Правила инстант срећке “Скутер”

Члан 1

Овим правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија РС (у даљем тексту: Приређивач) приређује робно-новчану инстант срећку (инстант лутрију) “SCOOTER “ (у даљем тексту: инстант срећка).

Члан 2

Инстант срећка приређује се на територији Републике Српске и Брчко Дистрикта.

Члан 3

За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

Члан 4

Инстант срећка се емитује у серији од 500.000 (петсто хиљада) комада.

Члан 5

Првој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 10.

Члан 6

Управа Лутрије Републике Српске именује Комисију која доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, као и шему бар-кодова. Наведене шеме обавезујуће су за штампарију из чл. 3. Управа Лутрије Републике Српске именује Комисију за квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за квантитативни и квалитативни пријем да је срећка у складу са Правилима игре.

Штампарија из члана 3 гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

Члан 7

Предња страна инстант срећке садржи: лого приређивача, назив инстант срећке, цијена у КМ, ПОДАТАК О ПРЕМИЈАМА, бар-код и једну површину прекривену емулзијом на којој је исписан текст: „ОГРЕБИ ЖАПЦА”. Испод површине са емулзијом налазе се 3 (три) поља у облику лога ЛРС на којима су симболи: скутер и „смилеy“ (лице са осмијехом), те бар-код.

Димензије срећке су: 100,5 x 63,5 мм, обрезано. Оријентација срећке је водоравно.

На полеђини инстант срећке налази се скраћени извод из Правила игре, шема добитака инстант срећке и рок у ком престаје право на наплату добитака. Полеђина инстант срећке је црно-бијела. Осим назива срећке, писмо је ћирилица.

Члан 8

Цијена једне инстант срећке је 1 КМ. Емисија једне серије је 500 000 комада, а емисиона вриједност је 500 000 КМ. Фонд добитака износи 60 % емисионе вриједности серије, тј. 300 000 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

РАСПОРЕД ФОНДА ДОБИТАКА:

120 ПРЕМИЈА СКУТЕР ПО 1 000 КМ = 120 000 КМ
180 000 ДОБИТАКА ПО 1 КМ = 180 000 КМ

УКУПНО: 180 000 ДОБИТАКА и 120 ПРЕМИЈА У ИЗНОСУ ОД 300 000 КМ

Члан 9

Добици инстант срећке су у новцу и роби (скутери). Добитак доносе три иста знака на три поља на једној инстант срећки и то: 3 сличице „смилеy“ доносе добитак 1 КМ (замјена), а 3 сличице „скутер“ доносе добитак скутер. Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

Члан 10

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку, ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу.

У случају немогућности испоруке робног добитка (скутера), Приређивач задржава право добитнику исплатити одговарајућу новчану вриједност добитка наведену у распореду фонда добитака.

Робни добитак (скутер) не мора у потпуности одговарати слици на инстант лутрији или рекламама (боја, тип и сл.).

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена физичким или хемијским утицајем, или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви, симболи или слова приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

Члан 11

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви, симболи и слова на пољима испод површине под емулзијом.

Члан 12

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

Члан 13

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

Члан 14

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Управе Приређивача. Рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Управе Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

Члан 15

Приређивач инстант срећке не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

Члан 16

Испод емулзије на којој пише “ОГРЕБИ” налази се бар-код шифра. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

Члан 17

Ова Правила ће бити објављена у дневној штампи и доступна су свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

Члан 18

За евентуалне спорове, проистекле из учешћа у инстант-лутрији, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

Члан 19

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

На ова Правила дата је сагласност Министарства финансија РС, Број: 06/4-463-102/11 од 18.01.2011. године.