ПРАВИЛА ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ ИНСТАНТ СРЕЋКА “ ТРЕЋА СРЕЋА “ –  серија 019

На основу члана 25. и члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19.) и члана 43. алинеја 18. и 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на четрдесетседмој сједници одржаној дана 18.10.2019. године, донијела је

 

П  Р  А  В  И  Л  А

ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ

ИНСТАНТ СРЕЋКА “ ТРЕЋА СРЕЋА “ –  серија 019

 

Члан 1.

 

Овим Правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија РС (у даљем тексту: Приређивач) приређује новчану инстант срећку (инстант лутрију) “Трећа срећа “  (у даљем тексту: инстант срећка).

 

Члан 2.

 

            Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

 

Члан 3.

 

За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

 

Члан 4.

 

Инстант срећка се емитује у серији од 1.000.000 (један милион) комада.

 

Члан 5.

 

Деветнаестој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 40.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар код формату на инстант срећки штампа у складу са одлуком о начину шифрирања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

 

 

Члан 6.

 

Директор Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке. Комисија доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

 

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

 

Члан 7.

 

Предња страна инстант срећке садржи: лого фирме, назив инстант срећке, лого игре, цијена 1 КМ, број серије, бар-код, податак о премији и једну површину прекривену емулзијом на којој је исписан текст: „ОГРЕБИ ЗА СРЕЋУ ”. Испод емулзије налази се 6 (шест) поља са износима потенцијалног добитка у КМ исписаних бројевима, те шифра у бар-код формату.

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 100,5 х 63,5 mm, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се скраћени извод из Правила игре, План инстант срећке и рок у ком престаје право на наплату добитака.

Писмо на инстант срећки је ћирилица.

 

Члан 8.

 

Цијена једне инстант срећке је 1 КМ. Емисија једне серије је 1.000.000 комада, а емисиона вриједност је 1.000.000 КМ. Фонд добитака износи 55 % емисионе вриједности серије, тј. 550.000 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

 

1 ПРЕМИЈА ОД       50.000 КМ     =     50.000 КМ

2 ПРЕМИЈE ПО       10.000 КМ     =     20.000 КМ

3 ПРЕМИЈE ПО         5.000 КМ     =     15.000 КМ

10 ПРЕМИЈA ПО       1.000 КМ     =     10.000 КМ

100 ПРЕМИЈА ПО        500 КМ     =     50.000 КМ

350 ДОБИТАКА ПО    100 КМ      =     35.000 КМ

1.000 ДОБИТАКА ПО   50 КМ      =     50.000 КМ

5.000 ДОБИТАКА ПО   10 КМ      =     50.000 КМ

10.000 ДОБИТАКА ПО   5 КМ      =     50.000 КМ

20.000 ДОБИТАКА ПО   2 КМ      =     40.000 КМ

180.000 ДОБИТАКА ПО 1 КМ      =   180.000 КМ

 

216.350 ДОБИТАКА и 116 ПРЕМИЈА у износу од   550.000 КМ

 

 

 

 

 

 

 

Члан 9.

 

Добици инстант срећке су у новцу. Новчани добици представљају једноструки износ у новцу који се, након скидања емулзије са шест поља на којим су исписани износи могућих добитака, на једној инстант срећки покаже на три од шест поља. Исти износ се на једној инстант срећки може појавити највише на три од шест описаних поља. Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

 

Члан 10.

 

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку, ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена,  или ако су дјелимично или у цјелости оштећени шифра у бар-код формату, бројеви и слова  приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

 

Члан 11.

 

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви и слова на шест поља прекривених  емулзијом.

 

Члан 12.

 

Порез на новчане добитке плаћа учесник који је остварио добитак на инстант срећки. Код добитака који подлијежу опорезивању, Приређивач ће обуставити порез на добитак приликом исплате добитка.

 

Члан 13.

 

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача.

 

Члан 14.

 

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Управе Приређивача. Рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Управе Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

 

 

 

Члан 15.

 

Приређивач инстант срећке не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

 

Члан 16.

 

Испод емулзије на којој пише “ ОГРЕБИ ЗА СРЕЋУ ” налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

 

Члан 17.

 

Ова Правила ће бити објављена на интернет страници Приређивача и доступна су на увид свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

 

Члан 18.

 

За евентуалне спорове проистекле из учешћа у инстант срећки надлежан је Основни суд у Бањалуци.

 

Члан 19.

 

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

 

 

 

Број: 4650-УП/19

Бања Лука, 18.10.2019. године

 

 

                                                                                                       Предсједник

    Управе Предузећа

                                                                                                    Рајко Радовановић

 

На ова Правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број 06/4-463-3165/19 од 30.10.2019. године.