Уговор о сукцесивној купопродаји горива

4. марта 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку горива , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. „ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29. MБ: 1824902, JIB: 4401560970004, жиро- рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као купац ( у даљем тексту: Купац ), с једне стране и

2. „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево , Ул. Тешањска бр. 24 Сарајево, ЈИБ: 4200505350000, кога заступа директор Урош Бидер, као продавац ( у даљем тексту: Продавац ) с друге стране

су дана 02.03.2016. године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна купопродаја горива ( дизел ) за потребе Купца, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева бр. 06 – 155, објављеног на порталу јавних набавки 10.02.2016. године и истовремено упућеног понуђачима , те избора Продавца, као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 22-АР/16 од 22.02.2016. године и достављена документација чине саставни дио овог уговора
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да је за вријеме трајања Уговора дозвољена варијабилна цијена робе ( горива ), која је узрокована промјеном цијене нафте на светском тржишту.
Уговорне стране су се споразумјеле да се роба ( гориво ) набавља по малопродајној цијени, важећој на бензиској станици у тренутку преузимања робе.
Уговорне стране су се споразумјеле да ће за сво вријеме трајања Уговора Продавац обрачунавати попуст на малопродајну цијену у износу од 0,12 КМ / литар, за робу
( гориво ) преузету на његовим бензиским станицама.
Продавац се обавезује да ће уредно обавјештавати Купца о свим промјенама цијена горива на бензиским станицама, те да ће цјеновнике достављати на e-mail контакт особе од стране Купца.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Продавцa, одгођено на жиро рачун у року од тридесет ( 30 ) дана од дана испостављања фектуре за преузету робу.
Продавац се обавезује да ће фактурисање за преузету робу вршити једном мјесечно, на крају мјесеца. Уз фактуру ће достави спецификацију преузете робе, број фискалног рачуна, датум и вријеме преузимања робе, као и мјесто преузимања ( бензинска станица ).
НАЧИН, МЈЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба преузима сукцесивно, зависно од потреба Купца, на свим бензиским станицама Продавца која се налазе на територји Босне и Херцеговине ( укупно 38 бензиских станица ), као и на територије Словеније, Хрватске, Србије и Црне Горе.
Преузимање робе ће се вршити безготовински, путем платних картица, за свако моторно возило посебно. Платна картица је заштићена ПИН кодом и везана је за регистарси број возила и не може се преносити на друго возило.
Уколико то Купац захтијева, лице ( продавач ) на бензиској станици је обавезан уписати издате количине робе у интерни документ Купца ( нпр. путни налог, картон возача и сл. )
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Продавац се обавезује да ће за све вријеме трајања Уговора испоручивати робу одговарајућег квалитета, која мора бити у складу са Одлуком о квалитету течних нафтних горива.
Продавац одговaра за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.
Уколико се установи да роба не одговара стандардима о квалитету, Купац може исту рекламирати писменим путем Продавцу, уз приложени фискални рачун којим се доказује да је роба преузета на бензиским стaницама Понуђача.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом испоруке робе не придржава утврђених цијена и квалитета робе, Купац може једнострано раскинути овај Уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗВАРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

За оне ситуације које нису регулисане овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о обигационим односима.

Члан 8.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана, почев од 03.03.2016. године.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Продавца
Директор
Урош Бидер

 

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

Извршни директор за
опште, правне и кадровске послове
Биљана Мастало

Уговор о сукцесивној набавци термо ролни

29. фебруара 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку термо ролни , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као купац (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. ,, R & S” д.о.о., Сарајево, Ул. игманска бб, ЈИБ 4200056290005, кога заступа директор Кемал Селманагић, као продавац ( у даљем тексту: Продавац) с друге стране

су дана 22.02.2016.године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ ТЕРМО РОЛНИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја термо ролни за потребе Купца, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-152 по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-11-3-1/16, упућеног понуђачима дана 05.01.2016. године, и избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 373/16 од 14.01.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се термо ролне за „comtec“ терминал набављају по цијенама датим у понуди и то по цијени 5,05 КМ без ПДВ-а ( пет 05/100 КМ ) по једној ролни, а термо ролне за терминал „olivetti – m 206“ по цијени од 3,15 КМ без ПДВ-а ( три 15/100 КМ ) по једној ролни.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање вршити жирално на основу испостављене фактуре Продавца у року од тридесет ( 30 ) дана на жиро-рачун.
НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба испоручује сукцесивно зависно од потреба Купца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама. Истовремено Купац задржава право да врши корекције количина робе на више или мање у односу на количине наведене у тендерској документацији.
Рок испоруке термо ролни је два ( 2 ) дана од дана наруџбе, складиште Купца.
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Купац, односно лице које он одреди, ће вршити квантитативан пријем робе приликом испоруке.
Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.
Уколико се установи да роба не одговара стандардима и договореном квалитету (квалитету термо ролни достављених у понуди, а тестираних од стране Купца), Купац ће исту издвојити и о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Продавац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
За Продавца
Директор
Кемал Селманагић

 

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о рекламирању Лутрије РС путем билборда током 2016. године

26. фебруара 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за набавку услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем билборда током 2016. госдине, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА Републике Српске а.д. Бања Лука,Ул. цара Лазара 29. МБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, кога заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,,METROMEDIA” д.о.о. Бања Лука, Ул. јеврејска бр. 85, ЈИБ 4400834210005, жиро-рачун 5620998113514860 код НЛБ Развојне банке, кога заступа директор Александар Спасојевић, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 16.02.2016. године, закључили следећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА
ПУТЕМ БИЛБОРДА ТОКОМ 2016. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивно пружање услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука преко билборда током 2016. године ,а након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева бр. 662-7-2-20-3-3/16,објављеног на веб порталу јавних набавки 26.01.2016. године и истовремено упућеног понуђачима, те избора Извршиоца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 91/16 од 09.02.2016. године и достављена документација чине саставни дио овог уговора.
Услуга рекламирања обавља ће се закупом рекламних површина на билбордима.

 

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да се рекламирање из члана 1. овог уговора врши по цијенама достављеним у понуди Извршиоца бр. 91/16 од 09.02.2016. године. У цијену услуге рекламирања из члана 1 овог Уговора урачунато је и штампање папирних рекламних медија те њихова апликација на предметне билборде и уклањање истих након завршетка кампање.

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Извршиоца у року од тридесет ( 30 ) дана по реализацији појединачне кампање.

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

 

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се рекламирање врши сукцесивно, током годину дана од дана ступања на снагу уговора, зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама. Наруџбеницом ће се дефинисати број билборда, тип билборда,локације билборда као и вријеме трајања кампање.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац није у обавези да за једну кампању узме у закуп све понуђене билборде у понуди Извршиоца бр. 91/16 од 09.02.2016. године, него ће за сваку кампању одлучити који број и које локације билборда ће узети у закуп о чему ће благовремено обавјестити Извршиоца.
Наручилац се обавезује да ће на вријеме Извршиоцу доставити идејно рјешење изгледа рекламиних медиа који ће се постављати на билборде, како би Извршилац могао исте одштампати и припремити за постављање.
Извршилац се обавезује да ће у року од десет ( 10 ) дана од дана наруџбе и достављања идејног рјешења изгледа рекламиних медиа за појединачну кампању, исте одштампати и поставити на изабране локације билборда и отпочети кампању.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом пружања услуга не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета наручених услуга, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

 

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено вријеме тј. на период од годину дана и важи од 16.02.2016. године, уз могућност раскида истог, а примјеном члана 5. овог Уговора.

 

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Извршиоца
Директор
Александар Спасојевић

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић
В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о рекламирању Лутрије РС у кино дворанама

22. јануара 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама путем рекламног спота који ће се свакодневно емитовати прије пројекције филмова, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. „ ОСКАР ФИЛМ“ д.о.о. предузеће за производњу, дистрибуцију и приказивање филмова, Бања Лука Ул. Трг Крајине бб , ПИБ 400792110005, ког заступа директор Владимир Љевар, као извршилац (у даљем тексту: Извршилац )

су дана 28.12.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ У КИНО ДВОРАНАМА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука у кино дворанама путем рекламног спота, који ће се свакодневно приказивати прије пројекције филмова, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења бр. 02-2015, упућеног понуђачу 15.12.2015. године , и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр.001/2015 од 17.12.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да ће током периода пружања услуга из члана 1 овог Уговора свакодневно емитовати рекламни спот у трајању од 30 секунди прије пројекције свих филмова у кино дворанама на цијелој територији Републике Српске.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће о свом трошку припремити и Извршиоцу на вријеме доставити рекламни спот путем којег ће се вршити промоција у кино дворанама.
ЦИЈЕНА

Члан 4.

Уговорне старне су сагласне да ће се услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука у кино дворанама путем рекламног спота, који ће се свакодневно приказивати прије пројекције филмова вршити по цијени од 1.500,00 КМ ( једнахиљадаипетстотина 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а, на мјесечном нивоу.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Извршилац се обавезује да ће током периода пружања услуге вршити фактурисање на мјесечном нивоу, у складу са законом о ПДВ-у.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити, на основу испостављене фактуре, на жиро рачун Извршиоца бр. 5671621100020594 код „Sber bank“ а.д. Бања Лука.
Рок плаћања је седам ( 7 ) дана од дана пријема фактуре.
НАЧИН И МЈЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да се услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука у кино дворанама путем рекламног спота, врши свакодневно, на цијелој територији Републике Српске, прије пројекције филмова.
Рекламни спот се неће приказивати прије пројекције свих филмова који су намјењени дјеци и лицима млађим од осамнаест ( 18 ) година.
Наручилац, у току важења уговора, задржава право да може да врши корекције рекламног спота или да у потпуности измјени рекламни спот, који ће се емитовати прије пројекције филмова.
Извршилац се обавезује да ће током трајања уговора, обезбједити рекламирање Наручиоца, уколико то буде захтјевао, путем летака, ролапа и сл. у предулазу кино дворана гратис (бесплатно).
Мјесто пружања услуге су кино дворане на цијелој територији Републике Српске.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена и договореног квалитета , Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана, почев од 01.01.2016. до 31.12.2016. године.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 
За Извршиоца
Директор
Владимир Љевар

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за маркетинг и
комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о рекламирању на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци и Бијељини

22. јануара 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на спољашности возила грдаског превоза у Бањој Луци и Бијељини, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. „ INFO MEDIA GROUP“ д.о.о., Бања Лука Ул. јеврејска бр. 58 Бања Лука, ЈИБ: 4402150000004, ког заступа директор Ведран Пушић, као извршилац (у даљем тексту: Извршилац )

су дана 23.12.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ НА СПОЉАШЊОСТИ
ВОЗИЛА ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА У БАЊОЈ ЛУЦИ И БИЈЕЉИНИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге рекламирања ( промоције ) Лутрије РС а.д. Бања Лука путем рекламног садржаја, на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци ( аутобус који саобраћа на линији бр. 10 ) и Бијељини ( аутобус који саобраћа на линији Бијељина- Јања- Козлук-Зворник ) , a на основу проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења бр. 03-2015 , упућеног понуђачима 15.12.2015. године , и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр.467-12/2015 од 16.12.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће израдити графичко идејно рјешење рекламних садржаја те их доставити Извршиоцу.
Извршилац се обавезује да ће, у року десет ( 10 ) дана након достављања идејног рјешења, рекламни садржај израдити од самољепљивих ПВЦ фолија и поставити га на рекламни простор, тј на метални дио аутобуса и стакла аутобуса.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да ће за вријеме трајања кампање одржавати рекламни садржај и понашати се са пажњом доброг привредника, а након завршетка кампање, уклонити рекламни садржај са возила градског превоза.

ЦИЈЕНА

Члан 4.

Уговорне старне су сагласне да ће се услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем рекламног садржаја, на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци и Бијељини, вршити по цијени, са урачунатим попустом, од укупно 21.870,00 КМ (словима: двадесетједнахиљадаосамстотинаседамдесет 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а, за период од дванаест ( 12 ) мјесеци кампање.

У цијену је урачунато : израда и постављање рекламног садржаја, одржавање истог за вријеме трајања кампање, те укалањање рекламног садржаја по истеку Уговора.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање цјелокупног износа за услуге рекламирања из члана 1 овог Уговора, на основу испостављене фактуре, коју ће Извршилац испоставити тек након пуштања осликаних возила у саобраћај и достављене фотодокументације којом то доказује, на жиро рачун Извршиоца, .
Рок плаћања је тридесет ( 30 ) дана од дана пријема фактуре.

НАЧИН И МЈЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се услуга рекламирања, из члана 1 овог Уговора, пружа у Бањој Луци на аутобусу градског превоза, који саобраћа на линији бр. 10, а у Бијељини на аутобусу који саобраћа на линији Бијељина-Јања-Козлук-Зворник.
Уколико возило ( аутобус ) на којем је истакнут рекламни садржај буде ван саобраћаја дуже од три ( 3 ) дана непрекидно или 15 дана укупно за вријеме трајања овог Уговора, за то возило ће се продужити истицање рекламног садржаја за неведене периоде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може раскинути уговор, уколико друга старна не испуњава своје обавезе, уз отказни рок од тридесет ( 30 ) дана.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана, почев од дана када осликана возила буду пуштена у саораћај.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 
За Извршиоца
Директор
Ведран Пушић

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић
В.д. Извршног директор за маркетинг и
комерцијалу
Дијана Врховац