-41-3-9/23, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге оглашавања на киосцима „iNovina“. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  3112-01/23

Бања Лука, 05.07.2023. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама  ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 и 59/22 ) и члана 15.  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка, по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-41-3-9/23, за набавку услуге оглашавања на киосцима „iNovina“,  објављеног на порталу јавних набавки 09.06.2023. године, а у „Службеном гласнику БиХ“ 16.06.2023. године у броју 43/23 ,  Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-41-3-9/23, за набавку услуге оглашавања на киосцима

„iNovina“, које је објављено на порталу јавних набавки 09.06.2023. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 16.06.2023. године у броју 43/23,  је предузеће „iNovine BH“  д.о.о. Сарајево.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-2-41-3-9/23 за набавку услуге

оглашавања на киосцима „iNovina“.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14. Закона о јавним набавкама.

Процјењена укупна вриједност набавке износи 17.000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Дана 09.06.2023. године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 16.06.2023 године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 43/23.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 04.07.2023. године.

Након јавног отварања понуда, Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјеле понуде.

Комисија за набавку је установила да понуда понуђача испуњава све формалне услове из тендерске документације, те да је понуђач квалификован за додјелу уговора у конкретном поступку набавке. Комисија сматра да је задовољена конкуренција јер је обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, као и тендерска документација, која је била доступна свим заинтересованим понуђачима.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „iNovine BH“  д.о.о. Сарајево, као економски најповољнијем понуђачу.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), можете изјавити жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема ове одлуке, у складу са  Чланом 101. став 1. тачка д)  Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три ( Члан 99.  став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула