Уговор о одржавању централног серверског и back-office апликативног и комуникацијског софтвера за on-line игре на срећу

28. октобра 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења, за набавку услуге одржавања централног серверског и back-office апликативног и комуникацијског софтвера за on-line игре на срећу, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, улица Цара Лазара бр. 29, Бања Лука, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић ( у даљем тексту: Уговорни орган) и

2. „СОФТ – НИРВАНА “ д.о.о. Лакташи, улица М. Стојановића бб Лакташи, ЈИБ 4403122690000, кога заступа директор Арсен Доброта (у даљем тексту: Пружалац услуга)

 
Закључили су дана 19.10.2015. године сљедећи

У Г О В О Р
O одржавању централног серверског и back-office апликативног и
комуникацијског софтвера за ОN – LINE игре на срећу

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је пружање услуге одржавања централног серверског и back-office апликативног и комуникацијског софтвера за ОN – LINE приређивање игара на срећу Уговорног органа инсталираног на централном серверу и PC-Lan мрежи центра за ЕОП Уговорног органа, након проведеног поступка јавне набавке путем Преговарачком поступку (без објављивања обавјештења) бр. 01-2015, упућеног понуђачима дана 06.10.2015. године и избора понуђача/Пружаоца услуга чија Понуда бр. 014-10/15 од 14.10.2015. године за Лот бр. 2 чини саствани дио овог Уговора.

II ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 2.

Пружалац услуга се обавезује да ће извршити услугу одржавања ОN – LINE централног серверског и back-office апликативног и комуникацијског софтвера DIPLBON/UX/100 и DIPLBON/LUX/100 који обухвата одржавање свих инсталираних серверских и back-office софтвер функција која се састоји од модула одређених спецификацијом у наставку, а како слиједи:

– На фиксној или мобилној телефонској линији осигура 12 сатно дневно дежурство (у периоду од 8х до 20 х), седам дана у седмици, у вријеме активности ОN – LINE система игара на срећу, за преузимање захтјева за сервисном интервенцијом везаном уз грешке у функцији специфицираних програмских модула.
– Отклони квар одмах телефонском консултацијом уз помоћ оператера Уговорног органа или, ако се на тај начин квар не може отклонити, приступи отклањању квара у року од 12 сати по примљеној пријави квара.
– Отклони квар у крајњем року од 24 сата по приступању отклањању квара.
– Изврши измјене у формалној функцији програмских модула по писменом захтијеву Уговорног органа, а ради усавршавања технологије и организације рада Уговорног органа.
– Све измјене у програмским модулима, обављене ради отклањања грешака или измјене формалне функције, изврши у изворном и извршном облику програмског кода, те да ће водити евиденцију свих извршених измјена. Након извршених измјена и тестирања, нове верзије извршних програмских модула биће достављени Уговорном органу ради инсталације.
– Сарађује са стручном службом Уговорног органа у виду телефонских консултација и доласка стручно компетентих радника на централну локацију Уговорног органа у свим случајевима кад наступе ванредне околности у примјени програмског пакет.

 

III ЦИЈЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да цијена за један мјесец пружања услуге из члана 1. овог Уговора износи 3.500,00 КМ ( трихиљадепетстотина 00/100 КМ ) без ПДВ-а, а укупна цијена за дванаест мјесеци износи 42.000,00 КМ ( четрдесетдвијехиљаде 00/100 КМ ) без ПДВ-а.
Уговорни орган је обавезан извршити плаћање мјесечно за претходни мјесец.
Плаћање се врши на основу испостављеног рачуна од стране Пружаоца услуга, а рок плаћања је до 10 – тог у мјесецу за претходни мјесец.

 

IV КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Члан 4.

Квалитет и карактеристике услуга предметног Уговора треба да одговарају условима из тендерске документације, техничких спецификација и изабране понуде.

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да ће, након потписивања уговора, Уговорном органу доставити корисничку лиценцу, овјерену од стране произвођача софтвера, за кориштење предметног софтвера.

 

V РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Рок извршења услуга је у цјелости према условима траженим у тендерској документацији и Понуди Пружаоца услуга, тј. у року од 24 сата по приступању отклањања квара.

 

VI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Уговор је закључен 19.10.2015. године, на период од годину дана.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути и прије истека рока из члана 7, писменим путем, уз отказни рок од петнаест ( 15 ) дана, уколико Уговорни орган почне да користи нови софтвер за који Пружалац услуге нема лиценцу за одржавање.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да се Уговор може раскинути и без отказног рока у случају да се Пружалац услуга не придржава овог Уговора, услова из тендерске документације и Понуде, правила струке, те због неадекватног квалитета испоручених услуга.
Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме настојати ријешити мирним путем, у супротном се уговара надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

На питања која нису регулисана овим Уговором, а појаве се приликом реализације истог, примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговор је сачињен у четири истовјетна примјерка од којих по два примјерка задржавају обе уговорне стране.

 

За Пружаоца услуге
Директор
Арсен Доброта

 

За Уговорни орган

Директор

Рајко Радовановић

 
В.д. Извршног директора
информационих и комуникационих
технологија
Владимир Кежић

Уговор о одржавању on-line терминалског, апликативног и комуникацијског софтвера

28. октобра 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења, за набавку услуге одржавања on-line терминалског, апликативнг и комуникацијског софтвера, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, улица Цара Лазара бр. 29, Бања Лука, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић ( у даљем тексту: Уговорни орган) и

2. „СОФТ – НИРВАНА “ д.о.о. Лакташи, улица М. Стојановића бб Лакташи, ЈИБ 4403122690000, кога заступа директор Арсен Доброта (у даљем тексту: Пружалац услуга)

 
Закључили су дана 19.10.2015. године сљедећи

У Г О В О Р
О одржавању ОN- LINE терминалског апликативног и комуникацијског софтвера

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је пружање услуге одржавања ОN- LINE терминалског апликативног и комуникацијског софтвера Уговорног органа, након проведеног поступка јавне набавке путем Преговоарачког поступка (без објављивања обавјештења) бр. 01-2015, упућеног понуђачима дана 06.10.2015. године и избора понуђача/Пружалац услуга чија Понуда бр. 014-10/15 од 14.10.2015. године за Лот бр. 1 чини саствани дио овог Уговора.
II ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 2.

Пружалац услуга се обавезује да ће извршити услугу одржавања ОN- LINE терминалског апликативног и комуникацијског софтвера која се састоји од модула одређених спецификацијом у наставку, а како слиједи:

– На фиксној или мобилној телефонској линији осигура 12 сатно дневно дежурство (у периоду од 8х до 20 х), седам дана у седмици, у вријеме активности ОN- LINE система игара на срећу, за преузимање захтјева за сервисном интервенцијом везаном уз грешке у функцији специфицираних програмских модула.
– Отклони квар одмах телефонском консултацијом уз помоћ оператера Уговорног органа или, ако се на тај начин квар не може отклонити, приступи отклањању квара у року од 12 сати по примљеној пријави квара.
– Отклони квар у крајњем року од 24 сата по приступању отклањању квара.
– Изврши измјене у формалној функцији програмских модула по писменом захтијеву Уговорног органа, а ради усавршавања технологије и организације рада Уговорног органа.
– Све измјене у програмским модулима, обављене ради отклањања грешака или измјене формалне функције, изврши у изворном и извршном облику програмског кода, те да ће водити евиденцију свих извршених измјена. Након извршених измјена и тестирања, нове верзије извршних програмских модула биће достављени Уговорном органу ради инсталације.
– Сарађује са стручном службом Уговорног органа у виду телефонских консултација и доласка стручно компетентих радника на централну локацију Уговорног органа у свим случајевима кад наступе ванредне околности у примјени програмског пакет.

III ЦИЈЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да цијена за један мјесец пружања услуге из члана 1. овог Уговора износи 2.400,00 КМ ( двијехиљадечетиристотине 00/100 КМ) без ПДВ-а, а укупна цијена за дванаест мјесеци износи 28.800,00 КМ (двадесетосамхиљадаосамстотина 00/100 КМ) без ПДВ-а.
Уговорни орган је обавезан извршити плаћање мјесечно за претходни мјесец.
Плаћање се врши на основу испостављеног рачуна од стране Пружаоца услуга, а рок плаћања је до 10 –тог у мјесецу за претходни мјесец.

 
IV КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Члан 4.

Квалитет и карактеристике услуга предметног Уговора треба да одговарају условима из тендерске документације, техничких спецификација и изабране понуде.

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да ће, након потписивања уговора, Уговорном органу доставити корисничку лиценцу, овјерену од стране произвођача софтвера за кориштење предметног софтвера.

V РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Рок извршења услуга је у цјелости према условима траженим у тендерској документацији и Понуди Пружаоца услуга, тј. у року од 24 сата по приступању отклањања квара.

VI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Уговор је закључен 19.10.2015. године, на период од годину дана.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути и прије истека рока из члана 7, писменим путем, уз отказни рок од петнаест ( 15 ) дана, уколико Уговорни орган почне да користи нови софтвер за који Пружалац услуге нема лиценцу за одржавање.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да се Уговор може раскинути и без отказног рока у случају да се Пружалац услуга не придржава овог Уговора, услова из тендерске документације и Понуде, правила струке, те због неадекватног квалитета испоручених услуга.
Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме настојати ријешити мирним путем, у супротном се уговара надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

На питања која нису регулисана овим Уговором, а појаве се приликом реализације истог, примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговор је сачињен у четири истовјетна примјерка од којих по два примјерка задржавају обе уговорне стране.

 

 
За Пружаоца услуге
Директор
Арсен Доброта

 

 

За Уговорни орган

Директор

Рајко Радовановић

 
В.д. Извршног директора
информационих и комуникационих
технологија
Владимир Кежић

Уговор о пружању услуге осигурања

1. октобра 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за набавку услуге колективног осигурања радника, имовине и опреме, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, (у даљем тексту: Осигураник), с једне стране и

2. ,, МИКРОФИН ОСИГУРАЊЕ” а.д. Бања Лука, Ул. Алеја Светог Саве бр. 59 Бања Лука, ЈИБ 4402764240001 , кога заступа директор Бране Ступар, ( у даљем тексту: Осигуравач) с друге стране

 
су дана 03.09.2015.године закључили сљедећи

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге осигурања радника,имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-149, упућеног понуђачима 03.08.2015. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Осигуравача као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. МФО-ПП-56/15 од 10.08.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Осигуравач се обавезује да ће вршити услуге по спецификацији ставки и по цијенама датим у понуди бр. МФО-ПП-56/15 од 10.08.2015. године, тј. укупан износ премије за осигурање радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука износи 9.067,89 КМ ( словима : деветхиљадашездесетседам 89/100 КМ ) .
У случају да се догоди осигурани случај ( настала штета ), осигуравач се обавезује да ће исплатити осигурану суму у року од четрнаест ( 14 ) дана од дана пријаве штете и комлетирања захтјева.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Осигураник ће плаћање премије вршити у мјесечним ратама,и то:
– Колективно осигурање радника се плаћа у 12 једнаких мјесечних рата, након пријема фактуре;
– Осигурање имовине и опреме се плаћа у 12 једнаких мјесечних рата, након пријема фактуре;
– Редовно и каско осигурање возила се плаћа у цјелости приликом регистрације возила.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Осигуравач приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених обавеза, Осигураник може једнострано раскинути овај Уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог Уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање спорова уговорају надлежност суда у Бањој Луци.

Члан 6.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана тј. од 03.09.2015. године до 03.09.2016. године

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Осигуравача
Директор
Бране Ступар

За Осигураника

Директор
Рајко Радовановић

 
Извршни директор за
финансијско рачуноводствене послове
Драгољуб Бјељац

Уговор о пружању услуга сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама

3. августа 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,, N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine” д.о.о., Бања Лука, Ул. Браће Пиштељића бр.1, ЈИБ 4400848860002, кога заступа директор Жељко Копања, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 29.07.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ СУКЦЕСИВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА
ЛОТО ИЗВЈЕШТАЈА, МАРКИЦЕ, КОНАЧНОГ БИНГО ИЗВЈЕШТАЈА, ОГЛАСА, ОБАВЈЕШТЕЊА И ОДЛУКА ЗА ПОТРЕБЕ ЛУТРИЈЕ РС У ДНЕВНИМ НОВИНАМА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе Лутрије РС у дневним новинама, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-148, објављеног на порталу јавних набавки 02.07.2015. године, и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 01-329/15 од 10.07.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се услуга сукцесивног објављивања врши у дневним новинама према сљедећим цијенама како слиједи :
– објављивање лото извјештаја за једно објављивање износи 194,00 КМ
( стотинудеведесетичетири 00/100 КМ ) без ПДВ-а;
– објављивање маркице на насловној страници се обавља без накнаде;
– објављивање коначног Бинго извјештаја се обавља без накнаде;
– објављивање огласа, обавјештења и одлука за једно објављивање :
o 1 цијела страна новина износи 360,00 КМ ( тристотинеишездесет 00/100 КМ) без ПДВ-а
o ½ стране новина износи 194,00 КМ ( стотинудеведесетичетири 00/100 КМ ) без ПДВ-а
o ¼ стране новина иноси 80,00 КМ ( осамдесет 00/100 КМ ) без ПДВ-а
o 1/8 стране новина износи 48,00 КМ ( четрдесетиосам 00/100 КМ ) без ПДВ-а

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити жирално на основу фактуре Извршиоца у року од 70 дана од дана испостављања фактуре на жиро-рачун бр.: 555 007 00032075 62 код Нове банке.
Фактура ће се испоставити последњи дан у мјесецу, збирно за све објаве у мјесецу. Уз фактуру ће се доставити доказ о објави.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се :
– услуга објављивања лото извјештаја врши једном седмично тј. понедељком, на ½ странице новина, црно бијело, уз могућност до пет ванредних објављивања годишње који могу бити објављени и неким другим даном ( за вантредна кола ТВ Бинга и Лото-а );
– услуга објављивања маркице врши на насловној страни, са извученим бројевима Лото-а, два пута седмично тј. уторком и петком, уз могућност до пет ванредних објављивања годишње који могу бити објављени и неким другим даном ( за вантредна кола Лото-а ). Маркица ће се штампати у колору.
– услуга објављивања коначног Бинго извјештаја врши се сукцесивно, по потреби, сваке друге суботе, штампа се црно бијело и распоређује се на 1/8 стране новина;
– услуга објављивања обавјештења, огласа и одлука за потребе Лутрије РС врши се сукцесивно по потреби за вријеме трајања уговора.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета и квантитета, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од 01.08.2015. године .

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Извршиоца
Директор
Жељко Копања

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о набавци услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава

3. августа 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведене процедуре јавне набавке, у складзу са чланом 8 Закона о јавним набавкама, за сукцесивно пружање  услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,,BUZZ Consulting” д.о.о. Бања Лука, Ул. Краља Петра II бр. 17 Бања Лука, ЈИБ: 4403092250000, кога заступа директор Давор Максимовић, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 24.07.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О НАБАВЦИ УСЛУГА ИЗБОРА, КРЕИРАЊА И ИЗРАДЕ
ПРОПАГАНДНИХ СРЕДСТАВА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава за потребе Наручиоца, a на основу процедуре јавне набавке путем Позива за достављање понуда упученог понуђачима дана 19.06.2015. године и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр. IZ 011/15 од 26.06.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се услуге избора,креирања и израде пропагандних средстава пружају сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, а према цијенама наведеним у Понуди Извршиоца бр. IZ 011/15 од 26.06.2015. године, и то:
– креирање и израда телопа 97,50 КМ /1 телоп
– креирање и израда најавних шпица 30,00 КМ/1 секунд
– креирање и израда рекламних ТВ спотова 160,00 КМ/1 секунд
– креирање и израда радио џинглова 15,00 КМ /1 секунд

Горе наведене цијене су без ПДВ-а.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на жиро рачун, на основу фактуре Извршиоца у року од стотинутридесетпет ( 135 ) дана од дана испостављања фактуре.
НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава из члана 2. овог Уговора, врши сукцесивно зависно од потреба Наручиоца, а што ће се искључиво дефинисати појединачним наруџбеницама, тј. захтјевима Наручиоца.
Рок извршења услуге је два ( 2 ) дана након одобреног идејног рјешења од стране Наручиоца.
Мјесто испоруке је сједиште Лутрије РС а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29 Бања Лука.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова израде и договореног квалитета , Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 
За Извршиоца
Директор
Давор Максимовић

 

За Наручиоца

Директор
Рајко Радовановић

 
В.д. извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац