Одлука о избору најповољнијег понуђача за сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава ( Набавка из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама )

3. јул 2015.

Лутрија РС је покренула процедуру јавне набавке, у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник БиХ” бр. 104/14 ),  за избор најповољнијег понуђача за сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 3475-01/15
Бања Лука, 03.07.2015. године

На основу члана 70 став 3 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр.39/14 ), у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведене процедуре јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Након проведене процедуре јавне набавке, у складу са Правилником о поступку додјеле
уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, најповољнији понуђач за сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава је предузеће „BUZZ CONSULTING “ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за сукцесивно пружање конкретних услуга са понуђачем из члана 1 ове Одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула процедуру јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 104/14 ) за набавку сукцесивног пружања услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава.
Основ за покретање поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, уговорни орган види у члану 8 Закона о јавним набавкама БиХ који се односи на набавку услуга из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( гдје су у тачки 10 наведене рекреационе услуге, културне и спортске услуге у које спадају и услуге продукције рекламног филма ЈРЈН- 92111210-7 ) према посебном режиму.
Позив за достављање понуда упућен је 19.06.2015. године на три адресе понуђача и истовремено је објављен на интернет страници Лутрије РС.
У термину остављеном за пријем понуда, пристигле су три понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 01.07.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија за набавке је установила да сви понуђачи испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након што је установила да су испуњени формални услови, Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „BUZZ CONSULTING “ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио најнижу цијену.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је
као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А
Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке експрес срећки

19. јун 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-53-3-7/15 за избор најповољнијег понуђача за ЛОТ бр. 2- набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке експрес срећки. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 3273-01/15
Бања Лука, 19.06.2015. године

На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка објављеног на веб порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, за лот 2- набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке експрес срећки, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-53-3-7/15, за лот бр. 2 за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке експрес срећки, које је објављено на порталу јавних набавки 26.05.2015. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 01.06.2015. године у броју 43/15, је предузеће „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-2-53-3-7/15 , за лот 2- набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке експрес срећки.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.
Дана 26.05.2015. године објављено је обавјештење о набавци на порталу јавних набавки, а 01.06.2015. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 43/15
У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 ) понуда и то понуда понуђача „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд.
Јавно отварање понуда одржано је 16.06.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија је установила да је понуда понуђача „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд у потпуности у складу са свим условима из тендерске документације, како по питању формалних услова тако и по питању техничких карактеристика експрес срећки. Понуђач „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд је у склопу своје понуде доставио узорке експрес срећки, на шта је био обавезан према условима из тендерске документације. Комисија је извршила провјеру достављених експрес срећки, након чега је једногласно констатовала да достављене експрес срећке у потпуности задовољавају техничке спецификације које су постављене у тендерској документацији.
У поступку набавке запримљена је само једна понуда која у потпуности одговара свим захтјевима из тендерске документације. Комисија сматра да је задовољена конкуренција јер је обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, а тендерска документација је била на сајту уговорног органа доступна свим заинтересованим понуђачима. Уговорни орган је запримио обавјештења да су још два понуђача преузела тендерску документацију али нису предала своје понуде у року остављеном за пријем понуда. Предмет набавке је веома сложен и захтјева велику опремљеност и оспособљеност понуђача, како по питању техничке опремљености тако и по питању персоналне оспособљености пружаоца услуге. Број понуђача који могу задовољити постављене услове из тендерске документације је веома мален, у БиХ готово да не постоје док у окружењу се могу набројати на престе једне руке.
Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове, како формалне тако и услове по питању квалитете.Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона
о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки

19. јун 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци  бр. 662-1-2-53-3-7/15 за избор најповољнијег понуђача за ЛОТ бр. 1-  набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 3272-01/15
Бања Лука, 19.06.2015. године

На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка објављеног на веб порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, за лот 1- набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-53-3-7/15, за лот бр. 1 за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки, које је објављено на порталу јавних набавки 26.05.2015. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 01.06.2015. године у броју 43/15, је предузеће „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-2-53-3-7/15 , за лот 1- набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.
Дана 26.05.2015. године објављено је обавјештење о набавци на порталу јавних набавки, а 01.06.2015. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 43/15
У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 ) понуда и то понуда
понуђача „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд.
Јавно отварање понуда одржано је 16.06.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија је установила да је понуда понуђача „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд у потпуности у складу са свим условима из тендерске документације, како по питању формалних услова тако и по питању техничких карактеристика инстант срећки. Понуђач „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд је у склопу своје понуде доставио узорке инстант срећки, на шта је био обавезан према условима из тендерске документације. Комисија је извршила провјеру достављених инстант срећки, након чега је једногласно констатовала да достављене инстант срећке у потпуности задовољавају техничке спецификације које су постављене у тендерској документацији.
У поступку набавке запримљена је само једна понуда која у потпуности одговара свим захтјевима из тендерске документације. Комисија сматра да је задовољена конкуренција јер је обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, а тендерска документација је била на сајту уговорног органа доступна свим заинтересованим понуђачима. Уговорни орган је запримио обавјештења да су још два понуђача преузела тендерску документацију али нису предала своје понуде у року остављеном за пријем понуда. Предмет набавке је веома сложен и захтјева велику опремљеност и оспособљеност понуђача, како по питању техничке опремљености тако и по питању персоналне оспособљености пружаоца услуге. Број понуђача који могу задовољити постављене услове из тендерске документације је веома мален, у БиХ готово да не постоје док у окружењу се могу набројати на престе једне руке.
Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о. Београд из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове, како формалне тако и услове по питању квалитете.Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку помоћних листића за Лото 7/39 бројева и образаца за потребе Лутрије РС

20. март 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. 06-146 за избор најповољнијег понуђача за ЛОТ бр. 2- сукцесивна набавку помоћних листића за Лото 7/39 бројева и образаца за потребе Лутрије РС . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 1545 -01/15
Бања Лука, 19.03.2015. године

На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 06.03.2015. године и објављеног на веб порталу јавних набавки, за лот 2- сукцесивна набавка помоћних листића за Лото 7/39 бројева и образаца за потребе Лутрије РС, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач по конкурентском захтјеву бр. 06-146 за лот бр. 2 за сукцесивну набавку помоћних листића за Лото 7/39 бројева и образаца за потребе Лутрије РС, за коју је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-14-3-5/15 објављено на порталу јавних набавки 06.03.2015. године, је предузеће „VILUX“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за лот 2 за сукцесивну набавку помоћних листића за Лото 7/39 бројева и образаца за потребе Лутрије РС.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 06.03.2015. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-14-3-5/15 на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су двије ( 2 ) понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 16.03.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија за набавке је установила да понуђач „ГРАФОМАРК“ д.о.о. Лакташи неиспуњава формалне услове из тендерске документације, те његову понуду одбацила. Наиме понуђач „ГРАФОМАРК“ д.о.о. у својој понуди није доставио Изјаву којом прихвата услове уговорног органа, а понудио је услове и рок плаћања и рок испоруке потпуно супротан
условима које је поставио уговорни орган и у склопу понуде није доставио узорке образаца за потребе Лутрије РС, на шта је био обавезан према условима из тендерске документације, те је из тог разлога његова понуда одбачена и није предмет оцјене понуда.
Комисија је установила да је понуда понуђача „VILUX“ д.о.о. Бања Лука у потпуности у складу са свим условима из тендерске документације. Понуђач „VILUX“ д.о.о. је у склопу своје понуде доставио узорке помоћних листића и узорке образаца, на шта је био обавезан према условима из тендерске документације. Комисија је извршила тестирање достављених листића на лутријским терминалима, након чега је констатовала да достављени листићи у потпуности задовољавају техничке спецификације помоћних листића за Лото 7/39 бројева које су постављене у тендерској документацији, као и то да су достављени узорци образаца за потребе Лутрије РС у потпуности у складу са примјерима образаца који су тражени по тендерској документацији.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „VILUX“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове, како формалне тако и услове по питању квалитете. Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за сукцесивну набнавку помоћних листића за ТВ Бинго

20. март 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. 06-146 за избор најповољнијег понуђача за ЛОТ бр. 1- сукцесивна набавку помоћних листића за ТВ Бинго . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 1544 -01/15
Бања Лука, 19.03.2015. године

На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 06.03.2015. године и објављеног на веб порталу јавних набавки, за лот 1- сукцесивна набавка помоћних листића за ТВ Бинго, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач по конкурентском захтјеву бр. 06-146 за лот бр. 1 за сукцесивну набавку помоћних листића за ТВ Бинго, за које је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-14-3-5/15 објављено на порталу јавних набавки 06.03.2015. године, је предузеће „VILUX“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за лот 1- сукцесивна набавку помоћних листића за ТВ Бинго.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 06.03.2015. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-14-3-5/15 на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су двије ( 2 ) понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 16.03.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија за набавке је установила да понуђач „ГРАФОМАРК“ д.о.о. Лакташи неиспуњава формалне услове из тендерске документације, те његову понуду одбацила. Наиме понуђач „ГРАФОМАРК“ д.о.о. у својој понуди није доставио Изјаву којом прихвата услове уговорног органа, те је понудио услове и рок плаћања и рок испоруке потпуно супротан условима које је поставио уговорни орган, те је из тог разлога његова понуда одбачена и није предмет оцјене понуда.
Комисија је установила да је понуда понуђача „VILUX“ д.о.о. Бања Лука у потпуности у складу са свим условима из тендерске документације. Понуђач „VILUX“ д.о.о. је у склопу своје понуде доставио узорке помоћних листића, на шта је био обавезан према условима из тендерске документације. Комисија је извршила тестирање достављених листића на лутријским терминалима, након чега је констатовала да достављени листићи у потпуности задовољавају техничке спецификације помоћних листића за ТВ Бинго које су постављене у тендерској документацији.
Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „VILUX“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове, како формалне тако и услове по питању квалитете.Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић