Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга

31. марта 2017.

Управа Предузећа је на деведесетдругој сједници одржаној дана 31.03.2017. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке на основу које је сачињен Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга, који је 31.03.2017. упућен понуђачима и којег објављујемо  на нашој веб страници

 

Број: 1708-04/17

Бања Лука, 31.03.2017. године

 

На основу члана 8 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), члана 7  Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 66/16 ), Одлуке Управе Предузећа о покретању процедуре набавке бр. 1707-УП/17 од 31.03.2017. године и члана 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Предузећа утврђује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

за сукцесивну набавку угоститељских услуга

 

I  УГОВОРНИ ОРГАН

ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука

ВУКА КАРАЏИЋА БР.2

78 000  БАЊА ЛУКА

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 4401560970004

ТЕЛЕФОН / ФАКС: 051/432-700 и 051/430-500

e-mail: branislav@lutrijars.com

КОНТАКТ  ОСОБА:БРАНИСЛАВ ВОЈНОВИЋ

 

II ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке је  сукцесивно пружање  угоститељских услуга за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Услуге подразумијевају конзумирање хране и пића.

Процијењена вриједност набавке је цца 15.000,00 КМ без ПДВ-а.

Ознака и назив из ЈРЈН:   55300000-3   Услуге ресторана и услуге послужиивања храном

55400000-4   Услуга послуживања пића и напитака

У понуди обавезно доставити :

–          цијеновник хране и пића

–          типове кухиње ( нпр. медитеранска, традиционална, и сл. )

–          рок и услове плаћања,

–          образац за достављање понуде,

–          Изјаве и друге документе које се траже у тачки V овог Позива.

 

III  ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Уговор о сукцесивном пружању угоститељских  услуга ће се закључити са више понуђача, на период од годину дана од дана ступања на снагу уговора.

IV КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА

Цијене достављене у понуди понуђача се не могу мијењати за вријеме трајања уговора.

 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРEБНИ ДОКАЗИ

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – лична ситуација

Понуђач ће бити одбијен уколико у склопу понуде не достави сљедеће:

1.      Копију рјешења из судског регистра/ општинско рјешење;

2.      Обавезно доставите назив понуђача са тачном адресом и идентификационим бројем, ПДВ бројем ( или изјавом да није ПДВ обвезник ), бројем телефона и факса, име контакт особе;

3.      Попуњену и овјерену Изјаву у вези са чланом 52 Закона о јавним набавкама ( у прилогу Aнекс  I).

 

( Напомена : Изјаву из Анекса  I мора бити овјерена од стране Општинског органа управе или од стране Нотара. )

 

Обавезујући услови за понуђаче ( Понуђач у склопу понуде мора доставити Изјаву којом прихвата услове уговорног органа ) :

–     Рок и услови плаћања:одгођено плаћања, минимум  7 дана  од дана испостављања фактуре, жирално

 

VI  ПЕРИОД  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуде морају важити у року од тридесет ( 30 ) дана, рачунајући од задњег дана рока за предју понуда. У понуди обавезно доставити период важења понуде.

 

VII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуда се доставља  у оргиналу , на којој ће јасно писати „ ОРГИНАЛ  ПОНУДА“, лично на протокол Предузећа или путем поште. Оргинал понуде треба бити запечаћени у непровидној коверти, са печатом или потписом добављача, именом и адресом добављача, на којој ће стајати : „ Понуда за набавку угоститељских  услуга“.

 

VIII  АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА

Понуда се доставља на адресу: Лутрија РС а.д. Бања Лука, Ул. Вука Караџића бр. 2, 78 000 Бања Лука

 

IX  РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА

Крајњи рок за достављање понуда истиче дана  18.04.2017.године  у 10,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се 18.04.2017.године у 10,30 часова у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука.

 

 

Прилог:

1. Образац за достављање понуде

2. Анекс I

 

 

У име уговорног органа

Директор

Рајко Радовановић

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

 

 

 

Предмет набавке : ________________________________________________________________

 

 

 

Уговорни орган : Лутрија РС а.д. Бања Лука

Адреса : Цара Лазара бр. 29, 78 000 Бања Лука

 

 

 

Понуђач ( назив и ЈИБ понуђача ) : ____________________________________________________

 

Адреса понуђача : __________________________________________________________________

 

( Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. )

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)

 

Име и презиме

Адреса

Телефон

Факс

Е-маил

 

 

 

 

анекс I

 

 

 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном

картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству

представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности  ___________________

____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у  _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________

( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке  ________________________________

_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________

______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са ланом 52 став 2 Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

 

 

И З Ј А В Љ У Ј ЕМ

 

1.      Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес набавке, у било којој фази процеса набавке.

2.      Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.

3.      Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба вршити.

4.      Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.

5.      Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

 

 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

 

 

Изјаву дао : ___________________________________________

 

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

 

Потпис и печат понуђача: ____________________________________

 

 

 

Позив за достављање понуда за суцесивну набавку угоститељских услуга

4. марта 2016.

Управа Предузећа је на педесетој сједници одржаној дана 15.02.2016. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке на основу које је сачињен  Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга који  је 04.03.2016. упућен понуђачима, којег објављујемо и на нашој  веб страници

 

Број: 1283-04/16
Бања Лука,04.03. 2016. године

 

На основу члана 8 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), члана 6 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 104/14 ), Одлуке Управе Предузећа о покретању процедуре набавке бр. 984-УП/16 од 15 02.2016. године и члана 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Предузећа утврђује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
за сукцесивну набавку угоститељских услуга

I УГОВОРНИ ОРГАН
ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука
ЦАРА ЛАЗАРА БР. 29
78 000 БАЊА ЛУКА
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 4401560970004
ТЕЛЕФОН / ФАКС: 051/432-700 и 051/430-500
e-mail: branislav@lutrijars.com
КОНТАКТ ОСОБА:БРАНИСЛАВ ВОЈНОВИЋ

II ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Предмет набавке је сукцесивно пружање угоститељских услуга за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.
Услуге подразумијевају конзумирање хране и пића.
Процијењена вриједност набавке је цца 12.000,00 КМ без ПДВ-а

У понуди обавезно доставити :
– цијеновник хране и пића
– типове кухиње ( нпр. медитеранска, традиционална, и сл. )
– рок и услове плаћања,
– образац за достављање понуде,
– Изјаве и друге документе које се траже у тачки V овог Позива.

III ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Уговор о сукцесивном пружању угоститељских услуга ће се закључити са више понуђача, на период од годину дана од дана ступања на снагу уговора.

IV КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА
Цијене достављене у понуди понуђача се не могу мијењати за вријеме трајања уговора.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРEБНИ ДОКАЗИ
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – лична ситуација
Понуђач ће бити одбијен уколико у склопу понуде не достави сљедеће:
1. Копију рјешења из судског регистра ;
2. Доказ о техничкој опремљености и оспособљености и мјерама којима располаже пружалац услуга за извршење конкретних услуга и обезбјеђење квалитета, опис техничке опремљености и
оспособљености понуђача. Обавезно у понуди доставити попуњену и овјерену Изјаву о испуњености услова из члана 50 став 1 тачка е) Закона о јавним набавкама ( у прилогу Анекс I ),
3. Обавезно доставите назив понуђача са тачном адресом и идентификационим бројем, ПДВ бројем ( или изјавом да није ПДВ обвезник ), бројем телефона и факса, име контакт особе;
4. Попуњену и овјерену Изјаву у вези са чланом 52 Закона о јавним набавкама ( у прилогу Aнекс II).

У циљу доказа о испуњењу услова о техничкој и профеесионалној способности, понуђач у понуди мора доставити сљедеће:
– Навести образовне и професионалне квалификације пружаоца услуга
– Изјава понуђача о техничкој опремљености и оспособљености, те мјерама којима располаже пружалац услуга у циљу задовољења квалитета ( дозволе, сертификати и сл. ).

( Напомена : Изјаве из Анекса I и II морају бити овјерене од стране Општинског органа управе или од стране Нотара. )

Обавезујући услови за понуђаче ( Понуђач у склопу понуде мора доставити Изјаву којом прихвата услове уговорног органа ) :
– Рок и услови плаћања:одгођено плаћања, минимум 7 дана од дана испостављања фактуре, жирално

VI ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају важити у року од тридесет ( 30 ) дана, рачунајући од задњег дана рока за предју понуда. У понуди обавезно доставити период важења понуде.

VII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуда се доставља у оргиналу , на којој ће јасно писати „ ОРГИНАЛ ПОНУДА“, лично на протокол Предузећа или путем поште. Оргинал понуде треба бити запечаћени у непровидној коверти, са печатом или потписом добављача, именом и адресом добављача, на којој ће стајати : „ Понуда за набавку угоститељских услуга“.

VIII АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА
Понуда се доставља на адресу: Лутрија РС а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29, 78 000 Бања Лука

IX РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА
Крајњи рок за достављање понуда истиче дана 17.03.2016.године у 09,00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се 17.03.2016.године у 09,30 часова у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука.

 
Прилог:
1. Образац за достављање понуде
2. Анекс I
3. Анекс II

 
У име уговорног органа
Директор
Рајко Радовановић
 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Предмет набавке : ________________________________________________________________

Уговорни орган : Лутрија РС а.д. Бања Лука
Адреса : Цара Лазара бр. 29, 78 000 Бања Лука

Понуђач ( назив и ЈИБ понуђача ) : ____________________________________________________

Адреса понуђача : __________________________________________________________________

( Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.
Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. )

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)

Име и презиме
Адреса
Телефон
Факс
Е-маил

 

анекс I

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 50. ТАЧКА а), б) и е)
( Техничка и професионална способност у поступку набавке услуга )
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном
картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству
представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности ___________________
____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________
( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке ________________________________
_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________
______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са чланом 50 тачке а), б) и е) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву:

а) списак извршених уговора у складу са чланом 48 Закона о јавним набавкама, а који је у вези са предметном набавком, за период не дужи од три године
б) образовне и професионалне квалификације пружаоца услуге и квалификације лица која су одговорна за пружање конкретних услуга
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета;

( Заокружити тачке које су дефинисане као захтијеви у тендерској документацији – Позиву, једну или више )

Навести прецизне податке везане за захтјев из тендерске документације :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује техничка и професионална способност из члана 48 до 51 Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача ( правно лице ) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

Изјаву дао : ___________________________________________

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

Потпис и печат понуђача : ____________________________________

 

aнекс II

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном
картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству
представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности ___________________
____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________
( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке ________________________________
_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________
______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са ланом 52 став 2 Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
И З Ј А В Љ У Ј ЕМ

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес набавке, у било којој фази процеса набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба вршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао : ___________________________________________

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

Потпис и печат понуђача: ____________________________________

Набавка аутомобила у сврху додјељивања као Бинго премије у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године

25. новембра 2015.

Управа Предузећа је на четрдестчетвртој сједници 25.11.2015. године усвојила одлуку којом је покренута поступак јавне набавке за набавку једног аутомобила у сврху додјељивања као Бинго премије у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године.

Број: 5635-УП/15
Бања Лука, 25.11.2015.године

 

На основу Захтјева за набавку, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на четрдесетчетвртој сједници одржаној 25.11.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 25.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је шездесет ( 60 ) дана од дана извлачења бројева у игри на срећу Велики Божићни ТВ Бинго 2016. године.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о

 
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Сукцесивна набавка канцеларијског материјала

15. октобра 2015.

Управа Предузећа је на четрдесетој сједници 02.10.2015. године усвојила одлуку којом је покренута поступак јавне набавке за сукцесивну набавку канцеларијског материјала за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

 

Број: 4726-УП/15
Бања Лука, 02.10.2015.године

На основу Захтјева за набавку, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на четрдесетој сједници одржаној дана 02.10.2015. године, једногласно   д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за сукцесивну набавку канцеларијског материјала за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 16.000,00 КМ без ПДВ-а.

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је једна године од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о

 
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Набавка услуге одржавања терминалског апликативног софтвера за on-line приређивање игара на срећу

2. октобра 2015.

Управа Предузећа је на четрдесетој сједници 02.10.2015. године усвојила одлуку којом је покренута поступак јавне набавке за сукцесивну набавку услуга одржавање терминалског и апликативног софтвера за on-line приређивање игара на срећу .

 

Број: 4725-УП/15
Бања Лука, 02.10..2015.године

На основу Захтјева за набавку, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и
поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на четрдесетој сједници одржаној дана 02.10.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге сукцесивног одржавања ON-LINE терминалског апликативног и комуникацијског софтвера и одржавања централног серверског и BACK – OFFCE апликативног и комуникацијског софтвера за ON-LINE приређивање игара на срећу Лутрије РС инсталираног на централном серверу и PC-LAN мрежи центра за ЕОП Лутрије РС.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 21 став 1 тачка ц Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 60.000,00 КМ без ПДВ-а.

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : Преговарачки поступак без објаве обавјештења.
Набавка ће се подјелити у два лота, и то :
Лот 1 – Услуга одржавања ON-LINE терминалског апликативног и комуникацијског софтвера;
Лот 2- Услуга одржавања централног серверског и BACK – OFFCE апликативног и комуникацијског софтвера за ON-LINE приређивање игара на срећу Лутрије РС инсталираног на централном серверу и PC-LAN мрежи центра за ЕОП Лутрије РС

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је једна године од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 

Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. сектору за информационе и комуникационе технологије                                         Предсједник
6. ц/о                                                                                                                                                        Управе Предузећа
Рајко Радовановић