Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за потребе Лутрије РС

11. фебруара 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку горива за потребе Лутрије РС . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 798-01/15
Бања Лука, 10.02.2015. године
На основу члана 70 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева упућеног понуђачима 28.01.2015. године и објављеног на веб порталу јавних набавки, за сукцесивну набавку горива, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

Најповољнији понуђач за сукцесивну набавку горива за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука је предузеће „Petrol BH Oil Company“ д.о.о. Сарајево.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за сукцесивну набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку горива.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упућен је 28.01.2015. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су три понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 06.02.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Комисија за набавке је установила да су испуњени формални услови, предвиђени Законом о јавним набавкама и услови које је поставио уговорни орган.
Приликом оцјене понуда примјењена је Одлука о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег („Службени гласник БиХ“ бр. 103/14 ), која уговорне органе обавезује да умањи цијене домаћих понуда за преференцијални фактор од 15 %. Два од три понуђача су доставили документацију ( Потврду Привредне коморе Републике Српске ) из које се види да је конкретна роба ( гориво ) домаћег поријекла и на њихове цијене, које су понудили у склопу својих понуда, је примјењен преференцијални фактор, тј. умањене су им цијене за 15 %. То су понуђачи „Petrol BH Oil Company“ д.о.о. и „Нестро Петрол“ а.д., док понуђач „Нешковић“ д.о.о. није доставио документацију из које се види поријекло робе те се на његову цијену није примјенио преференцијални фактор, тј. цијена није умањена за 15 %.
Након што су цијене умањене за преференцијални фактор, приликом обрачуна цијена понуда а у сврху поређења понуда, Комисија је сачинила ранг листу понуђача са понуђеним цијенама.
Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „Petrol BH Oil Company“ д.о.о. Сарајево из разлога јер је тај понуђач понудио најнижи цијену.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 1 тачка д Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

 
Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга рекламирања преко ТВ и радио станица

26. јануара 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге рекламирања преко ТВ и радио станица путем агенција за маркетинг . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 389-01/15
Бања Лука, 22.01.2015. године
На основу члана 70 став 3 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

 

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку услуге рекламирања лутрије РС а.д. Бања Лука преко ТВ и радио станица путем агенција за маркетинг је предузеће „DIRECT MEDIA“ д.о.о. Сарајево.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретних услуга са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге рекламирања преко ТВ и радио станица путем агенција за маркетинг.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критеријум за додјелу уговора је економски најповољније понуде у складу са ниже наведеним критеријумима :
1. Цијена 50 %
2. Рок и услови плаћања 30 %
3. Рок извршења посла ( по достављању наруџбе ) 20 %
Уговор се додјељује добављачу који је добио највиши укупан број бодова.
Позив за достављање понуда упућен је 08.01.2015. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су четири понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 19.01.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Након што је установила да су испуњени формални услови, предвиђени законом о јавним набавкама, и услови које је поставио уговорни орган, Комисија је сачинила записник о оцјени понуда за пружање конкретних услуга, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „DIRECT MEDIA“ д.о.о. Сарајево.из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 70 став 1 тачка д Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

 
Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге рекламирања на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци

19. јануара 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге рекламирања на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број: 144-01/15
Бања Лука, 13.01. 2015. године

 
На основу члана 70 став 3 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ), у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука
доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем рекламног садржаја на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци је предузеће „ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за пружање конкретних услуга са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге рекламирања на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упучен је 31.12.2014. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна понуда.
Јавно отварање понуде одржано је 13.01.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјеле понуде.
Након што је установила да су испуњени формални услови, предвиђени законом о јавним набавкама, и услови које је поставио уговорни орган, Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио најнижи цијену.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 
Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 70 став 1 тачка д Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

 

 
Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку термо ролни

19. јануара 2015.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку термо ролни у сврху штампања потврда о уплати у играма на срећу ТВ Бинго и Лото 7 од 39 бројева. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 146-01/15
Бања Лука, 13.01.2015. године

 
На основу члана 70 став 3 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука
доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за сукцесивну набавку термо ролни ( термо папира ), у сврху штампања потврда о уплати у играма на срећу ТВ Бинго и Лото 7 од 39 бројева је предузеће „MBS ROLL“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за сукцесивну набавку конкретних роба са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку термо ролни.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упучен је 31.12.2014. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење на порталу јавних набавки.
У термину остављеном за пријем понуда, пристиге су три понуде.
Јавно отварање понуда одржано је 12.01.2015. године.
Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.
Након што је установила да су испуњени формални услови, предвиђени законом о јавним набавкама, и услови које је поставио уговорни орган по питању квалитета термо ролни, Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „MBS ROLL“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио најнижи цијену.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 70 став 1 тачка д Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

 
Директор
Рајко Радовановић

Одлука о избору најповољнијег понуђача

19. децембра 2014.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за пружање услуга рекламирања Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 6083-01/14
Бања Лука, 19.12. 2014. године

 
На основу члана 70 став 3 Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења,Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Најповољнији понуђач за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука, у кино дворанама путем рекламног спота који ће се свакодневно емитовати прије пројекције филмова, је предузеће „ОСКАР ФИЛМ“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за пружање конкретних услуга са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган, је покренула поступак јавне набавке путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења, за набавку услуге рекламирања ( промоције )Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота који ће се свакодневно емитовати прије пројекције филмова.
Основ за покретање поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, уговорни орган види у члану 21 став 1 тачка ц Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер се уговор може додјелити само одређеном добављачу.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Позив за достављање понуда упучен је 15.12.2014. године само једном понуђачу.
У термину за преговарање приступио је понуђач „Оскар филм“ д.о.о. Бања Лука и доставио квалификациону понуду која испуњава формалне услове из позива за достављање понуда.
Након одржаног преговарања понуђач је доставио своју коначнну понуду.
Комисја за вођење преговарачког поступка је сачинила Записник о оцјени понуде у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „Оскар филм“ д.о.о. Бања Лука.
Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку
Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од  дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 70 став 1 тачка д Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).
Доставити:
– Понуђачу/има
– У спис
– А/А

Директор
Рајко Радовановић