Одлука о продужетку продаје инстант срећке Scooter серија 001

3. март 2015.

На основу члана 43. aлинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „SCOOTER“ серија 001, објављене дана 02.03. 2011. године, Управа предузећа на двадесетпрвој сједници одржаној дана 03.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У
o продужетку рока продаје и наплате
лутријске игре на срећу инстант срећке „SCOOTER“ серија 001

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „SCOOTER“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „SCOOTER“ серија 001 број 157-01/11, од дана 13.01. 2011. године објављене у Гласу Српске дана 02. марта 2011. године, продужава се до 10.03.2016. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 09.05.2016. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Предсједник
Управе предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје инстант срећке “Спорт” серија 004

20. фебруар 2015.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 004 бр. 6215-УП/14 од 30.12.2014. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 29.01.2015.године, Управа Предузећа на двадесетој сједници одржаној дана 20.02.2015.године , д о н о с и

О Д Л У К У
о почетку продаје лутријске игре на срећу
инстант срећке „ СПОРТ“ серија 004

Члан 1.

Одређује се 23.02.2015. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстан срећке „спорт“ серија 004, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 004 бр. 6215-УП/14 године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 29.01.2015.године.

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 23.02.2016. године (укључујући и тај дан).

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 24.04.2016. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о приређивању Новогодишњих кола Лото 7/39

1. децембар 2014.

На основу Одлуке Државне лутрије Србије број 4950/1 од 24.11. 2014. године (запримљена дана 25.11.2014. године и протоколисана под бројем 5514/ 14), и члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на дванаестој сједници одржаној дана 28.11.2014. године, доноси

О Д Л У К У
о приређивању редовних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015. Године

Члан 1.

У лутријској игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева одређује се приређивање редовних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015, године и то:
-101/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 23.12.2014. године;
-102/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 26.12.2014. године;
-103/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2014. године;
-01/2015 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 06.01.2015. године;
-02/2015 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 09.01.2015. године;
-03/2015 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 13.01.2015. године;

Члан 2.

У редовним колима са јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2014. године и на дан 13.01.2015. године утврђује се специјални добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева на следећи начин:
-у јавном извлачењу добитака на дан 31.12.2014. године аутомобил марке Мерцедес Ц класе у
брутовриједности4.865.327,15динара(словима:четиримилионаосамстотинашездесетпетхиљадатристотинедвадесетседам15/100 динара) односно око 82.711,30 КМ (словима:осамдесетдвијехиљадеседамстотинаједанаест 30/100КМ), с тим да ће због увећања обрачунатог бруто износа добитка прве врсте „седмица“ за бруто износ специјалног добитка, по обављеном јавном извлачењу добитака утврдити коначан бруто износ добитака прве врсте;
-у јавном извлачењу добитака на дан 13.01.2015. године аутомобил марке Шкода Октавија у брутовриједностиод1.944.005,98динара(словима:једанмилиондеветстотиначетрдесетчетирихиљадапет динара 98/100), односно око 33.048,40 (словима:тридесеттрихиљадечетрдесетосам 40/100КМ) , с тим да ће због увећања обрачунатог бруто износа добитка прве врсте „седмица“ за бруто износ специјалног добитка, по обављеном јавном извлачењу добитака утврдити коначан бруто износ добитка прве врсте.
У случају да у оквиру истог кола буде утврђено више од једног добитка „седмица“, добитницима „седмице“ се на име специјалног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог специјалног добитка.

Члан 3.

Утврђени добици из члана 2. ове Одлуке исплаћују се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 4.

За извршење ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале, Сектор за информационе и комуникационе технологије.

Члан 5.

Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Управе
Рајко Радовановић

Одлука о специјалним добицима Лото 7/39 за вријеме Новогодишњих празника

1. децембар 2014.

На основу Одлуке Државне лутрије Србије број 4946/1 од 24.11. 2014. године (запримљена дана 25.11.2014. године и протоколисана под бројем 5513/14), и члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на дванаестој сједници одржаној дана 28.11.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О специјаним добицима у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме
Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015. године

Члан 1.

У игри на срећу Лото 7 од 39 бројева одређује се приређивање редовних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015, године током којих ће се додјељивати специјални добици и то:
-101/2014 редовно коло у 2014. години са јавним извлачењем добитака на дан 23.12.2014. године;
-102/2014 редовно коло у 2014. години са јавним извлачењем добитака на дан 26.12.2014. године;
-103/2014 редовно коло у 2014. години са јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2014. године;
-01/2015 редовно коло у 2015. години са јавним извлачењем добитака на дан 06.01.2015. године;
-02/2015 редовно коло у 2015. години са јавним извлачењем добитака на дан 09.01.2015. године;
-03/2015 редовно коло у 2015. години са јавним извлачењем добитака на дан 13.01.2015. године

Члан 2.

Утврђују се специјални добици у редовним колима из члана 1. ове Одлуке и то:

– у 101. редовном колу у 2014. години додјељује се:
1. 1(један) специјални добитак – аутомобил марке „Шкода Рапид“ у бруто износу од 25.328,00 КМ (словима:двадесетпетхиљадатристотинедвадесетосам КМ и 00/100)
2. до 20 (двадесет) специјалних добитака – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (словима:двијестотинепедесетпет КМ и 00/100)

– у 102. редовном колу у 2014. години додјељује се:
1. 1(један) специјални добитак – аутомобил марке Шкода Рапид у бруто износу од 25.328,00КМ (словима:двадесетпетхиљадатристотинедвадесетосам КМ и 00 /100);
2. до 20 (двадесет) специјалних добитака – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (словима:двијестотинепедесетпет КМ и 00/100);

– у 103. редовном колу у 2014.години додјељује се:
1. 1 (један) специјални добитак – аутомобил марке Шкода Рапид у бруто износу од 25.328,00КМ (двадесетпетхиљадатристотинедвадесетосам КМ и 00/100)
2. до 20 (двадесет) специјалних добитака – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (двијестотинепедесетпет КМ и 00/100);
3. Специјални добитак уз добитак Прве врсте „седмица“ – аутомобил марке Мерцедес Ц класе у бруто вриједности од 4.865.327,15 динара (четиримилионаосамстошездесетпетхиљадатристотинедвадесетседам динара и 15/100) односно око 82.711,30КМ (словима:осамдесетдвијехиљадеседамстотинаједанаест KM 30/100) , с тим да ће због увећања обрачунатог бруто износа добитка Прве врсте „седмица“ за бруто износ специјалног добитка, по обављеном јавном извлачењу добитака утврдити коначан бруто износ добитка прве врсте.

У случају да у оквиру истог кола буде утврђено више од једног добитка „седмица“ добитницима „седмице“ се на име специјалног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог специјалног добитка.

– у 01. редовном колу у 2015. години додјељује се:
1. 1(један) специјални добитак – аутомобил марке Шкода Рапид у бруто износу од 25.328,00 КМ (двадесетпетхиљадатристотинедвадесетосам КМ и 00/100)
2. до 20 (двадесет) специјалних добитака – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (словима:двијестотинепедесетпет КМ и 00/100)

– у 02. редовном колу у 2015. години додјељује се:
1. 1(један) специјални добитак – аутомобил марке Шкода Рапид у бруто износу од 25.328,00 КМ словима: двадесетпетхиљадатристотинедвадесетосам KM 00/100)
2. до 20 (двадесет) специјалних добитака – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (двијестотинапедесетпет КМ и 00/100) нето

– 03. редовном колу у 2015. години додјељује се:
1. 1 (један) специјални добитак – аутомобил марке Шкода Рапид у бруто износу од 25.328,00 КМ (
словима:двадесетпетхиљадатристотинедвадесетосам КМ и 00/100)
2. до 20 (двадесет) специјалних добитака – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (двијестотинепедесетпет КМ и 00/100) нето
3. Специјални добитак уз добитак Прве врсте „седмица“ – аутомобил марке Шкода Октавиа у бруто вриједности од 1.944.005,98 динара (словима:једанмилиондеветсточетрдесетчетирихиљадепет динара и 98/100) односно око 33.048,40 КМ (словима:тридесеттрихиљадечетрдесетосамKM 40/100), с тим да ће због увећања обрачунатог бруто износа добитка Прве врсте „седмица“ за бруто износ специјалног добитка, по обављеном јавном извлачењу добитака утврдити коначан бруто износ добитка прве врсте.

У случају да у оквиру истог кола буде утврђено више од једног добитка „седмица“ добитницима „седмице“ се на име специјалног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог специјалног добитка.

Члан 3.

Учесници у игри на срећу Лото 7 од 39 бројева који у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1. ове Одлуке уплате 7 (седам) или више комбинација стичу право на додјелу ЈЕДНОГ СПЕЦИЈАЛНОГ БРОЈА одштампаног на потврди о уплати, а са којим учествују у извлачењу специјалних добитака и то: аутомобил марке Шкода Рапид и новчаног добитка у износу од 255,00 КМ (двијестотинепедесетпет КМ и 00/100).

Члан 4.

Утврђује се поступак извлачења специјалних добитака и то: аутомобила марке Шкода Рапид и новчаног добитка у износу од 255,00 KM (словима:двијестотинепедесетпет КМ и 00/100) у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015.године на следећи начин:
А) Извлачење специјалног добитка аутомобила марке Шкода Рапид се обавља у оквиру јавног извлачења за свако редовно коло путем бубња са пет одвојених комора од којих четири коморе са десне стране садрже бројеве од 0 до 9, а пета комора са десна садржи потребан број лоптица зависно од максимално додјељеног специјалног броја у одређеном редовном колу из члана 1. Ове Одлуке тако што Комисија за утврђивање добитака прије почетка извлачења констатује максимални специјални број који је додјељен у поједином редовном колу и у зависности од тога у пету комору са десна убацује прије извлачења:

– двије лоптице са бројем 0 ако је максимални специјални број мањи или једнак 009999;
– по двије лоптице са бројевима 0 и 1 ако је максимални специјални број мањи или једнак 019999;
– по двије лоптице са бројевима од 0 до 2 ако је максимални специјални број мањи или једнак 029999;
– по двије лоптице са бројевима од 0 до 3 ако је максимални специјални број мањи или једнак 039999;
– по двије лоптице са бројевима од 0 до 4 ако је максимални специјални број мањи или једнак 049999;
– по двије лоптице са бројевима од 0 до 5 ако је максимални специјални број мањи или једнак 059999;
– по једну лоптицу са бројевима од 0 до 6 ако је максимални специјални број мањи или једнак 069999;
– по једну лоптицу са бројевима од 0 до 7 ако је максимални специјални број мањи или једнак 079999;
– по једну лоптицу са бројевима од 0 до 8 ако је максимални специјални број мањи или једнак 089999;
– по једну лоптицу са бројевима од 0 до 9 ако је максимални специјални број мањи или једнак 099999;

Уколико је максимални додјељени специјални број већи од 099999, тада по сличном принципу Комисија одређује утврђивање специјалног добитка аутомобил марке Шкода Рапид путем бубња са шест комора, при чему се у првих пет комора са десна убацују лоптице са бројевима од 0 до 9, а у шесту комору са десна убацује се потребан број лоптица којим се обезбјеђује да извлачењем буду обухваћени сви додјељени специјални бројеви, укључујући и онај који је Комисија констатовала као максимални додјељен специјални број у том колу.

Извлачење се обавља са потребним понављањима и са потребним бројем комора бубња, све док се не утврди једна добитна потврда за специјални добитак аутомобил марке Шкода Рапид.

Б) Извлачење специјалних добитака – новчаног добитка у износу од 255,00 КМ (словима:двијестотинепедесетпет КМ и 00/100) , се обавља у оквиру јавног извлачења за свако редовно коло путем рачунарског програма и по принципу случајног избора, без могућности утицаја људског фактора, тако што се извлачи 20 бројева са 6 цифара који број је означен на потврди о уплати као „Специјални добитак“ из распона од минималног броја 000001 закључно са додјељеним максималним бројем у том колу укључујући и евентуалне водеће цифре 0 (нула) читано са лијева на десно, чиме се утврђује максимално 20 добитних потврда за специјални добитак – новчани добитак у износу од 255,00 КМ (словима:двијестотинепедесетпет KM 00/100).

Члан 5.

Утврђени специјални добици из члана 2. Ове Одлуке исплаћују се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 6.

Утврђује се износ добитака Пете врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка Четврте врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1. ове Одлуке, а што је у складу са Одлуком о цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015. године и правилима ове игре на срећу.

Члан 7.

Обзиром да је 103. редовно коло игре на срећу Лото 7 од 39 бројева новогодишње коло, односно да се извлачење добитака у истом одвија у сриједу у новогодишњој ноћи (31.12.2014. године), на ТВ Прва у 20,00 сати, неће бити извлачења добитака у редовном термину у уторак на дан 30.12.2014. године, у 20,10 сати те за 01. редовно коло игре на рећу Лото 7 од 39 бројева, у 2015. години, на дан 02.01.2015. године неће бити извлачења добитака већ се дан извлачења помјера за 06.01.2015. године у термину у 20.00 сати.

Члан 8.

Налаже се Сектору за опште, правне и кадровске послове да ову Одлуку објави у дневним новинама.

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Управе
Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о распореду дијела акумулисаног фонда Бинго лоз „шестицe“ за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2015. године

20. новембар 2014.

Члан 1

За ванредно коло „Велики Божићни ТВ Бинго“ од 06.01.2015. године дио акумулисаног фонда за Бинго лоз „шестицу“ у износу од 20.000,00 КМ (двадесетхиљада  и 00/100 КМ) , уколико не буде остварен добитак „шестица“, пребацује се у фонд за први остварен добитак ниже врсте.

Износ тако оствареног добитка представља збир фиксног износа за тај добитак и износа од 20.000, 00 КМ (двадесетхиљада и 00/100 КМ)  подијељеног на број добитака.

 

Члан 2

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

 

Доставити:

1.      Финансијско – рачуноводстеном сектору

2.      Сектору маркетинга и комерцијале

3.      Сектору за општа, правна и кадровска питања

4.      Сектору информационих и комуникационих технологија

 

 

 

                Предсједни Управе

                Рајко Радовановић