Измјена и допуна Правила ТВ Бинго

7. новембар 2014.

На основу члана 27. и 28. Закона о играма на срећу („Службени Гласник РС“ бр. 111/12) и члана 43. алинеја 18. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на осмој сједници одржаној дана 20.10.2014.године доноси

Измјену и допуну
ПРАВИЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ
ТВ БИНГО on –line

Члан 1

У Правилима игре на срећу ТВ Бинго on-line бр. 1680-01/12 од дана 06.04.2012. године, а на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу бр. 06/4-463-1418/12 дана 11.05.2012. године, мијења се члан 16.став 1, тако да гласи:
„ Цијена потврде за учествовање у игри ТВ Бинго, са одиграних обавезних шест комбинација, за редовна кола износи 1,50 КМ (словима: један и 50/100 конвертибилнихмарака).“
Став 2. истог члана остаје непромјењен.

Члан 2

Члан 42. Правила игре на срећу ТВ Бинго on-line се мијења и гласи:
„ Цијена за учествовање у опционој игри „бинго – лоз“ износи 0,50 КМ (нула и 50 /100 конвертибилнихмарака).

Члан 3

У осталим дијеловима Правила ТВ Бинга on-line бр. 1680-01/12 од дана 06.04.2012. године, остају непромјењена.

Члан 4

Ова Измјена и допуна Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од Републичке Управе за игре на срећу, а примјењују се почетком уплате за прво наредно коло након добијене сагласности.

На ова Правила дата је сагласност Министарства финансија РС, Број: 06/4-463-3677/14 од 29.10.2014. године.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о фиксним добицима у игри Бинго Лоз

7. новембар 2014.

На основу члана 44. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и члана 43. Алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа предузећа на деветој сједници одржаној дана 31.10.2014. године, доноси

О Д Л У К У
о фиксним добицима у опционој игри
Бинго лоз

Члан 1

Износи фиксних добитака у игри Бинго лоз утврђује се у износу од:
-добитак 1 (јединица) 1,00 КМ
-добитак 2 (двојка) 3,00 КМ
-добитак 3 (тројка) 30,00 КМ
-добитак 4 (четворка) 300,00 КМ
-добитак 5 (петица) 1000,00 КМ

Члан 2

Гарантовани износ фонда за добитке са 6 (шест) погодака износи 5.000,00КМ (пет хиљада марака 00/100).

Члан 3

Одлука се примјењује од дана почетка уплате за коло у коме је цијена игре Бинго лоз 0,50КМ.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о начину прерачунавања динарских вриједности за пријем уплате и исплате у игри Лото 7/39

21. октобар 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на осмој сједници одржаној дана 20.10.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О начину прерачунавања динарских вриједности за
пријем уплата и исплата добитака у игри на срећу Лото 7/39 бројева
и додатних игара у редовним колима

Члан 1

Обрачунски курс за цијену једне комбинације у игри Лото 7/39 бројева за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке износи 60,000 динара,а за цијену 1,00 КМ ( једнуконвертибилнумарку и 00/100 )
За цијену Лото плус комбинације обрачунски курс за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке износи 50,00 динара за 1,00 КМ
( једнуконвертибилнумарку и 00/100 ).
За цијену ЈОКЕР броја обрачунски курс за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке износи 50,00 динара 1,00КМ једнуконвертибилнумарку и 00/100).

Члан 2

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се почев од 15.11.2014. године као првог дана почетка уплате за 91. редовно коло.

Члан 3

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука бр. 1613-01/13 од дана 02.04.2013. године.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о цијени комбинације у игри Лото 7/39

21. октобар 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, и Одлука Државне лутрије Србије број: 5471/2 од 06.10.2011. године ( наш број протокола 4166/11 од 07.10.2011. године ),2894/2 од 27.05.2011. године ( наш број протокола 4611/11 од 09.11.2011. године ) и 5755/2 од 11.11.2009. године ( наш број протокола 4001/09 од 08.12.2009. године ) и Одлуке Привремене Управе Лутрије РС број 4940-УП /14 од 20.10.2014. године, Управа Предузећа на осмој сједници одржаној дана 20.10.2014.године, доноси

О Д Л У К У
о цијени комбинација / учествовања у лутријској игри на срећу Лото 7/39 бројева

Члан 1

Утврђује се цијена комбинација/учествовања у класичној игри на срећу Лото 7/39 бројева:
– основна комбинација Лото 7/39 бројева у износу од 1,00 КМ ( једнаконвертибилнамарка и 00/100 );
– комбинација у додатној игри Лото Плус у износу 0,20 КМ ( нулаконвертибилнихмарака и 20/100 ) ;
– цијена за учествовање у додатној игри Лото Јокер износи 0,40 КМ
( нулаконвертибилнихмарака и 40/100 )

Члан 2

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се почев од 15.11.2014. године као првог дана почетка уплате за 91. редовно коло, односно од почетка пријема уплате путем претплате за наведено коло (22.10.2014) и објавиће се у дневним новинама „ Глас Српске“.

Члан 3

Доношењем ове Одлуке престајe да важи Одлука број : 1614-01/13 од дана 02.04.2013. године.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Обавјештење о исплати дивиденде

20. октобар 2014.

На основу члана 210-214 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 127/08 , 58/09 и 100/11) и Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2013. години у Лутрији Републике Српске а.д. Бања Лука,Управа Предузећа на седмој сједници одржаној 15.10.2014. године објављује следеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о исплати дивиденде

Обавјештавају се акционари Лутрије РС а.д. Бања Лука да од 10.11.2014. године могу приступити наплати дивиденде из остварене нето добити Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2013. годину. Дивиденда у укупном износу од 122.780,24 КМ ће се исплаћивати акционарима Лутрије РС а.д. Бања Лука по принципу да свакој акцији припада исти номинални износ од 0,040814018 КМ. Дивиденда ће се исплаћивати у складу са Законом о порезу на доходак („Службени гласник РС“ бр. 91/06,128/06,120/08,71/10,01/11 и 107/13).
Позивају се акционари да на адресу Лутрије РС а.д. Бања Лука, улица Цара Лазара 29 доставе податке непходне за уплату дивиденде, овјерену копију уписа у судски регистар, те податке о матичном броју и рачуну за исплату припадајуће дивиденде (за правна лица).
Физичка лица треба да уз захтјев доставе и овјерену фотокопију личне карте и текућег или жиро рачуна на који ће се уплатити припадајућа дивиденда, а за малољетна лица потребно је доставити извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерену копију). Физичка лица, која су достављала захтјеве и тражену документацију за наплату дивиденде за претходне године, а код којих није наступила промјена личних података (промјена личне карте, текућег рачуна,родни лист), нису обавезна овјеравати тражену документацију. Захтјев за наплату дивиденде, заједно са траженом оригиналном документацијом, физичка лица могу доставити и лично на благајни предузећа при чему ће им се тражена документација ископирати на лицу мјеста, те копије задржати у архиви Предузећа.
Идентификација акционара ће се извршити на основу исправа у којима подаци морају одговарати подацима у књизи акционара који се води код централног регистра ХОВ.
Напомињемо да право на дивиденду из нето добити Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2013. годину имају акционари Лутрије РС који имају статус акционара према подацима Централног регистра хартија од вриједности РС на дан 31.10.2014. године, као дан пресјека.
Провјеру статуса са даном пресјека акционари Лутрије РС а.д. Бања Лука могу извршити код Централног регистра хартија од вриједности РС а.д. Бања Лука, улица Симе Шолаје бр.1 Бања Лука или позивом на кратки број 1369 (без позивног броја) .
Пријаве за исплату дивиденде подносе се у просторима Лутрије РС а.д. Бања Лука у улици Цара Лазара број 29.
Ово Обавјештење објaвиће се у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Бањалучке берзе и на интернет страници Лутрије РС.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић