Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 017

6. април 2023.

Број: 1618-УП/23

Бања Лука, 05.04.2023. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ – серија 017, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-3428/22 од 26.12.2022.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 48 сједници одржаној дана 05.04.2023.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 017

 

Члан 1.

Одређује се 06.04.2023. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“- серија 017, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 017, бр.5992-УП/22 од 22.12.2022. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 05.04.2024. године.

 

Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 04.06.2024. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула

 

_____________________

 

Одлука о приређивању 14. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

31. март 2023.

Број: 1420-УП/23

Бања Лука, 27.03.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије број 1562/1 од 23.03.2023..године односно наш број протокола 1410/23 од 24.03.2023.године, Управа Предузећа на 47.сједници одржаној дана 27.03.2023. године, доноси

О Д Л У К У

о приређивању 14. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 14. ванредног кола у 2023 години са јавним  извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy,дана 10.04.2023.године :

Почетак пријема уплате за 14. ванредно коло је 04.04.2023.године и траје до  10.04.2023. године;
Пријем уплате за наредно 15. редовно коло траје од 11.04.2023. године до 17.04.2023. године;
Члан 2.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата у ванредним колима из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

Члан 4.

У 14.ванредном  колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС биће додијељен један добитак, „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ – HYUNDAI  BAYON, у бруто вриједности 44.465,84 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од  44.465,84 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“  се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола извлачи једна потврда.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати , на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

Члан 5.

Утврђени износи додатних добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 6.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке утврђују се износи следећих добитака :

добитак V (пете)  врсте- ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 5,40 КМ
добитак VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини  2,70 КМ
добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће  1,75 КМ
добитак VI (шесте) врсте – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

Члан 7.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЈЕДАН РЕД  и VI (шесте) врсте -ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ, у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЦЕНТАР и VI (шесте)  врсте -КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ,  у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 8.

Нераспоређени фондови добитака почев од 13. редовног кола у 2023. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 15. редовног кола у 2023. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

Достављено:                                                                                                       -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

Предсједник Управе Предузећа                                                                  Горан Шаула

Одлука  о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у 2023. години

31. март 2023.

Број: 1419-УП/23

Бања Лука, 27.03.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 1554/1 од 22.03.2023. године, односно наш број протокола 1384/23 од 23.03.2023. године, Управа Предузећа на 47 сједници одржаној дана 27.03.2023. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у 2023. години

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола и то:

 

  • 29. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 11.04.2023. године;
  • 33. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 25.04.2023. године;

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

 

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 2,00 КМ;

-цијена комбинација ЛОТО ПЛУС у износу од 0,35 КМ ;

-цијена комбинација ЏОКЕР у износу од 0,50.

 

Члан 3.

 

Цијене из члана 2. Одлуке важe у претплати почев од 29.03.2023. године.

 

Члан 4.

 

У сваком од наведених колу из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-HYUNDAI TUCSON, у бруто вриједности од  69.465,84 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од  69.465,84  КМ и третирати као добитници новчаног добитка. 

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 2,00 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 20,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

 

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија. 

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                      

-Сектору општих, правних и кадровских послова                         

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале    

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

Предсједник

 

Управе Предузећа

 

Горан Шаула

ЈАВНИ ОГЛАС за продају службеног моторног возила Лутрије РС а.д. Бања Лука

28. март 2023.

Број: 1367-01/23

Бања Лука, 22.03.2023. године

 

На основу Одлуке Надзорног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука бр. 776-НО/23 и члана 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за продају службеног моторног возила Лутрије РС а.д. Бања Лука

( друга лицитација )

 

ПОДАЦИ О МОТОРНОМ ВОЗИЛУ

Члан 1.

Лутрија РС а.д. Бања Лука путем Јавне лицитације продаје моторно возило :

 

Марка возила PEUGEOT
Тип возила EXPERT KOMBI 1.6 BLUE HDI
Врста возила Путнички аутомобил
Број шасије VF3VABHVBJZ023302
Број мотора 10JBHJ0034116
Радни обим мотора 1560
Снага мотора у KW 70
Врста мотора Дизел
Боја возила Црна
Регистарске ознаке J89-T-078
Регистрован до 06.08.2023.
Пређена километража 88 500
Година производње 2018.
Почетна цијена 27.000,00 КМ

 

НАЧИН ПРОДАЈЕ

Члан 2.

Продаја моторног возила се врши путем поступка Јавне лицитације, системом затворених понуда.

Продаја моторног возила се врши по принципу „виђено – купљено“ , без накнадних жалби и приговора који се односе на квалитет, стање, функционалност, изглед, скривене и друге евентуалне недостатке моторног возила.

Сви заинтересовани потенцијални понуђачи могу погледати моторно возило, дана 05.04.2023. године, у периоду од 13,00 до 13,30 сати, на паркингу Лутрије РС а.д. Бања Лука на адреси Вука Караџића бр. 2 Бања Лука, уз обавезну предходну најаву на телефон 051/432-700.

 

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Члан 3.

Право учешћа у поступку Јавне лицитације, системом затворених понуда, имају сва правна и физичка лица, осим запосленика Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Сви понуђачи дужни су уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне цијене,  искључиво на један од  жиро рачуна Лутрије РС а.д. Бања Лука, са назнаком „ уплата за јавну лицитацију за продају аутомобила“ :

  • 5510010001281981 Unicredit bank a.d.. ;
  • 562-099-00000296-91НЛБ Развојна банка а.д.;
  • 555-007-00219615-42 Нова банка а.д.

 

 

 

Понуђачу који купи моторно возило, уплаћени износ ( кауција ) ће се умањити од понуђене

цијене коју треба да плати за возило. Осталим понуђачима кауција се враћа. Уколико понуђач одустане од куповине, износ кауције се не враћа, а Предузеће има дискреционо право да лицитацију поништи или да  уговор додјели првом сљедећем понуђачу са листе успјешних понуђача уколико је цијена прихватљива.

 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Члан 4.

Понуде обавезно доставити на датом Обрасцу за цијену понуде, у затвореној коверти, непосредно на протокол Предузећа или путем поште на адресу : Лутрија РС а.д. Бања Лука, Ул. Вука Караџића бр. 2, 78 000 Бања Лука, са назнаком : „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА КУПОВИНУ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА“.

            Образац за цијену понуде се може преузети у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука, на адреси Вука Караџића бр. 2 Бања Лука или на интернет страници „ lutrijars.com”.

Понуде доставити искључиво на Обрасцу за цијену понуде.

Понуде које пристигну након рока за пријем понуда, без обзира кад су послане,  неће се узети у разматрање, као ни понуде које не испуњавају тражене захтјеве из јавног огласа и чија је понуђана цијена мања од почетне.

 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Члан 5.

Понуда мора да садржи :

а) За физичко лице – попуњен и потписан Образац за цијену понуде, копију личне карте  и доказ о уплаћеном депозиту ( кауција );

б) Податке о правном лицу – попуњен и печатом овјерен Образац за цијену понуде, Актуелни извод из судског регистра фотокопија овјерена од стране надлежног органа ( не старији од три мјесеца ), овлаштење лица за заступање у поступку Јавне лицитације, копија ЈИБ-а;

в) Потврда о уплаћеној кауцији;

г) Новчани износ понуде изражен у КМ ;

 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА

Члан 6.

Понуђач, односно купац, чија понуда буде прихваћена, дужан је у року од седам ( 7 )  дана од дана пријема обавјештења приступити закључењу Уговора и уплатити пуни износ понуђене цијене за моторно возило, умањен за износ кауције.

Све трошкове око преноса права власништва, као и остале трошкове у складу са законским прописима сноси Купац.

 

ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦТАЦИЈЕ

Члан 7.

Рок за доставу понуда истиче 07.04.2023. године  до 09,30 сати, а јавно отварање понуда ће се одржати исти дан  у 10,30 сати у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука, Ул. Вука Караџића бр. 2 Бања Лука.

Сви заинтересовани понуђачи могу присуствовати отварању понуда.

Критериј за вредновање понуда је највиша понуђена цијена, а у случају понуђене исте цијене, предност се даје понуђачу који је раније предао понуду за јавну лицитацију.

Минимални услов за одржавање и провођење лицитације биће испуњен уколико се за исту пријави  један понуђач који је понудио исту или већу цијену од почетне.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Члан 8.

Све додатне иформације се могу добити на бр. телефона 051/432-700, контакт особа Бранислав Војновић.

 

 

 

Директор

Горан Шаула

Материјали за лицитацију

7. март 2023.

Број: 4777-УП/23

Бања Лука, 03.11.2023. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5484/1 од 02.11.2023.године, односно наш број протокола 4760/23 од 02.11.2023.године, Управа Предузећа на 67.сједници одржаној дана 03.11.2023.године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у 2023. години

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола и то:

 

–     92.специјално коло у 2023.години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 17.11.2023.године;

–     93.специјално коло у 2023.години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 21.11.2023.године;

Почетак пријема уплате путем претплате за 92.специјално коло почиње 04.11.2023. године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

 

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 2,00 КМ;

-цијена комбинација ЛОТО ПЛУС у износу од 0,35 КМ ;

-цијена комбинација ЏОКЕР у износу од 0,50 КМ.

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe  од почетка пријема уплате путем претплате за 92.специјално коло,  почев од 04.11.2023. године.

 

Члан 4.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„FORD KUGA TITANIUM X 1,5 ECOBLUE“, у бруто вриједности од  85.237,09 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од  85.237,09  КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 2,00 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 20,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, оперативни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                                 Управе Предузећа

                                                                                                               Горан   Шаула