ЈАВНИ ОГЛАС за продају службеног моторног возила Лутрије РС а.д. Бања Лука

27. фебруар 2023.

Број: 1001-01/23

Бања Лука, 24.02.2023. године

 

На основу Одлуке Надзорног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука бр. 776-НО/23 и члана 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за продају службеног моторног возила Лутрије РС а.д. Бања Лука

 

 

ПОДАЦИ О МОТОРНОМ ВОЗИЛУ

Члан 1.

Лутрија РС а.д. Бања Лука путем Јавне лицитације продаје моторно возило :

 

Марка возила PEUGEOT
Тип возила EXPERT KOMBI 1.6 BLUE HDI
Врста возила Путнички аутомобил
Број шасије VF3VABHVBJZ023302
Број мотора 10JBHJ0034116
Радни обим мотора 1560
Снага мотора у KW 70
Врста мотора Дизел
Боја возила Црна
Регистарске ознаке J89-T-078
Регистрован до 06.08.2023.
Пређена километража 88 500
Година производње 2018.
Почетна цијена 30.000,00 КМ

 

НАЧИН ПРОДАЈЕ

Члан 2.

            Продаја моторног возила се врши путем поступка Јавне лицитације, системом затворених понуда.

Продаја моторног возила се врши по принципу „виђено – купљено“ , без накнадних жалби и приговора који се односе на квалитет, стање, функционалност, изглед, скривене и друге евентуалне недостатке моторног возила.

Сви заинтересовани потенцијални понуђачи могу погледати моторно возило, дана 06.03.2023. године, у периоду од 12,00 до 13,00 сати, на паркингу Лутрије РС а.д. Бања Лука на адреси Вука Караџића бр. 2 Бања Лука, уз предходну најаву на телефон 051/432-700.

 

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Члан 3.

            Право учешћа у поступку Јавне лицитације, системом затворених понуда, имају сва правна и физичка лица, осим запосленика Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Сви понуђачи дужни су уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне цијене,  искључиво на један од  жиро рачуна Лутрије РС а.д. Бања Лука, са назнаком „уплата за јавну лицитацију“ :

  • 5510010001281981 Unicredit bank a.d.. ;
  • 562-099-00000296-91НЛБ Развојна банка а.д.;
  • 555-007-00219615-42 Нова банка а.д.

 

 

 

Понуђачу који купи моторно возило, уплаћени износ ( кауција ) ће се умањити од понуђене

цијене коју треба да плати за возило. Осталим понуђачима кауција се враћа. Уколико понуђач одустане од куповине, износ кауције се не враћа, а Предузеће има дискреционо право да лицитацију поништи или да  уговор додјели првом сљедећем понуђачу са листе успјешних понуђача уколико је цијена прихватљива.

 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Члан 4.

            Понуде обавезно доставити на датом Обрасцу за цијену понуде, у затвореној коверти, непосредно на протокол Предузећа или путем поште на адресу : Лутрија РС а.д. Бања Лука, Ул. Вука Караџића бр. 2, 78 000 Бања Лука, са назнаком : „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА КУПОВИНУ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА“.

            Образац за цијену понуде се може преузети у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука, на адреси Вука Караџића бр. 2 Бања Лука или на интернет страници „ lutrijars.com”.

Понуде доставити искључиво на Обрасцу за цијену понуде.

Понуде које пристигну након рока за пријем понуда, без обзира кад су послане,  неће се узети у разматрање, као ни понуде које не испуњавају тражене захтјеве из јавног огласа и чија је понуђана цијена мања од почетне.

 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Члан 5.

            Понуда мора да садржи :

а) За физичко лице – попуњен и потписан Образац за цијену понуде, копију личне карте  и доказ о уплаћеном депозиту ( кауција );

б) Податке о правном лицу – попуњен и печатом овјерен Образац за цијену понуде, Актуелни извод из судског регистра фотокопија овјерена од стране надлежног органа ( не старији од три мјесеца ), овлаштење лица за заступање у поступку Јавне лицитације, копија ЈИБ-а;

в) Потврда о уплаћеној кауцији;

г) Новчани износ понуде изражен у КМ ;

 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА

Члан 6.

            Понуђач, односно купац, чија понуда буде прихваћена, дужан је у року од седам ( 7 )  дана од дана пријема обавјештења приступити закључењу Уговора и уплатити пуни износ понуђене цијене за моторно возило, умањен за износ кауције.

Све трошкове око преноса права власништва, као и остале трошкове у складу са законским прописима сноси Купац.

 

ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦТАЦИЈЕ

Члан 7.

            Рок за доставу понуда истиче 10.03.2023. године  до 09,30 сати, а јавно отварање понуда ће се одржати исти дан  у 10,30 сати у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука, Ул. Вука Караџића бр. 2 Бања Лука.

Сви заинтересовани понуђачи могу присуствовати отварању понуда.

Критериј за вредновање понуда је највиша понуђена цијена, а у случају понуђене исте цијене, предност се даје понуђачу који је раније предао понуду за јавну лицитацију.

Минимални услов за одржавање и провођење лицитације биће испуњен уколико се за исту пријави  један понуђач који је понудио исту или већу цијену од почетне.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Члан 8.

            Све додатне иформације се могу добити на бр. телефона 051/432-700, контакт особа Бранислав Војновић.

 

 

 

                                                                                                                      Директор

                                                                                                                   Горан Шаула

Материјали за лицитацију

Одлука о сазивању Двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

9. фебруар 2023.

Број : 777-НО/23

Бања Лука, 08.02.2023. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 27. сједници одржаној дана 08.02.2023. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У о сазивању Двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Двадесетчетвртa ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 27.02.2023.године ( понедјељак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са Двадесеттреће ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;

3.      Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. – 2025. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;

4.      Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;

5.      Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 03.03.2023. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 17.02.2023.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

Задужује се Управа Предузећа да позив за XXIV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                          Предсједник

Надзорног одбора

                                                                                                                          Милош Аћић

 

Материјали за 24. сједницу скопштине акционара

Одлука о приређивању 05. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

31. јануар 2023.

Број : 570-УП/23

Бања Лука, 30.01.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије број 522/1 од 27.01.2023..године односно наш број протокола 554/23  од 27.01.2023.године, Управа Предузећа на 41. сједници одржаној дана 30.01.2023. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 05. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредног кола у 2023 години и то ::

 

–          05. ванредно коло у 2023.години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 06.02.2023. године.

–          Почетак пријема уплате за 05. ванредно коло је 31.01.2023. године и траје до  06.02.2023. године;

–          Пријем упалте за наредно 06. редовноо коло траје од 07.02.2023. године до 13.02.2023. године;

 

Члан 2.

 

 

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата у ванредним колима из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

 

У 05.ванредном  колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од око 16.666,67 КМ и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у наведеном ванредном колу.

 

Уколико у наведеном ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО  буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Утврђени износи додатних добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 6.

 

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке утврђују се износи следећих добитака :

·         добитак V (пете)  врсте- ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 3,40 КМ

·         добитак VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини  1,70 КМ

·         добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће  1,75 КМ

·         добитак VI (шесте) врсте – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

 

Члан 7.

 

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЈЕДАН РЕД  и VI (шесте) врсте -ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ, у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЦЕНТАР и VI (шесте)  врсте -КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ,  у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

 

Нераспоређени фондови добитака почев од 04. ванредног кола у 2023. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 06. редовног кола у 2023. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 9.

 

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                         -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник

                             Управе Предузећа                                                                                                                                            Горан Шаула

Одлука о приређивању 1,2,3, и 4. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

30. децембар 2022.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије број 6808/1 од  27.12.2022.године односно наш број протокола  6101/22 од 27.12.2022. године, Управа Предузећа на 39. сједници одржаној дана 29.12.2022. године, доноси:

 

О Д Л У К У о приређивању 1,2,3, и 4. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у 2023 години и то ::

 

1)      01. ванредно коло у 2023.години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 09.01.2023. године.

–          Почетак пријема уплате за 01. ванредно коло је 01.01.2023. године и траје до  09.01.2023. године;

–          Пријем упалте за наредно 02. ванредно коло траје од 10.01.2023. године до 16.01.2023. године;

2)      02. ванредно коло у 2023.години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 16.01.2023. године;

–          Почетак пријема уплате за 02. ванредно коло је 10.01.2023. године до 16.01.2023. године;

–          Пријем уплате за наредно 03. ванредно коло траје од 17.01.2023. године до 23.01.2023. године

 

3)      03. ванредно коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 23.01.2023. године;

–          Почетак пријема уплате за 03. ванредно коло је 17.01.2023. године до 23.01.2023. године;

–          Пријем уплате за наредно 04. ванредно коло траје од 24.01.2023. године до 30.01.2023. године

 

4)      04. ванредно коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 30.01.2023. године;

–          Почетак пријема уплате за 04.ванредно коло је 24.01.2023. године до 30.01.2023. године;

–          Пријем уплате за наредно 05.редовно коло траје од 31.01.2023. године до 06.02.2023. године

 

Члан 2.

 

 

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата у ванредним колима из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

 

Члан 4.

 

У 01,02, 03. и 04.ванредном  колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од око 16.666,67 КМ и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у наведеним ванредним колима.

 

Уколико у наведеним ванредним колима игре на срећу ТВ БИНГО  буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Утврђени износи додатних добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 6.

 

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке утврђују се износи следећих добитака :

·         добитак V (пете)  врсте- ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 3,40 КМ

·         добитак VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини  1,70 КМ

·         добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће  1,75 КМ

·         добитак VI (шесте) врсте – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

 

Члан 7.

 

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЈЕДАН РЕД  и VI (шесте) врсте -ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ, у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЦЕНТАР и VI (шесте)  врсте -КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ,  у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

 

 

Члан 8.

 

Нераспоређени фондови добитака почев од 52. ванредног кола у 2022. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 05. редовног кола у 2023. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 9.

 

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник  Управе Предузећа                                                                                                                                          Горан Шаула

Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 003

20. децембар 2022.

Број: 5882-УП/22

Бања Лука, 14.12..2022. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 15. Правила лутријске игре на срећу „СЕДМИЦА“ серија 003, на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу број : 06/4-463-2135/20 од 06.11.2020.године ,Управа предузећа на 37. сједници одржаној дана 14.12.2022. године, доноси

 

 О Д Л У К У о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу   инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 003

 

Члан 1.

 

Рок за продају лутријске игре на срећу „СЕДМИЦА“ серија 003, емитоване по Правилима лутријске

игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 003, број 4867-УП/20 од 27.10.2020.године продужава се до 31.03.2023. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају

тј.30.05.2023. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија  и

Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Доставити:

–          Сектору за опште, правне и кадровске послове

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Финансијско рачуноводственом сектору

–          Сектор за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                    Горан Шаула

                                                                                                                _________________