Уговор о набавци услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава

4. новембар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем позива за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, за сукцесивну набавку услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.      ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа  директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2.      ,,АQUARIUS” д.о.о. Бања Лука, Ул. Краља Петра II бр. 17 Бања Лука, ЈИБ 4400907970003, жиро-рачун 552-000-00003371-38, кога заступа директор Бранкица Јанковић, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац ) с друге стране

 

су дана 27.07.2016. године закључили сљедећи

 

УГОВОР
О НАБАВЦИ УСЛУГА ИЗБОРА, КРЕИРАЊА И ИЗРАДЕ

ПРОПАГАНДНИХ СРЕДСТАВА

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

            Предмет овог уговора је сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава за потребе Наручиоца,  a на основу процедуре јавне набавке путем  Позива за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама,  упућеног понуђачима  дана 30.06.2016. године  и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача,чија   Понуда бр.  127-07/16 од 04.07.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

            Уговорне старне су сагласне да се услуге избора,креирања и израде пропагандних средстава пружају сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, а према цијенама наведеним у Понуди Извршиоца бр. 127-07/16 од 04.07.2016. године, и то:

– креирање и израда телопа                                                                                32,50 КМ /1 телоп

– креирање и израда најавних шпица                                                                25,00 КМ/1 секунд

– креирање и израда рекламних ТВ спотова                                                      140,00 КМ/1 секунд

– креирање и израда радио џинглова                                                                  10,00 КМ /1 секунд

 

Горе наведене цијене су без ПДВ-а.

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

            Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на жиро рачун, на основу фактуре Извршиоца у року од стотинупедесетпет  ( 155 ) дана од дана испостављања фактуре.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

            Уговорне стране су сагласне да се  пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава из члана 2. овог Уговора, врши сукцесивно  зависно од потреба Наручиоца, а што ће се искључиво дефинисати појединачним наруџбеницама, тј. захтјевима Наручиоца.

Рок  извршења услуге је два ( 2 ) дана након одобреног идејног рјешења од стране Наручиоца.

Мјесто испоруке је сједиште Лутрије РС а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29 Бања Лука.

 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

            Уговорне стране су сагласне да уколико се  Извршилац приликом  вршења услуга из члана 1. овог Уговора  не придржава утврђених цијена, рокова израде и договореног квалитета , Наручилац може једнострано раскинути  овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

            Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

 

Члан 7.

            Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

 

Члан 8.

            Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

 

За  Извршиоца

Директор

Бранкица Јанковић

 

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

 

В.д. извршног директора за

маркетинг и комерцијалу

Дијана Врховац

 

 

Уговор о купопродаји лутријских терминала

27. април 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за набавку лутријских терминала , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, улица Цара Лазара бр. 29, Бања Лука, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић, као купац ( у даљем тексту: Купац ) са једне стране и

2. „OPTIMA IT “ д.о.о. Мостар – Подружница Бања Лука, улица Браће Мажар и мајке Марије, ЈИБ 4227002780045, кога заступа директор Драган Тешановић, као продавац (у даљем тексту: Продавац )

Закључили су дана 26.04.2016. године сљедећи

У Г О В О Р
О КУПОПРОДАЈИ ЛУТРИЈСКИХ ТЕРМИНАЛА
МАРКЕ „OLIVETTI“ ТИП M206

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала марке „OLIVETTI“ тип М206, у складу са техничким карактеристикама терминала наведеним у тендерској документацији бр. 1767-04/16, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 622-7-1-64-3-10/16, објављеног на порталу јавних набавки 01.04.2016. године, и избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 1012/16 од 18.04.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

 

II ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да појединачна купопродајна цијена лутријског терминала марке „OLIVETTI“ тип М206 износи 1.838,48 КМ без ПДВ-а ( словима: једнахиљадаосамстотинатридесетосам 48/100 КМ ), односно за двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала укупна купопродајна цијена износи 45.962,00 КМ без урачунатог ПДВ-а ( словима : четрдесетпетхиљададеветстотинашездесетдвије 00/100 КМ ).
Уговорена цијена подразумјева укупан износ купопродајне цијене са свим зависним трошковима ( траанспорт, царињење, осигурање и сл. ) испоручено у складиште Купца.

 

III ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање цјелокупног износа купопродајне цијене извршити жирално на основу фактуре Продавца у року од тридесет ( 30 ) дана од дана испоруке терминала и достављања фактуре.

 

IV НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ РОБЕ

Члан 4.

Продавац се обавезује да ће робу испоручити у року до четрдесетпет ( 45 ) дана од дана потписивања уговора.
Паритет испоруке је ДДП складиште Купца, што подразумјева да Продавац има обавезу да лутријске терминале испоручи у складиште Купца и стави на располагање Купцу,оцарињену за увоз на приспјелом превозном средству, спремну за истовар. Продавац сноси све трошкове и све ризике укључене у допрему терминала до мјеста истовара ( складиште Купца ) и има обавезу да робу оцарини не само за извоз, већ и за увоз, као и да плати све даџбине, порезе и трошкове за извоз и увоз терминала ( уколико је то потребно ).

 

V УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Продавац се обавезује да ће испоручити двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала марке „OLIVETTI“ тип М206, у складу са техничким карактеристикама терминала које је дао у својој понуди бр. 1012/16 од 18.04.2016. године.

Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.Уколико се установи да роба не одговара стандардима и квалитету, тј. захтјеваним техничким карактеристикама , Купац ће о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета испоручене робе Продавац je дужан уважити у року од петнаест ( 15 ) дана.

VI ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

Гарантни рок за лутријске терминале марке „OLIVETTI“ тип М206 износ 12 мјесеци од дана испоруке, под условом да се исти користе у складу са условима прописаним од стране произвођача.
За вријеме трајања гарантног рока Продавац је обавезан да се у што краћем року одазове на позив Купца и у року од максимум седам ( 7 ) дана, од дана рекламације, отклони сваку сметњу у функцији терминала.

VII РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом испоруке робе из члана 1. овог Уговора не придржава утврђенe цијенe, рока испоруке и договореног квалитета , Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

На питања која нису регулисана овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
За Продавца
Директор
Драган Тешановић

 

За Купца
Директор
Рајко Радовановић
в.д. Извршног директора за
информационе и комуникационе технологије
Владимир Кежић

 

Уговор о сукцесивном пружању услуге рекламирања Лутрије РС преко ТВ и радио станица

18. април 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка , за сукцесивну пружање услуге рекламирања Лутрије РС преко ТВ и радио станица , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА Републике Српске а.д. Бања Лука,Ул. Цара Лазара 29. МБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, кога заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,,AQUARIUS” д.о.о. Бања Лука, Ул. Краља Петра II бр. 17, ЈИБ 4400907970003, жиро-рачун 5520000000337138, кога заступа директор Бранкица Јанковић, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 15.04.2016. године, закључили следећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА ПУТЕМ
АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ НА ТВ И РАДИО СТАНИЦАМА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивно пружање услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем агенција за маркетинг на ТВ и радио сатницама за 2016. годину , а након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-27-3-8/16, објављеног на веб порталу јавних набавки 02.03.2015. године и у «Службеном гласнику БиХ» бр. 15/16, те избора Извршиоца као најповољнијег понуђача, чија Понуда и достављена документација чине саставни дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да се рекламирање из члана 1. овог уговора врши по цијенама достављеним у понуди Извршиоца, тј. по званичним цјеновницима ТВ и радио станица умањеним за понуђене проценте које је понудио Извршилац.
У цијену услуге рекламирања из члана 1 овог Уговора није урачуната цијена услуге агенције , која укључује закуп простора на понуђеним медијима, медија планирање и извјештавање о медијској раелизацији, а која за услуге рекламирања на ТВ станицама ( ЛОТ бр. 1 ) износи 550,00 КМ без ПДВ-а ( словима: петстотинапедесет 00/100 КМ ), а за услуге рекламирања на радио станица ( ЛОТ бр. 2 ) износи 55,00 КМ без ПДВ-а ( словима: педесетпет 00/100 КМ ).
У случају промјене цијена , уколико дође до званичне промјене цијена од стране медија ( ТВ и радио станица ), Извршилац посла је обавезан писменим путем доставити званичан цјеновник Наручиоцу посла. Уколико цијене из овог става не би одговарале Наручиоцу посла, исти има право раскида Уговора у складу са чланом 5. овог Уговора.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Извршиоца у року од стотинудвадесетједан ( 121 ) дан по реализацији наруџбе.

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се рекламирање врши сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама, за вријеме трајања уговора.

Рок извршења посла је пола ( 1/2 ) дана по достављању наруџбе.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом пружања услуга не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета и квантитета наручених услуга, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено вријеме тј. на период од годину дана и важи од 16.04.2016. године, уз могућност раскида истог, а примјеном члана 5. овог Уговора.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

За Извршиоца
Директор
Бранкица Јанковић

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

 

Уговор о сукцесивној купопродаји канцеларијског материјала

6. април 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку канцеларијског материјала , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као купац (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. “ GRAFO-KOMERC” д.о.о. Бања Лука , Ул. Војводе Момчила бр. 6 Бања Лука, ЈИБ: 4400808480002, кога заступа директор Јован Батар, као продавац ( у даљем тексту: Продавац ) с друге стране

су дана 04.04.2016.године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна купопродаја канцеларијског материјала за потребе Купца, a на основу проведног поступка јавне набавке путем поступка Конкурентског захтијева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-21-3-4/16 за ЛОТ бр. 1 – сукцесивна набавка канцеларијског материјала, упућеног понуђачима 29.01.2016. године, и избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 0035-2/16 од 15.02.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се се канцеларијски материјал набавља по цијенама датим у Понуди продавца бр. 0035-2/16 од 15.02.2016. године, а за артикле који нису наведени у понуди по важећем цјеновнику.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Продавцa, одгођено на жиро рачун у року од тридесетпет ( 35 ) дана од дана испостављања фектуре за испоручену робу.

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба испоручује сукцесивно зависно од потреба Купца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама.
Рок извршења услуге је један дан накона наруџбе.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Купац односно лице које он одреди ће вршити квантитативан пријем робе приликом испоруке.
Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.

Уколико се установи да роба не одговара стандардима и договореном квалитету, Купац ће исту издвојити и о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Купац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
За Продавца
Директор
Јован Батар

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

Извршни директор за
финансијско рачуноводствене послове
Драгољуб Бјељац

Оквирни споразум о штампању и испоруци инстант срећки

25. март 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка , за сукцесивну набавку услуге штампања и испоруке инстант срећки , закључила Оквирни споразум са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ број 39/14), а након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка набавке по Обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-26-3-7/16 ( интерни бр. набавке 01-067 ), објављеног на потралу јавних набавки дана 22.02.2016. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 13/16 од 26.02.2016. године, закључен је

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О
ШТАМПАЊУ И ИСПОРУЦИ ИНСТАНТ СРЕЋКИ

Између:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. БАЊА ЛУКА, из Бања Луке, улица Цара Лазара 29, МБ 1824902, ЈИБ 4401560970004, коју заступа Директор Рајко Радовановић као наручилац (у даљем тексту: Наручилац) и

2. „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о., из Београда, улица Тошин бунар бр.23, ПИБ 100134404, коју заступа Директор Владислав Ивановић као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац)

дана 22.03.2016. године.

Члан 1.

Предмет Оквирног споразума је сукцесивно штампање ( израда ) и испорука цца 6.000.000 ком. инстант срећки, а на основу Понуда Испоручиоца бр. ПК 16000045 од 08.03.2016. године и техничких карактеристика одређених у склопу тендерске документације бр. 1103-04/16.
Серије срећки минималне количине 500.000 комада срећки.

Члан 2.

Оквирни споразум се закључује на период док се не наруче наведене оквирне количине срећки ( 6.000.000 ком. инстант срећки ), а који не може бити дужи од 2 (двије) године од дана закључивања. Наручилац и Испоручилац су дужни да прије сваке сукцесивне испоруке срећки закључе појединачни уговор, за конкретну количину срећки, који ће садржавати основне елементе овог Оквирног споразума ( цијена, рок и услови плаћања и рок испоруке ).
Током период важења Оквирног уговора, Наручилац ће од Испоручиоца сукцесивно наручивати количине ( серије ) срећки зависно од својих потреба.
Истовремено Наручилац задржава право да приликом закључивања појединачних уговора одређује количину и врсту срећки које ће се штампати.

Члан 3.

Приликом сваке сукцесивне испоруке срећки Наручилац ће комисијски вршити квалитативни и
квантитативни пријем срећки. Уколико се приликом запримања срећки или након стављања у продају срећки ( за све вријеме продаје срећки ) установи да срећке не одговорају техничким карактеристикама, те се установи мањкавост срећки по питању квалитета ( штампе и израде срећки ), Испоручилац је у обавези да изради ( одштампа и испоручи ) нову количину ( серију ) срећки о свом трошку, у року од петнаест ( 15 ) дана од дана наруџбе тј. од дана достављања Комисијског записника о недостацима.

Члан 4.

Цијена за израду и испоруку инстант срећки износи 16,64 ЕУР/1.000 комада ( словима: шеснаест 64/100 Еура/1000 комада ) без урачунатог ПДВ-а. На наведену цијену Испоручилац даје попуст у износу од 3,0 % .

Члан 5.

Рок плаћања, за услуге штампања и испоруке инстант срећке, износи четрдесетпет ( 45 )дана по испоруци робе и издавању фактуре.

Услови плаћања су жирално плаћање на основу испостављење фактуре.

Члан 6.

Рок испоруке, за инстант срећке, је двадесет ( 20 ) дана од дана наруџбе тј. потврде ауторске коректуре и података неопходних за израду инстант срећки, а у складу са техничком спецификацијом, односно од дана закључивања појединачног уговора.

Члан 7.

Паритет испоруке је ДДУ складиште Лутрија РС а.д Бања Лука, што подразумјева да Испоручилац има обавезу да срећке ( робу ) испоручи у складиште Лутрије РС а.д. Бања Лука и стави на располагање Наручиоцу,оцарињену за извоз на приспјелом превозном средству, спремну за истовар . Испоручилац сноси све трошкове и све ризике укључене у допрему срећки до мјеста истовара ( складиште Наручиоца ) и има обавезу да срећке оцарини за извоз, као и да плати све даџбине, порезе и трошкове за извоз срећки.
Наручилац има обавезу да срећке оцарини за увоз и плати припадајући ПДВ.

Члан 8.

У случају кашњења у пружању услуга ( штампања и испоруке срећки ), до којег је дошло кривицом Испоручиоца, исти ће платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим односима у износу од 1% наручене серије срећки , за сваки дан кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан износ уговорене казне не може пријећи 10% од укупно уговорене вриједности робе која је предмет наруџбе.
Испоручилац је дужан платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтјева за плаћање од Наручиоца.
Наручилац неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више силе. Под вишом силом се подразумјева случај када испуњење обавезе постане немогуће због ванредних вањских догађаја на које Испоручилац није могао утицати нити их предвидјети.

Члан 9.

Одредбе Oквирног споразума и Понуде Испоручиоца се не могу мијењати након његовог закључивања.

Члан 10.

Испоручилац се обавезује да у циљу реализације Оквирног споразума неће запошљавати физичка или правна лица која су учествовали у припреми тендерске документације или су били у својству члана или стручног лица у Комисији за набавке.

Члан 11.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог Оквирног споразума уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност ставрно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 12.

Оквирни споразум је сачињен у четири ( 4 ) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по два ( 2 ) примјерка.

За Испоручиоца

Директор
Владислав Ивановић

 

За Наручиоца

Директор
Рајко Радовановић
В.д. извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац