Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“ серија 001

26. август 2022.

Број: 4147-УП/22

Бања Лука, 25.08.2022. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „СИМБОЛ“ серија 001, на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу број : 06/4-463-1270/21 од 26.05.2021.године  , Управа предузећа на 30. сједници одржаној дана 25.08.2022. године, доноси

 

 О Д Л У К У о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу   инстант срећка „СИМБОЛ“ серија 001

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу „СИМБОЛ“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“ серија 001, број 2362-УП/21 од 19.05.2021.године продужава се до 31.12.2022. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.01.03.2023. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија  и

Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Доставити:

–          Сектору за опште, правне и кадровске послове

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Финансијско рачуноводственом сектору

–          Сектор за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                    Горан Шаула

                                                                                                                _________________

Одлука о сазивању Двадесетдруге ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

15. август 2022.

Број : 4033-НО/22

Бања Лука, 12.08.2022. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 24. сједници одржаној дана 12.08.2022. године,  доноси

 

 О Д Л У К У о сазивању Двадесетдруге ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Двадесетдруга ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 29.08.2022. године (понедјељак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са Седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;

3.      Давање Препоруке за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини  друштва чији је оснивач Лутрија РС на Одлуку о измјенама оснивачког акта „Елкектронскa видео лутријa“ д.о.о. Бања Лука

4.      Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се  02.09.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 19.08.2022.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XXII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

                                                                                 V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

                                                                                                                          Предсједник

Надзорног одбора

                                                                                                                         Милош Аћић

 

Материјале можете преузети овде

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 022

8. август 2022.

Број: 3882-УП/22

Бања Лука, 04.08.2022. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ – серија 022, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-1286/22 од 15.06.2022.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на двадесетосмој сједници одржаној дана 04.08.2022.године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 022

 

Члан 1.

Одређује се 05.08.2022. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 022, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 022, бр.2522-УП/22 од 17.05.2022. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 04.08.2023. године.

 

Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 03.10.2023. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                     Горан Шаула

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 016

8. август 2022.

Број: 3883-УП/22

Бања Лука, 04.08.2022. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ – серија 016, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-1287/22 од 15.06.2022.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на двадесетосмој сједници одржаној дана 04.08.2022.године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 016

 

Члан 1.

Одређује се 05.08.2022. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“- серија 016, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 016, бр.2523-УП/22 од 17.05.2022. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 04.08.2023. године.

 

Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 03.10.2023. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                     Горан Шаула

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „АЛО АЛО“-серија 001

11. јул 2022.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „АЛО АЛО“ серија 001, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-1116/22 од 29.04.2022.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на двадесетшестој сједници одржаној дана 08.07.2022.године, доноси

 

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „АЛО АЛО“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 11.07.2022. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „АЛО АЛО“- серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „АЛО АЛО“- серија 001, бр.2111-УП/22 од 27.04.2022. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 10.07.2023. године.

 

Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 08.09.2023. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

–      Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–      Финансијско рачуноводственом сектору

–      Сектору маркетинга и комерцијале

–      Сектору информационих и комуникационих технологија

–      ц/о

 

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                     Горан Шаула

                                                                                                              _____________________