Обавјештење о исплати дивиденде

20. октобар 2014.

На основу члана 210-214 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 127/08 , 58/09 и 100/11) и Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2013. години у Лутрији Републике Српске а.д. Бања Лука,Управа Предузећа на седмој сједници одржаној 15.10.2014. године објављује следеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о исплати дивиденде

Обавјештавају се акционари Лутрије РС а.д. Бања Лука да од 10.11.2014. године могу приступити наплати дивиденде из остварене нето добити Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2013. годину. Дивиденда у укупном износу од 122.780,24 КМ ће се исплаћивати акционарима Лутрије РС а.д. Бања Лука по принципу да свакој акцији припада исти номинални износ од 0,040814018 КМ. Дивиденда ће се исплаћивати у складу са Законом о порезу на доходак („Службени гласник РС“ бр. 91/06,128/06,120/08,71/10,01/11 и 107/13).
Позивају се акционари да на адресу Лутрије РС а.д. Бања Лука, улица Цара Лазара 29 доставе податке непходне за уплату дивиденде, овјерену копију уписа у судски регистар, те податке о матичном броју и рачуну за исплату припадајуће дивиденде (за правна лица).
Физичка лица треба да уз захтјев доставе и овјерену фотокопију личне карте и текућег или жиро рачуна на који ће се уплатити припадајућа дивиденда, а за малољетна лица потребно је доставити извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерену копију). Физичка лица, која су достављала захтјеве и тражену документацију за наплату дивиденде за претходне године, а код којих није наступила промјена личних података (промјена личне карте, текућег рачуна,родни лист), нису обавезна овјеравати тражену документацију. Захтјев за наплату дивиденде, заједно са траженом оригиналном документацијом, физичка лица могу доставити и лично на благајни предузећа при чему ће им се тражена документација ископирати на лицу мјеста, те копије задржати у архиви Предузећа.
Идентификација акционара ће се извршити на основу исправа у којима подаци морају одговарати подацима у књизи акционара који се води код централног регистра ХОВ.
Напомињемо да право на дивиденду из нето добити Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2013. годину имају акционари Лутрије РС који имају статус акционара према подацима Централног регистра хартија од вриједности РС на дан 31.10.2014. године, као дан пресјека.
Провјеру статуса са даном пресјека акционари Лутрије РС а.д. Бања Лука могу извршити код Централног регистра хартија од вриједности РС а.д. Бања Лука, улица Симе Шолаје бр.1 Бања Лука или позивом на кратки број 1369 (без позивног броја) .
Пријаве за исплату дивиденде подносе се у просторима Лутрије РС а.д. Бања Лука у улици Цара Лазара број 29.
Ово Обавјештење објaвиће се у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Бањалучке берзе и на интернет страници Лутрије РС.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о начину финансирања посебних новчаних награда игре ТВ Бинго

1. октобар 2014.

На основу члана 18. став 2. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и члана 43 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Управа предузећа на шестој сједници одржаној 26.09.2014. године доноси

О Д Л У К У
О начину финансирања посебних новчаних награда у
редовним колима игре на срећу ТВ Бинго ON LINE

Члан 1.

У редовним колима ТВ Бинга ON LINE почевши од 29.09.2014. године када почиње уплата за 18 коло ТВ Бинга ON LINE, извлаче се по једна посебна новчана награда :
-од 100,00 КМ ( словима :једнастотина 00/100 КМ ),
-од 200,00 КМ ( словима: двијестотине 00/100 КМ ),
-од 300,00 КМ ( словима: тристотине 00/100 КМ )

Члан 2.

За посебне новчане награде из члана 1. ове Одлуке средства се обезбјеђују из недодјељених средстава игре на срећу „Бинго деветка“ која се престала приређивати, у укупном износу од 44.524,60 КМ ( словима : четрдесетчетирихиљадепетстотинадвадесетичетири 60/100 КМ ), а који се сатоји од :
-фонда добитака за „Бинго деветка“ у износу од 9.208,80 КМ
-фонда добитака за „Суперџекпот“ у износу од 5.684,80 КМ
– фонда добитака „Бинго лоз пет“ у износу 2.758,90 КМ
– резервни фонд у износу 26.872,10 КМ

Члан 3.

У посебном извлачењу компјутерски или путем малог бубња извлачи се шест бројева. Посебна новчана награда из претходног члана остварују се на потврдама о уплати на којим је „срећни број“ идентичан са шестоцифреним бројем извученим компјутерски или путем малог бубња.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје инстант срећке Треће среће серија 013

1. октобар 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013 бр. 3719-УП/14 од 29.07.2014. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 16.09.2014.године, Управа Предузећа на шестој сједници одржаној дана 26.09.2014.године , д о н о с и

О Д Л У К У
о почетку продаје лутријске игре на срећу
инстант срећке „ ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013

Члан 1.

Одређује се 01.10.2014. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013 бр. 3719-УП/14 године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 16.09.2014.године.
Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 01.10.2015. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.11.2015. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о прекиду приређивања “Бинго Деветке”

12. септембар 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука , Управа Предузећа на четвртој сједници одржаној дана 05.09.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О прекиду приређивања
игре на срећу „ Бинго Деветка“ и опционе игре „Бинго-лоз“ Деветка

Члан 1.

Прекида се приређивање игре на срећу „Бинго Деветка“ и опционе игре „Бинго – лоз“ Деветка и „Superjackpot“ Деветка од дана 13.09.2014. године, а након завршетка емисије 16. Кола ТВ Бинго ON LINE на РТРС-у.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Образложење

„Бинго Деветка“ је игра на срећу која је уведена у октобру мјесецу 2013. године. Од децембра мјесеца 2013. године се приређује заједно у емисија игре на срећу ТВ Бинго ON LINE. Од самог увођења па до данас, игра на срећу „Бинго Деветка“ није испунила очекивања Управе Предузећа како уплатом тако и потражњом од стране играча, те самим тим заузела последње мјесто на љествици укупног промета свих игара на срећу у Предузећу.

У циљу смањења финансијских издатака и из свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о промјени термина приређивања ТВ Бинга

12. септембар 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 6. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON LINE , Управа Предузећа на четвртој сједници одржаној дана 05.09.2014. године доноси

О Д Л У К У
о промјени термина приређивања
игре на срећу ТВ Бинго ON LINE

Члан 1.

ТВ Бинго ON LINE се од 13.09.2014. године, умјесто досадашњег термина и дана приређивања, приређује сваке друге суботе у 20 часова и 10 минута.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић