Одлука о избору најповољнијег понушђача за набавку једног аутомобила који ће се додјелити као Бинго премија у Великом Васкршњем ТВ Бингу

18. март 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 1505-01/15
Бања Лука, 17.03.2015. године

 
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 06.03.2015. године и објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку једног аутомоила за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу је предузеће „ВЕРАНО МОТОРС“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС у сврху додјеле као нагреде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу..
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 06.03.2015. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су двије ( 2 ) понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 17.03.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија за набавке је установила да оба понуђача испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.
Приликом провјере понуда да ли испуњавају услове везано за техничке карактеристике аутомобила, који је предмет набавке, утврђено је да понуда понуђача „МАРКЕТАУТО“ д.о.о. Лакташи не задовољава у потпуности техничке карактеристике аутомобила. Наиме понуђач „МАРКЕТАУТО“ д.о.о. Лакташи је у својој понуди понудио аутомобил који је дугачак 4065 мм, што је знатно мање од дужине аутомобила коју је навео уговорни орган у техничким карактеристикама, а која износи од 4440 мм до 4550 мм. Такођер, понуђени аутомобил је са пет ( 5 ) врата и пет ( 5 ) сједишта иако је јасно назначено у техничким карактеристикама да се набавља аутомобил са четворо ( 4 ) врта и пет ( 5 ) сједишта, те је из горе наведених разлога понуда понуђача „МАРКЕТАУТО“ д.о.о. Лакташи одбачена као неприхватљива.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „ВЕРАНО МОТОРС“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове и понудио је цијену која је у границама процијењене вриједности набавке.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

 

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС

27. фебруар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 1060-01/15
Бања Лука, 26.02.2015. године

 
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 16.02.2015. године и објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку једног аутомоила за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука је предузеће „ВЕРАНО МОТОРС“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку једног аутомобила запотребе Лутрије РС.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 16.02.2015. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су три понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 25.02.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија за набавке је установила да су испуњени формални услови, предвиђени Законом о јавним набавкама и услови које је поставио уговорни орган.
Приликом оцјене понуда утврђено је да су понуђачи „БЛОК“ д.о.о. Сарајево и „CRO auto“ д.о.о. Мостар понудили цијене које су више од износа на који је процјењена набавка, те се из тог разлога њихове понуде сматрају неприхватљивим и нису биле предмет даље оцјене понуда.
Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „ВЕРАНО МОТОРС“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио најнижу цијену.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за потребе Лутрије РС

11. фебруар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку горива за потребе Лутрије РС . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 798-01/15
Бања Лука, 10.02.2015. године
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 28.01.2015. године и објављеног на веб порталу јавних набавки, за сукцесивну набавку горива, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

Најповољнији понуђач за сукцесивну набавку горива за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука је предузеће „Petrol BH Oil Company“ д.о.о. Сарајево.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за сукцесивну набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку горива.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 28.01.2015. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су три понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 06.02.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија за набавке је установила да су испуњени формални услови, предвиђени Законом о јавним набавкама и услови које је поставио уговорни орган.
Приликом оцјене понуда примјењена је Одлука о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег („Службени гласник БиХ“ бр. 103/14 ), која уговорне органе обавезује да умањи цијене домаћих понуда за преференцијални фактор од 15 %. Два од три понуђача су доставили документацију ( Потврду Привредне коморе Републике Српске ) из које се види да је конкретна роба ( гориво ) домаћег поријекла и на њихове цијене, које су понудили у склопу својих понуда, је примјењен преференцијални фактор, тј. умањене су им цијене за 15 %. То су понуђачи „Petrol BH Oil Company“ д.о.о. и „Нестро Петрол“ а.д., док понуђач „Нешковић“ д.о.о. није доставио документацију из које се види поријекло робе те се на његову цијену није примјенио преференцијални фактор, тј. цијена није умањена за 15 %.
Након што су цијене умањене за преференцијални фактор, приликом обрачуна цијена понуда а у сврху поређења понуда, Комисија је сачинила ранг листу понуђача са понуђеним цијенама.
Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „Petrol BH Oil Company“ д.о.о. Сарајево из разлога јер је тај понуђач понудио најнижи цијену.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 1 тачка д Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

 
Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга рекламирања преко ТВ и радио станица

26. јануар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге рекламирања преко ТВ и радио станица путем агенција за маркетинг . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 389-01/15
Бања Лука, 22.01.2015. године
На основу члана 70 став 3 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

 

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку услуге рекламирања лутрије РС а.д. Бања Лука преко ТВ и радио станица путем агенција за маркетинг је предузеће „DIRECT MEDIA“ д.о.о. Сарајево.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретних услуга са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге рекламирања преко ТВ и радио станица путем агенција за маркетинг.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критеријум за додјелу уговора је економски најповољније понуде у складу са ниже наведеним критеријумима :
1. Цијена 50 %
2. Рок и услови плаћања 30 %
3. Рок извршења посла ( по достављању наруџбе ) 20 %
Уговор се додјељује добављачу који је добио највиши укупан број бодова.
Позив за достављање понуда упућен је 08.01.2015. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су четири понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 19.01.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Након што је установила да су испуњени формални услови, предвиђени законом о јавним набавкама, и услови које је поставио уговорни орган, Комисија је сачинила записник о оцјени понуда за пружање конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „DIRECT MEDIA“ д.о.о. Сарајево.из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 70 став 1 тачка д Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

 
Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге рекламирања на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци

19. јануар 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге рекламирања на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 144-01/15
Бања Лука, 13.01. 2015. године

 
На основу члана 70 став 3 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ), у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука
доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем рекламног садржаја на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци је предузеће „ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за пружање конкретних услуга са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге рекламирања на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упучен је 31.12.2014. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна понуда.
Јавно отварање понуде одржано је 13.01.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјеле понуде.
Након што је установила да су испуњени формални услови, предвиђени законом о јавним набавкама, и услови које је поставио уговорни орган, Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио најнижи цијену.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 
Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 70 став 1 тачка д Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

 

 
Директор
Рајко Радовановић