ОДЛУКА о начину финансирања посебних робних и новчаних премија и добитака за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2015. године

20. новембар 2014.

Члан 1

За ванредно коло „Велики Божићни ТВ Бинго“ од 06.01.2015. године дио неисплаћених добитака у износу од 11.000,00 КМ  (једанаестхиљада и 00 /100 КМ) распоређује се за покриће фонда посебних робних и новчаних премија и добитака.

Члан 2

У посебном извлачењу за срећни број путем малог бубња додјељују се робне премије и то:

1 х ТV LED smart  : 1 500 КМ – извлачење из бубња

2 х ЛАПТОП : 2 х 1 000 КМ – извлачење из бубња

5 х М. ТЕЛЕФОН : 5 х 500 КМ – извлачење из бубња

Укупно посебни робни добици: до 6 000 КМ

Компјутерским извлачењем додјељује се 20 добитака и то:

2 х 500 КМ – компјутерско извлачење

3 х 400 КМ – компјутерско извлачење

4 х 300 КМ – компјутерско извлачење

5 х 200 КМ – компјутерско извлачење

6 х 100 КМ – компјутерско извлачење

Укупно  посебни новчани добици: 5 000

Члан 3

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас    Српске.

 

Доставити:

1.      Финансијско – рачуноводстеном сектору

2.      Сектору маркетинга и комерцијале

3.      Сектору за општа, правна и кадровска питања

4.      Сектору информационих и комуникационих технологија

5.      ц/о

                                                                                                                     Предсједник Управе

                                                                                                                      Рајко Радовановић

ОДЛУКА о формирању фонда за Бинго премију

20. новембар 2014.

О Д Л У К А

О формирању фонда за Бинго премију за

„Велики Божићни ТВ Бинго“ 2015. године

 

Члан 1

Фонд за Бинго премију у „Великом Божићном ТВ Бингу“ 2015. године представља фонд из   уплате Божићњег ТВ Бинга 2015. године у складу са правилима ТВ Бинго ON LINE плус аутомобил.

Члан 2

Уколико се оствари више добитака Бинго премија новчани дио фонда и фактурна  вриједност     аутомобила из претходног члана дијеле се са бројем добитака.

Члан 3

Фактурна вриједност аутомобила финансира се из фонда неисплаћених добитака.

Члан 4

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама  Глас Српске.

 

Доставити:

1.      Финансијско – рачуноводстеном сектору

2.      Сектору маркетинга и комерцијале

3.      Сектору за општа, правна и кадровска питања

4.      Сектору информационих и комуникационих технологија

 

 

 

                 Предсједник Управе

                  Рајко Радовановић

ОДЛУКА О цијени комбинације у редовним колима

20. новембар 2014.

О Д Л У К А

О цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015. године

 

Члан 1

Утврђује се цијена комбинације у лутријској игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева у редовним колима у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015 године  како слиједи:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинације ЛОТО ПЛУС у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинације ЈОКЕР у износу од 0,40 КМ

 

Члан 2

Редовна кола игре на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева за која се примјењују цијене комбинације из члана 1.ове  Одлуке, приређују се у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015, године и то:

-101/2014  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  23.12.2014. године;

-102/2014  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  26.12.2014. године;

-103/2014  редовно коло са  јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2014. године;

-001/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  06.01.2015. године;

-002/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  09.01.2015. године;

-003/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  13.01.2015.  године

 

Члан 3

Цијена из члана 1. Ове Одлуке важи почев од 20.12.2014. године као првог дана почетка уплате за 101/2014  редовно коло игре на срећу Лото 7 од 39 бројева, док у претплати цијена из члана 1. ове одлуке важи почев од 26.11.2014. године.

 

Члан 4

Налаже се  Сектору за опште, правне и кадровске послове  да ову Одлуку објави у дневним новинама .

Члан 5

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

Доставити:

–          Сектору за опште правне и кадровске послове,

–          Сектору маркетинга и комерцијале,

–          Финансијско- рачуноводственом сектору,

–          Сектору за информационе и комуникационе технологије,

–          а/а

                                                                                                                     Предсједник Управе

                                                                                                                         Рајко Радовановић

ОДЛУКА о цијени „Великог Божићњег ТВ Бинга“ 2015. године

20. новембар 2014.

Члан 1

Цијена потврде о уплати за „Велики Божићни ТВ Бинго“  2015. године  износи 3,00 КМ (три 00/100 конвертибилне мараке).

 

Члан 2

Цијена опционе игре  БИНГО ЛОЗ остаје 0,50 КМ ( нула50/100 KM).

 

Члан 3

Одлука ступа на снагу првог дана пријема уплате „Великог Божићњег ТВ Бинга“ и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

 

Доставити:

–          сектору маркетинга и комерцијале

–          финансијско – рачуноводственом сектору

–          сектору правних и кадровских послова

–          сектору информационих и комуникационих технологија

–          ц/о

 

 

                                                                                                                Предсједник Управе

                                                                                                                   Рајко Радовановић

ОДЛУК о приређивању ванредног кола ТВ Бинга

20. новембар 2014.

О Д Л У К У

о приређивању ванредног кола ТВ Бинга

„Велики Божићни ТВ Бинго“  2015. године

 

Члан 1

Овом Одлуком се одређује коло ТВ Бинга од 06.01.2015. године као ванредно коло под називом „Велики Божићни ТВ Бинго“  2015. године.

 

Члан 2

Пријем уплате за „Велики Божићни ТВ Бинго“  почиње  01.12.2014. године и траје до 06.01.2015. године.

За вријеме уплате  „Великог Божићњег ТВ Бинга“  уплата  за редовна кола тече паралелно.

Од 22.12.2014. године тече уплата само за Божићно коло.

Не приређује се редовно коло од 03.01.2015. године.

Потврда о уплати носи ознаку првог ванредног кола.

 

Члан 3

Извлачење бројева „Великог Божићњег ТВ Бинга“   обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у  дана 06.01.2015. године.

 

Члан 4

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од  првог дана пријема уплате „Великог Божићњег ТВ Бинга“ и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

 

Доставити:

–          сектору маркетинга и комерцијале

–          финансијско – рачуноводственом сектору

–          сектору правних и кадровских послова

–          сектору информационих и комуникационих технологија

–          ц/о

 

                                                                                                                Предсједник Управе

                                                                                                                  Рајко Радовановић