Одлука о начину финансирања посебних новчаних награда игре ТВ Бинго

1. октобра 2014.

На основу члана 18. став 2. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и члана 43 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Управа предузећа на шестој сједници одржаној 26.09.2014. године доноси

О Д Л У К У
О начину финансирања посебних новчаних награда у
редовним колима игре на срећу ТВ Бинго ON LINE

Члан 1.

У редовним колима ТВ Бинга ON LINE почевши од 29.09.2014. године када почиње уплата за 18 коло ТВ Бинга ON LINE, извлаче се по једна посебна новчана награда :
-од 100,00 КМ ( словима :једнастотина 00/100 КМ ),
-од 200,00 КМ ( словима: двијестотине 00/100 КМ ),
-од 300,00 КМ ( словима: тристотине 00/100 КМ )

Члан 2.

За посебне новчане награде из члана 1. ове Одлуке средства се обезбјеђују из недодјељених средстава игре на срећу „Бинго деветка“ која се престала приређивати, у укупном износу од 44.524,60 КМ ( словима : четрдесетчетирихиљадепетстотинадвадесетичетири 60/100 КМ ), а који се сатоји од :
-фонда добитака за „Бинго деветка“ у износу од 9.208,80 КМ
-фонда добитака за „Суперџекпот“ у износу од 5.684,80 КМ
– фонда добитака „Бинго лоз пет“ у износу 2.758,90 КМ
– резервни фонд у износу 26.872,10 КМ

Члан 3.

У посебном извлачењу компјутерски или путем малог бубња извлачи се шест бројева. Посебна новчана награда из претходног члана остварују се на потврдама о уплати на којим је „срећни број“ идентичан са шестоцифреним бројем извученим компјутерски или путем малог бубња.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје инстант срећке Треће среће серија 013

1. октобра 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013 бр. 3719-УП/14 од 29.07.2014. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 16.09.2014.године, Управа Предузећа на шестој сједници одржаној дана 26.09.2014.године , д о н о с и

О Д Л У К У
о почетку продаје лутријске игре на срећу
инстант срећке „ ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013

Члан 1.

Одређује се 01.10.2014. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013 бр. 3719-УП/14 године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 16.09.2014.године.
Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 01.10.2015. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.11.2015. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о прекиду приређивања “Бинго Деветке”

12. септембра 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука , Управа Предузећа на четвртој сједници одржаној дана 05.09.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О прекиду приређивања
игре на срећу „ Бинго Деветка“ и опционе игре „Бинго-лоз“ Деветка

Члан 1.

Прекида се приређивање игре на срећу „Бинго Деветка“ и опционе игре „Бинго – лоз“ Деветка и „Superjackpot“ Деветка од дана 13.09.2014. године, а након завршетка емисије 16. Кола ТВ Бинго ON LINE на РТРС-у.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Образложење

„Бинго Деветка“ је игра на срећу која је уведена у октобру мјесецу 2013. године. Од децембра мјесеца 2013. године се приређује заједно у емисија игре на срећу ТВ Бинго ON LINE. Од самог увођења па до данас, игра на срећу „Бинго Деветка“ није испунила очекивања Управе Предузећа како уплатом тако и потражњом од стране играча, те самим тим заузела последње мјесто на љествици укупног промета свих игара на срећу у Предузећу.

У циљу смањења финансијских издатака и из свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о промјени термина приређивања ТВ Бинга

12. септембра 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 6. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON LINE , Управа Предузећа на четвртој сједници одржаној дана 05.09.2014. године доноси

О Д Л У К У
о промјени термина приређивања
игре на срећу ТВ Бинго ON LINE

Члан 1.

ТВ Бинго ON LINE се од 13.09.2014. године, умјесто досадашњег термина и дана приређивања, приређује сваке друге суботе у 20 часова и 10 минута.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о сазивању IX редовне сједнице Скупштине акционара

20. августа 2014.

На основу члана 268. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08 и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на двадесетпрвој сједници одржаној дана 31.07.2014. године, доноси

О Д Л У К У
о сазивању IX редовне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се IX редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 22.09.2014. године ( понедељак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12,00 часова.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– Комисије за гласање
– записничара и два акционара који овјеравају записник
2.Разматрање и усвајање записника са V ванредне сједнице Скупштине акционара
3.Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2013. годину
4.Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за 2013. годину
5.Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2013. године
6.Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2013 години
7.Доношење Одлуке о исплати дивиденде акционарима из остварене нето добити за 2013. годину
8.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2013. годину
9.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2013. годину
10.Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 29.09.2014. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 12.09.2014.године. Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-14 часова.

IV

Задужује се Управа предузећа да позив за IX редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у двa дневна листа на територији Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Надзорног одбора
Растко Вуковић