Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку два стана који ће се додјељивати као награда у новој лутријској игри на срећу инстант срећки Лутрије Републике Српске.

5. новембра 2018.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем Јавног огласа за прикупљање понуда за куповину два стана објављеног у дневним новинама „Глас Српске“ у броју од  27.10.2018. године, за набавку два стана који ће се додјељивати као награда у новој лутријској игри на срећу инстант срећки Лутрије Републике Српске. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  5057-01/18

Бања Лука, 05.11.2018. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) и члана 15  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем Јавног огласа за прикупљање понуда за куповину два стана објављеног у дневним новинама „Глас Српске“ у броју од  27.10.2018. године, за набавку два стана који ће се додјељивати као награда у новој лутријској игри на срећу инстант срећки Лутрије Републике Српске, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем Јавног огласа за прикупљање понуда, објављеног у дневним новинама „Глас Српске“ у броју од  27.10.2018. године за набавку два стана који ће се додјељивати као награда у новој лутријској игри на срећу инстант срећки Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука је предузеће „HIDRO-KOP“ д.о.о. Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем Јавног огласа, за набавку два трособна стана, који ће се додјељивати као награде у новој лутријској игри на срећу инстант срећки коју ће приређивати Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука.

Основ за изузеће од примјене одредби Закона о јавним набавкама представља члан 10. став 1. Тачка е) Закона о јавним набавкама који се односи на куповину непокретне имовине.

Критериј за додјелу уговора је нанижа цјена.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 05.11.2018. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавке је установила да понуђач испуњава формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је извршила оцјену приспјеле понуда и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „HIDRO-KOP“ д.о.о. Бања Лука. из разлога јер је тај понуђач понудио  најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку сервера, 2 комада и пратеће опреме

24. августа 2018.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-86-3-18/18, за избор најповољнијег понуђача за  набавку сервера, 2 комада и пратеће опреме за потребе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  4143-01/18

Бања Лука, 24.08.2018. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) и члана 15  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-86-3-18/18,  упућеног понуђачима 10.08.2018. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за за  набавку сервера, 2 комада и пратеће опреме, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-86-3-18/18, за  набавку сервера, 2 комада и пратеће опреме, је предузеће „MINT ICT“ Тања Ивановић с.п. Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-86-3-18/18 за  набавку сервера, 2 комада и пратеће опреме

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Позив за достављање понуда упућен је 10.08.2018. године на три адресе понуђача и истовремено објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 24.08.2018. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Понуда понуђача „MINT ICT“ Тања Ивановић с.п. Бања Лука испуњава формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је извршила оцјену квалификоване понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних роба, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „MINT ICT“ Тања Ивановић с.п. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–         Понуђачу/има

–         У спис

–         А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

 

Одлука о поништењу поступка набавке сервера и пратеће опреме

25. јула 2018.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-69-3-14/18, за избор најповољнијег понуђача за  набавку сервера и пратеће опреме за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука. У скалду саРјешење бр. ЈН2-02-07-1-354-7/18 од 19.07.2018. године, којим је усвојила жалбу понуђача „D & D MONTAŽA“ д.о.о. Брчко и поништила тендерску документацију у поступку јавне набавке, уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 3640-01/18

Бања Лука, 25.07.2018. године

 

На основу члана 70. став 4. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ), члана 15. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, у поступку јавне набавке „Набавка сервера и пратеће опреме“ путем конкурентског захтјева бр. 06-177 по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-69-3-14/18, упућеног понуђачима 24.05.2018. године и истовремено објављеном на потралу јавних набавки, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

            Поништава се поступак јавне набавке „Набавка сервера и пратеће опреме“, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-69-3-14/18 објављеном на порталу јавних набавки 24.05.2018. године, из разлога неусклађености тендерске документације са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима што представља битну повреду одредби Закона о јавним набавкама.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова и Сектор за информационе и комуникационе технологије да припреме тендерску документацију за набавку сервера и пратеће опреме у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, те да предузму све неопходне радње како би се поступак набавке поново покренуо.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке „Набавка сервера и пратеће опреме“  путем конкурентског захтјева.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87. став 2 Закона о јавним набавкама БиХ ( у даљем тексту Закон ) из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Обавјештење о набавци бр. 662-7-1-69-3-14/18 је 24.05.2018. године објављено на порталу јавних набавки и истовремено је понуђачима упућен позив за достављање понуда.

Дана 28.05.2018. године понуђач „D & D MONTAŽA“ д.о.о. Брчко, путем пуномоћника адвоката Дражена Николића из Бијељине, изјавио је Жалбу на садржај тендерске документације, наводећи да иста садржи неправилности и да је неусклађена са Законом  и подзаконским актима.

Уговорни орган, поступајући по жалби, је утврдио да је иста благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица, али је неоснована, те ју је у законом предвиђеном року са комплетном документацијом везаном за поступак набавке просљедио Канцеларији за разматрање жалби- филијала Бања Лука.

Канцеларија за разматрање жалби – филијала Бања Лука рјешавајући по жалби је донијела Рјешење бр. ЈН2-02-07-1-354-7/18 од 19.07.2018. године, којим је усвојила жалбу понуђача „D & D MONTAŽA“ д.о.о. Брчко и поништила тендерску документацију у поступку јавне набавке „Набавка сервера и пратеће опреме“ по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-69-3-14/18.

Наиме, Канцеларија за разматрање жалби – филијала Бања Лука рјешавајући по жалби је утврдила да је уговорни орган прилком сачињавања тендерске документације прекршио одредбе члана 54. став 9. и 10. Закона, а чланом 54. Закона прописана је забрана уговорном органу да техничком спецификацијом упућује на одређеног произвођача, на поријекло робе, марке, патенте, типове, што доводи до фаворизовања одређених привредних субјеката или одређених производа. Даље, уговорни орган у тендерској документацији није оставио стварну могућност нуђења еквивалента нити је дао минималне техничке карактеристике за конкретну робу, која је предмет набавке, а Законом је прописано да техничке карактеристике морају свим понуђачима омогућити једнак и недискриминирајући приступ надметању. Из свега наведеног произилази да је тендерска докумантација, у конкретном поступку набаваке, неусклађена са Законом и да су прекршени и општи принципи из члана 3. Закона.

Неусклађеност тендерске документације са одредбама Закона представља битну повреду закона и доводи до поништења поступка набавке ( члан 103. став1 тачка а) Закона ), те је из тог разлога одлучено као у диспозитиву одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–         Понуђачу/има

–         У спис

–         А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

12. јула 2018.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-84-3-17/18, за избор најповољнијег понуђача за  набавку једног аутомобила за потребе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  3402-01/18

Бања Лука, 12.07.2018. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) и члана 15  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-84-3-17/18,  упућеног понуђачима 22.06.2018. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр.  662-7-1-84-3-17/18, објављеног на порталу јавних набавки 22.06.2018. године за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука је предузеће „VERANO MOTORS“ д.о.о. Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Позив за достављање понуда упућен је 22.06.2018. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 12.07.2018. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавке је установила да понуђач испуњава формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је извршила оцјену приспјеле понуда и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „VERANO MOTORS“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–         Понуђачу/има

–         У спис

–         А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

 

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге сукцесивног објављивања  лото извјештаја, маркице,  Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама

15. јуна 2018.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-70-3-15/18,, за избор најповољнијег понуђача за  за набавку услуге сукцесивног објављивања  лото извјештаја, маркице,  Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  2963-01/18

Бања Лука, 15.06.2018. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) и члана 15  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-70-3-15/18,  упућеног понуђачима 31.05.2018. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку услуге сукцесивног објављивања  лото извјештаја, маркице,  Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр.  662-7-2-70-3-15/18  , објављеног на порталу јавних набавки 31.05.2018. године за набавку услуге сукцесивног објављивања  лото извјештаја, маркице,  Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама  је предузеће „ГЛАС СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге сукцесивног објављивања  лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Позив за достављање понуда упућен је 31.05.2018. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигле су двије ( 2 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 12.06.2018. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавке је установила да сви понуђача испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је извршила оцјену приспјелих понуда и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „ГЛАС СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–         Понуђачу/има

–         У спис

–         А/А

 

Директор

Рајко Радовановић