ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 015

28. јануар 2022.

Број: 511-УП/22

Бања Лука, 28.01.2022. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 015, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-3432/21 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на деветој сједници одржаној дана 28.01.2022.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 015

 

Члан 1.

Одређује се 07.02.2022. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 015, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 015, бр.5678-УП/21 од 13.12.2021. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 06.02.2023. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 07.04.2023. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

Предсједника

Привремене Управе

Горан Шаула

ОДЛУКУ О почетку примјене Правила о измјенама Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус

30. децембар 2021.

Број: 5950-УП/21

Бања Лука, 29.12.2021. године                                   

На основу члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19 и 131/20 ), члана 43. алинеја 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука бр. 1492-СА/21, Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игрe на срећу Лото плус и Правила о измјени Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус,  Одлуке Државне лутрије Србије бр. 5689/1 од дана 27.12.2021. године,  Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на 7. сједници одржаној дана  29.12.2021. године доноси

 

 

О Д Л У К У

О почетку примјене Правила о измјенама Правила

игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус

 

Члан 1.

Утврђује се почетак примене Правила о изменама правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус на која је Републичка Управа за игре на срећу дала сагласност Рјешењем  бр. 06/4-463-3420/21 од 21.12.2021. године, почетком пријема уплате путем претплате за 4. редовно коло у 2022. години, односно од дана 01.01.2022. године.

 

Члан 2.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих  технологија.

 

Члан 3.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Финансијско – рачуноводственом сетору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникациних технологија
 • ц/о

 

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула

ОДЛУКУ О почетку примјене правила о измјени Правиле игре на срећу Џокер

30. децембар 2021.

Број: 5951-УП/21

Бања Лука, 29.12.2021. године                                      

На основу члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. сектори22/19 и 131/20 ), члана 43. алинеја 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука бр. 1492-СА/21, Правила игре на срећу Џокер и Правила о измјени Правила игре на срећу Џокер, Одлуке Државне лутрије Србије бр.5690/1 од дана 27.12.2021. године,  Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на 7. сједници одржаној дана 29.12.2021. године доноси

 

О Д Л У К У

О почетку примјене правила о измјени Правиле

игре на срећу Џокер

 

Члан 1.

Утврђује се почетак примене Правила о изменама правила игре на срећу Џокер на која је Републичка Управа за игре на срећу дала сагласност Рјешењем  бр. 06/4-463-3420/21 од 21.12.2021. године, почетком пријема уплате путем претплате за 4. редовно коло у 2022. години, односно од дана 01.01.2022. године.

 

Члан 2.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих  технологија.

 

Члан 3.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Финансијско – рачуноводственом сетору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникациних технологија
 • ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула

 

Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 003

13. децембар 2021.

Број: 5677-УП/21

Бања Лука, 13.12.2021

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“- серија 003, на које је дата Сагласност Републичке управе за игре срећу Бања Лука бр.06/4-463-2135/20, Управа Предузећа на 4. сједници одржаној дана  13.12. 2021.године, доноси

 

О Д Л У К У О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 003

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“- серија 003, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија-003, продужава се до 31.12.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 01.03.2023. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

 

                                                                                                                Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                               Горан Шула

                                                                                                        _________________

ОДЛУКУ  о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника 2021/2022. године

3. децембар 2021.

Број: 5505-УП/21

Бања Лука, 03.12.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5061/2 од 24.11.2021. године, односно наш број протокола 5416/21 од 30.11.2021. године, Управа Предузећа на трећој сједници одржаној дана 03.12.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника

2021/2022. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање специјалног кола за вријеме новогодишњих и божићних празника 2021/2022. године и то:

 • 100. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 17.12.2021. године;
 • 101. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 21.12.2021. године;
 • 102. специјлано коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 24.12.2021. године;
 • 103. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 28.12.2021. године;
 • 104. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 31.12.2021. године;
 • 01. специјлано коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 04.01.2022. године;
 • 02. специјлано коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у четвртак 06.01.2022. године, са почетком од 20:00 часова;
 • 03. специјално коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 11.01.2022. године;

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35

 

 

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 15.12.2021. године као дана почетка уплате у 100/2021 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 04.12.2021. године.

 

Члан 4.

У сваком од наведених колу из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-HYUNDAI TUCSON 1,6 Т- GDiGL , у бруто вриједности од  53.416,87  КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 53.416,87 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Обзиром да се извлачење добитака у 02. специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игре Џокер одвија у четвртак (06.01.2022. године), на ТВ ПРВА у 20:00 часова, неће бити извлачење добитака у редовном термину (петак) на дан 07.01.2022. године.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула