Уговор о сукцесивном штампању и испоруци помоћних листића за Лото 7/39 бројева

23. март 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку помоћних листића за Лото 7/39 бројева , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,, VILUX” д.о.о. Бања Лука, Ивана Горана Ковачића бр.203, ЈИБ: 4400807670002, жиро-рачун: 5510380001170364, кога заступа директор Лубурић Госпава, као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац) с друге стране

су дана 22.03.2016.године закључили

УГОВОР
О СУКЦЕСИВНОМ ШТАМПАЊУ И ИСПОРУЦИ
ПОМОЋНИХ ЛИСТИЋА ЗА ЛОТО 7/39 БРОЈЕВА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивно штампање и испорука помоћних листића за Лото 7 од 39 бројева ( укупно цца 800.000 комада помоћних листића ), a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-156 за ЛОТ бр. 2, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-28-3-9/16 које је објављено на порталу јавних набавки 04.03.2016. године и позив за достављање понуда упућен понуђачима, те избора Испоручиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр. 83/2016 од 14.03.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора, којим се Испоручилац обавезује да ће према техничкој спецификацији наведеној у тендерској документацији израдити и сукцесивно испоручити помоћне листиће за Лото 7од 39 бројева за вријеме трајања Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се израда помоћних листића из члана 1. овог Уговора врши по цијени од 0,0345 КМ / ком. без ПДВ-а, а што укупно за 800.000 комада помоћних листића износи 27.600,00 KM без ПДВ-а ( словима: двадесетседамхиљадашестстотина 00/100 КМ ).
У цијену је урачуната израда ( штампа ) и испорука листића до мјеста пријема које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ) .
Цијене су фиксне и не могу се мијењати.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити по испоруци сукцесивне количине, на основу фактуре Испоручиоца на жиро-рачун бр: 5510380001170364 у року од 30 дана .

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се штампање и испорика помоћних листића врши сукцесивно зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама.
Испоручилац је обавезан да помоћне листиће испоручи на мјесто које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ).
Рок извршења услуге је 72 сата за редовне наруџбе, а за хитне интервенције, тј. наруџбе ( за 50.000 комада листића ) је 24 сата од наруџбе.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Наручилац, односно лице које он одреди ће вршити квантитативан и квалитативан пријем помоћних листића приликом пријема.Испоручилац одговара за квалитет испоручених помоћних листића, који морају бити у складу са техничким карактеристикама наведеним у тендерској документацији и карактеристикама помоћних листића достављеним у понуди Извршиоца бр. 83/2016 од 14.03.2016. године.
Уколико се установи да помоћни листићи не одговарају стандардима и договореном квалитету, Наручилац ће исте издвојити и о томе обавијестити Испоручиоца. За сваки квантитативан и квалитативан недостатак Наручилац ће теретити Испоручиоца одговарајућим књиговодственим документом ( књижна нота-обавјест ) у одговарајућем износу .

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета помоћних листића Испоручилац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

Члан 7.

Наручилац задржава право да изврши измјене графичког рјешења помоћних листића за Лото 7 од 39 бојева, о чему ће благовремено обавјестити Испоручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Испоручилац приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора, уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана од дана закључивања.
Уколико Наручилац у караћем року, од рока наведеног у ставу 1 овог члана, наручи укупну количину помоћних листића за Лото 7 од 39 бројева ( 800.000 ком. ), уговор ће се сматрати реализованим.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
За Испоручиоца
Директор
Лубурић Госпава

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о сукцесивном штампању и испоруци помоћних листића за ТВ Бинго

23. март 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку помоћних листића за ТВ Бинго , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,, VILUX” д.о.о. Бања Лука, Ивана Горана Ковачића бр.203, ЈИБ: 4400807670002, жиро-рачун: 5510380001170364, кога заступа директор Лубурић Госпава, као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац) с друге стране

су дана 22.03.2016.године закључили

УГОВОР
О СУКЦЕСИВНОМ ШТАМПАЊУ И ИСПОРУЦИ
ПОМОЋНИХ ЛИСТИЋА ЗА ТВ БИНГО

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивно штампање и испорука помоћних листића за ТВ Бинго ( укупно цца 250.000 комада помоћних листића ), a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-156 за ЛОТ бр. 1, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-28-3-9/16 које је објављено на порталу јавних набавки 04.03.2016. године и позив за достављање понуда упућен понуђачима, те избора Испоручиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр. 82/2016 од 14.03.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора, којим се Испоручилац обавезује да ће према техничкој спецификацији наведеној у тендерској документацији израдити и сукцесивно испоручити помоћне листиће за ТВ Бинго за вријеме трајања Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се израда помоћних листића из члана 1. овог Уговора врши по цијени од 0,0895 КМ / ком без ПДВ-а, а што укупно за 250.000 комада помоћних листића износи 22.375,00 KM без ПДВ-а ( словима: двадесетдвијехиљадетристотинеседамдесетпет 00/100 КМ ).
У цијену листића је урачуната израда ( штампа ) и испорука до мјеста пријема које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ) .
Цијене су фиксне и не могу се мијењати.

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити по испоруци сукцесивне количине, на основу фактуре Испоручиоца на жиро-рачун бр: 5510380001170364 у року од 30 дана .

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се штампање и испорука помоћних листића врши
сукцесивно зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама.
Испоручилац је обавезан да помоћне листиће испоручи на мјесто које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ).
Рок извршења услуге је 72 сата за редовне наруџбе, а за хитне интервенције, тј. наруџбе ( за 50.000 комада листића ) је 24 сата од наруџбе.
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Наручилац, односно лице које он одреди ће вршити квантитативан и квалитативан пријем помоћних листића за ТВ Бинго приликом пријема.
Испоручилац одговара за квалитет испоручених помоћних листића, који морају бити у складу са техничким карактеристикама наведеним у тендерској документацији и карактеристикама помоћних листића достављеним у понуди Извршиоца бр. 82/2016 од 14.03.2016. године.
Уколико се установи да помоћни листићи не одговарају стандардима и договореном квалитету, Наручилац ће исте издвојити и о томе обавијестити Испоручиоца. За сваки квантитативан и квалитативан недостатак Наручилац ће теретити Испоручиоца одговарајућим књиговодственим документом ( књижна нота-обавјест ) у одговарајућем износу .

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Испоручилац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

Члан 7.

Наручилац задржава право да изврши измјене графичког рјешења помоћних листића за ТВ Бинго, о чему ће благовремено обавјестити Испоручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Испоручилац приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора, уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана од дана закључивања.
Уколико Наручилац у караћем року, од рока наведеног у ставу 1 овог члана, наручи укупну количину помоћних листића за ТВ Бинго ( 250.000 ком. ), уговор ће се сматрати реализованим.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

За Испоручиоца
Директор
Лубурић Госпава

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о сукцесивној купопродаји тонера за штампаче

4. март 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку термо ролни , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као купац (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. ПРИМАПРОМ д.о.о. Бања Лука , Улица видовданска бб. Бања Лука, ЈИБ: 4400938000002, кога заступа директор Душко Врховац, као продавац ( у даљем тексту: Продавац ) с друге стране

су дана 03.03.2016.године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна купопродаја тонера за штампаче за потребе Купца, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-21-3-4/16 за ЛОТ бр. 2 – сукцесивна набавка тонера за штампаче, упућеног понуђачима 29.01.2016. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. ЗП 73/16 од 11.02.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

 

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се тонери за штампаче набавља по цијенама и према спецификацији робе датим у Понуди бр. ЗП 73/16 од 11.02.2016. године. За сво вријеме трајања уговора цијене се неће мјењати.

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Продавцa, одгођено на жиро рачун у року од тридесет ( 30 ) дана од дана испостављања фектуре за испоручену робу.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба испоручује сукцесивно зависно од потреба Купца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама.
Рок испоруке наручене количине тонера је 24 сата накона наруџбе, ФЦО складиште Купца.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Купац односно лице које он одреди ће вршити квантитативан пријем робе приликом испоруке.
Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.
Уколико се установи да роба не одговара стандардима и договореном квалитету, Купац ће исту издвојити и о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Купац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом реализације овог уговора, тј. испоруке робе из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета, Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор ступа на снагу кад га потпишу обе уговорне стране и закључује се на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана ступања на снагу.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

За Продавца
Директор
Душко Врховац
За Купца
Директор
Рајко Радовановић

Извршни директор за
опште, правне и кадровске послове
Биљана Мастало

Уговор о сукцесивној купопродаји горива

4. март 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку горива , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. „ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29. MБ: 1824902, JIB: 4401560970004, жиро- рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као купац ( у даљем тексту: Купац ), с једне стране и

2. „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево , Ул. Тешањска бр. 24 Сарајево, ЈИБ: 4200505350000, кога заступа директор Урош Бидер, као продавац ( у даљем тексту: Продавац ) с друге стране

су дана 02.03.2016. године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна купопродаја горива ( дизел ) за потребе Купца, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева бр. 06 – 155, објављеног на порталу јавних набавки 10.02.2016. године и истовремено упућеног понуђачима , те избора Продавца, као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 22-АР/16 од 22.02.2016. године и достављена документација чине саставни дио овог уговора
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да је за вријеме трајања Уговора дозвољена варијабилна цијена робе ( горива ), која је узрокована промјеном цијене нафте на светском тржишту.
Уговорне стране су се споразумјеле да се роба ( гориво ) набавља по малопродајној цијени, важећој на бензиској станици у тренутку преузимања робе.
Уговорне стране су се споразумјеле да ће за сво вријеме трајања Уговора Продавац обрачунавати попуст на малопродајну цијену у износу од 0,12 КМ / литар, за робу
( гориво ) преузету на његовим бензиским станицама.
Продавац се обавезује да ће уредно обавјештавати Купца о свим промјенама цијена горива на бензиским станицама, те да ће цјеновнике достављати на e-mail контакт особе од стране Купца.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Продавцa, одгођено на жиро рачун у року од тридесет ( 30 ) дана од дана испостављања фектуре за преузету робу.
Продавац се обавезује да ће фактурисање за преузету робу вршити једном мјесечно, на крају мјесеца. Уз фактуру ће достави спецификацију преузете робе, број фискалног рачуна, датум и вријеме преузимања робе, као и мјесто преузимања ( бензинска станица ).
НАЧИН, МЈЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба преузима сукцесивно, зависно од потреба Купца, на свим бензиским станицама Продавца која се налазе на територји Босне и Херцеговине ( укупно 38 бензиских станица ), као и на територије Словеније, Хрватске, Србије и Црне Горе.
Преузимање робе ће се вршити безготовински, путем платних картица, за свако моторно возило посебно. Платна картица је заштићена ПИН кодом и везана је за регистарси број возила и не може се преносити на друго возило.
Уколико то Купац захтијева, лице ( продавач ) на бензиској станици је обавезан уписати издате количине робе у интерни документ Купца ( нпр. путни налог, картон возача и сл. )
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Продавац се обавезује да ће за све вријеме трајања Уговора испоручивати робу одговарајућег квалитета, која мора бити у складу са Одлуком о квалитету течних нафтних горива.
Продавац одговaра за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.
Уколико се установи да роба не одговара стандардима о квалитету, Купац може исту рекламирати писменим путем Продавцу, уз приложени фискални рачун којим се доказује да је роба преузета на бензиским стaницама Понуђача.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом испоруке робе не придржава утврђених цијена и квалитета робе, Купац може једнострано раскинути овај Уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗВАРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

За оне ситуације које нису регулисане овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о обигационим односима.

Члан 8.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана, почев од 03.03.2016. године.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Продавца
Директор
Урош Бидер

 

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

Извршни директор за
опште, правне и кадровске послове
Биљана Мастало

Уговор о сукцесивној набавци термо ролни

29. фебруар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку термо ролни , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као купац (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. ,, R & S” д.о.о., Сарајево, Ул. игманска бб, ЈИБ 4200056290005, кога заступа директор Кемал Селманагић, као продавац ( у даљем тексту: Продавац) с друге стране

су дана 22.02.2016.године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ ТЕРМО РОЛНИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја термо ролни за потребе Купца, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-152 по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-11-3-1/16, упућеног понуђачима дана 05.01.2016. године, и избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 373/16 од 14.01.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се термо ролне за „comtec“ терминал набављају по цијенама датим у понуди и то по цијени 5,05 КМ без ПДВ-а ( пет 05/100 КМ ) по једној ролни, а термо ролне за терминал „olivetti – m 206“ по цијени од 3,15 КМ без ПДВ-а ( три 15/100 КМ ) по једној ролни.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање вршити жирално на основу испостављене фактуре Продавца у року од тридесет ( 30 ) дана на жиро-рачун.
НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба испоручује сукцесивно зависно од потреба Купца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама. Истовремено Купац задржава право да врши корекције количина робе на више или мање у односу на количине наведене у тендерској документацији.
Рок испоруке термо ролни је два ( 2 ) дана од дана наруџбе, складиште Купца.
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Купац, односно лице које он одреди, ће вршити квантитативан пријем робе приликом испоруке.
Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.
Уколико се установи да роба не одговара стандардима и договореном квалитету (квалитету термо ролни достављених у понуди, а тестираних од стране Купца), Купац ће исту издвојити и о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Продавац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
За Продавца
Директор
Кемал Селманагић

 

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац