Одлука о приређивању 15. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2024. години

2. април 2024.

Број: 1640-УП/24

Бања Лука, 01.04.2024. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са  Одлуком Државне лутрије Србије број: ДЛС-2440/24 од дана 25.03.2024. године,  наш број протокола 1618/24 од 27.03.2024.године, Управа Предузећа на 85. сједници одржаној дана 01.04.2024. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о приређивању 15. ванредног кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2024. години

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредног кола у 2024 години и то:

 

–          у ТВ извлачењу 15. ванредног кола у 2024.години на дан 15.04.2024.године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 09.04.2024.године и траје до 15.04.2024.године

 

Члан 2.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У горе наведеном ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од 16.666,67 КМ и додјељује се уз добитак I врсте ( „БИНГО 34“) или II врсте ( „БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у том ванредном колу.

Уколико у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I ( прве) врсте ( „БИНГО 34“) или II врсте ( „БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дјели сразмјерно броју добитника.

Члан 5.

Утврђени износ додатног добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 6.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке утврђују се износи сљедећих добитака:

–          Добитак  V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 5,40 КМ

–          Добитак  VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини од 2,70 КМ

–          Добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

–          Добитак VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

Члан 7.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД и VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ,  у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износ за добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР и VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

Нераспоређени фондови добитака почев од 14. редовног кола у 2024. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 16. редовног кола у 2024. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                               Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                              Горан Шаула

Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка СПОРТ“ серија 017

21. март 2024.

Број: 1184-УП/24

Бања Лука, 01.03.2024. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „СПОРТ“ серија 017, на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу број : 06/4-463-3428/22 од 26.12.2022.године ,Управа предузећа на 83. сједници одржаној дана 01.03.2024. године, доноси

 

 О Д Л У К У

о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећка СПОРТ“ серија 017

 

Члан 1.

 

Рок за продају лутријске игре на срећу „СПОРТ“ серија 017, емитоване по Правилима лутријске

игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 017, број 5992-УП/22 од 22.12.2022.године продужава се до 31.07.2024. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј.29.09.2024. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија  и

Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Доставити:

–          Сектору за опште, правне и кадровске послове

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Финансијско рачуноводственом сектору

–          Сектор за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

Предсједник

                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                         Горан Шаула

                                                                                                                      _________________

Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу   инстант срећка „ПЕТИЦА“ серија 001

21. март 2024.

Број: 1536-УП/24

Бања Лука, 19.03.2024. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 15. Правила лутријске игре на срећу „ПЕТИЦА“ серија 001, на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу број : 06/4-463-3429/22 од 26.12.2022.године, Управа предузећа на 84. сједници одржаној дана 19.03.2024. године, доноси

 

 О Д Л У К У

о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећка „ПЕТИЦА“ серија 001

 

Члан 1.

 

Рок за продају лутријске игре на срећу „ПЕТИЦА“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске

игре на срећу инстант срећка „ПЕТИЦА“ серија 001, број 5991-УП/22 од 22.12.2022.године продужава се до 05.04.2025. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј.04.06.2025. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија  и

Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Доставити:

–          Сектору за опште, правне и кадровске послове

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Финансијско рачуноводственом сектору

–          Сектор за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

Предсједник

                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                         Горан Шаула

                                                                                                                      _________________

Одлука о приређивању 21. специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у 2024. године

1. март 2024.

Број: 1182-УП/24

Бања Лука, 01.03.2024. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: ДЛС-1704/24 од дана 29.02.2024. године, наш број протокола 1176/24 од 01.03.2024. године, Управа Предузећа на 83. сједници одржаној дана  01.03.2024. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању 21. специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у 2024. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање специјалног кола и то:

 

–     21. специјално коло у 2024. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 15.03.2024. године

 

Почетак пријема уплате путем претплате за 21. специјално коло почиње 02.03.2024.године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

 

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 2,00 КМ;

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ ;

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,50 KM.

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe од почетка пријема уплате путем претплате за 21. специјално коло, почев од 02.03.2024. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“- LAND ROVER DISCOVERY SPORT , у бруто вриједности од  124.375,25 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 124.375,25 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 2,00 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 20,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникациних технологија

-ц/о                                                                                                           Предсједник

                                                                                                             Управе Предузећа

                                                                                                                 Горан Шаула

Одлука о приређивању 10. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2024. години

1. март 2024.

Број: 1183-УП/24

Бања Лука, 01.03.2024. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са  Одлуком Државне лутрије Србије број: ДЛС-1705/24 од дана 29.02.2024. године,  наш број протокола 1175/24 од 01.03.2024.године, Управа Предузећа на 83. сједници одржаној дана 01.03.2024. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о приређивању 10. ванредног кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2024. години

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредног кола у 2024 години и то:

 

–          у ТВ извлачењу 10. варедног кола у 2024.години на дан 11.03.2024.године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 05.03.2024.године и траје до 11.03.2024.године

 

Члан 2.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У горе наведеном ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС биће додијељен један добитак, „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ – HYUNDAI  BAYON, у бруто вриједности 49.059,00 КМ.

 

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 49.059,00 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“  се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола извлачи једна потврда.

 

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

Утврђени износи додатних добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 6.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке утврђују се износи сљедећих добитака:

–          Добитак  V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 5,40 КМ

–          Добитак  VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини од 2,70 КМ

–          Добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

–          Добитак VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

 

Члан 7.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД и VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ, с у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износ за добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР и VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

 

Нераспоређени фондови добитака почев од 09. редовног кола у 2024. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 11. редовног кола у 2024. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

 

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                               Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                              Горан Шаула