Уговор о рекламирању Лутрије РС у кино дворанама

30. децембар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кинио дворанама путем рекламног спота који ће се свакодневно емитовати прије пројекције филмова , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о рекламирању на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору, Добоју и Бијељини

30. децембар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору, Добоју и Бијељини , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о набавци услуге кредитног задужења, ЛОТ 1 – дугорочни кредит у износу од 1.500.000 КМ и ЛОТ 2- овердрафт кредит у износу од 500.000 КМ

27. децембар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге кредитног задужења ЛОТ 1– дугорочни кредит у износу од 1.500.000 КМ у циљу куповине пословног простора и ЛОТ 2 – овердрафт кредит у износу од 500.000 КМ у циљу одржавања текуће ликвидности , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

Уговор о пружању услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе Лутрије РС у дневним новинама

4. новембар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за набавку услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе Лутрије РС у дневним новинама , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.      ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука, Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа  директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2.      „ N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Браће Пиштељића бр.1, ЈИБ 4400848860002, кога заступа директор Жељко Копања, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

 

су дана 04.08.2016. године закључили сљедећи

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ СУКЦЕСИВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА

ЛОТО ИЗВЈЕШТАЈА, МАРКИЦЕ, БИНГО ИЗВЈЕШТАЈА, ОГЛАСА, ОБАВЈЕШТЕЊА И ОДЛУКА ЗА ПОТРЕБЕ ЛУТРИЈЕ РС У ДНЕВНИМ НОВИНАМА

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

            Предмет овог уговора је пружање услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе  Наручиоца у дневним новинама, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-158, по обавјештењу о набавци бр.  662-7-2-98-3-12/16 објављеног на порталу јавних набавки  19.07.2016. године, и избора Извршиоца  као најповољнијег понуђача, чија   Понуда бр. 01-299/16 од 22.07.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

 

ЦИЈЕНА

Члан 2.

            Уговорне старне су сагласне да се услуга сукцесивног објављивања врши у дневним новинама према сљедећим цијенама како слиједи :

–          објављивање лото извјештаја за једно објављивање  износи  220,00 КМ ( словима : двијестотинедвадесет 00/100 КМ ) без урачунатог ПДВ-а;

–          објављивање маркице  на насловној страници за једно објављивање износи 60,00 КМ ( словима : шездесет 00/10 КМ ) без урачунатог ПДВ-а;

–          објављивање Бинго извјештаја за једно објављивање износи 60,00 КМ ( словима : шездесет 00/10 КМ ) без урачунатог ПДВ-а;

–          објављивање огласа, обавјештења и одлука за једно објављивање :

o   1 цијела страна новина износи 110,00 КМ ( словима : једнастотинадесет 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а

o   ½ стране новина износи 110,00 КМ ( словима : једнастотинадесет 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а

o   ¼ стране новина иноси 110,00 КМ ( словима : једнастотинадесет 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а

o   1/8 стране новина износи 110,00 КМ ( словима : једнастотинадесет 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

            Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити жирално  на основу фактуре Извршиоца у року од 60 дана од дана испостављања фактуре на жиро-рачун бр.: 555 007 00032075 62  код Нове банке а.д. Бања Лука.

Фактура ће се испоставити последњи дан у мјесецу, збирно за све објаве у мјесецу. Уз фактуру ће се доставити доказ о објави.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК  ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

            Уговорне стране су сагласне да се :

–           услуга објављивања  лото извјештаја  врши једном седмично, сваког понедељка,  на 1/4   странице новина у колору;

–          услуга објављивања маркице врши на насловној страни новина у колору, са подацима о извученим бројевима Лото-а и очекиваним износом премије, два пута седмично, уторком и петком, а маркица са наградним фондовима за Бинго објављиваће се у колору понедељком;

–          услуга објављивања Бинго извјештаја врши се сваке сриједе у колору на ¼ старне новина;

–          услуга објављивања обавјештења, огласа и одлука за потребе Наручиоца врши се сукцесивно по потреби за вријеме трајања уговора.

 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

            Уговорне стране су сагласне да уколико се  Извршилац  приликом  вршења услуга из члана 1. овог Уговора  не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета и квантитета, Наручилац  може једнострано раскинути  овај уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

            Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

            Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

            Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За  Извршиоца

Директор

Жељко Копања

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

 

В.д. Извршног директор за

маркетинг и комерцијалу

Дијана Врховац

 

 

Уговор о изради и постављању киоска на локацији у Градишци

4. новембар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за набавку новог киоска на локацији у Градишци , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.      ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа  директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2.  ИНТЕР – МЕТАЛ  д.о.о. Бања Лука , Улица Деспота Стефана Лазаревића бб. Бања Лука, ЈИБ 4400870790000, жиро-рачун: 562-099-00004256-45, кога заступа директор Кнежевић Добривоје, као извођач радова ( у даљем тексту: Извођач  радова) с друге стране

 

Закључили су дана  04.08.2016. године сљедећи

 

УГОВОР О ИЗРАДИ И ПОСТАВЉАЊУ КИОСКА
НА ЛОКАЦИЈИ У ГРАДИШЦИ

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

            Предмет овог уговора је израда и постављање новог киоска, без бетонскe основe, у складу са пројектном документацијом и тендерском документацијом на локацији у Градишци, угао улице Лепе Радић и Видовданске , a на основу  Конкурентског захтјева бр. 06 – 159, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-95-3-11/16   објављеном на порталу јавних набавки 13.07.2016. године и истовремено упућеног понуђачима, те избора најповољнијег понуђача ( Извођач радова ) чија  понуда бр. 31/16 од 21.07.2016. год.  и достављена документација чине саствани дио овог Уговора.

 

ЦИЈЕНА

Члан 2.

            Уговорне стране су се споразумјеле да укупна цијена за израду и постављање новог киоска без бетонске основе из члана 1 овог Уговора  износи  8.295,00 КМ

( словима: осамхиљададвијестотинедеведесетпет  00/100) без урачунатог ПДВ-а,

У цијену новог киоска су урачунати превоз, постављање и монтажа новог киоска, као и уклањање и транспорт старог киоска на локацију у Бањој Луци који одреди Наручилац

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

            Наручилац  се обавезује да ће извршити плаћање цјелокупног износа за израду и постављање новог киоска  у року од  петнаест ( 15 ) дана након завршетка радова, а по достављеној и овјереној фактури за испоруку и монтажу новог киоска из члана 1 овог Уговора.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК  ИСПОРУКЕ

Члан 4.

            Мјесто испоруке и постављања киоска из члана 1 овог Уговора је локацијa у Градишци,  угао улица Лепе Радић и Видовданске.

Рок израде  је дванаест ( 12 ) дана по потписивању уговора, а рок постављања киоска је 3 дана од испуњења услова за постављање киоска.

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА

Члан 5.

            У циљу доказивања уговореног квалитета радова, Извођач је дужан извршити сва потребна атестна испитивања, према прописима и стандардима за ову врсту послова и доставља их Наручиоцу посла на његов захтјев. Трошкови ових испитивања сноси Извођач радова.

Извођач радова се обавезује да ће израдити киоск у складу са пројектном докумантацијом и техничким карактеристикама датим у тендерској документацији. Извођач гарантује за квалитет и функцију изведених радова .

Извођач радова се обавезује да ће стари киоск уклонити са предметне локације, непосредно прије постављања новог киоска, те исти допремити у Бању Луку на локацију коју одреди Наручилац.

 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 6.

            Гарантни рок износ 24 мјесеца од дана преузимања киоска од стране Наручиоца посла.

 

Члан 7.

            Уколико се појави проблем квалитета и функције код изведених радова, за вријеме трајања гарантног рока, Извођач је обавезан да одмах, а најкасније у року од 5 дана приступи отклањању истих.

 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

            Уговорне стране су сагласне да уколико се  Извођач радова приликом  вршења радова из члана 1. овог Уговора  не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета, Наручилац може једнострано раскинути  овај уговор са отказним роком од седам дана.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

            Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

 

Члан 10.

            Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За  Извођача радова

Директор

Кнежевић Добривоје

 

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

 

В.д. Извршног директора за

маркетинг и комерцијалу

Дијана Врховац