Одлука о приређивању “Васкршњег ТВ Бинга” 2015.године

9. март 2015.

На основу члана 6. став 2. и 3. и члана 15. став 1. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржане дана 05.03.2015. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о приређивању ванредног кола ТВ Бинга
„ Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године

Члан 1.

Овом Одлуком се одређује коло ТВ Бинга од 11.04.2015. године као ванредно коло под називом „ Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године.

 

Члан 2.

Пријем уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“ почиње 16.03.2015. године и траје до 11.04.2015. године.
Од 16.03. до 21.03.2015. године уплата тече паралелно са редовним колом, а од 23.03.2015. године уплата само за Васкршње коло.
Редовно коло од 04.04.2015. године се не приређује.
Од 13.04.2015. године почиње уплата за редовно коло које се извлачи 25.04.2015. године.

Потврда о уплати носи ознаку другог ванредног колa.

 

Члан 3.

Извлачење бројева „ Васкршњи ТВ Бинго“ обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у дана 11.04.2015. године.

 

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о начину финансирања посебних робних и новчаних награда за Васкршњи ТВ Бинго 2015

9. март 2015.

На основу члана 18. став 3. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржаној дана 05.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О начину финансирања посебних робних и новчаних премија и добитака
за „Велики Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године

Члан 1.

За ванредно коло „Велики Васкршњи ТВ Бинго“ од 11.04.2015. године дио фонда добитака којим је истекао рок за наплату у износу од 31.500,00 KM (тридесетједнахиљада петстотина  00 /100 КМ) распоређује се за покриће фонда посебних робних и новчаних премија и добитака и то:

3 х скутер фактурне вриједности око 6.000,00 КМ
1 путничко возило фактурне вриједности око 22.000,00 КМ

Посебни новчани добици – компјутерско извлачење:
1 х 500 КМ
2 х 400 КМ
3 х 300 КМ
4 х 200 КМ
5 х 100 КМ
Порез на добитке се исплаћује на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о формирању фонда за Бинго премију за Васкршњи Бинго 2015

9. март 2015.

На основу члана 22. став 4. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржаној дана 05.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О формирању фонда за Бинго премију за
„Велики Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године

Члан 1.

Фонд за Бинго премију у „Великом Васкршњем ТВ Бингу“ 2015. године представља фонд из уплате Васкршњег ТВ Бинга 2015. године у складу са правилима ТВ Бинго ON LINE плус аутомобил.

Члан 2.

Уколико се оствари више добитака Бинго премија новчани дио фонда и фактурна вриједност аутомобила из претходног члана дијеле се са бројем добитака.

Члан 3.

Фактурна вриједност аутомобила финансира се из фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о цијени “Васкршњег ТВ Бинга” 2015.године

9. март 2015.

На основу члана 43. алинеја 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука,члана 16. став 2. и члана 42. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржане дана 05.03.2015. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о цијени „ Васкршњег ТВ Бинга“ 2015. године

 

Члан 1.

Цијена потврде о уплати за „Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године износи 3,00 КМ (три
00/100 конвертибилних марака).

 

Члан 2.

Цијена опционе игре БИНГО ЛОЗ износи 0,50 КМ ( нула педесет конвертибилних марака 00/50 KM).

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу првог дана пријема „Васкршњег ТВ Бинга“.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о продужетку продаје инстант срећке Мега серија 002

3. март 2015.

На основу члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „МЕГА“ серија 002, објављене у „Гласу Српске“ од дана 06.03.2012.године, Управа предузећа на двадесeтпрвој сједници одржаној дана 03.03.2015.године , д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу
инстант срећке „МЕГА“ серија 002

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстан срећке „МЕГА“ серија 002, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „МЕГА- серија 002 број 5489-01/11, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 06.03.2012.године, продужава се до
12.03.2016. године.

Права на наплату добитка застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 11.05.2016. године укључујући и тај дан.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на сангу даном доношењa.

 

Предсједник
Управе предузећа
Рајко Радовановић