ОДЛУКУ О почетку примјене Правила о измјенама Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус

30. децембра 2021.

Број: 5950-УП/21

Бања Лука, 29.12.2021. године                                   

На основу члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19 и 131/20 ), члана 43. алинеја 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука бр. 1492-СА/21, Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игрe на срећу Лото плус и Правила о измјени Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус,  Одлуке Државне лутрије Србије бр. 5689/1 од дана 27.12.2021. године,  Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на 7. сједници одржаној дана  29.12.2021. године доноси

 

 

О Д Л У К У

О почетку примјене Правила о измјенама Правила

игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус

 

Члан 1.

Утврђује се почетак примене Правила о изменама правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус на која је Републичка Управа за игре на срећу дала сагласност Рјешењем  бр. 06/4-463-3420/21 од 21.12.2021. године, почетком пријема уплате путем претплате за 4. редовно коло у 2022. години, односно од дана 01.01.2022. године.

 

Члан 2.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих  технологија.

 

Члан 3.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Финансијско – рачуноводственом сетору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникациних технологија
 • ц/о

 

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула

ОДЛУКУ О почетку примјене правила о измјени Правиле игре на срећу Џокер

30. децембра 2021.

Број: 5951-УП/21

Бања Лука, 29.12.2021. године                                      

На основу члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. сектори22/19 и 131/20 ), члана 43. алинеја 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука бр. 1492-СА/21, Правила игре на срећу Џокер и Правила о измјени Правила игре на срећу Џокер, Одлуке Државне лутрије Србије бр.5690/1 од дана 27.12.2021. године,  Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на 7. сједници одржаној дана 29.12.2021. године доноси

 

О Д Л У К У

О почетку примјене правила о измјени Правиле

игре на срећу Џокер

 

Члан 1.

Утврђује се почетак примене Правила о изменама правила игре на срећу Џокер на која је Републичка Управа за игре на срећу дала сагласност Рјешењем  бр. 06/4-463-3420/21 од 21.12.2021. године, почетком пријема уплате путем претплате за 4. редовно коло у 2022. години, односно од дана 01.01.2022. године.

 

Члан 2.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих  технологија.

 

Члан 3.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Финансијско – рачуноводственом сетору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникациних технологија
 • ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула

 

Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 003

13. децембра 2021.

Број: 5677-УП/21

Бања Лука, 13.12.2021

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“- серија 003, на које је дата Сагласност Републичке управе за игре срећу Бања Лука бр.06/4-463-2135/20, Управа Предузећа на 4. сједници одржаној дана  13.12. 2021.године, доноси

 

О Д Л У К У О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 003

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“- серија 003, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија-003, продужава се до 31.12.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 01.03.2023. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

 

                                                                                                                Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                               Горан Шула

                                                                                                        _________________

ОДЛУКУ  о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника 2021/2022. године

3. децембра 2021.

Број: 5505-УП/21

Бања Лука, 03.12.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5061/2 од 24.11.2021. године, односно наш број протокола 5416/21 од 30.11.2021. године, Управа Предузећа на трећој сједници одржаној дана 03.12.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника

2021/2022. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање специјалног кола за вријеме новогодишњих и божићних празника 2021/2022. године и то:

 • 100. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 17.12.2021. године;
 • 101. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 21.12.2021. године;
 • 102. специјлано коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 24.12.2021. године;
 • 103. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 28.12.2021. године;
 • 104. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 31.12.2021. године;
 • 01. специјлано коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 04.01.2022. године;
 • 02. специјлано коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у четвртак 06.01.2022. године, са почетком од 20:00 часова;
 • 03. специјално коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 11.01.2022. године;

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35

 

 

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 15.12.2021. године као дана почетка уплате у 100/2021 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 04.12.2021. године.

 

Члан 4.

У сваком од наведених колу из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-HYUNDAI TUCSON 1,6 Т- GDiGL , у бруто вриједности од  53.416,87  КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 53.416,87 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Обзиром да се извлачење добитака у 02. специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игре Џокер одвија у четвртак (06.01.2022. године), на ТВ ПРВА у 20:00 часова, неће бити извлачење добитака у редовном термину (петак) на дан 07.01.2022. године.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула

ОДЛУКУ о приређивању  ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2021/2022. године

3. децембра 2021.

Број: 5506-УП/21

Бања Лука, 03.12.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.5060/2  од 24.11.2021. односно наш број протокола 5415/21 од 30.11.2021. године, Управа Предузећа на трећој сједници одржаној дана 03.12.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању  ванредних кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника

2021/2022. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме новогодишњих и божићних празника 2021/2022. године и то:

 • 51. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 20.12.2021. године;
 • 52. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 27.12.2021. године;
 • 53. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем у петак 31.12.2021. године, са почетком у 17:00 часова
 • 01. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 10.01.2022. године.

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке уплата  се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у складу са  Правилима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванреднимм колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

 

 

 

Члан 4.

У сваком од наведених кола из члана 1. ове Одлуке утврђује се по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ –  аутомобил марке „FIAT 500L 1.4 MPI 95 KS MT 6 CROSS“ у бруто вриједности око 29.194,90 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 29.194,90 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

Утврђени износ добитка из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака почев од 50. редовног кола у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 02. редовног кола у 2022. години  распоређују се и у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

Обзиром да се извлачење добитака у 53. ванредном колу у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одвија у новогодишњој ноћи, у петак 31.12.2021. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком од 17,00 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

Јавно извлачење добитака у 01. ванредном колу у 2022. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 10.01.2022. године у редовном термину на ТV HAPPY.

Почетак пријема уплате за 51. ванредно коло је 14.12.2021. године.

Почетак пријема уплате за 52. ванредно коло је 21.12.2021 . године

Почетак пријема уплате за 53. ванредно коло је 28.12.2021. године

Почетак пријем ауплате за 01. ванредно коло је 01.01.2022. године

 

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 Предсједник

 Управе Предузећа

Горан Шаула