Одлука о сазивању Двадесетпете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

12. децембар 2023.

Број : 5387-НО/23

Бања Лука, 11.12.2023. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 33. сједници одржаној дана 11.12.2023. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Двадесетпете ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Двадесетпетa ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 27.12.2023. године (сриједа) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине:

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са Осамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;

3.      Разматрање и усвајање ребаланса Плана пословања за 2023. годину са програмом инвестиција

4.      Разматрање и усвајање Плана пословања за 2024. – 2026. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;

5.      Разматрање и усвајање Плана пословања за 2024. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;

6.      Доношење Oдлуке о накнадама чланова надзорног одбора, одбора за ревизију и директора одјељења интерне ревизије

7.      Давање Мишљењa на Извјештај сертификованог форензичког рачуновође бр. 4613/23 од 23.10.2023. године о рачуноводственом третману учешћа у капиталу зависног друштва;

8.      Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 29.12.2023. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 17.12.2023.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XXV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                                                       Предсједник

                                                                                                                       Надзорног одбора

                                                                                                                      Милош Аћић

Материјали за Скупштину