Уговор о сукцесивној купопродаји канцеларијског материјала

6. априла 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку канцеларијског материјала , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као купац (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. “ GRAFO-KOMERC” д.о.о. Бања Лука , Ул. Војводе Момчила бр. 6 Бања Лука, ЈИБ: 4400808480002, кога заступа директор Јован Батар, као продавац ( у даљем тексту: Продавац ) с друге стране

су дана 04.04.2016.године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна купопродаја канцеларијског материјала за потребе Купца, a на основу проведног поступка јавне набавке путем поступка Конкурентског захтијева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-21-3-4/16 за ЛОТ бр. 1 – сукцесивна набавка канцеларијског материјала, упућеног понуђачима 29.01.2016. године, и избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 0035-2/16 од 15.02.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се се канцеларијски материјал набавља по цијенама датим у Понуди продавца бр. 0035-2/16 од 15.02.2016. године, а за артикле који нису наведени у понуди по важећем цјеновнику.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Продавцa, одгођено на жиро рачун у року од тридесетпет ( 35 ) дана од дана испостављања фектуре за испоручену робу.

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба испоручује сукцесивно зависно од потреба Купца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама.
Рок извршења услуге је један дан накона наруџбе.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Купац односно лице које он одреди ће вршити квантитативан пријем робе приликом испоруке.
Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.

Уколико се установи да роба не одговара стандардима и договореном квалитету, Купац ће исту издвојити и о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Купац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
За Продавца
Директор
Јован Батар

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

Извршни директор за
финансијско рачуноводствене послове
Драгољуб Бјељац

Оквирни споразум о штампању и испоруци инстант срећки

25. марта 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка , за сукцесивну набавку услуге штампања и испоруке инстант срећки , закључила Оквирни споразум са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ број 39/14), а након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка набавке по Обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-26-3-7/16 ( интерни бр. набавке 01-067 ), објављеног на потралу јавних набавки дана 22.02.2016. године и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 13/16 од 26.02.2016. године, закључен је

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О
ШТАМПАЊУ И ИСПОРУЦИ ИНСТАНТ СРЕЋКИ

Између:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. БАЊА ЛУКА, из Бања Луке, улица Цара Лазара 29, МБ 1824902, ЈИБ 4401560970004, коју заступа Директор Рајко Радовановић као наручилац (у даљем тексту: Наручилац) и

2. „QUADRA GRAPHIC“ д.о.о., из Београда, улица Тошин бунар бр.23, ПИБ 100134404, коју заступа Директор Владислав Ивановић као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац)

дана 22.03.2016. године.

Члан 1.

Предмет Оквирног споразума је сукцесивно штампање ( израда ) и испорука цца 6.000.000 ком. инстант срећки, а на основу Понуда Испоручиоца бр. ПК 16000045 од 08.03.2016. године и техничких карактеристика одређених у склопу тендерске документације бр. 1103-04/16.
Серије срећки минималне количине 500.000 комада срећки.

Члан 2.

Оквирни споразум се закључује на период док се не наруче наведене оквирне количине срећки ( 6.000.000 ком. инстант срећки ), а који не може бити дужи од 2 (двије) године од дана закључивања. Наручилац и Испоручилац су дужни да прије сваке сукцесивне испоруке срећки закључе појединачни уговор, за конкретну количину срећки, који ће садржавати основне елементе овог Оквирног споразума ( цијена, рок и услови плаћања и рок испоруке ).
Током период важења Оквирног уговора, Наручилац ће од Испоручиоца сукцесивно наручивати количине ( серије ) срећки зависно од својих потреба.
Истовремено Наручилац задржава право да приликом закључивања појединачних уговора одређује количину и врсту срећки које ће се штампати.

Члан 3.

Приликом сваке сукцесивне испоруке срећки Наручилац ће комисијски вршити квалитативни и
квантитативни пријем срећки. Уколико се приликом запримања срећки или након стављања у продају срећки ( за све вријеме продаје срећки ) установи да срећке не одговорају техничким карактеристикама, те се установи мањкавост срећки по питању квалитета ( штампе и израде срећки ), Испоручилац је у обавези да изради ( одштампа и испоручи ) нову количину ( серију ) срећки о свом трошку, у року од петнаест ( 15 ) дана од дана наруџбе тј. од дана достављања Комисијског записника о недостацима.

Члан 4.

Цијена за израду и испоруку инстант срећки износи 16,64 ЕУР/1.000 комада ( словима: шеснаест 64/100 Еура/1000 комада ) без урачунатог ПДВ-а. На наведену цијену Испоручилац даје попуст у износу од 3,0 % .

Члан 5.

Рок плаћања, за услуге штампања и испоруке инстант срећке, износи четрдесетпет ( 45 )дана по испоруци робе и издавању фактуре.

Услови плаћања су жирално плаћање на основу испостављење фактуре.

Члан 6.

Рок испоруке, за инстант срећке, је двадесет ( 20 ) дана од дана наруџбе тј. потврде ауторске коректуре и података неопходних за израду инстант срећки, а у складу са техничком спецификацијом, односно од дана закључивања појединачног уговора.

Члан 7.

Паритет испоруке је ДДУ складиште Лутрија РС а.д Бања Лука, што подразумјева да Испоручилац има обавезу да срећке ( робу ) испоручи у складиште Лутрије РС а.д. Бања Лука и стави на располагање Наручиоцу,оцарињену за извоз на приспјелом превозном средству, спремну за истовар . Испоручилац сноси све трошкове и све ризике укључене у допрему срећки до мјеста истовара ( складиште Наручиоца ) и има обавезу да срећке оцарини за извоз, као и да плати све даџбине, порезе и трошкове за извоз срећки.
Наручилац има обавезу да срећке оцарини за увоз и плати припадајући ПДВ.

Члан 8.

У случају кашњења у пружању услуга ( штампања и испоруке срећки ), до којег је дошло кривицом Испоручиоца, исти ће платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим односима у износу од 1% наручене серије срећки , за сваки дан кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан износ уговорене казне не може пријећи 10% од укупно уговорене вриједности робе која је предмет наруџбе.
Испоручилац је дужан платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтјева за плаћање од Наручиоца.
Наручилац неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више силе. Под вишом силом се подразумјева случај када испуњење обавезе постане немогуће због ванредних вањских догађаја на које Испоручилац није могао утицати нити их предвидјети.

Члан 9.

Одредбе Oквирног споразума и Понуде Испоручиоца се не могу мијењати након његовог закључивања.

Члан 10.

Испоручилац се обавезује да у циљу реализације Оквирног споразума неће запошљавати физичка или правна лица која су учествовали у припреми тендерске документације или су били у својству члана или стручног лица у Комисији за набавке.

Члан 11.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог Оквирног споразума уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност ставрно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 12.

Оквирни споразум је сачињен у четири ( 4 ) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по два ( 2 ) примјерка.

За Испоручиоца

Директор
Владислав Ивановић

 

За Наручиоца

Директор
Рајко Радовановић
В.д. извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

 

Уговор о сукцесивном штампању и испоруци помоћних листића за Лото 7/39 бројева

23. марта 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку помоћних листића за Лото 7/39 бројева , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,, VILUX” д.о.о. Бања Лука, Ивана Горана Ковачића бр.203, ЈИБ: 4400807670002, жиро-рачун: 5510380001170364, кога заступа директор Лубурић Госпава, као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац) с друге стране

су дана 22.03.2016.године закључили

УГОВОР
О СУКЦЕСИВНОМ ШТАМПАЊУ И ИСПОРУЦИ
ПОМОЋНИХ ЛИСТИЋА ЗА ЛОТО 7/39 БРОЈЕВА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивно штампање и испорука помоћних листића за Лото 7 од 39 бројева ( укупно цца 800.000 комада помоћних листића ), a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-156 за ЛОТ бр. 2, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-28-3-9/16 које је објављено на порталу јавних набавки 04.03.2016. године и позив за достављање понуда упућен понуђачима, те избора Испоручиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр. 83/2016 од 14.03.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора, којим се Испоручилац обавезује да ће према техничкој спецификацији наведеној у тендерској документацији израдити и сукцесивно испоручити помоћне листиће за Лото 7од 39 бројева за вријеме трајања Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се израда помоћних листића из члана 1. овог Уговора врши по цијени од 0,0345 КМ / ком. без ПДВ-а, а што укупно за 800.000 комада помоћних листића износи 27.600,00 KM без ПДВ-а ( словима: двадесетседамхиљадашестстотина 00/100 КМ ).
У цијену је урачуната израда ( штампа ) и испорука листића до мјеста пријема које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ) .
Цијене су фиксне и не могу се мијењати.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити по испоруци сукцесивне количине, на основу фактуре Испоручиоца на жиро-рачун бр: 5510380001170364 у року од 30 дана .

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се штампање и испорика помоћних листића врши сукцесивно зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама.
Испоручилац је обавезан да помоћне листиће испоручи на мјесто које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ).
Рок извршења услуге је 72 сата за редовне наруџбе, а за хитне интервенције, тј. наруџбе ( за 50.000 комада листића ) је 24 сата од наруџбе.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Наручилац, односно лице које он одреди ће вршити квантитативан и квалитативан пријем помоћних листића приликом пријема.Испоручилац одговара за квалитет испоручених помоћних листића, који морају бити у складу са техничким карактеристикама наведеним у тендерској документацији и карактеристикама помоћних листића достављеним у понуди Извршиоца бр. 83/2016 од 14.03.2016. године.
Уколико се установи да помоћни листићи не одговарају стандардима и договореном квалитету, Наручилац ће исте издвојити и о томе обавијестити Испоручиоца. За сваки квантитативан и квалитативан недостатак Наручилац ће теретити Испоручиоца одговарајућим књиговодственим документом ( књижна нота-обавјест ) у одговарајућем износу .

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета помоћних листића Испоручилац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

Члан 7.

Наручилац задржава право да изврши измјене графичког рјешења помоћних листића за Лото 7 од 39 бојева, о чему ће благовремено обавјестити Испоручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Испоручилац приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора, уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана од дана закључивања.
Уколико Наручилац у караћем року, од рока наведеног у ставу 1 овог члана, наручи укупну количину помоћних листића за Лото 7 од 39 бројева ( 800.000 ком. ), уговор ће се сматрати реализованим.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
За Испоручиоца
Директор
Лубурић Госпава

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о сукцесивном штампању и испоруци помоћних листића за ТВ Бинго

23. марта 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку помоћних листића за ТВ Бинго , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,, VILUX” д.о.о. Бања Лука, Ивана Горана Ковачића бр.203, ЈИБ: 4400807670002, жиро-рачун: 5510380001170364, кога заступа директор Лубурић Госпава, као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац) с друге стране

су дана 22.03.2016.године закључили

УГОВОР
О СУКЦЕСИВНОМ ШТАМПАЊУ И ИСПОРУЦИ
ПОМОЋНИХ ЛИСТИЋА ЗА ТВ БИНГО

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивно штампање и испорука помоћних листића за ТВ Бинго ( укупно цца 250.000 комада помоћних листића ), a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-156 за ЛОТ бр. 1, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-28-3-9/16 које је објављено на порталу јавних набавки 04.03.2016. године и позив за достављање понуда упућен понуђачима, те избора Испоручиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр. 82/2016 од 14.03.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора, којим се Испоручилац обавезује да ће према техничкој спецификацији наведеној у тендерској документацији израдити и сукцесивно испоручити помоћне листиће за ТВ Бинго за вријеме трајања Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се израда помоћних листића из члана 1. овог Уговора врши по цијени од 0,0895 КМ / ком без ПДВ-а, а што укупно за 250.000 комада помоћних листића износи 22.375,00 KM без ПДВ-а ( словима: двадесетдвијехиљадетристотинеседамдесетпет 00/100 КМ ).
У цијену листића је урачуната израда ( штампа ) и испорука до мјеста пријема које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ) .
Цијене су фиксне и не могу се мијењати.

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити по испоруци сукцесивне количине, на основу фактуре Испоручиоца на жиро-рачун бр: 5510380001170364 у року од 30 дана .

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се штампање и испорука помоћних листића врши
сукцесивно зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама.
Испоручилац је обавезан да помоћне листиће испоручи на мјесто које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ).
Рок извршења услуге је 72 сата за редовне наруџбе, а за хитне интервенције, тј. наруџбе ( за 50.000 комада листића ) је 24 сата од наруџбе.
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Наручилац, односно лице које он одреди ће вршити квантитативан и квалитативан пријем помоћних листића за ТВ Бинго приликом пријема.
Испоручилац одговара за квалитет испоручених помоћних листића, који морају бити у складу са техничким карактеристикама наведеним у тендерској документацији и карактеристикама помоћних листића достављеним у понуди Извршиоца бр. 82/2016 од 14.03.2016. године.
Уколико се установи да помоћни листићи не одговарају стандардима и договореном квалитету, Наручилац ће исте издвојити и о томе обавијестити Испоручиоца. За сваки квантитативан и квалитативан недостатак Наручилац ће теретити Испоручиоца одговарајућим књиговодственим документом ( књижна нота-обавјест ) у одговарајућем износу .

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Испоручилац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

Члан 7.

Наручилац задржава право да изврши измјене графичког рјешења помоћних листића за ТВ Бинго, о чему ће благовремено обавјестити Испоручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Испоручилац приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора, уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана од дана закључивања.
Уколико Наручилац у караћем року, од рока наведеног у ставу 1 овог члана, наручи укупну количину помоћних листића за ТВ Бинго ( 250.000 ком. ), уговор ће се сматрати реализованим.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

За Испоручиоца
Директор
Лубурић Госпава

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о сукцесивној купопродаји тонера за штампаче

4. марта 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку термо ролни , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као купац (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. ПРИМАПРОМ д.о.о. Бања Лука , Улица видовданска бб. Бања Лука, ЈИБ: 4400938000002, кога заступа директор Душко Врховац, као продавац ( у даљем тексту: Продавац ) с друге стране

су дана 03.03.2016.године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна купопродаја тонера за штампаче за потребе Купца, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-21-3-4/16 за ЛОТ бр. 2 – сукцесивна набавка тонера за штампаче, упућеног понуђачима 29.01.2016. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. ЗП 73/16 од 11.02.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

 

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се тонери за штампаче набавља по цијенама и према спецификацији робе датим у Понуди бр. ЗП 73/16 од 11.02.2016. године. За сво вријеме трајања уговора цијене се неће мјењати.

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Продавцa, одгођено на жиро рачун у року од тридесет ( 30 ) дана од дана испостављања фектуре за испоручену робу.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба испоручује сукцесивно зависно од потреба Купца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама.
Рок испоруке наручене количине тонера је 24 сата накона наруџбе, ФЦО складиште Купца.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Купац односно лице које он одреди ће вршити квантитативан пријем робе приликом испоруке.
Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.
Уколико се установи да роба не одговара стандардима и договореном квалитету, Купац ће исту издвојити и о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Купац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом реализације овог уговора, тј. испоруке робе из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета, Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор ступа на снагу кад га потпишу обе уговорне стране и закључује се на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана ступања на снагу.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

За Продавца
Директор
Душко Врховац
За Купца
Директор
Рајко Радовановић

Извршни директор за
опште, правне и кадровске послове
Биљана Мастало