Набавка аутомобила у сврху додјељивања као Бинго премије у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године

25. новембар 2015.

Управа Предузећа је на четрдестчетвртој сједници 25.11.2015. године усвојила одлуку којом је покренута поступак јавне набавке за набавку једног аутомобила у сврху додјељивања као Бинго премије у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године.

Број: 5635-УП/15
Бања Лука, 25.11.2015.године

 

На основу Захтјева за набавку, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на четрдесетчетвртој сједници одржаној 25.11.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 25.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је шездесет ( 60 ) дана од дана извлачења бројева у игри на срећу Велики Божићни ТВ Бинго 2016. године.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о

 
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Сукцесивна набавка канцеларијског материјала

15. октобар 2015.

Управа Предузећа је на четрдесетој сједници 02.10.2015. године усвојила одлуку којом је покренута поступак јавне набавке за сукцесивну набавку канцеларијског материјала за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

 

Број: 4726-УП/15
Бања Лука, 02.10.2015.године

На основу Захтјева за набавку, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на четрдесетој сједници одржаној дана 02.10.2015. године, једногласно   д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за сукцесивну набавку канцеларијског материјала за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 16.000,00 КМ без ПДВ-а.

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је једна године од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о

 
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Набавка услуге одржавања терминалског апликативног софтвера за on-line приређивање игара на срећу

2. октобар 2015.

Управа Предузећа је на четрдесетој сједници 02.10.2015. године усвојила одлуку којом је покренута поступак јавне набавке за сукцесивну набавку услуга одржавање терминалског и апликативног софтвера за on-line приређивање игара на срећу .

 

Број: 4725-УП/15
Бања Лука, 02.10..2015.године

На основу Захтјева за набавку, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и
поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на четрдесетој сједници одржаној дана 02.10.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге сукцесивног одржавања ON-LINE терминалског апликативног и комуникацијског софтвера и одржавања централног серверског и BACK – OFFCE апликативног и комуникацијског софтвера за ON-LINE приређивање игара на срећу Лутрије РС инсталираног на централном серверу и PC-LAN мрежи центра за ЕОП Лутрије РС.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 21 став 1 тачка ц Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 60.000,00 КМ без ПДВ-а.

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : Преговарачки поступак без објаве обавјештења.
Набавка ће се подјелити у два лота, и то :
Лот 1 – Услуга одржавања ON-LINE терминалског апликативног и комуникацијског софтвера;
Лот 2- Услуга одржавања централног серверског и BACK – OFFCE апликативног и комуникацијског софтвера за ON-LINE приређивање игара на срећу Лутрије РС инсталираног на централном серверу и PC-LAN мрежи центра за ЕОП Лутрије РС

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је једна године од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 

Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. сектору за информационе и комуникационе технологије                                         Предсједник
6. ц/о                                                                                                                                                        Управе Предузећа
Рајко Радовановић

 

Набавка услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука

1. октобар 2015.

Управа Предузећа је на тридесеттрећој сједници 29.07.2015. године усвојила одлуку којом је покренута поступак јавне набавке за набавку услуга колективног осигурања радника, имовине и опреме за потребе Лутрије РС .

 

Број: 3827-УП/15
Бања Лука, 29.07.2015.године

На основу Захтјева за набавку, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на тридесеттрећој сједници одржаној дана 29.07.2015. године, једногласно д о н о с и

 

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 11.000,00 КМ без ПДВ-а.

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је једна године од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о

 
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Набавка услуге објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама

2. јул 2015.

Управа Предузећа је на тридесетипрвој сједници 25.06.2015. године усвојила одлуку којом је покренута поступак јавне набавке за сукцесивну набавку услуга објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама за потребе Лутрије РС .

Број: 3345-УП/15
Бања Лука, 25.06.2015.године

На основу Захтјева за набавку, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на тридесетпрвој сједници одржаној дана 25.06.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 30.000,00 КМ са ПДВ-ом.

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је једна године од дана потписивања уговора ( сукцесивно пружање
услуга ).

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић