ОДЛУКУ о сазивању Седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

3. септембра 2021.

Број : 3853-НО/21

Бања Лука, 12.09.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 5. сједници одржаној дана 02.09.2021. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Седамнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 20.09.2021. године (понедјељак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

 1. Разматрање и усвајање записника са Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 2. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
 3. Доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
 4. Доношењe Одлуке о именовању Комисије за избор члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
 5. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 27.09.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 10.09.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XVII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјале можете преузети овде.

 

ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СИМБОЛ“-серија 001

1. септембра 2021.

Број: 3836-УП/21

Бања Лука, 31.08.2021. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“- серија 001, на које је дата Сагласност бр.06/4-463-1270/21 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 107. сједници одржаној дана 31.08.2021.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СИМБОЛ“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 01.09.2021. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“-серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“-серија 001 бр. 2362-УП/21 од 19.05.2021. године

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 31.08.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 30.10.2022. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

 ОДЛУКУ о сазивању Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

3. јула 2021.

Број : 3009-НО/21

Бања Лука, 02.07.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на трећој сједници одржаној дана 02.07.2021. године,  доноси

 

 О Д Л У К У

о сазивању Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Шеснаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 03.08.2021. године ( уторак ) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

 1. Разматрање и усвајање записника са Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара;
 2. Доношење Одлуке о стицању и располагању имовином велике вриједности  – кредитно задужење; 
 3. Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 10.08.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 24.07.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

        Задужује се Управа Предузећа да позив за XVI ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске. 

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА:

 

Обавјештавају се акционари који имају право гласа код доношења одлука под тачком 3. Дневног реда 16. ванредне Скупштине акционара Лутрије РС, а у складу са чланом 435. став 1. тачка ђ)Закона о привредним друштвима, уколико гласају против или се уздрже од гласања, имају право да искористе своје право „несагласних акционара“ тј. процјену вриједности и откуп акција од стране Лутрије РС, а све у складу са Законом о привредним друштвима.

Захјтев за остваривање права откупа акција несагласних акционара Лутрије РС чини саставни дио материјала 16. Ванредне сједнице скупштине акционара.

 

Извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности: одлука о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење се односи на закључивање уговора о кредиту на износ 2.500.000,00 КМ у циљу измирења пренесених обавеза.

 

Препорука Надзорног одбора: надзорни одбор препоручује Скупштини акионара да донесе одлуку под тачком 3. дневног реда 16. Ванредне Скупштине акцонара.

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјал можете преузети овде.

ОДЛУКУ о сазивању Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

25. маја 2021.

Број : 2418-НО/21

Бања Лука, 21.05.2021. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 34. сједници одржаној дана 21.05.2021. године,  доноси

 

 О Д Л У К У

о сазивању Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Шеснаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 23.06.2021. године (сриједа) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара 

 1. Разматрање и усвајање записника са петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
 2. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2020. године
 3. Разматрање и усвајање:
 • Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2020. године
 • Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2020. годину
 1. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2020. године
 2. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2020. године
 3. Доношење Одлуке о покрићу губитка
 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2020. годину
 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2020. годину
 6. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 29.06.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 13.06.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

        Задужује се Управа Предузећа да позив за XVI  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске. 

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Предсједник

Надзорног одбора

Растко Вуковић

 

Материјале можете преузети овде.

 ОДЛУКУ о сазивању Петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

5. маја 2021.

Број : 1969-НО/21

Бања Лука, 29.04.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на тридесеттрећој сједници одржаној дана 29.04.2021. године,  доноси

 

 О Д Л У К У

о сазивању Петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Петнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 17.05.2021. године ( понедјељак ) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара 

 1. Разматрање и усвајање записника са Четрнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 2. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. – 2023. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 3. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 4. Доношење  Одлуке о именовању два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
 5. Доношење Одлуке о именовању четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзоног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2020. годину;
 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2020. годину
 8. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 21.05.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 07.05.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

        Задужује се Управа Предузећа да позив за XV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске. 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Предсједник

Надзорног одбора

Растко Вуковић

 

Материјале можете преузети овде.