Одлука О исправци одлуке број 5568-УП/23 од 22.12.2023.године

5. јануар 2024.

Број: 41-УП/24
Бања Лука 05.01.2024. година
На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања
Лука, а у вези Одлуке Државне лутрије Србије број 69/24 од 04.01.2024.године,
односно наш број протокола 39/24 од 05.01.2024. године, Управа Предузећа на 75
сједници одржаној дана 05.01.2024. године, доноси

О Д Л У К У
О исправци одлуке број 5568-УП/23 од 22.12.2023.године

Члан 1.

У Одлуци број 5568-УП/23 од 22.12.2023.године којом се одређује приређивање
Специјалних кола исправља се техничка грешка у формулацији у члану 4. и то ријечи
„ FORD KUGA TITANIUM X 1.5 ECOBLUE, у бруто вриједности од 85.237,09 КМ.“
тако да након исправке гласе „ FORD KUGA TITANIUM ECOBOOST 150 KS M6, у
бруто вриједности од 72.878,31 КМ.“
Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто
вриједности аутомобила тј.у износу од 72.878,31 КМ и третирати као добитници
новчаног добитка.

Члан 2.

Остале одредбе Одлуке бр. 5568-УП/23 од 22.12.2023.године остају на снази у
цијелости.

Члан 3.

Испрака техничке грешке производи правно дејство од дана 22.12.2023.године, када је
донијета Одлука број 5568-УП/23.

Члана 4.

Ова Одлука се објављује на интернет старници Лутрије Републике Српске.

Образложење :
У Одлуци броj 5568-УП/23 од 22.12.2023. године (а у вези са Одлуком Државне лутрије
Србије број 6421/1 од 22.12.2023.године) којом се одређује приређивање Специјалних
кола начињена је техничка грешка која се односи на назив аутомобила и бруто
вриједност добитка који се додјељује у оквиру ЕКСТРА ШАНСЕ, те се врши исправка
као у диспозитиву.

 

Достављено:

 

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникациних технологија

-ц/о

 

                                                                                                    Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула