ОДЛУКУ о сазивању Двадесете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

10. март 2022.

Број : 1411-НО/22

Бања Лука, 09.03.2022. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 18. сједници одржаној дана 09.03.2022. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Двадесете ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Двадесета ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 12.04.2022. године (уторак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

  1. Разматрање и усвајање записника са Деветнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  2. Доношење Одлуке о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење
  3. Остала питања

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се  20.04.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 02.04.2022.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XX ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

            ОБАВЈЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА:

 

Обавјештавају се акционари који имају право гласа код доношења одлука под тачком 3. Дневног реда 20. ванредне Скупштине акционара Лутрије РС, а у складу са чланом 435. став 1. тачка ђ) Закона о привредним друштвима, уколико гласају против или се уздрже од гласања, имају право да искористе своје право „несагласних акционара“ тј. процјену вриједности и откуп акција од стране Лутрије РС, а све у складу са Законом о привредним друштвима.

Захјтев за остваривање права откупа акција несагласних акционара Лутрије РС чини саставни дио материјала 20. Ванредне сједнице Скупштине акционара.

 

Извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности: Одлука о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење односи се на износ од 800.000,00 КМ на период од пет година у циљу измирења пренесених обавеза из претходног периода – пореска обавеза према општини Прњавор. Номинална каматна стопа до 6%, уз средство обезбјеђења хипотека на пословном простору Лутрије РС у улици Вука Караџића бр. 2 и судужништво повезаног правног лица „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука.

 

Препорука Надзорног одбора: надзорни одбор препоручује Скупштини акционара да донесе одлуку под тачком 3. дневног реда 20. Ванредне Скупштине акцонара.

 

 

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјале можете преузети овде.