Оквирни споразум о штампању и испоруци инстант и експрес срећки

23. јула 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка, за  набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант и експрес срећки, закључила оквирни споразум са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ број 39/14), а након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка набавке по Обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-53-3-7/15 ( интерни бр. набавке 01-065 ), објављеног на потралу јавних набавки дана 26.05.2015. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 43/15 од 01.06.2015. године, закључен је

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О
ШТАМПАЊУ И ИСПОРУЦИ ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКИ

Између:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. БАЊА ЛУКА, из Бања Луке, улица Цара Лазара 29, МБ 1824902, ЈИБ 4401560970004, коју заступа Директор Рајко Радовановић као наручилац (у даљем тексту: Наручилац) и

2. „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о., из Београда, улица Тошин бунар бр.23, ПИБ 100134404, коју заступа Директор Владислав Ивановић као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац)

дана 08.07.2015. године.

Члан 1.

Предмет Оквирног споразума је сукцесивно штампање ( израда ) и испорука цца 2.500.000 ком. инстант срећки и цца 1.000.000 ком. експрес срећки , а на основу Понуда Испоручиоца бр. 15000093 и 15000094 од 02.06.2015. године и техничких карактеристика одређених у склопу тендерске документације бр. 2750-04/15.
Серије срећки минималне количине 500.000 комада срећки.

Члан 2.

Оквирни споразум се закључује на период док се не наруче наведене оквирне количине срећки ( 2.500.000 ком. инстант срећки и 1.000.000 ком. експрес срећки ), а који не може бити дужи од 2 (двије) године од дана закључивања. Наручилац и Испоручилац су дужни да прије сваке сукцесивне испоруке срећки закључе појединачни уговор, за конкретну количину срећки, који ће садржавати основне елементе овог Оквирног споразума ( цијена, рок и услови плаћања и рок испоруке ).
Током период важења Оквирног уговора, Наручилац ће од Испоручиоца сукцесивно наручивати количине ( серије ) срећки зависно од својих потреба.
Истовремено Наручилац задржава право да приликом закључивања појединачних уговора одређује количину и врсту срећки које ће се штампати.

Члан 3.

Приликом сваке сукцесивне испоруке срећки Наручилац ће комисијски вршити квалитативни и квантитативни пријем срећки. Уколико се приликом запримања срећки или након стављања у продају срећки ( за све вријеме продаје срећки ) установи да срећке не одговорају техничким карактеристикама, те се установи мањкавост срећки по питању квалитета ( штампе и израде срећки ), Испоручилац је у обавези да изради ( одштампа и испоручи ) нову количину ( серију ) срећки о свом трошку, у року од петнаест ( 15 ) дана од дана наруџбе тј. од дана достављања Комисијског записника о недостацима.

Члан 4.

Цијена за израду и испоруку инстант срећки износи 16,90 ЕУР/1.000 комада ( словима: шеснаест 90/100 Еура/1000 комада ) без урачунатог ПДВ-а. На наведену цијену Испоручилац даје попуст у износу од 3,0 % .
Цијена за израду и испоруку експрес срећки износи 14,90 ЕУР/1.000 комада ( словима: четрнаест 90/100 Еура/1000 комада ) без урачунатог ПДВ-а. На наведену цијену Испоручилац даје попуст у износу од 3,0 % .

Члан 5.

Рок плаћања, за инстант и експрес срећке, износи четрдесетпет ( 45 )дана по испоруци робе и издавању фактуре.

Услови плаћања су жирално плаћање на основу испостављење фактуре.

Члан 6.

Рок испоруке, за инстант срећке, је петнаест ( 15 ) дана од дана наруџбе тј. потврде ауторске коректуре и података неопходних за израду инстант срећки, а у складу са техничком спецификацијом ( за серију 1.000.000 комада ), односно од дана закључивања појединачног уговора.

Рок испоруке, за експрес срећке, је петнаест ( 15 ) дана од дана наруџбе тј. потврде ауторске коректуре и података неопходних за израду експрес срећки, а у складу са техничком спецификацијом ( за серију 500.000 комада ), односно од дана закључивања појединачног уговора.

Члан 7.

Паритет испоруке је ДДП складиште Лутрија РС а.д Бања Лука, што подразумјева да Испоручилац има обавезу да срећке ( робу ) испоручи у складиште Лутрије РС а.д. Бања Лука и стави на располагање Наручиоцу,оцарињену за увоз на приспјелом превозном средству, спремну за истовар . Испоручилац сноси све трошкове и све ризике укључене у допрему срећки до мјеста истовара ( складиште Наручиоца ) и има обавезу да срећке оцарини на само за извоз, већ и за увоз, као и да плати све даџбине, порезе и трошкове за извоз и увоз срећки.

Члан 8.

У случају кашњења у пружању услуга ( штампања и испоруке срећки ), до којег је дошло кривицом Испоручиоца, исти ће платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим односима у износу од 1% наручене серије срећки , за сваки дан кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан износ уговорене казне не може пријећи 10% од укупно уговорене вриједности робе која је предмет наруџбе.
Испоручилац је дужан платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтјева за плаћање од Наручиоца.
Наручилац неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више силе. Под вишом силом се подразумјева случај када испуњење обавезе постане немогуће због ванредних вањских догађаја на које Испоручилац није могао утицати нити их предвидјети.

Члан 9.

Одредбе Oквирног споразума и Понуде Испоручиоца се не могу мијењати након његовог закључивања.

Члан 10.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог Оквирног споразума уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност ставрнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 11.

Оквирни споразум је сачињен у четири ( 4 ) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по два ( 2 ) примјерка.

 

За Испоручиоца
Директор
Владислав Ивановић

 

За Наручиоца

Директор
Рајко Радовановић

 
В.д. извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о купопродаји путничког моторног возила у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу

8. априла 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за  набавку једног путничког моторног возила у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у игри на срећу Велики Васкршњи ТВ Бинго, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. ЛУТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, из Бања Луке, улица Цара Лазара 29, МБ 1824902, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић као купац ( у даљем тексту: Купац ) и

2. „ VERANO MOTORS“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Суботичка бб , ЈИБ: 4400831540004,жиро рачун: 5620990001264986 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, кога заступа директор Слађенко Галић као продавац ( у даљем тексту: Продавац )

Закључили су дана 31.03.2015. године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја путничког моторног возила марке „ PEUGEOT“ тип „ 301 ACTIVE 1.2 VTi “ комада 1, а на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-147 , упућеног понуђачима дана 06.03.2015. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Продавца као најповољнијег понуђача чија Понуда бр. 94/15 од 11.03.2015. године и достављена документација који чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Продавац продаје, а купац купује путничко моторно возило из члана 1 овог
Уговора, које се набавља у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у игри на срећу Велики Васкршњи ТВ Бинго, који ће се одржати 11.04.2015. године.
Продавац се обавезује да ће путничко моторно возило испоручити у року од тридесет ( 30 ) дана након јављања добитника Купцу, послије одиграног кола игре на срећу Велики Васкршњи ТВ Бинго. Возило мора бити у потпуности у складу са понудом Продавца бр. 94/15 од 11.03.2015. године.

Члан 3.

Вриједност путничког моторног возила из члана 1. Уговора износи 20.409,00 КМ без ПДВ-а( двадестхиљадачетиристотинеидевет 00/100 КМ), односно са попустом од 5,61% који је понудио продавац, укупна цијена путничког моторног возила износи 19.264,00 КМ без ПДВ-а ( деветнаестхиљададивијестотинешездесетичетири 00/100 КМ )
Купац се обавезује извршити уплату цјелокупног износа цијене путничког моторног возила из члана 1. Уговора на жиро рачун Продавца бр. 5620990001264986 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука након испоруке истог и достављања фактуре.

Члан 4.

Продавац се обавезује да ће уз путничко возило доставити сву пратећу документацију на основу чега ће Купац, тј. добитник у Великом Васкршњем ТВ Бингу, моћи несметано извршити процедуру регистрације возила.

Члан 5.

Гарантни рок за путничко моторно возило из члана 1. овог Уговора износи четири ( 4 ) године или 100 000 километара.

Члан 6.

Уговорне стране су се споразумјеле да, уколико се добитник робне награде у
Великом Васкршњем ТВ Бингу, тј. добитник путничког моторног возила, не јави у року од шездесет ( 60 ) дана од дана извлачења бројева ( 11.04.2015. године ), или уколико буде извучено два или више добитника, путничко моторно возило се неће додјелити и Купац, тј. Лутрија РС а.д. Бања Лука нема никаквих обавеза према Продавцу.

Члан 7.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговарају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по 2 (два).

 
За Продавца
Директор
Слађенко Галић

 

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о сукцесивној изради и испоруци помоћних листића за Лото 7/39 бројева и образаац за потребе Лутрије РС

31. марта 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. 06-146  ЛОТ бр. 2- сукцесивна израда и испорука помоћних листића за Лото 7/39 бројева и образаца за потребе Лутрије РС, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне страен и

2. ,, VILUX” д.о.о. Бања Лука, Ивана Горана Ковачића бр.203, ЈИБ: 4400807670002, жиро-рачун: 5510380001170364, кога заступа директор Лубурић Госпава, као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац) с друге стране

су дана 27.03.2015.године закључили

УГОВОР
О СУКЦЕСИВНОЈ ИЗРАДИ И ИСПОРУЦИ
ПОМОЋНИХ ЛИСТИЋА ЗА ЛОТО 7/39 БРОЈЕВА И
ОБРАЗАЦА ЗА ПОТРЕБЕ ЛУТРИЈЕ РС

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна израда и испорука помоћних листића за Лото 7/39 бројева ( укупно цца 1.000.000 комада помоћних листића ) и обаразаца за потребе Лутрије РС ( укупно цца 330 комада блокова за четири врсте образаца ) , a на основу Конкурентског захтијева бр. 06-146 ЛОТ бр. 2, за који је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-14-3-5/15 објављено на порталу јавних набавки 06.03.2015. године и позив за достављање понуда упућен понуђачима, те избора Испоручиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр.95/2015 од 14.03.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора, којим се Испоручилац обавезује да ће према техничкој спецификацији наведеној у тендерској документацији израдити и сукцесивно испоручити помоћне листиће за Лото 7/39 бројева и обрасце за потребе Лутрије РС, за вријеме трајања Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се израда помоћних листића из члана 1. овог Уговора врши по цијени од 0,0345 КМ / ком. без ПДВ-а, а што укупно за 1.000.000 комада помоћних листића износи 34.500,00 KM без ПДВ-а ( словима: тридесетчетирихиљадепетстотина 00/100 КМ ) односно 40.365,00 KM са ПДВ-ом (словима: четрдесетхиљадатристотинешездесетпет 00/100 КМ ) .
Уговорне старне су сагласне да се израда образаца из члана 1. овог Уговора врши по цијени од 2,40 КМ / блок без ПДВ-а ( за обрасце: СПЛ-8, С-2 и СПЛ -3), односно 5,50 КМ/ блок без ПДВ-а ( за образац РЕ-1 ), а што за укупно 330 комада блокова образаца износи 885,00 KM без ПДВ-а ( словима: осамстотинаосамдесетипет 00/100 КМ ) односно 1.035,45 KM са ПДВ-ом (словима: једнахиљадатридесетипет 45/100 КМ ) .
У цијену је урачуната израда ( штампа ) и испорука листића и образаца до мјеста пријема које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ) .
Цијене су фиксне и не могу се мијењати.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити по испоруци сукцесивне количине, на основу фактуре Испоручиоца на жиро-рачун бр: 5510380001170364 у року од 30 дана .

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се штампање и испорика помоћних листића и образаца врши сукцесивно зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама. Истовремено Наручилац задржава право да врши корекције количина на више или мање у односу на количине наведене у тендерској документацији.

Испоручилац је обавезан да помоћне листиће и образце испоручи на мјесто које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ).
Рок извршења услуге је 72 сата за редовне наруџбе, а за хитне интервенције, тј. наруџбе ( за 50.000 комада листића ) је 24 сата од наруџбе.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Наручилац, односно лице које он одреди ће вршити квантитативан и квалитативан пријем помоћних листића и образаца приликом пријема.
Испоручилац одговара за квалитет испоручених помоћних листића и образаца, који морају бити у складу са техничким карактеристикама наведеним у тендерској документацији и карактеристикама помоћних листића достављеним у понуди Извршиоца бр. 95/2015 од 14.03.2015. године.
Уколико се установи да помоћни листићи и обрасци не одговарају стандардима и договореном квалитету, Наручилац ће исте издвојити и о томе обавијестити Испоручиоца. За сваки квантитативан и квалитативан недостатак Наручилац ће теретити Испоручиоца одговарајућим књиговодственим документом ( књижна нота-обавјест ) у одговарајућем износу .

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета помоћних листића и образаца Испоручилац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

Члан 7.

Наручилац задржава право да изврши измјене графичког рјешења помоћних листића за Лото 7/39 бојева и образаца , о чему ће благовремено обавјестити Испоручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Испоручилац приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора, уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана од дана закључивања.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Испоручиоца
Директор
Лубурић Госпава

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о сукцесивној изради и испоруци помоћних листића за ТВ Бинго

31. марта 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. 06-146  ЛОТ бр. 1- сукцесивна израда и испорука помоћних листића за ТВ Бинго, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне страен и

2. ,, VILUX” д.о.о. Бања Лука, Ивана Горана Ковачића бр.203, ЈИБ: 4400807670002, жиро-рачун: 5510380001170364, кога заступа директор Лубурић Госпава, као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац) с друге стране

су дана 27.03.2015.године закључили

УГОВОР
О СУКЦЕСИВНОЈ ИЗРАДИ И ИСПОРУЦИ
ПОМОЋНИХ ЛИСТИЋА ЗА ТВ БИНГО

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна израда и испорука помоћних листића за ТВ Бинго , a на основу Конкурентског захтијева бр. 06-146 ЛОТ бр. 1, за који је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-14-3-5/15 објављено на порталу јавних набавки 06.03.2015. године и позив за достављање понуда упућен понуђачима, те избора Испоручиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр.94/2015 од 14.03.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора, којим се Испоручилац обавезује да ће према техничкој спецификацији наведеној у тендерској документацији израдити и сукцесивно испоручити укупно цца 300.000 комада помоћних листића, за вријеме трајања Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се израда помоћних листића из члана 1. овог Уговора врши по цијени од 0,0385 КМ / ком без ПДВ-а, а што укупно за 300.000 комада помоћних листића износи 11.550,00 KM без ПДВ-а ( словима: једанаестхиљадапетстотинапедесет 00/100 КМ ) односно 13.513,50 KM са ПДВ-ом (словима: тринаестхиљадапетстотинатринаест 50/100 КМ ) .
У цијену листића је урачуната израда ( штампа ) и испорука до мјеста пријема које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ) .
Цијене су фиксне и не могу се мијењати.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити по испоруци сукцесивне количине, на основу фактуре Испоручиоца на жиро-рачун бр: 5510380001170364 у року од 30 дана .

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се штампање и испорука помоћних листића врши сукцесивно зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама. Истовремено Наручилац задржава право да врши корекције количина на више или мање у односу на количине наведене у тендерској документацији. Испоручилац је обавезан да помоћне листиће испоручи на мјесто које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ).
Рок извршења услуге је 72 сата за редовне наруџбе, а за хитне интервенције, тј. наруџбе ( за 50.000 комада листића ) је 24 сата од наруџбе.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Наручилац, односно лице које он одреди ће вршити квантитативан и квалитативан пријем помоћних листића за ТВ Бинго приликом пријема.
Испоручилац одговара за квалитет испоручених помоћних листића, који морају бити у складу са техничким карактеристикама наведеним у тендерској документацији и карактеристикама помоћних листића достављеним у понуди Извршиоца бр. 94/2015 од 14.03.2015. године.
Уколико се установи да помоћни листићи не одговарају стандардима и договореном квалитету, Наручилац ће исте издвојити и о томе обавијестити Испоручиоца. За сваки квантитативан и квалитативан недостатак Наручилац ће теретити Испоручиоца одговарајућим књиговодственим документом ( књижна нота-обавјест ) у одговарајућем износу .

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Испоручилац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

Члан 7.

Наручилац задржава право да изврши измјене графичког рјешења помоћних листића за ТВ Бинго, о чему ће благовремено обавјестити Испоручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Испоручилац приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора, уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана од дана закључивања.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 
За Испоручиоца
Директор
Лубурић Госпава

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о купопродаји путничког моторног возила

12. марта 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за  набавку једног путничког моторног возила за потребе Лутрије РС, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. ЛУТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, из Бања Луке, улица Цара Лазара 29, МБ 1824902, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић као купац (у даљем тексту: Купац ) и

2. „ VERANO MOTORS“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Суботичка бб , ЈИБ: 4400831540004,жиро рачун: 5620990001264986 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, кога заступа директор Слађенко Галић као продавац ( у даљем тексту Продавац )

Закључили су дана 05.03.2015. године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја путничког моторног возила марке „ PEUGEOT“ тип „ 508 NEW ALLURE 2.0 HDi “ комада 1, а на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-145 , упућеног понуђачима дана 16.02.2015. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Продавца као најповољнијег понуђача чија Понуде бр. 60/15 од 20.02.2015. године и достављене документације који чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Вриједност путничког моторног возила из члана 1. Уговора износи 49.876,00 КМ без ПДВ-а (четрдесетдеветхиљадаосамстотинаседамдесетшест 00/100 КМ),  односно 58.354,92 КМ са ПДВ-ом( педесетосамхиљадатристотинепедесетчетири 92/100 КМ )
Купац се обавезује извршити уплату цјелокупног износа цијене путничког моторног возила из члана 1. Уговора на жиро рачун Продавца бр. 5620990001264986 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука након испоруке истог и достављања фактуре.

Члан 3.

Продавац се обавезује да ће путничко моторно возило испоручити у року од тридесет ( 30 ) дана након потписивања уговора. Возило мора бити у потпуности у складу са понудом Продавца бр. 216/14 од 19.07.2014. године.

Члан 4.

Продавац се обавезује да ће уз путничко возило доставити сву пратећу документацију на основу чега ће Купац моћи несметано извршити процедуру регистрације возила.

Члан 5.

Гарантни рок за путничко моторно возило из члана 1. овог Уговора износи четири ( 4 ) године или 100 000 километара.

Члан 6.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговарају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по 2 (два).

 
За Продавца
Директор
Слађенко Галић

 

За Купца

Директор

Рајко Радовановић

 

Извршни директор за

финансијско рачуноводствене послове
Драгољуб Бјељац