Уговор о пружању услуге осигурања

1. октобар 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, (у даљем тексту: Осигураник), с једне стране и

2. ,, МИКРОФИН ОСИГУРАЊЕ” а.д. Бања Лука, Ул. Алеја Светог Саве бр. 59 Бања Лука, ЈИБ 4402764240001 , кога заступа директор Бране Ступар, ( у даљем тексту: Осигуравач) с друге стране

 
су дана 03.09.2015.године закључили сљедећи

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге осигурања радника,имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-149, упућеног понуђачима 03.08.2015. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Осигуравача као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. МФО-ПП-56/15 од 10.08.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Осигуравач се обавезује да ће вршити услуге по спецификацији ставки и по цијенама датим у понуди бр. МФО-ПП-56/15 од 10.08.2015. године, тј. укупан износ премије за осигурање радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука износи 9.067,89 КМ ( словима : деветхиљадашездесетседам 89/100 КМ ) .
У случају да се догоди осигурани случај ( настала штета ), осигуравач се обавезује да ће исплатити осигурану суму у року од четрнаест ( 14 ) дана од дана пријаве штете и комлетирања захтјева.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Осигураник ће плаћање премије вршити у мјесечним ратама,и то:
– Колективно осигурање радника се плаћа у 12 једнаких мјесечних рата, након пријема фактуре;
– Осигурање имовине и опреме се плаћа у 12 једнаких мјесечних рата, након пријема фактуре;
– Редовно и каско осигурање возила се плаћа у цјелости приликом регистрације возила.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Осигуравач приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених обавеза, Осигураник може једнострано раскинути овај Уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог Уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање спорова уговорају надлежност суда у Бањој Луци.

Члан 6.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана тј. од 03.09.2015. године до 03.09.2016. године

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Осигуравача
Директор
Бране Ступар

За Осигураника

Директор
Рајко Радовановић

 
Извршни директор за
финансијско рачуноводствене послове
Драгољуб Бјељац

Уговор о пружању услуга сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама

3. август 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,, N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine” д.о.о., Бања Лука, Ул. Браће Пиштељића бр.1, ЈИБ 4400848860002, кога заступа директор Жељко Копања, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 29.07.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ СУКЦЕСИВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА
ЛОТО ИЗВЈЕШТАЈА, МАРКИЦЕ, КОНАЧНОГ БИНГО ИЗВЈЕШТАЈА, ОГЛАСА, ОБАВЈЕШТЕЊА И ОДЛУКА ЗА ПОТРЕБЕ ЛУТРИЈЕ РС У ДНЕВНИМ НОВИНАМА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе Лутрије РС у дневним новинама, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-148, објављеног на порталу јавних набавки 02.07.2015. године, и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 01-329/15 од 10.07.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се услуга сукцесивног објављивања врши у дневним новинама према сљедећим цијенама како слиједи :
– објављивање лото извјештаја за једно објављивање износи 194,00 КМ
( стотинудеведесетичетири 00/100 КМ ) без ПДВ-а;
– објављивање маркице на насловној страници се обавља без накнаде;
– објављивање коначног Бинго извјештаја се обавља без накнаде;
– објављивање огласа, обавјештења и одлука за једно објављивање :
o 1 цијела страна новина износи 360,00 КМ ( тристотинеишездесет 00/100 КМ) без ПДВ-а
o ½ стране новина износи 194,00 КМ ( стотинудеведесетичетири 00/100 КМ ) без ПДВ-а
o ¼ стране новина иноси 80,00 КМ ( осамдесет 00/100 КМ ) без ПДВ-а
o 1/8 стране новина износи 48,00 КМ ( четрдесетиосам 00/100 КМ ) без ПДВ-а

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити жирално на основу фактуре Извршиоца у року од 70 дана од дана испостављања фактуре на жиро-рачун бр.: 555 007 00032075 62 код Нове банке.
Фактура ће се испоставити последњи дан у мјесецу, збирно за све објаве у мјесецу. Уз фактуру ће се доставити доказ о објави.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се :
– услуга објављивања лото извјештаја врши једном седмично тј. понедељком, на ½ странице новина, црно бијело, уз могућност до пет ванредних објављивања годишње који могу бити објављени и неким другим даном ( за вантредна кола ТВ Бинга и Лото-а );
– услуга објављивања маркице врши на насловној страни, са извученим бројевима Лото-а, два пута седмично тј. уторком и петком, уз могућност до пет ванредних објављивања годишње који могу бити објављени и неким другим даном ( за вантредна кола Лото-а ). Маркица ће се штампати у колору.
– услуга објављивања коначног Бинго извјештаја врши се сукцесивно, по потреби, сваке друге суботе, штампа се црно бијело и распоређује се на 1/8 стране новина;
– услуга објављивања обавјештења, огласа и одлука за потребе Лутрије РС врши се сукцесивно по потреби за вријеме трајања уговора.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета и квантитета, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од 01.08.2015. године .

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Извршиоца
Директор
Жељко Копања

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о набавци услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава

3. август 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведене процедуре јавне набавке, у складзу са чланом 8 Закона о јавним набавкама, за сукцесивно пружање  услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,,BUZZ Consulting” д.о.о. Бања Лука, Ул. Краља Петра II бр. 17 Бања Лука, ЈИБ: 4403092250000, кога заступа директор Давор Максимовић, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 24.07.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О НАБАВЦИ УСЛУГА ИЗБОРА, КРЕИРАЊА И ИЗРАДЕ
ПРОПАГАНДНИХ СРЕДСТАВА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава за потребе Наручиоца, a на основу процедуре јавне набавке путем Позива за достављање понуда упученог понуђачима дана 19.06.2015. године и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр. IZ 011/15 од 26.06.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се услуге избора,креирања и израде пропагандних средстава пружају сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, а према цијенама наведеним у Понуди Извршиоца бр. IZ 011/15 од 26.06.2015. године, и то:
– креирање и израда телопа 97,50 КМ /1 телоп
– креирање и израда најавних шпица 30,00 КМ/1 секунд
– креирање и израда рекламних ТВ спотова 160,00 КМ/1 секунд
– креирање и израда радио џинглова 15,00 КМ /1 секунд

Горе наведене цијене су без ПДВ-а.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на жиро рачун, на основу фактуре Извршиоца у року од стотинутридесетпет ( 135 ) дана од дана испостављања фактуре.
НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава из члана 2. овог Уговора, врши сукцесивно зависно од потреба Наручиоца, а што ће се искључиво дефинисати појединачним наруџбеницама, тј. захтјевима Наручиоца.
Рок извршења услуге је два ( 2 ) дана након одобреног идејног рјешења од стране Наручиоца.
Мјесто испоруке је сједиште Лутрије РС а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29 Бања Лука.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова израде и договореног квалитета , Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 
За Извршиоца
Директор
Давор Максимовић

 

За Наручиоца

Директор
Рајко Радовановић

 
В.д. извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Оквирни споразум о штампању и испоруци инстант и експрес срећки

23. јул 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка, за  набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант и експрес срећки, закључила оквирни споразум са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ број 39/14), а након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка набавке по Обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-53-3-7/15 ( интерни бр. набавке 01-065 ), објављеног на потралу јавних набавки дана 26.05.2015. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 43/15 од 01.06.2015. године, закључен је

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О
ШТАМПАЊУ И ИСПОРУЦИ ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКИ

Између:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. БАЊА ЛУКА, из Бања Луке, улица Цара Лазара 29, МБ 1824902, ЈИБ 4401560970004, коју заступа Директор Рајко Радовановић као наручилац (у даљем тексту: Наручилац) и

2. „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о., из Београда, улица Тошин бунар бр.23, ПИБ 100134404, коју заступа Директор Владислав Ивановић као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац)

дана 08.07.2015. године.

Члан 1.

Предмет Оквирног споразума је сукцесивно штампање ( израда ) и испорука цца 2.500.000 ком. инстант срећки и цца 1.000.000 ком. експрес срећки , а на основу Понуда Испоручиоца бр. 15000093 и 15000094 од 02.06.2015. године и техничких карактеристика одређених у склопу тендерске документације бр. 2750-04/15.
Серије срећки минималне количине 500.000 комада срећки.

Члан 2.

Оквирни споразум се закључује на период док се не наруче наведене оквирне количине срећки ( 2.500.000 ком. инстант срећки и 1.000.000 ком. експрес срећки ), а који не може бити дужи од 2 (двије) године од дана закључивања. Наручилац и Испоручилац су дужни да прије сваке сукцесивне испоруке срећки закључе појединачни уговор, за конкретну количину срећки, који ће садржавати основне елементе овог Оквирног споразума ( цијена, рок и услови плаћања и рок испоруке ).
Током период важења Оквирног уговора, Наручилац ће од Испоручиоца сукцесивно наручивати количине ( серије ) срећки зависно од својих потреба.
Истовремено Наручилац задржава право да приликом закључивања појединачних уговора одређује количину и врсту срећки које ће се штампати.

Члан 3.

Приликом сваке сукцесивне испоруке срећки Наручилац ће комисијски вршити квалитативни и квантитативни пријем срећки. Уколико се приликом запримања срећки или након стављања у продају срећки ( за све вријеме продаје срећки ) установи да срећке не одговорају техничким карактеристикама, те се установи мањкавост срећки по питању квалитета ( штампе и израде срећки ), Испоручилац је у обавези да изради ( одштампа и испоручи ) нову количину ( серију ) срећки о свом трошку, у року од петнаест ( 15 ) дана од дана наруџбе тј. од дана достављања Комисијског записника о недостацима.

Члан 4.

Цијена за израду и испоруку инстант срећки износи 16,90 ЕУР/1.000 комада ( словима: шеснаест 90/100 Еура/1000 комада ) без урачунатог ПДВ-а. На наведену цијену Испоручилац даје попуст у износу од 3,0 % .
Цијена за израду и испоруку експрес срећки износи 14,90 ЕУР/1.000 комада ( словима: четрнаест 90/100 Еура/1000 комада ) без урачунатог ПДВ-а. На наведену цијену Испоручилац даје попуст у износу од 3,0 % .

Члан 5.

Рок плаћања, за инстант и експрес срећке, износи четрдесетпет ( 45 )дана по испоруци робе и издавању фактуре.

Услови плаћања су жирално плаћање на основу испостављење фактуре.

Члан 6.

Рок испоруке, за инстант срећке, је петнаест ( 15 ) дана од дана наруџбе тј. потврде ауторске коректуре и података неопходних за израду инстант срећки, а у складу са техничком спецификацијом ( за серију 1.000.000 комада ), односно од дана закључивања појединачног уговора.

Рок испоруке, за експрес срећке, је петнаест ( 15 ) дана од дана наруџбе тј. потврде ауторске коректуре и података неопходних за израду експрес срећки, а у складу са техничком спецификацијом ( за серију 500.000 комада ), односно од дана закључивања појединачног уговора.

Члан 7.

Паритет испоруке је ДДП складиште Лутрија РС а.д Бања Лука, што подразумјева да Испоручилац има обавезу да срећке ( робу ) испоручи у складиште Лутрије РС а.д. Бања Лука и стави на располагање Наручиоцу,оцарињену за увоз на приспјелом превозном средству, спремну за истовар . Испоручилац сноси све трошкове и све ризике укључене у допрему срећки до мјеста истовара ( складиште Наручиоца ) и има обавезу да срећке оцарини на само за извоз, већ и за увоз, као и да плати све даџбине, порезе и трошкове за извоз и увоз срећки.

Члан 8.

У случају кашњења у пружању услуга ( штампања и испоруке срећки ), до којег је дошло кривицом Испоручиоца, исти ће платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим односима у износу од 1% наручене серије срећки , за сваки дан кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан износ уговорене казне не може пријећи 10% од укупно уговорене вриједности робе која је предмет наруџбе.
Испоручилац је дужан платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтјева за плаћање од Наручиоца.
Наручилац неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више силе. Под вишом силом се подразумјева случај када испуњење обавезе постане немогуће због ванредних вањских догађаја на које Испоручилац није могао утицати нити их предвидјети.

Члан 9.

Одредбе Oквирног споразума и Понуде Испоручиоца се не могу мијењати након његовог закључивања.

Члан 10.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог Оквирног споразума уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност ставрнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 11.

Оквирни споразум је сачињен у четири ( 4 ) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по два ( 2 ) примјерка.

 

За Испоручиоца
Директор
Владислав Ивановић

 

За Наручиоца

Директор
Рајко Радовановић

 
В.д. извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о купопродаји путничког моторног возила у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу

8. април 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за  набавку једног путничког моторног возила у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у игри на срећу Велики Васкршњи ТВ Бинго, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. ЛУТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, из Бања Луке, улица Цара Лазара 29, МБ 1824902, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић као купац ( у даљем тексту: Купац ) и

2. „ VERANO MOTORS“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Суботичка бб , ЈИБ: 4400831540004,жиро рачун: 5620990001264986 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, кога заступа директор Слађенко Галић као продавац ( у даљем тексту: Продавац )

Закључили су дана 31.03.2015. године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја путничког моторног возила марке „ PEUGEOT“ тип „ 301 ACTIVE 1.2 VTi “ комада 1, а на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-147 , упућеног понуђачима дана 06.03.2015. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Продавца као најповољнијег понуђача чија Понуда бр. 94/15 од 11.03.2015. године и достављена документација који чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Продавац продаје, а купац купује путничко моторно возило из члана 1 овог
Уговора, које се набавља у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у игри на срећу Велики Васкршњи ТВ Бинго, који ће се одржати 11.04.2015. године.
Продавац се обавезује да ће путничко моторно возило испоручити у року од тридесет ( 30 ) дана након јављања добитника Купцу, послије одиграног кола игре на срећу Велики Васкршњи ТВ Бинго. Возило мора бити у потпуности у складу са понудом Продавца бр. 94/15 од 11.03.2015. године.

Члан 3.

Вриједност путничког моторног возила из члана 1. Уговора износи 20.409,00 КМ без ПДВ-а( двадестхиљадачетиристотинеидевет 00/100 КМ), односно са попустом од 5,61% који је понудио продавац, укупна цијена путничког моторног возила износи 19.264,00 КМ без ПДВ-а ( деветнаестхиљададивијестотинешездесетичетири 00/100 КМ )
Купац се обавезује извршити уплату цјелокупног износа цијене путничког моторног возила из члана 1. Уговора на жиро рачун Продавца бр. 5620990001264986 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука након испоруке истог и достављања фактуре.

Члан 4.

Продавац се обавезује да ће уз путничко возило доставити сву пратећу документацију на основу чега ће Купац, тј. добитник у Великом Васкршњем ТВ Бингу, моћи несметано извршити процедуру регистрације возила.

Члан 5.

Гарантни рок за путничко моторно возило из члана 1. овог Уговора износи четири ( 4 ) године или 100 000 километара.

Члан 6.

Уговорне стране су се споразумјеле да, уколико се добитник робне награде у
Великом Васкршњем ТВ Бингу, тј. добитник путничког моторног возила, не јави у року од шездесет ( 60 ) дана од дана извлачења бројева ( 11.04.2015. године ), или уколико буде извучено два или више добитника, путничко моторно возило се неће додјелити и Купац, тј. Лутрија РС а.д. Бања Лука нема никаквих обавеза према Продавцу.

Члан 7.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговарају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по 2 (два).

 
За Продавца
Директор
Слађенко Галић

 

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац