ПРАВИЛА ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ РОБНО-НОВЧАНА ИНСТАНТ СРЕЋКА „СТАН“  серија 002

На основу члана 25. и члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19) и члана 43. алинеја 18. и 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на педесетседмој сједници одржаној дана 12.02.2020. године, донијела је

 

ПРАВИЛА ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ

РОБНО-НОВЧАНА ИНСТАНТ СРЕЋКА „СТАН“  серија 002

 

Члан 1.

 

Овим Правилима се утврђују начин и услови под којим Лутрија Републике Српске (у даљем тексту: Приређивач) приређује робно-новчану инстант срећку (инстант лутрију) “СТАН“- серија 002 (у даљем тексту: инстант срећка).

 

Члан 2.

 

Инстант срећка приређује се на територији дефинисаној законским одредбама.

 

Члан 3.

 

За регулисање односа проистеклих из учешћа у инстант срећки важећа су ова Правила и она су обавезујућа како за учеснике у игри (играче), који их прихватају куповином инстант срећке, тако и за Приређивача и штампарију која по Уговору врши штампање инстант срећке.

 

Члан 4.

 

Емисија друге серије инстант срећке је 1,500.000 (један милион и петсто хиљада) комада срећака.

Члан 5.

 

Другој серији инстант срећке додјељује се јединствена шифра игре: 42.

Штампарија из члана 3. обавезна је да шифре у бар код формату на инстант срећки штампа у складу са Одлуком о начину шифровања инстант и експрес срећки, коју јој Приређивач доставља уз ова Правила.

 

Члан 6.

 

Директор Лутрије Републике Српске именује Комисију за срећке. Комисија доноси шему добитака и мијешања инстант срећке, која је обавезујућа за штампарију из чл. 3. Иста Комисија врши квантитативни и квалитативни пријем цјелокупне емисије инстант срећке. Инстант срећка се може пустити у продају након мишљења Комисије за срећке да је срећка у складу са Правилима игре.

 

Штампарија из члана 3. гарантује да исписи на срећкама испод емулзије не могу бити препознатљиви просвјетљивањем или неком другом методом, осим правилно отвореним срећкама путем гребања емулзије, при чему варијабилни испис мора остати неоштећен, у складу са овим Правилима. Поменуте особине срећка мора задржати трајањем рока за продају инстант срећке.

 

Члан 7.

 

Предња страна инстант срећке садржи: лого фирме, назив инстант срећке, лого игре, цијена 0,50 КМ, бар-код, податак о премијама, број серије и једну површину прекривену емулзијом. Испод површине са емулзијом налази се 6 (шест) поља са симболима и износима потенцијалног добитка у КМ  исписаних бројевима и бар-код.

Инстант срећка је правоугаоног облика.

Димензије инстант срећке су: 100,5 mm х 63,5 mm, обрезано.

На полеђини инстант срећке налази се скраћени извод из Правила игре, план инстант срећке, број серије и рок у ком престаје право на наплату добитака.

Писмо на инстант срећки је ћирилица.

 

Члан 8.

 

Цијена једне инстант срећке је 0,50 КМ.

Емисија једне серије је 1.500.000 комада.

Вриједност емисије је 750.000 КМ.

Фонд добитака износи 56,68 % емисионе вриједности серије, тј. 425.089,39 КМ.

Фонд добитака једне серије распоређује се по сљедећем плану:

 

 

РАСПОРЕД ФОНДА ДОБИТАКА:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ПРЕМИЈА И 338.400 ДОБИТАКА У ИЗНОСУ ОД 425.089,39 КМ  мањи стан  (37,91 m²) се финансира на терет фонда  неисплаћених добитака.


Члан 9.

 

Добици инстант срећке су у новцу и роби. Новчани добици представљају једноструки износ у новцу који се, након скидања емулзије, на једној инстант срећки покаже на три од шест поља описаних у чл. 7. Робни добици представљају једноструки добитак који се, након скидања емулзије, на једној инстант срећки покаже као симбол на три од шест поља описаних у чл. 7. Исти износ или исти симбол се на једној инстант  срећки може појавити највише на три од шест поља описаних у чл. 7. Добитник је лице које посједује инстант срећку у складу са овим Правилима.

Станови су одређени ознакама: 49 и 55, што је видљиво и на симболима код добитних срећки чији је добитак стан.

Приказ станова кориштен у маркетиншкој кампањи не мора у цијелости одговарати стварном изгледу робних премија.

Већи стан L2-55 (56,84 m²) финансира се из фонда добитака инстант срећке „Стан“ 002, мањи стан L2-49  (37,91 m²) се финансира на терет фонда  неисплаћених добитака.

 

Члан 10.

 

Инстант срећка гласи на доносиоца. Лице које не посједује инстант срећку ни у ком случају не може тражити исплату добитка. Приликом наплате добитка, добитник је дужан предати лицу овлаштеном за исплату неоштећену инстант срећку, као и показати личну исправу на захтјев овлаштеног лица.

Инстант срећка је неважећа ако је поцијепана, оштећена,  или ако су дјелимично или у цјелости оштећени бар-код, бројеви, симболи и слова  приликом скидања емулзије. Неважећа инстант срећка се не може наплатити, нити ималац такве инстант срећке има право на поврат цијене инстант срећке.

 

Члан 11.

 

Учесник има право да тражи поврат новца у висини цијене једне инстант срећке ако су грешком штампарије погрешно одштампани или нису уопште одштампани бројеви, симболи и слова на шест поља испод површине под емулзијом.

 

Члан 12.

 

Обвезник пореза на новчане добитке од игара на срећу, који подлиjежу опорезивању, је физичко лице које оствари добитак тј. добитник. Порез на новчани добитак обрачунава Приређивач и одбија га од добитка и уплаћује прије исплате добитка добитнику.

Порез на робни добитак – стан, урачунат је у вриједност робног добитка наведен у распореду фонда добитака (бруто износ). При реализацији робног добитка, Приређивач обрачунава и уплаћује порез на добитке.

У случају да продавац стана, због непредвиђених околности, не потпише уговор о купопродаји стана, Приређивач задржава право да добитнику исплати новчани износ наведен у распореду добитака, умањен за прописани порез на добитке.

 

Добитник преузима стан по условима из уговора који закључи са продавцем стана, изабраног путем јавног позива од стране Приређивача.

 

Члан 13.

 

Исплата новчаних добитака врши се на продајним мјестима до висине одређене одлуком Приређивача и у сједишту Приређивача. Преузимање робних добитака регулише се у сједишту Приређивача.

Члан 14.

 

Рок продаје инстант срећке је једна година. Датум почетка и датум престанка продаје инстант срећке одређују се одлуком Приређивача. Такође, рок продаје инстант срећке може се продужити одлуком Приређивача. Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке од стране Приређивача.

Члан 15.

 

Приређивач не сноси одговорност за срећке које су на било који начин нестале или оштећене у току продаје, у којем случају се сматра да је продавач купио све срећке за које тврди да су нестале, украдене, изгубљене или оштећене.

 

Члан 16.

 

Испод емулзије која се скида гребањем налази се шифра у бар-код формату. Приређивач чува тајност шифре. Директор Лутрије РС одређује лица за употребу и чување тајности шифре.

Члан 17.

 

Ова Правила ће бити објављена на интернет страници Приређивача и доступна су свим учесницима на продајним мјестима Приређивача.

 

Члан 18.

 

За евентуалне спорове проистекле из учешћа у инстант срећки, надлежан је Основни суд у Бањалуци.

Члан 19.

 

Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Управе за игре на срећу, а примјењују се од дана пуштања у продају инстант срећке.

 

Број: 797 -УП/20

Бања Лука, 12.02.2020.године

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

 

На ова Правила одобрена је сагласност од стране Републичке управе за игре на срећу, број 06/4-463-0244/20 од 18.02.2020. године.