Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији

19. децембар 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за избор најповољнијег понуђача за пружање услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука на Алтернативној телевизији. Након прегледа приспјеле понуде Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  5719-01/17

Бања Лука, 18.12.2017. године

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 )у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања( промоција ) Лутрије РС на Алтернативној телевизији, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач, у поступку јавне набавке по преговарачком поступку без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији, је предузеће „АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, уговорни орган види у члану 21 став 1 тачка ц Закона о јавним набавкама БиХ. Наиме,уговор се може додјелити само једном понуђачу који има ексклузивно право реемитовања игара на срећу ТВ Бинго и Лото 7 од 39 бројева, а обавеза Лутрије РС, према уговору о заједничком приређивању игара на срећу закљученим са Државном лутријом Србије, је да обезбједи  маркетинг на телевизији која врши реемитовање извлачења бројева у тим играма. Дакле ради се о заштити ексклузивног права.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Позив за преговарање упућен је 06.12.2017. године понуђачу „ Алтернативна телевизија“ д.о.о. Бања Лука.

Преговарачки поступак је одржан 18.12.2017. године.

Након одржаног преговарања,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјеле понуде.

Комисија је извршила оцјену приспјеле понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА“ д.о.о. Бања Лука.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

 

Директор

Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота прије пројекције филмова

15. децембар 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за избор најповољнијег понуђача за пружање услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука у кино дворанама путем рекламног спота који ће се свакодневно емитовати прије пројекције филмова и путем ролапа у предулазу кино дворана. Након прегледа приспјеле понуде Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  5679-01/17

Бања Лука, 14.12.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 )у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања( промоција ) Лутрије РС путем рекламног спота који ће се савкодневно емитовати прије пројекције филмова и путем ролапа у предулазу кино дворана., Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач, у поступку јавне набавке по преговарачком поступку без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота који ће се савкодневно емитовати прије пројекције филмова и и путем ролапа у предулазу кино дворана, је предузеће „Оскар филм“ д.о.о. Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота који ће се савкодневно емитовати прије пројекције филмова и путем ролапа у предулазу кино дворана.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, уговорни орган види у члану 21 став 1 тачка ц Закона о јавним набавкама БиХ. Наиме,уговор се може додјелити само једном понуђачу који има ексклузивно право приказивања филмова,тј. власник је опреме за приказивање филмова (дигитални 3Д пројектори за приказивање филмова преко којих се искључиво приказују филмови јер је класична филмска трака избачена из употребе ), дакле ради се о заштити ексклузивног права.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Позив за преговарање упућен је 07.12.2017. године понуђачу „ Оскар филм“ д.о.о. Бања Лука.

Преговарачки поступак је одржан 14.12.2017. године.

Након одржаног преговарања,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјеле понуде.

Комисија је извршила оцјену приспјеле понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „ Оскар филм“ д.о.о. Бања Лука.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

Одлука о поништењу поступка набавке за сукцесивну набавку услуге креирања израде и избора пропагандних средстава за потребе Лутрије РС

21. јул 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем позива за достављање понуда ( у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама)  за избор најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку услуге избора, израде и креирања пропагандних средстава за потребе Лутрије РС. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  3505-01/17

Бања Лука, 20.07.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, путем позива за достављање понуда за сукцесивну набавку услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава, упућеног понуђачима 27.06.2017. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука,  доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

      Поништава се поступак јавне набавке, покренут у складу са Правилником о поступкудодјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама за сукцесивну набавку услуге избора, креирања и израде пропагандних средстава за потребе Лутрије РС а.д.Бања Лука, из разлога јер је цијена понуде знатно већа од обезбјеђених средстава за конкретну набаваку.

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да предузме све неопходне радње како би се окончао поступак набавке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Образложење

      Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула процедуру јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 66/16 ) за набавку сукцесивног пружања услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава.

Основ за покретање поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, уговорни орган види у члану 8 Закона о јавним набавкама БиХ који се односи на набавку услуга из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( гдје су у тачки 10 наведене рекреационе услуге, културне и спортске услуге у које спадају и услуге продукције рекламног филма ЈРЈН- 92111210-7 )  према посебном режиму.

Позив за достављање понуда упућен је 27.06.2017. године на три адресе понуђача и истовремено је објављен на интернет страници Лутрије РС.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 13.07.2017. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавке је установила да понуђач испуњава формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Такође, Комисија за набавку је утврдила да је цијена понуде знатно већа од обезбјеђених средстава за конкретну набавку што представља законски основ за поништење поступка набавке.

 

Након што је установила горе наведено, Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се у складу са чланом 69 став 2 тачка е) Закона о јавним набавкама поништи поступка набавке из разлога јер је понуђена цијена знатно већа од обезбјеђених стредстава за конкретну набавку.

 

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

 

 

 

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за услугу сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, одлука, обавјештења и огласа у дневним новинама

20. јул 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-67-3-13/17 , за избор најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, одлука, обавјештења и огласа за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  3483-01/17

Бања Лука, 19.07.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-67-3-13/17,  упућеног понуђачима 28.06.2017. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за сукцесивну набавку услуге објављивања лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр.  662-7-2-67-3-13/17, објављеног на порталу јавних набавки 28.06.2017. године за набавку услуге сукцесивног објављивања  лото извјештаја, маркице,  Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама  је предузеће „ГЛАС СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука.

 

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

      Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге сукцесивног објављивања  лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, одлука и обавјештења за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у дневним новинама.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Позив за достављање понуда упућен је 28.06.2017. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигле су четири ( 4 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 17.07.2017. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавке је установила да сви понуђача испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је извршила оцјену приспјелих понуда и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „ГЛАС СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено јекао у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић

 

 

 

 

Одлука о поништењу поступка за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем билборда

23. мај 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-42-3-9/17 , за избор најповољнијег понуђача за набавка услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем билборда током 2017. године. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 2556-01/17

Бања Лука, 22.05.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева бр. 06-167, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-42-3-9/17 упућеног понуђачима 03.04.2017. године и истовремено објављеном на потралу јавних набавки, за набавку услуге реекламирања Лутрије РС путем билборда током 2017. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

            Поништава се поступак јавне набавке, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-42-3-9/17 објављеном на порталу јавних набавки 03.04.2017. године, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем билборда током 2017. године, из разлога јер понуђач „ДЛ ПЛАКАТ“ д.о.о. Бања Лука, који је у поступку набавке оцјењен као економски најповољнији понуђач, није у остављеном року доставио тражене доказе којим доказује испуњење услова из члана 45 Закона о јавним набавкама.

 

Члан 2.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем билборда током 2017. године.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ ( у даљем тексту Закон ) из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

У термину остављеном за пријем понуда, пристига је једна ( 1 )  понуда.

Комисија за набавку је извршила оцјену понуде и предложила да се уговор додјели понуђачу „ДЛ ПЛАКАТ“  д.о.о. Бања Лука  из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове. Понуђач је обавјештен о резултатима оцјене понуде путем препоручене поштанске пошиљке, која му је уручена 26.04.2017. године ( што је видљиво из повратнице и извјештаја о уручењу ). Понуђачу је остављен рок од седам ( 7 ) дана од дана пријема обавјештења да достави документе којима потврђује испуњеност услова из члана 45 Закона. Рок за достављање докумената је истекао 03.05.2017. године, а како понуђач није доставио тражене документе, уговорни орган је у складу са чланом 68 став 1 Закона  његову понуду одбацио.

Како је понуђач „ДЛ ПЛАКАТ“ д.о.о. једини учествовао у поступку набавке, уговорни орган није могао примјенити члан 72 став 3 Закона, према којем се уговор може понудити на потпис понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након понуде некономски најуспјешнијег понуђача, те је из тог разлога одлучено као у диспозитиву ове одлуке, тј. поништен је поступак набавке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Законао јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић