Уговор о сукцесивној изради и испоруци помоћних листића за Лото 7/39 бројева и образаац за потребе Лутрије РС

31. март 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. 06-146  ЛОТ бр. 2- сукцесивна израда и испорука помоћних листића за Лото 7/39 бројева и образаца за потребе Лутрије РС, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне страен и

2. ,, VILUX” д.о.о. Бања Лука, Ивана Горана Ковачића бр.203, ЈИБ: 4400807670002, жиро-рачун: 5510380001170364, кога заступа директор Лубурић Госпава, као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац) с друге стране

су дана 27.03.2015.године закључили

УГОВОР
О СУКЦЕСИВНОЈ ИЗРАДИ И ИСПОРУЦИ
ПОМОЋНИХ ЛИСТИЋА ЗА ЛОТО 7/39 БРОЈЕВА И
ОБРАЗАЦА ЗА ПОТРЕБЕ ЛУТРИЈЕ РС

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна израда и испорука помоћних листића за Лото 7/39 бројева ( укупно цца 1.000.000 комада помоћних листића ) и обаразаца за потребе Лутрије РС ( укупно цца 330 комада блокова за четири врсте образаца ) , a на основу Конкурентског захтијева бр. 06-146 ЛОТ бр. 2, за који је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-14-3-5/15 објављено на порталу јавних набавки 06.03.2015. године и позив за достављање понуда упућен понуђачима, те избора Испоручиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр.95/2015 од 14.03.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора, којим се Испоручилац обавезује да ће према техничкој спецификацији наведеној у тендерској документацији израдити и сукцесивно испоручити помоћне листиће за Лото 7/39 бројева и обрасце за потребе Лутрије РС, за вријеме трајања Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се израда помоћних листића из члана 1. овог Уговора врши по цијени од 0,0345 КМ / ком. без ПДВ-а, а што укупно за 1.000.000 комада помоћних листића износи 34.500,00 KM без ПДВ-а ( словима: тридесетчетирихиљадепетстотина 00/100 КМ ) односно 40.365,00 KM са ПДВ-ом (словима: четрдесетхиљадатристотинешездесетпет 00/100 КМ ) .
Уговорне старне су сагласне да се израда образаца из члана 1. овог Уговора врши по цијени од 2,40 КМ / блок без ПДВ-а ( за обрасце: СПЛ-8, С-2 и СПЛ -3), односно 5,50 КМ/ блок без ПДВ-а ( за образац РЕ-1 ), а што за укупно 330 комада блокова образаца износи 885,00 KM без ПДВ-а ( словима: осамстотинаосамдесетипет 00/100 КМ ) односно 1.035,45 KM са ПДВ-ом (словима: једнахиљадатридесетипет 45/100 КМ ) .
У цијену је урачуната израда ( штампа ) и испорука листића и образаца до мјеста пријема које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ) .
Цијене су фиксне и не могу се мијењати.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити по испоруци сукцесивне количине, на основу фактуре Испоручиоца на жиро-рачун бр: 5510380001170364 у року од 30 дана .

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се штампање и испорика помоћних листића и образаца врши сукцесивно зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама. Истовремено Наручилац задржава право да врши корекције количина на више или мање у односу на количине наведене у тендерској документацији.

Испоручилац је обавезан да помоћне листиће и образце испоручи на мјесто које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ).
Рок извршења услуге је 72 сата за редовне наруџбе, а за хитне интервенције, тј. наруџбе ( за 50.000 комада листића ) је 24 сата од наруџбе.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Наручилац, односно лице које он одреди ће вршити квантитативан и квалитативан пријем помоћних листића и образаца приликом пријема.
Испоручилац одговара за квалитет испоручених помоћних листића и образаца, који морају бити у складу са техничким карактеристикама наведеним у тендерској документацији и карактеристикама помоћних листића достављеним у понуди Извршиоца бр. 95/2015 од 14.03.2015. године.
Уколико се установи да помоћни листићи и обрасци не одговарају стандардима и договореном квалитету, Наручилац ће исте издвојити и о томе обавијестити Испоручиоца. За сваки квантитативан и квалитативан недостатак Наручилац ће теретити Испоручиоца одговарајућим књиговодственим документом ( књижна нота-обавјест ) у одговарајућем износу .

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета помоћних листића и образаца Испоручилац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

Члан 7.

Наручилац задржава право да изврши измјене графичког рјешења помоћних листића за Лото 7/39 бојева и образаца , о чему ће благовремено обавјестити Испоручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Испоручилац приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора, уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана од дана закључивања.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Испоручиоца
Директор
Лубурић Госпава

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о сукцесивној изради и испоруци помоћних листића за ТВ Бинго

31. март 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева бр. 06-146  ЛОТ бр. 1- сукцесивна израда и испорука помоћних листића за ТВ Бинго, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне страен и

2. ,, VILUX” д.о.о. Бања Лука, Ивана Горана Ковачића бр.203, ЈИБ: 4400807670002, жиро-рачун: 5510380001170364, кога заступа директор Лубурић Госпава, као испоручилац ( у даљем тексту: Испоручилац) с друге стране

су дана 27.03.2015.године закључили

УГОВОР
О СУКЦЕСИВНОЈ ИЗРАДИ И ИСПОРУЦИ
ПОМОЋНИХ ЛИСТИЋА ЗА ТВ БИНГО

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна израда и испорука помоћних листића за ТВ Бинго , a на основу Конкурентског захтијева бр. 06-146 ЛОТ бр. 1, за који је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-14-3-5/15 објављено на порталу јавних набавки 06.03.2015. године и позив за достављање понуда упућен понуђачима, те избора Испоручиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр.94/2015 од 14.03.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора, којим се Испоручилац обавезује да ће према техничкој спецификацији наведеној у тендерској документацији израдити и сукцесивно испоручити укупно цца 300.000 комада помоћних листића, за вријеме трајања Уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се израда помоћних листића из члана 1. овог Уговора врши по цијени од 0,0385 КМ / ком без ПДВ-а, а што укупно за 300.000 комада помоћних листића износи 11.550,00 KM без ПДВ-а ( словима: једанаестхиљадапетстотинапедесет 00/100 КМ ) односно 13.513,50 KM са ПДВ-ом (словима: тринаестхиљадапетстотинатринаест 50/100 КМ ) .
У цијену листића је урачуната израда ( штампа ) и испорука до мјеста пријема које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ) .
Цијене су фиксне и не могу се мијењати.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити по испоруци сукцесивне количине, на основу фактуре Испоручиоца на жиро-рачун бр: 5510380001170364 у року од 30 дана .

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се штампање и испорука помоћних листића врши сукцесивно зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама. Истовремено Наручилац задржава право да врши корекције количина на више или мање у односу на количине наведене у тендерској документацији. Испоручилац је обавезан да помоћне листиће испоручи на мјесто које одреди Наручилац ( складиште Наручиоца ).
Рок извршења услуге је 72 сата за редовне наруџбе, а за хитне интервенције, тј. наруџбе ( за 50.000 комада листића ) је 24 сата од наруџбе.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Наручилац, односно лице које он одреди ће вршити квантитативан и квалитативан пријем помоћних листића за ТВ Бинго приликом пријема.
Испоручилац одговара за квалитет испоручених помоћних листића, који морају бити у складу са техничким карактеристикама наведеним у тендерској документацији и карактеристикама помоћних листића достављеним у понуди Извршиоца бр. 94/2015 од 14.03.2015. године.
Уколико се установи да помоћни листићи не одговарају стандардима и договореном квалитету, Наручилац ће исте издвојити и о томе обавијестити Испоручиоца. За сваки квантитативан и квалитативан недостатак Наручилац ће теретити Испоручиоца одговарајућим књиговодственим документом ( књижна нота-обавјест ) у одговарајућем износу .

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Испоручилац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

Члан 7.

Наручилац задржава право да изврши измјене графичког рјешења помоћних листића за ТВ Бинго, о чему ће благовремено обавјестити Испоручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Испоручилац приликом пружања услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора, уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана од дана закључивања.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 
За Испоручиоца
Директор
Лубурић Госпава

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директор за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о купопродаји путничког моторног возила

12. март 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за  набавку једног путничког моторног возила за потребе Лутрије РС, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. ЛУТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, из Бања Луке, улица Цара Лазара 29, МБ 1824902, ЈИБ 4401560970004, коју заступа директор Рајко Радовановић као купац (у даљем тексту: Купац ) и

2. „ VERANO MOTORS“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Суботичка бб , ЈИБ: 4400831540004,жиро рачун: 5620990001264986 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, кога заступа директор Слађенко Галић као продавац ( у даљем тексту Продавац )

Закључили су дана 05.03.2015. године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја путничког моторног возила марке „ PEUGEOT“ тип „ 508 NEW ALLURE 2.0 HDi “ комада 1, а на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-145 , упућеног понуђачима дана 16.02.2015. године и истовремено објављеног на порталу јавних набавки, те избора Продавца као најповољнијег понуђача чија Понуде бр. 60/15 од 20.02.2015. године и достављене документације који чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Вриједност путничког моторног возила из члана 1. Уговора износи 49.876,00 КМ без ПДВ-а (четрдесетдеветхиљадаосамстотинаседамдесетшест 00/100 КМ),  односно 58.354,92 КМ са ПДВ-ом( педесетосамхиљадатристотинепедесетчетири 92/100 КМ )
Купац се обавезује извршити уплату цјелокупног износа цијене путничког моторног возила из члана 1. Уговора на жиро рачун Продавца бр. 5620990001264986 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука након испоруке истог и достављања фактуре.

Члан 3.

Продавац се обавезује да ће путничко моторно возило испоручити у року од тридесет ( 30 ) дана након потписивања уговора. Возило мора бити у потпуности у складу са понудом Продавца бр. 216/14 од 19.07.2014. године.

Члан 4.

Продавац се обавезује да ће уз путничко возило доставити сву пратећу документацију на основу чега ће Купац моћи несметано извршити процедуру регистрације возила.

Члан 5.

Гарантни рок за путничко моторно возило из члана 1. овог Уговора износи четири ( 4 ) године или 100 000 километара.

Члан 6.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговарају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по 2 (два).

 
За Продавца
Директор
Слађенко Галић

 

За Купца

Директор

Рајко Радовановић

 

Извршни директор за

финансијско рачуноводствене послове
Драгољуб Бјељац

Уговор о сукцесивној купопродаји горива за потребе Лутрије РС

10. март 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку горива за потребе Лутрије РС, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. „ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29. MБ: 1824902, JIB: 4401560970004, жиро- рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као купац ( у даљем тексту: Купац ), с једне стране и

2. „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево , Ул. Тешањска бр. 24 Сарајево, ЈИБ: 4200505350000, кога заступа директор Урош Бидер, као продавац ( у даљем тексту: Продавац ) с друге стране

су дана 24.02.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна купопродаја горива ( бензин и дизел ) за потребе Купца, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева бр. 06 – 144, објављеног на порталу јавних набавки 28.01.2015. године и истовремено упућеног понуђачима , те избора најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 04-02-02-МД/15 од 04.02.2015. године и достављена документација чине саставни дио овог уговора

 
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да је за вријеме трајања Уговора дозвољена варијабилна цијена робе ( горива ), која је узрокована промјеном цијене нафте на светском тржишту.
Уговорне стране су се споразумјеле да се роба ( гориво ) набавља по малопродајној цијени, важећој на бензиској станици у тренутку преузимања робе.
Уговорне стране су се споразумјеле да ће за сво вријеме трајања Уговора Продавац обрачунавати попуст на малопродајну цијену у износу од 0,06 КМ / литар, за робу
( гориво ) преузету на његовим бензиским станицама.
Продавац се обавезује да ће уредно обавјештавати Купца о свим промјенама цијена горива на бензиским станицама, те да ће цјеновнике достављати на e-mail контакт особе од стране Купца.

 
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Продавцa, одгођено на жиро рачун у року од тридесет ( 30 ) дана од дана испостављања фектуре за преузету робу.
Продавац се обавезује да ће фактурисање за преузету робу вршити једном мјесечно, на крају мјесеца. Уз фактуру ће достави спецификацију преузете робе, број фискалног рачуна, датум и вријеме преузимања робе, као и мјесто преузимања ( бензинска станица ).

 
НАЧИН, МЈЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба преузима сукцесивно, зависно од потреба Купца, на свим бензиским станицама Продавца која се налазе на територји Босне и Херцеговине ( укупно 38 бензиских станица ), као и на територије Словеније, Хрватске, Србије и Црне Горе.
Преузимање робе ће се вршити безготовински, путем платних картица, за свако моторно возило посебно. Платна картица је заштићена ПИН кодом и везана је за регистарси број возила и не може се преносити на друго возило.
Уколико то Купац захтијева, лице ( продавач ) на бензиској станици је обавезан уписати издате количине робе у интерни документ Купца ( нпр. путни налог, картон возача и сл. )

 
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Продавац се обавезује да ће за све вријеме трајања Уговора испоручивати робу одговарајућег квалитета, која мора бити у складу са Одлуком о квалитету течних нафтних горива.
Продавац одговaра за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.
Уколико се установи да роба не одговара стандардима о квалитету, Купац може исту рекламирати писменим путем Продавцу, уз приложени фискални рачун којим се доказује да је роба преузета на бензиским стaницама Понуђача.

 
РАСКИД УГОВОРА

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом испоруке робе не придржава утврђених цијена и квалитета робе, Купац може једнострано раскинути овај Уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗВАРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

За оне ситуације које нису регулисане овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о обигационим односима.

Члан 8.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана, почев од 02.03.2015. године.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Продавца

___________________
Директор
Урош Бидер

 

За Купца

___________________

Директор

Рајко Радовановић

_____________________
Извршни директор за
опште, правне и кадровске послове
Биљана Мастало

Уговор о рекламирању Лутрије РС преко ТВ и радио станица

10. фебруар 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за набавку услуге рекламирања преко ТВ и радио станица као преносника медија путем агенција за маркетинг, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА Републике Српске а.д. Бања Лука,Ул. Цара Лазара 29. МБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, кога заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,,DIRECT MEDIA” д.о.о. Сарајево, Ул. Мједеница бр. 54, ЈИБ 4200837350003, жиро-рачун 1610000043540013 код Raiffeisen bank д.д. Сарајево, кога заступа директор Александра Ћук, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 09.02. 2015. године, закључили следећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА
ПРЕКО ТВ И РАДИО СТАНИЦА КАО ПРЕНОСНИКА МЕДИЈА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је рекламирање Лутрије РС а.д. Бања Лука преко ТВ и радио сатница као преносника медија за 2015. годину , а након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, упућеног понуђачима и објављеног на веб порталу јавних набавки 08.01.2015. године, те избора Извршиоца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 009/15 од 19.01.2015. године и достављена документација чине саставни дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да се рекламирање из члана 1. овог уговора врши по цијенама достављеним у понуди Извршиоца, тј. по званичним цјеновницима ТВ и радио станица умањеним за понуђене проценте које је понудио Извршилац.
У цијену услуге рекламирања из члана 1 овог Уговора није урачуната цијена услуге агенције , која укључује закуп простора на понуђеним медијима, медија планирање и извјештавање о медијској раелизацији, а која износи 300,00 КМ без ПДВ-а ( словима: тристотине 00/100 КМ ) за услуге рекламирања преко ТВ станица, односно 100,00 КМ без ПДВ-а ( словима: једнастотина 00/100 КМ ) за услуге рекламирања преко радио станица.
У случају промјене цијена , уколико дође до званичне промјене цијена од стране медија ( ТВ и радио станица ), Извршилац посла је обавезан писменим путем доставити званичан цјеновник Наручиоцу посла. Уколико цијене из овог става не би одговарале Наручиоцу посла, исти има право раскида Уговора у складу са чланом 5. овог Уговора.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Извршиоца у року од шездесетиједан ( 61 ) дан по реализацији наруџбе.

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се рекламирање врши сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама, за вријеме трајања уговора. Истовремено Наручилац задржава право да врши корекције количина рекламирања на више или мање у односу на количине наведене у тендерској документацији.

Рок извршења посла је два ( 2 ) радна дана по достављању наруџбе.

 
РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом пружања услуга не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета и квантитета наручених услуга, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено вријеме тј. на период од годину дана и важи од 09.02.2015. године, уз могућност раскида истог, а примјеном члана 5. овог Уговора.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Извршиоца
Директор
Александра Ћук

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

 
В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац