Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге хотелског смјештаја са доручком за раднике Лутрије РС и хотелске услуге за састанке и конференције

7. септембар 2023.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама, по обавјештењу о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-1-22-14/23, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге хотелског смјештаја са доручком за раднике Лутрије РС и хотелске услуге за састанке и конференције. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 3940-01/23

Бања Лука, 06.09.2023. године

 

На основу члана 70. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.39/14 и 59/22 ),члана 4. став 1. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 02/23 ), а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведене процедуре јавне набавке за набавку услуге хотелског смјештаја са доручком за раднике Лутрије РС и хотелске услуге за састанке и конференције, по обавјештењу о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-1-22-14/23, објављеном на Порталу јавних набавки 17.08.2023. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

      Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке, покренутом у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама, по обавјештењу о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-1-22-14/23, објављеном на Порталу јавних набавки 17.08.2023. године, за набавку услуге хотелског смјештаја са доручком за раднике Лутрије РС и хотелске услуге за састанке и конференције, је предузеће „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋ“ д.о.о. Бијељина.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1. ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

      Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула процедуру јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 02/23 ) за набавку пружања услуга хотелског смјештаја са доручком за раднике Лутрије РС и хотелске услуге за састанке и конференције.

Основ за покретање поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама, уговорни орган види у члану 8. Закона о јавним набавкама, који се односи на набавку услуга из Анекса II Закона о јавним набавкама. Конкретно, услуге које су предмет јавне набавке, су наведене као хотелске и угоститељске услуге у Анексу II Закона о јавним набавкама у које спадају и Услуга које пружају објекти са ноћењем и доручком ( ЈРЈН: 55270000-3 ) и Хотелске услуге за састанке и конференције ( ЈРЈН: 55120000-7 ), а на чију се додјелу примјењује посебан режим.

Обавјештење о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-1-22-14/23 је објављено на Порталу јавних набавки 17.08.2023. године.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 ) понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 05.09.2023. године, на којем није био присутан нико од

представника понуђача.

Након јавног отварања понуда, приступило се прегледу и оцијени приспјеле понуде приликом  чега је установљено да понуђач испуњава формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган, што значи да је понуђач квалификован за додјелу уговора.

Извршена је оцјена квалификоване понуде и сачинињен је записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга у којем је предложено да се уговор додјели  понуђачу „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋ“ д.о.о.  Бијељина из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку из Записника о оцијени понуда, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), можете изјавити жалбу у складу са  Чланом 101. Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три ( Члан 99.  став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула