Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга

24. април 2019.

Управа Предузећа је на двадесетседмој сједници одржаној дана 18.04.2019. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке угоститељских услуга, у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама.  На основу Одлуке сачињен је Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга, који је 23.04.2019. године упућен понуђачима и којег, у складу са члано 7 став 3 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама објављујемо  на нашој веб страници.

Позив за достављање понуда

Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга

13. април 2018.

Управа Предузећа је на стотинудвадесетпрвој сједници одржаној дана 12.04.2018. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке угоститељских услуга, у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама.  На основу Одлуке сачињен је Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга, који је 13.04.2018. године упућен понуђачима и којег, у складу са члано 7 став 3 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама објављујемо  на нашој веб страници.

ПОЗИВ за достављање понуда.

Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку услуге избора, креирања и израде пропагандих средстава

27. јун 2017.

Управа Предузећа је на деведесетдеветој сједници одржаној дана 16.06.2017. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке на основу које је сачињен Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава који је 27.06.2017. упућен понуђачима и којег објављујемо на нашој веб страници

 

Број: 3110-04/17

Бања Лука, 27.06.2017. године

 

На основу члана 8 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), члана 7  Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 66/16 ), Одлуке Управе Предузећа о покретању процедуре набавке бр. 2978-УП/17 од 16.06.2017. године и члана 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Предузећа утврђује

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

за набавку услуге избора, креирања и израде пропагандних средстава

 

I  УГОВОРНИ ОРГАН

ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука

ВУКА КАРАЏИЋА БР. 2

78 000  БАЊА ЛУКА

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 4401560970004

ТЕЛЕФОН / ФАКС: 051/432-700 и 051/430-500

e-mail: branislav@lutrijars.com

КОНТАКТ  ОСОБА:БРАНИСЛАВ ВОЈНОВИЋ

 

II ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке је сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Услуге подразумијевају:

Избор, креирање и израда пропагандних средстава:

– телопа

– најавних шпица

– рекламних TV спотова

– радио џинглова

 

Ознака и назив из ЈРЈН:   92000000-1   Услуге у области рекреације, културе и спотра

92111210-7   Продукција рекламног филма

Напомена :

А ) Понуда мора да садржи : цијену услуге ( појединачну цијену горе наведених услуга)  ,  рок плаћања и услове, рок израде ( испоруке ), мјесто испоруке, период важења понуде, Изјаве из Анекса  I – IV тендерске документације ( Позива за достављање понуда ).

Б ) Обавезно доставити цијене( без ПДВ-а) за све горе наведене ставке , у противном се понуда неће бодовати и биће дисквалификована из даљег процеса оцјене понуда.

Цијену за најавне шпице, рекламне ТВ  спотове и  радио џинглове доставити на бази једне     ( 1 ) секунде трајања истих, а цијену за телопе  лутрије на бази једног ( 1 ) комада истог.

Горе наведене услуге ће се пружати сукцесивно, зависно од потребе наручиоца, током периода

важења уговора.

У понуди обавезно доставити појединачну  цијену за све наведене услуге и просјечну цијену

која ће се бодовати.

(Уговорни орган не зна тачну количину услуга које ће наручити од понуђача за вријеме трајања

уговора, те је из тог разлога немогуће тражити укупну цијену понуде. Образац за цијену понуде  је из тог разлога тако формулисан да се доставе појединачне цијене услуга. Потребно је да у својој понуди доставите попуњен „образац за цијену понуде“. Из горе наведених разлога нисте у обавези да доставите укупну цијену за услуге које су предмет набаке.

Услуге које су предмет набавке ће се пружати по цијенама које су понуђене у понуди која је

изабрана као најповољнија, а за оцијену и бодовање понуда се користи просјечна цијена наведених услуга. )

 

В ) Обавезно доставити приједлог – видео анимацију у трајању од 10 секунди за неку лутријску игру (Лото, Бинго, инстант срећке), у противном се понуда неће узети у разматрање

Г) Доставити узорке спотова на ЦД-у по референц листи

Д) Наручилац задржава право да услуге набавља сукцесивно током периода важења уговора, зависно од потреба , а што ће се дефинисати појединачним наруџбама.

Ђ) Процјењена вриједност сукцесивне набавке на годишњем нивоу је цца  15.000,00 КМ без ПДВ-а

Мјесто пружања услуга  је  Лутрија РС а.д. Бања Лука ул. Вука Караџића бр.2, Бања Лука

 

III  ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Са понуђачем, који буде оцјењен као најповољнији, закључиће се уговор о сукцесивном пружању услуге креирања и израде рекламних спотова на период од годину дана.

 

IV КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА

Уговор се додјељује добављачу на основу критерија економски најповољније понуде.

Уговор се додјељује квалификованом понуђачу који је доставио најбоље оцијењену прихватљиву понуду у складу са ниже наведеним критеријима.

Понуде се оцјењују на основу слиједећих критерија :

1.      Цијена                                                                                                                 80 %

2.      Рок плаћања                                                                                                       20 %

 

Уговор се додјељује добављачу који је добио највиши укупан број бодова.

Бодови се додјељују у складу са слиједећом формулом:

Г = Ц + Р     .

При чему је:

Г – укупан број бодова

Ц – број бодова који је добио добављач за понуђену цијену

Р – број бодова који је добављач добио за понуђени рок плаћања

 

1.Цијена

Максималан број бодова , 80 бодова, ће се додијелити понуђачу који је понудио најнижу цијену.

Бодује се просјечна цијена коју је доставио пунуђач у понуди са понуђеним попустом, без урачунатог ПДВ-а,према сљедећој формули:

Ц = Цн / Цп х 80

При чему је:

Ц – број бодова који је добављач добио за понуђену цијену

Цн – најнижа цијена која је понуђена у поступку набавке

Цп – цијена која је предложена у понуди која је предмет оцјене

80 – максималан број бодова који је додијељен добављачу који је понудио најнижу цијену

 

2. Рок плаћања

Рок плаћања обавезно доставити у броју дана, а не у сатима или сл.

Максималан број бодова ,20 бодова, ће се додијелити добављачу који је понудио најповољније услове плаћања, тј. најдужи рок плаћања  за пружене услуге, док ће други добављачи добити мањи број бодова у складу са слиједећом формулом:

Р = Рп / Рн х 20

При чему је:

Р – број бодова који је добављач добио за понуђени рок плаћања

Рн – најдужи рок плаћања који је понуђен у поступку набавке

Рп – рок плаћања који је понуђен у понуди која је предмет оцјене

20 – максималан број бодова који је додијељен добављачу који је понудио најповољнији рок плаћања.

 

 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРEБНИ ДОКАЗИ

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – лична ситуација

Понуђач ће бити одбијен уколико у склопу понуде не достави сљедеће:

1.      Попуњену и овјерену Изјаву о испуњености услова из члана 45 Закона о јавним набавкама ( у прилогу   Анекс I );

2.      Aктуелни извод из судског регистра ;

3.      Копију биланса успјеха и биланса стања за 2016. годину и овјерену Изјаву о испуњености услова из члаан 47 Закона о јавним набавкама (у прилогу Анекс II );

4.      Доказ о техничкој и професионалној способности понуђача, опис техничке опремљености и оспособљености понуђача.  Обавезно у понуди доставити узорке спотова на ЦД-у, као и попуњену и овјерену Изјаву о испуњености услова из члана 50 став 1 тачка а), б) и е)  Закона о јавним набавкама ( у прилогу Анекс  III ).

5.      Обавезно доставите назив понуђача са тачном адресом и идентификационим бројем, ПДВ бројем ( или изјавом да није ПДВ обвезник ), бројем телефона и факса, име контакт особе;

6.      Попуњену и овјерену Изјаву у вези са чланом 52 Закона о јавним набавкама ( у прилогу Aнекс  IV).

 

У циљу доказа о испуњењу услова о техничкој и професионалној способности, понуђач у понуди мора доставити сљедеће:

–     Списак извршених уговора, а који је у вези са предметом набавке, за период не дужи од двије године.

–     Навести образовне и професионалне квалификације пружаоца услуга

–     Изјава понуђача о техничкој опремљености и оспособљености, те мјерама којима располаже пружалац услуга

 

( Напомена : Изјаве из Анекса  I и IV морају бити овјере од стране Општинског органа управе или од стране Нотара, а Изјаве из Анекса II и III овјерене од стране понуђача. )

 

У складу са чланом 45 став 2  Закона о јавним набавкама понуђач којем буде додјељен уговор  обавезан је да, у року од седам ( 7 )  дана од дана пријема обавјештења, достави сљедеће документе којима ће потврдити да се горе наведени случајеви не односе на њега, и то :

а)  увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован кандидат/ понуђач којим се потврђује да није под стечајем нити је предмет стечајног поступка, да није предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности;

б) увјерење надлежних институција којим се потврђује  да је кандидат/понуђач измири

доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и

здравствено осигурање;

ц) увјерење од надлежних институција да је кандидат /понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.

Горе наведени документи ( тачке од  а)  до  ц ) ) не смију бити старији од три мјесеца и достављају се у оригиналу или овјерена копија.

Обавезујући услови за понуђаче ( Понуђач у склопу понуде мора доставити Изјаву којом прихвата услове уговорног органа ) :

–     Рок и услови плаћања: минимум  30  дана  од дана испостављања фактуре, жирално

–     Рок испоруке : максимум  10 дана од наруџбе

 

VI  ПЕРИОД  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуде морају важити у року од шездесет ( 60 ) дана, рачунајући од задњег дана рока за предају понуда. У понуди обавезно доставити период важења понуде.

 

VII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуда се доставља  у оргиналу , на којој ће јасно писати „ ОРГИНАЛ  ПОНУДА“, лично на протокол Предузећа или путем поште. Оргинал понуде треба бити запечаћени у непровидној коверти, са печатом или потписом добављача, именом и адресом добављача, на којој ће стајати : „ Понуда за набавку услуге креирања и израде рекламних спотова “.

 

VIII  АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА

Понуда се доставља на адресу: Лутрија РС а.д. Бања Лука, Ул. Вука Караџића бр. 2, 78 000 Бања Лука

 

IX    ПРИМЈЕНА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ

У понуди доставити документацију из које се види поријекло радне снаге  (изјава о производу домаћег поријекла ).

 

X  РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА

Крајњи рок за достављање понуда истиче дана  13.07.2017.године  у 09,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се  13.07.2017. године у 09,30 часова у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука.

 

Прилог:

1. Образац за достављање понуде

2. Образаац за цијену понуде.

3. Анекс I

4. Анекс II

5. Анекс III

6. Анекс IV

 

 

 

 

У име уговорног органа

Директор

Рајко Радовановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

 

 

 

Предмет набавке : ________________________________________________________________

 

 

 

Уговорни орган : Лутрија РС а.д. Бања Лука

Адреса : Вука Караџића бр. 2, 78 000 Бања Лука

 

 

 

Понуђач ( назив и ЈИБ понуђача ) : ____________________________________________________

 

Адреса понуђача : __________________________________________________________________

 

( Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. )

 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)

 

 

 

Име и презиме

Адреса

Телефон

Факс

Е-маил

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ

 

 

 

Назив добављача: _____________________

 

Понуда бр. ________    од ____________ ( датум )

 

 

Опис услуге
цијена ( без ПДВ-а) КМ
попуст
цијена са попустом ( без ПДВ-а ) КМ
Услуга  креирања и израде пропагандних средстава, и то :

 

 

– телопа

– најавних шпица

– рекламних ТВ спотова

– радио џинглова

 

 

 

 

______/1 комад

______/1 секунд

______/1 секунд

______/1 секунд

 

 

 

 

 

_______

_______

_______

_______

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

_______

_______

_______

 

 

 

 

 

 

Просјечна цијена ( без ПДВ-а, која је предмет бодовања ): _________КМ

 

Просјечна цијена без ПДВ-а ( словима ) : ___________________________________________________

 

Рок израде : ___________________________________________________________

 

Рок плаћања : __________________________________________________________

 

Потпис и печат добављача __________________________

 

 

Напомена:

Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.
Обавезно попунити и у понуди доставити образац за цијену понуде
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анекс I

 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 45. СТАВ 1 ТАЧКЕ ОД А) ДО Д)

( Лична способност у поступку набавке )

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном

картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству

представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности  ___________________

____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у  _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________

( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке  ________________________________

_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________

______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са чланом 45 ставовима 1 и 4  Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М

 

Кандидат / понуђач __________________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег представљам, није :

 

а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дијела организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;

б) Под стечајем или предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог поступка;

ц) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у скаду са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;

д) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.

 

 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 45 став 2 тачке од а) до д)  на захтијев уговорног органа  и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72 став 3 тачка а).

 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45 Закона о јавним набавкама  представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ  до 10.000,00 КМ за понуђача ( правно лице ) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

 

Такођер изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке у складу са чланом 45 став 6 Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежних органа.

 

 

Изјаву дао : ___________________________________________

 

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

 

Потпис и печат надлежног органа : ____________________________________

 

 

 

 

 

анекс II

 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 47. СТАВ 1 ТАЧКЕ  од а) до д) и СТАВ 4

( Економска и финансијска  способност у поступку набавке  )

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном

картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству

представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности  ___________________

____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у  _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________

( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке  ________________________________

_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________

______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са чланом 47 ставовима 1 и 4  Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву:

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М

 

Документи чије обичне копије  доставља кандидат / понуђач __________________________________

у наведеном поступку јавне набавке , а којима се доказује економска и финансијска способност из

члана 47 став 1 тачке од а)  до  д)  су истоврсни са оригиналима.

 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата / понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 47 став 1 тачке од а)  до д) на захтијев уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72 став 3 тачка а.

 

 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује економска и финансијска  способност из члана 47  Закона о јавним набавкама  представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ  до 10.000,00 КМ за понуђача ( правно лице ) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

 

 

Изјаву дао : ___________________________________________

 

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

 

Потпис и печат понуђача : ____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анекс III

ПИСМЕНА ИЗЈАВА

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 50. ТАЧКА а), б) и е)

( Техничка и професионална способност у поступку набавке услуга )

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном

картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству

представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности  ___________________

____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у  _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________

( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке  ________________________________

_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________

______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са чланом 50 тачке а), б) и е) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву:

 

а) списак извршених уговора у складу са чланом 48 Закона о јавним набавкама, а који је у вези са предметном набавком, за период не дужи од три године

б) образовне и професионалне квалификације пружаоца услуге и квалификације лица која су одговорна за пружање конкретних услуга

е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже пружалац услуга за обављање конкретних услуга  и осигурање квалитета;

 

( Заокружити тачке које су дефинисане као захтијеви у тендерској документацији – једну или више )

 

Навести прецизне податке везане за захтјев из тендерске документације :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује техничка и професионална способност из члана 48 до 51 Закона о јавним набавкама  представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ  до 10.000,00 КМ за понуђача ( правно лице ) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

 

Изјаву дао : ___________________________________________

 

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

 

Потпис и печат понуђача : ____________________________________

 

 

 

aнекс IV

ПИСМЕНА ИЗЈАВА

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном

картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству

представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности  ___________________

____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у  _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________

( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке  ________________________________

_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________

______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са ланом 52 став 2 Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

 

 

И З Ј А В Љ У Ј ЕМ

 

1.      Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес набавке, у било којој фази процеса набавке.

2.      Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.

3.      Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба вршити.

4.      Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.

5.      Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

 

 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

 

 

Изјаву дао : ___________________________________________

 

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

 

Потпис и печат надлежног органа : ____________________________________

 

 

 

Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга

31. март 2017.

Управа Предузећа је на деведесетдругој сједници одржаној дана 31.03.2017. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке на основу које је сачињен Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга, који је 31.03.2017. упућен понуђачима и којег објављујемо  на нашој веб страници

 

Број: 1708-04/17

Бања Лука, 31.03.2017. године

 

На основу члана 8 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), члана 7  Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 66/16 ), Одлуке Управе Предузећа о покретању процедуре набавке бр. 1707-УП/17 од 31.03.2017. године и члана 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Предузећа утврђује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

за сукцесивну набавку угоститељских услуга

 

I  УГОВОРНИ ОРГАН

ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука

ВУКА КАРАЏИЋА БР.2

78 000  БАЊА ЛУКА

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 4401560970004

ТЕЛЕФОН / ФАКС: 051/432-700 и 051/430-500

e-mail: branislav@lutrijars.com

КОНТАКТ  ОСОБА:БРАНИСЛАВ ВОЈНОВИЋ

 

II ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке је  сукцесивно пружање  угоститељских услуга за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Услуге подразумијевају конзумирање хране и пића.

Процијењена вриједност набавке је цца 15.000,00 КМ без ПДВ-а.

Ознака и назив из ЈРЈН:   55300000-3   Услуге ресторана и услуге послужиивања храном

55400000-4   Услуга послуживања пића и напитака

У понуди обавезно доставити :

–          цијеновник хране и пића

–          типове кухиње ( нпр. медитеранска, традиционална, и сл. )

–          рок и услове плаћања,

–          образац за достављање понуде,

–          Изјаве и друге документе које се траже у тачки V овог Позива.

 

III  ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Уговор о сукцесивном пружању угоститељских  услуга ће се закључити са више понуђача, на период од годину дана од дана ступања на снагу уговора.

IV КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА

Цијене достављене у понуди понуђача се не могу мијењати за вријеме трајања уговора.

 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРEБНИ ДОКАЗИ

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – лична ситуација

Понуђач ће бити одбијен уколико у склопу понуде не достави сљедеће:

1.      Копију рјешења из судског регистра/ општинско рјешење;

2.      Обавезно доставите назив понуђача са тачном адресом и идентификационим бројем, ПДВ бројем ( или изјавом да није ПДВ обвезник ), бројем телефона и факса, име контакт особе;

3.      Попуњену и овјерену Изјаву у вези са чланом 52 Закона о јавним набавкама ( у прилогу Aнекс  I).

 

( Напомена : Изјаву из Анекса  I мора бити овјерена од стране Општинског органа управе или од стране Нотара. )

 

Обавезујући услови за понуђаче ( Понуђач у склопу понуде мора доставити Изјаву којом прихвата услове уговорног органа ) :

–     Рок и услови плаћања:одгођено плаћања, минимум  7 дана  од дана испостављања фактуре, жирално

 

VI  ПЕРИОД  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуде морају важити у року од тридесет ( 30 ) дана, рачунајући од задњег дана рока за предју понуда. У понуди обавезно доставити период важења понуде.

 

VII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуда се доставља  у оргиналу , на којој ће јасно писати „ ОРГИНАЛ  ПОНУДА“, лично на протокол Предузећа или путем поште. Оргинал понуде треба бити запечаћени у непровидној коверти, са печатом или потписом добављача, именом и адресом добављача, на којој ће стајати : „ Понуда за набавку угоститељских  услуга“.

 

VIII  АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА

Понуда се доставља на адресу: Лутрија РС а.д. Бања Лука, Ул. Вука Караџића бр. 2, 78 000 Бања Лука

 

IX  РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА

Крајњи рок за достављање понуда истиче дана  18.04.2017.године  у 10,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се 18.04.2017.године у 10,30 часова у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука.

 

 

Прилог:

1. Образац за достављање понуде

2. Анекс I

 

 

У име уговорног органа

Директор

Рајко Радовановић

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

 

 

 

Предмет набавке : ________________________________________________________________

 

 

 

Уговорни орган : Лутрија РС а.д. Бања Лука

Адреса : Цара Лазара бр. 29, 78 000 Бања Лука

 

 

 

Понуђач ( назив и ЈИБ понуђача ) : ____________________________________________________

 

Адреса понуђача : __________________________________________________________________

 

( Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. )

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)

 

Име и презиме

Адреса

Телефон

Факс

Е-маил

 

 

 

 

анекс I

 

 

 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном

картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству

представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности  ___________________

____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у  _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________

( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке  ________________________________

_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________

______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са ланом 52 став 2 Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

 

 

И З Ј А В Љ У Ј ЕМ

 

1.      Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес набавке, у било којој фази процеса набавке.

2.      Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.

3.      Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба вршити.

4.      Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.

5.      Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

 

 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

 

 

Изјаву дао : ___________________________________________

 

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

 

Потпис и печат понуђача: ____________________________________

 

 

 

Позив за достављање понуда за суцесивну набавку угоститељских услуга

4. март 2016.

Управа Предузећа је на педесетој сједници одржаној дана 15.02.2016. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке на основу које је сачињен  Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга који  је 04.03.2016. упућен понуђачима, којег објављујемо и на нашој  веб страници

 

Број: 1283-04/16
Бања Лука,04.03. 2016. године

 

На основу члана 8 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), члана 6 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 104/14 ), Одлуке Управе Предузећа о покретању процедуре набавке бр. 984-УП/16 од 15 02.2016. године и члана 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Предузећа утврђује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
за сукцесивну набавку угоститељских услуга

I УГОВОРНИ ОРГАН
ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука
ЦАРА ЛАЗАРА БР. 29
78 000 БАЊА ЛУКА
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 4401560970004
ТЕЛЕФОН / ФАКС: 051/432-700 и 051/430-500
e-mail: branislav@lutrijars.com
КОНТАКТ ОСОБА:БРАНИСЛАВ ВОЈНОВИЋ

II ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Предмет набавке је сукцесивно пружање угоститељских услуга за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.
Услуге подразумијевају конзумирање хране и пића.
Процијењена вриједност набавке је цца 12.000,00 КМ без ПДВ-а

У понуди обавезно доставити :
– цијеновник хране и пића
– типове кухиње ( нпр. медитеранска, традиционална, и сл. )
– рок и услове плаћања,
– образац за достављање понуде,
– Изјаве и друге документе које се траже у тачки V овог Позива.

III ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Уговор о сукцесивном пружању угоститељских услуга ће се закључити са више понуђача, на период од годину дана од дана ступања на снагу уговора.

IV КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА
Цијене достављене у понуди понуђача се не могу мијењати за вријеме трајања уговора.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРEБНИ ДОКАЗИ
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – лична ситуација
Понуђач ће бити одбијен уколико у склопу понуде не достави сљедеће:
1. Копију рјешења из судског регистра ;
2. Доказ о техничкој опремљености и оспособљености и мјерама којима располаже пружалац услуга за извршење конкретних услуга и обезбјеђење квалитета, опис техничке опремљености и
оспособљености понуђача. Обавезно у понуди доставити попуњену и овјерену Изјаву о испуњености услова из члана 50 став 1 тачка е) Закона о јавним набавкама ( у прилогу Анекс I ),
3. Обавезно доставите назив понуђача са тачном адресом и идентификационим бројем, ПДВ бројем ( или изјавом да није ПДВ обвезник ), бројем телефона и факса, име контакт особе;
4. Попуњену и овјерену Изјаву у вези са чланом 52 Закона о јавним набавкама ( у прилогу Aнекс II).

У циљу доказа о испуњењу услова о техничкој и профеесионалној способности, понуђач у понуди мора доставити сљедеће:
– Навести образовне и професионалне квалификације пружаоца услуга
– Изјава понуђача о техничкој опремљености и оспособљености, те мјерама којима располаже пружалац услуга у циљу задовољења квалитета ( дозволе, сертификати и сл. ).

( Напомена : Изјаве из Анекса I и II морају бити овјерене од стране Општинског органа управе или од стране Нотара. )

Обавезујући услови за понуђаче ( Понуђач у склопу понуде мора доставити Изјаву којом прихвата услове уговорног органа ) :
– Рок и услови плаћања:одгођено плаћања, минимум 7 дана од дана испостављања фактуре, жирално

VI ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају важити у року од тридесет ( 30 ) дана, рачунајући од задњег дана рока за предју понуда. У понуди обавезно доставити период важења понуде.

VII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуда се доставља у оргиналу , на којој ће јасно писати „ ОРГИНАЛ ПОНУДА“, лично на протокол Предузећа или путем поште. Оргинал понуде треба бити запечаћени у непровидној коверти, са печатом или потписом добављача, именом и адресом добављача, на којој ће стајати : „ Понуда за набавку угоститељских услуга“.

VIII АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА
Понуда се доставља на адресу: Лутрија РС а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29, 78 000 Бања Лука

IX РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА
Крајњи рок за достављање понуда истиче дана 17.03.2016.године у 09,00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се 17.03.2016.године у 09,30 часова у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука.

 
Прилог:
1. Образац за достављање понуде
2. Анекс I
3. Анекс II

 
У име уговорног органа
Директор
Рајко Радовановић
 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Предмет набавке : ________________________________________________________________

Уговорни орган : Лутрија РС а.д. Бања Лука
Адреса : Цара Лазара бр. 29, 78 000 Бања Лука

Понуђач ( назив и ЈИБ понуђача ) : ____________________________________________________

Адреса понуђача : __________________________________________________________________

( Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.
Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. )

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)

Име и презиме
Адреса
Телефон
Факс
Е-маил

 

анекс I

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 50. ТАЧКА а), б) и е)
( Техничка и професионална способност у поступку набавке услуга )
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном
картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству
представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности ___________________
____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________
( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке ________________________________
_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________
______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са чланом 50 тачке а), б) и е) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву:

а) списак извршених уговора у складу са чланом 48 Закона о јавним набавкама, а који је у вези са предметном набавком, за период не дужи од три године
б) образовне и професионалне квалификације пружаоца услуге и квалификације лица која су одговорна за пружање конкретних услуга
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета;

( Заокружити тачке које су дефинисане као захтијеви у тендерској документацији – Позиву, једну или више )

Навести прецизне податке везане за захтјев из тендерске документације :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује техничка и професионална способност из члана 48 до 51 Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача ( правно лице ) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

Изјаву дао : ___________________________________________

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

Потпис и печат понуђача : ____________________________________

 

aнекс II

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном
картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству
представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности ___________________
____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________
( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке ________________________________
_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________
______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са ланом 52 став 2 Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
И З Ј А В Љ У Ј ЕМ

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес набавке, у било којој фази процеса набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба вршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао : ___________________________________________

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

Потпис и печат понуђача: ____________________________________