Одлука о сазивању Седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

25. мај 2022.

Број : 2600-НО/22

Бања Лука, 24.05.2022. године

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 21. сједници одржаној дана 24.05.2022. године,  доноси

 

 О Д Л У К У

о сазивању Седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Седамнаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 27.06.2022. године (понедјељак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– комисије за гласање
– записничара

2. Разматрање и усвајање записника са двадесетпрве ванредне сједнице Скупштине акционара;

3. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2021. године;

4. Разматрање и усвајање:
– Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2021. године
– Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2021. годину

5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2021. године;

6. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2021. године;

7. Доношење Одлуке о покрићу губитка;

8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 01.01.2021. до 24.05.2022. године;

9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период од 01.01.2021. до 23.05.2022. године;

10. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 30.06.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 17.06.2022.године.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

IV

        Задужује се Управа Предузећа да позив за XVII  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Предсједник

 Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјале можете преузети овде.