Одлука о продужењу продаје Спорт серија 002

16. јула 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Спорт“ серија 002, објављене у „Гласу Српске“ од дана 16.07.2013. године,Управа Предузећа на првој сједници одржаној дана 26.06.2014. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу
инстант срећке „СПОРТ“ серија 002

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 002, емитоване и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ – серија 002, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 16.07.2013.године, продужава се до 31.10.2014. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.12.2014. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о продужењу продаје и исплате Треће среће серија 012

1. јула 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Трећа срећа“ серија 012, објављене у „Гласу Српске“ од дана 04.07.2013. године,Управа Предузећа на првој сједници одржаној дана 26.06.2014. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу
инстант срећке „Трећа срећа“ серија 012

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „Трећа срећа“ серија 012, емитоване и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „Трећа срећа“ серија 012, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 04.07.2013.године, продужава се до 31.12.2014. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 01.03.2015. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје Спорт серија 003

1. јула 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 003 бр. 2542-01/14 од 19.05.2014. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 25.06.2014.године, Управа Предузећа на првој сједници одржаној дана 26.06.2014.године , д о н о с и

О Д Л У К У
о почетку продаје лутријске игре на срећу
инстант срећке „ СПОРТ“ серија 003

Члан 1.

Одређује се 01.07.2014. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 003, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 003 бр. 2542-01/14 године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 25.06.2014.године.
Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 01.07.2015. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.08.2015. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о продужетку продаје инстант срећке “JOKER” серија 003

11. јуна 2014.

На основу члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ЈОКЕР“ серија 003 бр. 1523-01/13 од 27.03.2013. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 06.06.2013.године, Директор доноси

О Д Л У К У
о продужетку рока продаје и наплате
инстант срећке „ ЈОКЕR“ серија 003

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „JOKER“ серија 003, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „JOKER“ серија 003 бр. 1523-01/13 од 27.03.2013. године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 06.06.2013.године, продужава се до 14.06.2015. године.
Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 13.08.2015.године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о минималном гарантованом фонду за Лото седмицу

10. јуна 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa и Одлука Државне лутрије Србије бр. 2384/1 од дана 09.06.2014. године (наш број протокола 2873/14 од дана 10.06.2014. године) Директор, доноси

О Д Л У К У
О измјени и допуни одлуке
O минималном гарантованом фонду у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39
бројева са додатним играма

Члан 1.

У Одлуци о минималном гарантованом фонду у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева са додатним играма бр. 864-УП/14 у Члану 1. став 1. се мијења и гласи:
„ Утврђује се минимални гарантовани фонд за добитак „седмица“ у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева у износу од 35.000.000,00 динара (словима: тридесетпетмилионадинара)“
У осталим дијеловима Члан 1. остаје непромјењен.

Члан 2.

У осталим дијеловима Одлука о минималном гарантованом фонду у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева са додатним играма бр. 864-УП/14 остаје непромјењена.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примјењује се почев од првог наредног кола игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у којој буде утврђен добитак „седмица“.

Члан 4.

Одлука се објављује у дневним новинама „Глас Српске“.

Директор
Рајко Радовановић