Одлука о исправци одлуке број 5037-УП/23 од 20.11.2023.године

13. децембар 2023.

Број: 5432-УП/23

Бања Лука, 12.12..2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези Одлуке Државне лутрије Србије број 6158/1 од 08.12.2023.године, односно наш број протокола 5411/23 од 12.12.2023. године, Управа Предузећа на 71 сједници одржаној дана  12.12.2023. године, доноси

 

   О Д Л У К У

О исправци одлуке број 5037-УП/23 од 20.11.2023.године

 

Члан 1.

У Одлуци број 5037-УП/23 20.11.2023.године којом се одређује приређивање Специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2023/2024 године исправља се техничка грешка у формулацији у члану 4. и то ријечи „ RANGE ROVER EVOQUE R DYNAMIC S“, тако да након исправке гласе „LAND ROVER DISCOVERY SPORT“.

 

 Члан 2.

Остале одредбе Одлуке бр. 5037-УП/23 од 20.11.2023.године остају на снази у цијелости.

  Члан 3.

Испрака техничке грешке произвводи правно дејство од дана 20.11.2023.године, када  је донијета Одлука број 5037-УП/23.

Члана 4.

Ова Одлука се објављује на интернет старници Лутрије Републике Српске.

 

Образложење :

 

У Одлуци бро 5037-УП/23 од 20.11.2023. године (а у вези са Одлуком Државне лутрије Србије број 5746/1 од 17.11.2023.године) којом се одређује приређивање Специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2023/2024 године начињена је техничка грешка која се односи на  назив аутомобила који се додјељује у оквиру ЕКСТРА ШАНСЕ, те се врши исправка као у диспозитиву.

 

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникациних технологија

-ц/о                                                                                                           Предсједник

                                                                                                             Управе Предузећа

                                                                                                                 Горан Шаула

Одлука о сазивању Двадесетпете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

12. децембар 2023.

Број : 5387-НО/23

Бања Лука, 11.12.2023. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 33. сједници одржаној дана 11.12.2023. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Двадесетпете ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Двадесетпетa ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 27.12.2023. године (сриједа) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине:

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са Осамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;

3.      Разматрање и усвајање ребаланса Плана пословања за 2023. годину са програмом инвестиција

4.      Разматрање и усвајање Плана пословања за 2024. – 2026. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;

5.      Разматрање и усвајање Плана пословања за 2024. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;

6.      Доношење Oдлуке о накнадама чланова надзорног одбора, одбора за ревизију и директора одјељења интерне ревизије

7.      Давање Мишљењa на Извјештај сертификованог форензичког рачуновође бр. 4613/23 од 23.10.2023. године о рачуноводственом третману учешћа у капиталу зависног друштва;

8.      Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 29.12.2023. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 17.12.2023.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XXV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                                                       Предсједник

                                                                                                                       Надзорног одбора

                                                                                                                      Милош Аћић

Материјали за Скупштину

Одлука о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године

22. новембар 2023.

Број: 5037-УП/23

Бања Лука, 20.11.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5746/1 од 17.11.2023. године, односно наш број протокола 5030/23 од 20.11.2023. године, Управа Предузећа на 68 сједници одржаној дана  20.11.2023. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме

новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање специјалног кола за вријеме новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године и то:

–     99. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 12.12.2023. године;

–     100. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 15.12.2023. године;

–     101. специјлано коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 19.12.2023. године;

–     102. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 22.12.2023. године;

–     103. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 26.12.2023. године;

–     104. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 29.12.2023. године;

–     105. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у измјењеном термину у недјељу 31.12.2023. године, са почетком од 20:00 часова.

 

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

 

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 2,00 КМ;

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ ;

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,50 KM.

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 28.11.2023. године као дана почетка претплате у 99/2023 колу.

 

Члан 4.

У сваком од наведених колa из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-RANGE ROVER EVOQUE R DYNAMIC S , у бруто вриједности од  124.415,84  КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 124.415,84  КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 2,00 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 20,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Обзиром да се извлачење добитака у 105. специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игре Џокер одвија у недјељу 31.12.2023. године, на ТВ ПРВА у 20:00 часова, неће бити извлачење добитака у редовном термину 02.01.2024. године.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникациних технологија

-ц/о                                                                                                           Предсједник

                                                                                                             Управе Предузећа

                                                                                                                 Горан Шаула

Одлука о приређивању 48., 49.,50., 51. и 52. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године

22. новембар 2023.

Број: 5038-УП/23

Бања Лука, 20.11.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са  Одлуком Државне лутрије Србије број:5747/1 од 17.11.2023. године односно наш број протокола 5031/23 од 20.11.2023.године,Управа Предузећа на 68.сједници одржаној дана  20.11.2023. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о приређивању 48., 49.,50., 51. и 52. ванредног кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме

новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2023/2024 године и то:

 • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 04.12.2023. године, за које пријем уплата почиње 28.11.2023. године и траје до 04.12.2023.године;
 • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 11.12.2023. године, за које пријем уплата почиње 05.12.2023. године и траје до 11.12.2023.године;
 • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 18.12.2023. године, за које пријем уплата почиње 12.12.2023. године и траје до 18.12.2023.године
 • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 25.12.2023. године, за које пријем уплата почиње 19.12.2023. године и траје до 25.12.2023.године
 • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у недjељу 31.12.2023. године са почетком од 17 : 00 часова, за које пријем уплата почиње 26.12.2023. године и траје до 31.12.2023.године

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У сваком од наведених  кола из члана 1. ове Одлуке  биће додијељен један добитак, „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ – аутомобил марке HYUNDAI  BAYON, у бруто вриједности 49.099,59 КМ.

 

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од  49.099,59 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“  се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола извлачи једна потврда.

 

Након што ГСБ одабере потврду о уплати , на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

У 52. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО поред добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ утврђује се и додатни добитак – новчани добитак у бруто износу 33.333,33 KM и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен нa извлачењу у 52. ванредном колу.

 

Уколико у 52. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 6.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке утврђује се износ сљедећих добитака:

 • Добитак V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 5,40 КМ
 • Добитак VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини од 2,70 КМ
 • Добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ
 • Добитак VI (шесте) врсте – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

Члан 7.

Недостајући износ за добитак V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД и VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда замјене, с у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износ за добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР и VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 8.

Утврђени износи добитака из члана 4. и 5. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 9.

Нераспоређени фондови добитака почев од 47. редовног кола у 2023. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 02. редовног кола у 2024. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 10.

Обзиром да се извлачење добитака у 52. ванредном колу у 2023. године игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одвија у новогодишњој ноћи, у недjељу 31.12.2023. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком од 17:00 часова на ТВ „HAPPY“.

 

Јавно извлачење добитака у 01. ванредном колу у 2024. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 08.01.2024. године у редовном термину на ТВ „HAPPY“.

Члан 11.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 12.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                               Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                              Горан Шаула

 

7. новембар 2023.

Број: 4777-УП/23

Бања Лука, 03.11.2023. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5484/1 од 02.11.2023.године, односно наш број протокола 4760/23 од 02.11.2023.године, Управа Предузећа на 67.сједници одржаној дана 03.11.2023.године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у 2023. години

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола и то:

 

 • 92.специјално коло у 2023.години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 17.11.2023.године;
 • 93.специјално коло у 2023.години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 21.11.2023.године;

Почетак пријема уплате путем претплате за 92.специјално коло почиње 04.11.2023. године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

 

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 2,00 КМ;

-цијена комбинација ЛОТО ПЛУС у износу од 0,35 КМ ;

-цијена комбинација ЏОКЕР у износу од 0,50 КМ.

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe  од почетка пријема уплате путем претплате за 92.специјално коло,  почев од 04.11.2023. године.

 

Члан 4.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„FORD KUGA TITANIUM X 1,5 ECOBLUE“, у бруто вриједности од  85.237,09 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од  85.237,09  КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 2,00 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 20,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, оперативни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                                 Управе Предузећа

                                                                                                               Горан   Шаула