Правила инстант срећке “Џокер”

Члан 1

Овим правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија РС (у даљем тексту: Приређивач) приређује новчану инстант срећку (инстант лутрију) “JOKER “ серија 003 (у даљем тексту: инстант срећка).

Члан 2

Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

Члан 3

За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

Члан 4

Инстант срећка се емитује у серији од 500 000 (петсто хиљада) комада.

Члан 5

Трећој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 015.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре бар код формата на инстант срећки штампа у складу са Одлуком бр. 955-01/13 о начину шифрирања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

Члан 6

Управа Лутрије Републике Српске именује Комисију која доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Управа Лутрије Републике Српске именује Комисију за квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за квантитативни и квалитативни пријем да је срећка у складу са Правилима игре.

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

Члан 7

Предња страна инстант срећке садржи: назив инстант срећке, лого приређивача, цијена у КМ, бар-код и једну површину прекривену емулзијом на којој је исписан текст: „4 ИГРЕ”. Испод површине са емулзијом налазе се 2 (два) хоризонтална реда означена са 1. и 2. са по три поља на којим су исписани слот-симболи, 2 (два) хоризонтална реда означена са 3. и 4. са по четири поља на којим су исписани симболи карата за играње, те бар-код.

Димензије срећке су: 100,5 x 63,5 мм, обрезано. Оријентација срећке је усправно.

На полеђини инстант срећке налази се скраћени извод из Правила игре, шема добитака инстант срећке, лого приређивача, QR код и ознака серије. Осим назива срећке, писмо је ћирилица.

Члан 8

Цијена једне инстант срећке је 1 КМ. Емисија једне серије је 500 000 комада, а емисиона вриједност је 500 000 КМ. Фонд добитака износи 60 % емисионе вриједности серије, тј. 300 000 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

5 ПРЕМИЈА ПО 10 000 КМ= 50 000 КМ
5 ПРЕМИЈА ПО 5 000 КМ= 25 000 КМ
30 ПРЕМИЈА ПО 1 000 КМ= 30 000 КМ
200 ДОБИТАКА ПО 100 КМ= 20 000 КМ
400 ДОБИТАКА ПО 50 КМ= 20 000 КМ
1000 ДОБИТАКА ПО 10 КМ= 10 000 КМ
5000 ДОБИТАКА ПО 5 КМ= 25 000 КМ
5000 ДОБИТАКА ПО 2 КМ= 10 000 КМ
110000 ДОБИТАКА ПО 1КМ= 110 000 КМ

УКУПНО: 121 600 ДОБИТАКА и 40 ПРЕМИЈА У ИЗНОСУ ОД 300 000 КМ

Члан 9

Добици инстант срећке су у новцу. На срећки постоје 4 игре: сваки од 4 хоризонтална реда представља засебну игру. У играма означеним са 1. и 2. добитак доносе три иста знака у једном реду, а износ је одређен шемом добитака наведеном у прилогу Правила игре и на полеђини инстант срећке. У играма означеним са 3. и 4. добитак доносе четири иста знака у једном реду, а износ је одређен шемом добитака наведеном у прилогу Правила игре и на полеђини инстант срећке. На једној инстант срећки може може бити само једна добитна комбинација. Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

Члан 10

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку, ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена физичким или хемијским утицајем, или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви, симболи или слова приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

Члан 11

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви, симболи и слова на пољима испод површине под емулзијом.

Члан 12

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

Члан13

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

Члан14

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Управе Приређивача. Рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Управе Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

Члан. 15

Приређивач инстант срећке не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

Члан16

Испод емулзије на којој пише “4 ИГРЕ” налази се бар-код шифра. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

Члан 17

Ова Правила ће бити објављена у дневној штампи и доступна су свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

Члан18

За евентуалне спорове, проистекле из учешћа у инстант срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

Члан19

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

На ова Правила дата је сагласност Министарства финансија РС, Број: 06/4-463-1097/13 од 08.04.2013. године.