ROULETTE

21. мај 2010.

дређује се 01.06.2010. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ROULETTE” серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ROULETTE“ серија 001, која су објављена у дневном листу Гласа Српске од 08.03.2010. године. Продаја траје до 01.06.2011. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.07.2011. године (укључујући и тај дан).

О реализацији ове одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневном листу Глас Српске.

ОДЛУКА о цијени Ђурђевданског кола ТВ Бинга ON-LINE

23. април 2010.

Цијена потврде о уплати за Ђурђевдански Бинго ON-LINE износи 3,00 КМ (три 00/100 конвертибилне мараке).

Цијена опционе игре Бинго лоз износи 1,00КМ (једна 00/100 конвертибилна марка).

Пријем уплата за Ђурђевданско коло почиње тећи 24.04.2010. године и траје до 07.05.2010. године

Потврде о уплати носе ознаку четрнаестог кола.

За добитак Бинго 40 или Бинго 41+ одређује се минималан гарантовани фонд у износу од 10.000,00КМ (десет хиљада конвертибилних марака).

Уколико се након редовног обрачуна фонда за добитак из претходног става утврди да је његов износ мањи од минималног гарантованог фонда, разлика до 10.000,00КМ обезбјеђује се из фонда неисплаћених добитака из претходног периода игара ОN LINE.

За извршење претходних ставова истог члана задужује се трезорска комисија Лутрије РС.

Извлачење бројева Ђурђевданског кола ON-LINE обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у дана 07.05.2010. године у редовном термину.

Одлука ступа на снагу првог дана пријема уплате Ђурђевданског кола ТВ Бинга и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

Цијена комбинације класичне игре на срећу Лото 7/39

23. април 2010.

Утврђује се цијена комбинације класичне игре на срећу Лото 7/39 бројева у износу од 0,80 конвертибилних марака.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 01.05.2010. године.

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука број 2681/07 од 17. 09.2007. године.

ОДЛУКА о продужењу рока продаје и наплате инстант лутрије „ЈОКЕR“

23. април 2010.

Рок за продају новчане инстант лутрије JOKER, емитоване по Правилима које је донијела Привремена управа Лутрије Републике Српске на 13. сједници одржаној дана 18.02.2009. године, а објављених у Гласу Српске 20.04.2009. године, продужава се до 01.05.2011. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј.30.06.2011. године

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Цијена комбинације класичне игре на срећу Лото 7/39

23. април 2010.

Утврђује се цијена комбинације класичне игре на срећу Лото 7/39 бројева у износу од 0,80 конвертибилних марака.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 01.05.2010. године.

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука број 2681/07 од 17. 09.2007. године.