О Д Л У К У о отказивању извлачења

27. априла 2020.

Број: 1952-УП/20

Бања Лука, 23.04.2020. година

 

На основу члана 29. Став 2. И 3. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 31. Став 2. И 3.. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, а у вези са Рјешењем Републичке Управе за игре на срећу бр. 06/4-463-0826/20 од 16.04.2020.године , Управа  Предузећа на 67. сједници одржаној дана 23.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о отказивању извлачења

 

 

Члан 1.

На основу Рјешења Републичке Управе за игре на срећу бр. 06/4-463-0826/20 од 16.04.2020.године отказују се прво, друго и треће извлачење у првом колу лутријске игре на срећу „Кемно“ и прво и треће извлачење у првом колу лутријске игре на срећу „Лото Суперпетица“.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове Одлуке извршити поврат свих уплата за наведена извлачења.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СТАН“ серија 002

24. априла 2020.

Број: 1951-УП/20

Бања Лука, 23.04.2020.године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“ серија 002, а на које је дата Сагласност бр. 06/4-463-0244/20 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 67. сједници одржаној дана 23.04.2020.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СТАН“-серија 002

Члан 1.

Одређује се 01.05.2020. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“- серија 002, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“-серија 002 бр. 797-УП/20 од 12.02.2020. године

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 30.04.2021. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 29.06.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о висини максималног износа уплате на кориснички рачун и максималног износа исплате

22. априла 2020.

Број: 1761-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. године

 

На основу члана 8. став 19. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 8. став 19. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

О Д Л У К У

о висини максималног износа уплате

на кориснички рачун и максималног износа исплате

 

Члан 1.

У играма на срећу „Кено“ и „Лото суперпетица“ дефинише се максималан износ једнократне уплате на кориснички рачун играча у висини од 2.000 КМ .

Члан 2.

Кориснику се може извршити исплата износа добитка тикета или износа на са корисничког рачуна на интернет страници, на продајном мјесту које је дио продајне мреже Лутрије Републике Српске а.д. за брзе лутријске игре, ако је тај износ не прелази 300 КМ.

Члан 3.

Кориснику се може извршити исплата износа са корисничког рачуна на интернет страници на његов трансакциони рачун, ако тај износ није мањи од 200 КМ, а не прелази износ 1.000 КМ.

Члан 4.

Износи који прелазе максималне износе за случајеве дефинисане чланом 2. и чланом 3. могу се исплатити кориснику лично у просторијама Лутрије Републике Српске а.д., уз претходну провјеру идентитета.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                                       Рајко Радовановић

ОДЛУКУ О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 012

22. априла 2020.

Број: 1805-УП/20

Бања Лука, 15.04.2020

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 012, објављених дана 16.04.2019. године у Гласу Српске (на које је дата Сагласност бр.06/4-463-1172/19 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука), Управа Предузећа на 65. сједници одржаној дана 15.04.2020.године, доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 012

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 012, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија-012, која су објављена у Гласу Српске дана 16.04.2019.године, продужава се до 30.09.2020. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 29.11.2020. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

 

ОДЛУКУ о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица“

15. априла 2020.

Број: 1758-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. године

 

На основу члана 6. и члана 17.  Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“, Управа  Предузећа на 64.сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења

у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица“

 

Члан 1.

 

Почетак уплате у лутријској  игри на срећу „Лото суперпетица“ почиње 13.04.2020. године.

 

Члан 2.

 

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се појам извлачења који подразумијева један циклус извлачења предвиђеног броја лоптица, на начин прописан одговорајућим правилима игре.

Члан 3.

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се појам кола који подразумијева скуп свих извлачења, за сваку игру засебно, у периоду од седам дана, рачунајући од понедјељка до недјеље. Почетак кола је вријеме почетка првог извлачења у колу, предвиђено распоредом извлачења. Завршетак кола је завршетак задњег извлачења предвиђеног распоредом извлачења.

Једно коло у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ посматра се засебно и састоји се од 28 извлачења распоређених у седам дана у седмици.

Члан 4.

Распоред извлачења, у оквиру једног кола, у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ приказан је у табели:

 

Члан 5.

Крајњи рок уплате за учествовање у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ је 1 минут прије времена почетка извлачења утврђеног распоредом извлачења у члану 4.ове Одлуке.

 

 

Члан 6.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                             Упарве предузећа

                                                                                                                                         Рајко Радовановић