ПРАВИЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ ЏОКЕР

На основу члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 22/19) и члана 43. алинеја 18. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Управа предузећа на 42. сједници одржаној дана 20.08.2019. године, доноси

 

ПРАВИЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ ЏОКЕР

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

[1.1.] Правила лутријске игре на срећу Џокер представљају опште услове (генералну понуду) за закључење уговора по приступу за учествовање у игри на срећу, којима се утврђује начин приређивања игре на срећу Џокер коју приређују „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту Лутрија Републике Српске) на територији Републике Српске и „Државна Лутрија Србије“ д.о.о. Београд (у даљем тексту Државна лутрија Србије) на територији Републике Србије, заједнички назив Приређивачи ( у даљем тексту Приређивач).

Члан 2.

[2.1.] Ова Правила обавезују све субјекте који ступају у међусобне односе поводом приређивања игре Џокер: Приређивача, лица која примају уплату и учеснике у игри у својству лица која самом уплатом путем лутријских терминала или путем других телекомуникационих средстава прихватају ова Правила и обавезују се да ће их се придржавати.

[2.2.] Приређивач је дужан да објави ова Правила у дневној штампи и на интернет страници www.lutrijars.com.

[2.3.] Ова Правила морају да се налазе на свим уплатним мjестима Лутрије Републике Српске.

[2.4.] Лицима заинтересованим за игру, радник на уплатном мјесту је дужан да омогући упознавање са овим Правилима, односно да их да на увид.

 

[2.5.] Физичко лице – особа млађа од 18 година не може бити учесник у игри на срећу из члана 1. ових   Правила. Ради потврде пунољетства учесник је дужан, на захтјев лица које прима уплату, показати истом важећу личну исправу на увид.

[2.6.]Представник приређивача задржава копију личног документа у складу са Законом о заштити личних података.

Члан 3.

[3.1.] Учесник у игри ЏОКЕР је ималац потврде о уплати путем лутријског терминала, ако је своју уплату извршио на уплатном мјесту Приређивача или ималац електронске потврде о уплати за учествовање у игри путем других телекомуникационих средстава, под условом да је уплата регистрована и благовремено депонована у Централни трезор Приређивача (у даљем тексту ”трезор”) који се налази у сједишту Приређивача, и то прије извлачења бројева за одређено коло игре ЏОКЕР, као и да су испуњени и други услови предвиђени овим Правилима.

[3.2.] Уплата за учешће у игри ЏОКЕР прима се на уплатним мјестима Приређивача путем лутријских терминала, или путем других телекомуникационих средстава.

 

II НАЧИН ПРИРЕЂИВАЊА И ПРИЈЕМ УПЛАТЕ

Члан 4.

[4.1.] Учесник у игри ЏОКЕР попуњава помоћни листић за пријем уплате за учешће у игри Лото 7/39 и Лото плус, на коме у рубрици “Играм ЏОКЕР комбинација”, обиљежава знаком ”X” укупан изабрани број ЏОКЕР комбинација, при чему у појединачним пољима те рубрике може обиљежити 1, 2, 5, 10 или 50 комбинација, односно ријеч “НЕ” уколико не жели да учествује у игри ЏОКЕР.

[4.2.] Помоћни листић је искључиво помоћно средство и не може послужити као доказ за учешће у игри, нити за исплату добитка. Доказ за учествовање у игри искључиво је потврда о уплати, односно е-потврда.

 

 

III ПОТВРДА О УПЛАТИ И ЕЛЕКТРОНСКА ПОТВРДА О УПЛАТИ

Члан 5.

[5.1]  Потврда о уплати је одштампани запис на  термо-папиру лутријског терминала послије очитавања одиграних броја ЏОКЕР комбинација са помоћног листића.

[5.2] Електронска потврда (е-потврда) о уплати представља електронски запис потврде о уплати у централном рачунарском систему Приређивача, код уплате путем других телекомуникационих средстава.

Члан 6.

[6.1]  У игри ЏОКЕР извлачи се шестоцифрени број који је одштампан на доњој десној страни помоћног листића из члана 4. став 1. ових Правила. Учесник бира шестоцифрени број приликом избора помоћног листића.

[6.2.] Приликом уплате попуњавањем помоћног листића, односно приликом уплате путем других телекомуникационих средстава, на потврди о уплати, односно е-потврди се исписује онолико шестоцифрених бројева у низу колико је учесник изабрао Џокер комбинација.

[6.3.] Уколико изабере више од једне Џокер комбинације, на потврди о уплати, односно е-потврди, биће као први исписан Џокер број који учесник може сам одабрати или који се налази на помоћном листићу, а затим слиједи растућа секвенца 6-цифрених бројева и то:

 • ако изабере 2 комбинације, на потврди, односно е-потврди, се исписује изабрана Џокер комбинација и сљедећа Џокер комбинација, која је такође 6-цифрени број увећан за 1 у односу на први Џокер број,
 • ако изабере 5 комбинација, на потврди, односно е-потврди, се исписује изабрана Џокер комбинација иза које слиједи низ од још 4 Џокер комбинације,
 • ако изабере 10 комбинација, на потврди, односно е-потврди, се исписује изабрана Џокер комбинација иза које слиједи низ од још 9 Џокер комбинација и
 • ако изабере 50 комбинација, на потврди, односно е-потврди, се исписује изабрана Џокер комбинација иза које следи низ од још 49 Џокер комбинација.

[6.4.] Уколико низ 6-цифрених бројева досегне број 999 999, први сљедећи број је 000 000, затим 000 001, 000 002 итд.

[6.5.] Учесник може и сам одабрати први Џокер број без обзира на бројеве на помоћном листићу.

Члан 7.

[7.1.] Цијена комбинација у редовним и Специјалним колима игре ЏОКЕР износи 0,35 КМ.

Члан 8.

[8.1.] Игра ЏОКЕР редовно се приређује по колима два пута недјељно, по правилу, уторком и петком.

[8.2] У игри ЏОКЕР могу се приређивати и Специјална кола, у редовном или ванредном термину, и то тако што се уплата за Специјално коло може примати истовремено са уплатом редовног кола из става 1. овог члана.

[8.3] Ознака кола игре ЏОКЕР на потврди о уплати, односно е-потврди, идентична је ознаци кола у игри Лото 7/39 и игри Лото плус, тј. ЏОКЕР представља додатну игру игре Лото 7/39 и игре Лото плус и не може се уплатити самостално, па се према томе све одредбе Правила игре Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус у вези са начином и динамиком приређивања редовних и Специјалних кола односе и на начин и динамику приређивања игре ЏОКЕР.

Члан 9.

[9.1.] Помоћни листић се попуњава читко, без исправљања и неправилног прецртавања, односно тако што играч обиљежава број ЏОКЕР комбинација који жели да одигра или ријеч „НЕ“ уколико не жели да учествује у игри, у пољу предвиђеном за избор игре ЏОКЕР.

[9.2.] У игри ЏОКЕР учествују само оне потврде о уплати, односно е-потврде, које на себи имају исписан барем један, а највише 50 шестоцифрених Џокер комбинација, чиме се потврђује да је наплаћена накнада за учешће у игри.

[9.3.] Уколико означи ријеч “НЕ”, Учесник добија потврду о уплати, односно е-потврду, на којој је исписано “ЏОКЕР: НЕ” и тиме не учествује у извлачењу, без обзира на ознаке на помоћном листићу.

Члан 10.

[10.1.] Ималац потврде о уплати дужан је да упореди изабране комбинације на помоћном листићу са комбинацијама и отиснутим ознакама на потврди о уплати јер накнадни приговори не важе. Важећи је искључиво испис на потврди о уплати односно њен запис депонован у трезору Приређивача.

 

[10.2.] Добитна потврда гласи на доносиоца и представља једини основ за исплату добитака.

[10.3.] Уплата за игру ЏОКЕР може се примати за више кола унапријед, путем претплате.

[10.4.] Ако Приређивач на захтјев Учесника, из било ког разлога сторнира потврду о уплати, иста ће се сматрати неважећом и не учествује у утврђивању добитака тог кола, те посједовање сторниране потврде о уплати доносиоцу неће омогућити исплату добитка.

Члан 11.

[11.1.] Уплата за учешће у игри Џокер прима се до рока који одреди Приређивач, по правилу 2 сата пре почетка ТВ извлачења.

Лице овлашћено за пријем уплате дужно је да обавијести заинтересована лица о крајњем року уплате.

 

IV НАЧИН ИЗВЛАЧЕЊА, УТВРЂИВАЊЕ ДОБИТАКА И КОМИСИЈА ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ

Члан 12.

[12.1.] Извлачење бројева за игру ЏОКЕР се обавља у истом ТВ преносу када и ТВ извлачења бројева у игри Лото 7/39 и игри Лото плус.

[12.2.] Извлачење добитне комбинације у игри ЏОКЕР обавља се из посебног лутријског бубња са шест комора за извлачење појединачних цифара у распону од 0 до 9, од којих свака садржи по 10 куглица означених бројевима од 0 до 9.

[12.3.] Извлачи се шест бројева за добитак ЏОКЕР.

Члан 13.

[13.1.] Извлачење добитне комбинације у игри ЏОКЕР обавља се јавно, у директном ТВ преносу, пред Комисијом за извлачење од најмање три члана.

[13.2.] Чланове Комисије именује Приређивач.

[13.3.] Комисија за извлачење у четири примјерка води Записник о извученим бројевима за игру ЏОКЕР.

[13.4.] Записник потписују сви присутни чланови Комисије за извлачење.

[13.5.] Упутство о раду Комисије за извлачење доноси Приређивач.

 

V ФОНД ДОБИТАКА И КОМИСИЈА ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ ДОБИТКА

Члан 14.

[14.1.] Фонд добитака у редовном колу игре ЏОКЕР износи 60% од укупног износа уплате по документима који су депоновани у трезор за то коло.

[14.2.] Приређивач може посебном одлуком да одреди минимални Гарантовани износ фонда за добитак ЏОКЕР.

[14.3.] Уколико је у фонду за “ЏОКЕР”, акумулисан износ мањи од гарантованог, а добитак ЏОКЕР се извуче, фонд за добитак се увећава у том колу за недостајући инос.

Члан 15.

[15.1.] У игри на срећу ЏОКЕР постоји једна врста добитка – ЏОКЕР, добитак са погођених свих 6 бројева.

[15.2.] Уколико у поједином извлачењу није утврђен добитак ЏОКЕР, фонд добитака из текућег кола преноси се у прво наредно коло.

[15.3.] Износ добитка утврђује се тако што се фонд добитка дели сразмјерно потврђеном броју добитака.

Члан 16.

[16.1.] Добитке потврђује Комисија за потврђивање, односно утврђивање добитака (у даљем тексту: Комисија трезора), у саставу од најмање три члана.

[16.2.] Чланове Комисије именује Приређивач.

[16.3.] Комисија трезора добитке потврђује само на основу докумената које је до рока утврђеног у члану 11. овог Правила депоновала у трезор.

[16.4.] Комисија трезора је дужна да најкасније у року од 3 дана од дана извлачења бројева одређеног кола, сачини записник о потврђеном износу уплате и потврђеном броју добитака.

[16.5.] На основу записника Комисије трезора објављује се Службени привремени извјештај о резултатима игре за одређено коло ЏОКЕР на начин из члана 2. став 2. ових Правила.

[16.6.] Службени привремени извјештај садржи:

 • добитну комбинацију за ЏОКЕР ;
 • износ примљене уплате;
 • укупан фонд за добитак ЏОКЕР;
 • број добитака и износ добитка;
 • бројеве потврда о уплати или е-потврда о уплати који су остварили добитак ЏОКЕР;
 • рок за подношење приговора за добитак ЏОКЕР у извлачењу;
 • рок за исплату добитка.

[16.7.] Приређивач у дневном листу и на интернет страници www.lutrijars.com, објављује Службени привремени извештај о резултатима игре, а најкасније у року од 3 дана од дана извлачења одређеног кола.

[16.8.] Службени привремени извештај потписују директори Приређивача.

Члан 17.

[17.1.] Ималац потврде о уплати, односно е-потврде, који има добитак “ЏОКЕР” у одређеном колу, а чији број потврде о уплати, односно е-потврде, није објављен или је број добитака на потврди о уплати, односно е-потврди, погрешно објављен у Службеном привременом извештају за одређено коло, има право да поднесе приговор.

[17.3.] Посљедњи дан за приспјеће приговора из става 1. овог члана је на дан извлачења бројева наредног кола игре  Џокер, до рока из члана 11. ових Правила.

[17.4.] Приговор који је примљен по истеку рока из става 3. овог члана је неблаговремен и не узима се у разматрање.

Члан 18.

[18.1.] Комисија трезора разматра благовремено примљене приговоре из члана 17. ових Правила и саставља посебан записник у који уноси који су приговори основани, а који неосновани.

[18.2.] На основу Службеног привременог извјештаја из члана 16. ових Правила и посебног записника Комисије трезора из става 1. овог члана, Приређивач објављује Службени коначни извјештај за добитак “ЏОКЕР” у извлачењу у игри ЏОКЕР.

[18.3.] Службени коначни извјештај за одређено коло објављује се у склопу Службеног привременог извјештаја за прво наредно коло игре Лото 7 /39 и игре Лото плус.

 

VI ИСПЛАТА ДОБИТАКА

Члан 19.

[19.1.] Добитак “ЏОКЕР” исплаћују се у року од 60 дана рачунајући од првог наредног дана по објављивању Службеног коначног извјештаја игре ЏОКЕР.

Члан 20.

[20.1.] У случају да добитник на истој потврди, односно е-потврди, оствари добитак у игри ЏОКЕР и у играма  Лото 7/39 и Лото плус, добитке ће потраживати и наплаћивати истовремено, у складу са роковима исплате и врстама добитака оствареним у обе игре истовремено.

[20.2.] Добитак ЏОКЕР исплаћује Приређивач.

[20.3.] Приређивач може посебном одлуком да изврши прерасподјелу Фонда неисплаћених добитака у ”Фонд  добитака” игре ЏОКЕР за допуну недостајућег дела гарантованог фонда  или за увећање фонда добитака ЏОКЕР.

 

VII ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА

 

Члан 21.

[21.1.] За добитке према учесницима, Приређивач одговора свим својим средствима, ако су испуњени услови утврђени овим Правилима.

[21.2.] Солидарна одговорност Приређивача је искључена.

Члан 22.

[22.1.] За обавезе према Учесницима у игри ЏОКЕР одговара Приређивач на чијем уплатном мјесту је извршена уплата ако су испуњени услови утврђени овим Правилима.

[22.2.] Одговорност Приређивача из става 1. овог члана према имаоцу добитне потврде настаје када се утврди да је потврда за учешће у игри ЏОКЕР примљена и депонована у трезор у року из члана 11. ових Правила.

[22.3.] Приређивач не одговара за штету услед крађе, пожара, поплаве или друге више силе због чега је дошло до нестанка или уништавања потврда за учешће у игри ЏОКЕР.

[22.4.] Приређивач може из оправданих разлога отказати или одложити заказано извлачење, у свему у складу са одредбама Закона о играма на срећу.

[22.5.] Приређивач, односно Комисија за извлачење дужан је да на доступан начин објави информацију о одлагању или отказивању ТВ извлачења.

 

VIII ЗАСТАРЈЕЛОСТ

Члан 23.

Члан 24.

[24.1.] Подаци о уплати у игри ЏОКЕР чувају се на начин као и подаци игре Лото 7/39 и игре Лото плус.

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 25.

[25.1.] У погледу начина приређивања, обраде, и других услова за учешће у игри ЏОКЕР, а који нису регулисани овим Правилима, у свему важе одговарајуће одредбе Правила игре на срећу Лото 7/39 и игре Лото плус.

Члан 26.

[26.1.] За рјешавање спорова који проистичу из учешћа у игри ЏОКЕР надлежан је суд у сједишту Приређивача на чијој територији је извршена уплата.

 

Члан 27.

[27.1.] Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Републичке управе за игре за срећу, а примјењују се почетком пријема уплате за коло игре ЏОКЕР, које ће посебном одлуком одредити Приређивач. Ступањем на снагу ових Правила престају да важе Правила игре на срећу „ЏОКЕР“ од 10.11.2009. године, те Правила о измјенама и допунама правила игре на срећу „ЏОКЕР“ од 22.07.2011. године.

 

Предсједник Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

На ова правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број 06/4-463-2680/19 од 27.08.2019. године.