Одлука о поништењу поступка набавке за набавку здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС

10. новембар 2023.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама, по обавјештењу о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-22-17/23 објављеном на Порталу јавних набавки 17.10.2023. године и исправци обавјештења о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-8-19/23 објављеном на Порталу јавних набавки 24.10.2023. године, за набавку здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 4902-01/23

Бања Лука, 10.11.2023. године

 

 

На основу члана 69. став 3. а у складу са чланом 70. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, у поступку јавне набавке покренутом у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 02/23 ), по обавјештењу о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-22-17/23 објављеном на Порталу јавних набавки 17.10.2023. године и исправци обавјештења о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-8-19/23 објављеном на Порталу јавних набавки 24.10.2023. године, за набавку здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

Поништава се поступак јавне набавке, покренут у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама, по обавјештењу о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-22-17/23 објављеном на Порталу јавних набавки 17.10.2023. године и исправци обавјештења о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-8-19/23 објављеном на Порталу јавних набавки 24.10.2023. године, за набавку здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС а.д. Бања Лука, из разлога који су изван контроле уговорног органа, а све у складу са чланом 69. став 3. Закона о јавни набавкама ( „Службени гласник БиХ” број:39/14 и 59/22).

 

Члан 2.

      Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру поништења набавке до краја и обавијести понуђаче који су предали понуде у поступку набавке о резултатима поступка набавке.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула процедуру јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 02/23 ) за набавку пружања здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Основ за покретање поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама (у даљем тексту : Правилник), уговорни орган види у члану 8 Закона о јавним набавкама који се односи на набавку услуга из Анекса II Закона о јавним набавкама према посебном режиму. Набавка конкретних услуга је наведена у Анексу II Закона о јавним набавкама као здравствене, друштвене и повезане услуге. Набавка конкретних услуга је означена као : Услуге у области здравства ( ЈРЈН: 85100000-0 ),  Разне здравствене услуге ( ЈРЈН: 85140000-2 ) и Услуге у области амализе крви ( ЈРЈН: 85111810-1 ), а на чију се додјелу примјењује посебан режим.

Обавјештење о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-22-17/23 је објављено на Порталу јавних набавки 17.10.2023. године, а исправка обавјештења о набавци услуге из Анекса II бр. 662-9-2-2-8-19/23 је објављено на Порталу јавних набавки 24.10.2023. године.

Припремљен је Јавни позив за достављање понуда за набавку конкретних услуга и објављен на порталу јавних набавки истовремено са обавјештењем о набавци. Позивом је дефинисан предмет набавке, број радника који требају бити обухваћени ситематсим прегледом, спецификација услуга које су предмет набавке и други елементи из члана 5. став 6. Правилника.

Систематски преглед је требао да обухвати све раднике Лутрије РС, тј. укупно 99 радника.

Обзиром на распрострањеност пословних јединица Лутрије РС широм Републике Српске ( радна мјеста у продајној мрежи Лутрије РС- киосци широм РС ) Јавним позивом је предвиђено да се систематски преглед организује у четири града, и то: Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње, а све како би систематски преглед радника био ближе  пословним јединицама из којих су радници уговорног органа.

Предмет набавке није подјељен на лотове.

Предвиђено је да се за пружање конкретних услуга изабере више понуђача/добављача.

За крајњи рок за достављање понуда је одређен је 07.11.2023. године до 10:00 сати.

У року за достављање понуде запримљено је укупно пет ( 5 ) понуда и то једна понуда за пружање услуга у Требињу и четири понуде за пружање услуга у Бањој Луци.

За пружање здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС а.д. Бања Лука у Бијељини и Источном Сарајеву није пристигла нити једна понуда.

Број радника Лутрије РС у Бијељини ( 9 радника ) и Источном Сарајеву ( 11 радника ) који су требали бити обухваћени систематским прегледом представља више од 20 % од укупног броја радника Лутрије РС а.д. Бања Лука ( укупан бр. радника је 99 радника ), а којима неће бити пружена услуга систематског прегледа јер није пристигла нити једна понуда за те услуге.

Како предмет набавке није подјељен у лотове, већ је Јавним позивом одређено пружање

здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника Лутрије РС у четири града, и то: Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње, немамо законски основ за наставак поступка јавне набавке и избор понуђача који би нам половично пружили конкретне услуге, а што је у складу са општим принципима у поступцима јавних набавки из члана 3. Закона о јавним набавкама, а који се односе на најефикаснији циљ кориштења јавних средстава у вези са предметом набавке

Такође, сматрамо да није постигнута сврха јавне набавке, а то је систематски преглед свих радника Лутрије РС.

Обзиром на број здравствених установа у Републици Српској које су оспособљене и овлаштене за пружање здравствених услуга у циљу организовања систематског прегледа радника, уговорни орган у вријеме покретања поступка јавне набавке, није могао да предвиди да нити једна од тих установа неће учествовати у поступку јавне набавке за организовања систематског прегледа радника Лутрије РС у Бијељини и Источном Сарајеву, а посебно кад се узме у обзир да услуге које су предмет јавне набавке предстваљају основну дјелатност.

Разлози који су изван контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке (члан 69. став 3. Закона о јавним набавкама ) представљају основ за поништење поступка набавке.

Из свега наведеног одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22 ), можете изјавити жалбу у складу са  Чланом 101. Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три ( Члан 99.  став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Горан Шаула