Одлука о сазивању Деветнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

21. мај 2024.

Број : 2608-НО/24

Бања Лука, 20.05.2024. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 39. сједници одржаној дана 20.05.2024. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Деветнаесте редовне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Деветнаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 21.06.2024. године (петак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.       Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са двадесетпете ванредне сједнице Скупштине акционара;

3.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2023. године;

4.      Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2023. године

5.      Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2023. годину

6.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2023. године;

7.      Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2023. године;

8.      Разматрање и усвајање Консолидованог извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2023. годину

9.      Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2023. години;

10.   Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 31.05.2023. до 20.05.2024. године;

11.   Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период од 31.05.2023. до 17.05.2024. године;

12.   Остала питања

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 24.06.2024. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

 

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 11.06.2024.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XIX  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                          Надзорног одбора

                                                                                                                                     Милош Аћић

Материјале можете преузети овде:

Материјал дио 1

Материјал дио 2