Уговор о сукцесивној купопродаји горива за потребе Лутрије РС

10. марта 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку горива за потребе Лутрије РС, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. „ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29. MБ: 1824902, JIB: 4401560970004, жиро- рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као купац ( у даљем тексту: Купац ), с једне стране и

2. „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево , Ул. Тешањска бр. 24 Сарајево, ЈИБ: 4200505350000, кога заступа директор Урош Бидер, као продавац ( у даљем тексту: Продавац ) с друге стране

су дана 24.02.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна купопродаја горива ( бензин и дизел ) за потребе Купца, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтјева бр. 06 – 144, објављеног на порталу јавних набавки 28.01.2015. године и истовремено упућеног понуђачима , те избора најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 04-02-02-МД/15 од 04.02.2015. године и достављена документација чине саставни дио овог уговора

 
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да је за вријеме трајања Уговора дозвољена варијабилна цијена робе ( горива ), која је узрокована промјеном цијене нафте на светском тржишту.
Уговорне стране су се споразумјеле да се роба ( гориво ) набавља по малопродајној цијени, важећој на бензиској станици у тренутку преузимања робе.
Уговорне стране су се споразумјеле да ће за сво вријеме трајања Уговора Продавац обрачунавати попуст на малопродајну цијену у износу од 0,06 КМ / литар, за робу
( гориво ) преузету на његовим бензиским станицама.
Продавац се обавезује да ће уредно обавјештавати Купца о свим промјенама цијена горива на бензиским станицама, те да ће цјеновнике достављати на e-mail контакт особе од стране Купца.

 
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Продавцa, одгођено на жиро рачун у року од тридесет ( 30 ) дана од дана испостављања фектуре за преузету робу.
Продавац се обавезује да ће фактурисање за преузету робу вршити једном мјесечно, на крају мјесеца. Уз фактуру ће достави спецификацију преузете робе, број фискалног рачуна, датум и вријеме преузимања робе, као и мјесто преузимања ( бензинска станица ).

 
НАЧИН, МЈЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба преузима сукцесивно, зависно од потреба Купца, на свим бензиским станицама Продавца која се налазе на територји Босне и Херцеговине ( укупно 38 бензиских станица ), као и на територије Словеније, Хрватске, Србије и Црне Горе.
Преузимање робе ће се вршити безготовински, путем платних картица, за свако моторно возило посебно. Платна картица је заштићена ПИН кодом и везана је за регистарси број возила и не може се преносити на друго возило.
Уколико то Купац захтијева, лице ( продавач ) на бензиској станици је обавезан уписати издате количине робе у интерни документ Купца ( нпр. путни налог, картон возача и сл. )

 
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Продавац се обавезује да ће за све вријеме трајања Уговора испоручивати робу одговарајућег квалитета, која мора бити у складу са Одлуком о квалитету течних нафтних горива.
Продавац одговaра за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.
Уколико се установи да роба не одговара стандардима о квалитету, Купац може исту рекламирати писменим путем Продавцу, уз приложени фискални рачун којим се доказује да је роба преузета на бензиским стaницама Понуђача.

 
РАСКИД УГОВОРА

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом испоруке робе не придржава утврђених цијена и квалитета робе, Купац може једнострано раскинути овај Уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗВАРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

За оне ситуације које нису регулисане овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о обигационим односима.

Члан 8.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана, почев од 02.03.2015. године.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Продавца

___________________
Директор
Урош Бидер

 

За Купца

___________________

Директор

Рајко Радовановић

_____________________
Извршни директор за
опште, правне и кадровске послове
Биљана Мастало

Уговор о рекламирању Лутрије РС преко ТВ и радио станица

10. фебруара 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за набавку услуге рекламирања преко ТВ и радио станица као преносника медија путем агенција за маркетинг, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА Републике Српске а.д. Бања Лука,Ул. Цара Лазара 29. МБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, кога заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,,DIRECT MEDIA” д.о.о. Сарајево, Ул. Мједеница бр. 54, ЈИБ 4200837350003, жиро-рачун 1610000043540013 код Raiffeisen bank д.д. Сарајево, кога заступа директор Александра Ћук, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 09.02. 2015. године, закључили следећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА
ПРЕКО ТВ И РАДИО СТАНИЦА КАО ПРЕНОСНИКА МЕДИЈА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је рекламирање Лутрије РС а.д. Бања Лука преко ТВ и радио сатница као преносника медија за 2015. годину , а након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, упућеног понуђачима и објављеног на веб порталу јавних набавки 08.01.2015. године, те избора Извршиоца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 009/15 од 19.01.2015. године и достављена документација чине саставни дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да се рекламирање из члана 1. овог уговора врши по цијенама достављеним у понуди Извршиоца, тј. по званичним цјеновницима ТВ и радио станица умањеним за понуђене проценте које је понудио Извршилац.
У цијену услуге рекламирања из члана 1 овог Уговора није урачуната цијена услуге агенције , која укључује закуп простора на понуђеним медијима, медија планирање и извјештавање о медијској раелизацији, а која износи 300,00 КМ без ПДВ-а ( словима: тристотине 00/100 КМ ) за услуге рекламирања преко ТВ станица, односно 100,00 КМ без ПДВ-а ( словима: једнастотина 00/100 КМ ) за услуге рекламирања преко радио станица.
У случају промјене цијена , уколико дође до званичне промјене цијена од стране медија ( ТВ и радио станица ), Извршилац посла је обавезан писменим путем доставити званичан цјеновник Наручиоцу посла. Уколико цијене из овог става не би одговарале Наручиоцу посла, исти има право раскида Уговора у складу са чланом 5. овог Уговора.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Извршиоца у року од шездесетиједан ( 61 ) дан по реализацији наруџбе.

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се рекламирање врши сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама, за вријеме трајања уговора. Истовремено Наручилац задржава право да врши корекције количина рекламирања на више или мање у односу на количине наведене у тендерској документацији.

Рок извршења посла је два ( 2 ) радна дана по достављању наруџбе.

 
РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом пружања услуга не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета и квантитета наручених услуга, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено вријеме тј. на период од годину дана и важи од 09.02.2015. године, уз могућност раскида истог, а примјеном члана 5. овог Уговора.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Извршиоца
Директор
Александра Ћук

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

 
В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о купопродаји термо ролни

28. јануара 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за набавку термо ролни, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као купац (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. ,, MBS-ROLL” д.о.о., Бања Лука, Ул. Косте Војиновића бр. 41, ЈИБ 4402768150007, кога заступа директор Драган Бабић, као продавац ( у даљем тексту: Продавац) с друге стране

су дана 28.01.2015.године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ
ТЕРМО РОЛНИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја термо ролни за потребе Купца, a на основу Конкурентског захтијева бр. 06-142, упућеног понуђачима дана 31.12.2014. године, и избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 1/2015 од 12.01.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се термо ролне за „comtec“ терминал набављају по цијенама датим у понуди и то по цијени 11,50 КМ без ПДВ-а ( једанаест 50/100 КМ ) по једној ролни, а термо ролне за терминал „olivetti – m 206“ по цијени од 7,70 КМ без ПДВ-а ( седам 70/100 КМ ) по једној ролни.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање вршити жирално на основу испостављеног рачуна Продавца у року од 30 дана на жиро-рачун.

 
НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба испоручује сукцесивно зависно од потреба Купца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама. Истовремено Купац задржава право да врши корекције количина услуга на више или мање у односу на количине наведене у тендерској документацији.
Рок испоруке термо ролни је 2 дана, складиште Купца.

 
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Купац, односно лице које он одреди, ће вршити квантитативан пријем робе приликом испоруке.
Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.
Уколико се установи да роба не одговара стандардима и договореном квалитету (квалитету термо ролни достављених у понуди, а тестираних од стране Купца), Купац ће исту издвојити и о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Продавац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

 
РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За Продавца
Директор
Драган Бабић

 

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о рекламирању Лутрије РС на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци

27. јануара 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за набавку услуге рекламирања путем рекламног садржаја, на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. „ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“ д.о.о., Бања Лука Ул. Ненада Костића код бр. 73 , ЈИБ 4402150000004, ког заступа директор Ведран Пушић, као извршилац (у даљем тексту: Извршилац )

су дана 26.01.2015. године закључили сљедећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ НА СПОЉАШЊОСТИ
ВОЗИЛА ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА У БАЊОЈ ЛУЦИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем рекламног садржаја, на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци који саобраћа на линији бр. 10 , a на основу проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева бр. 06-143 , упућеног понуђачима 31.12.2014. године , и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр.01/15 од 05.01.2015. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће израдити графичко идејно рјешење рекламних садржаја те их доставити Извршиоцу.
Извршилац се обавезује да ће, у року од седам ( 7 ) дана након достављања идејног рјешења, рекламни садржај израдити од самољепљивих ПВЦ фолија и поставити га на рекламни простор, тј на метални дио аутобуса и стакла аутобуса.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да ће за вријеме трајања кампање одржавати рекламни садржај, а након завршетка кампање, уклонити рекламни садржај са возила градског превоза.

ЦИЈЕНА

Члан 4.

Уговорне старне су сагласне да ће се услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем рекламног садржаја, на спољашњости возила градског превоза у Бањој Луци, вршити по цијени, са урачунатим попустом, од укупно 11.040,00 КМ ( једанаестхиљадаичетрдесет 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а, за период од дванаест
( 12 ) мјесеци кампање.
У цијену је урачунато : израда и постављање рекламног садржаја, одржавање истог за вријеме трајања кампање, те укалањање рекламног садржаја по истеку Уговора.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање цјелокупног износа за услуге рекламирања из члана 1 овог Уговора, на основу испостављене фактуре, коју ће Извршилац испоставити тек након пуштања осликаног возила у саобраћај и достављене фотодокументације којом то доказује, на жиро рачун Извршиоца, .
Рок плаћања је седам ( 7 ) дана од дана пријема фактуре.

 
НАЧИН И МЈЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се услуга рекламирања, из члана 1 овог Уговора, пружа на аутобусу градског превоза, који саобраћа на линији бр. 10 у Бањој Луци.
Уколико возило ( аутобус ) на којем је истакнут рекламни садржај буде ван саобраћаја дуже од три ( 3 ) дана непрекидно или 15 дана укупно за вријеме трајања овог Уговора, за то возило ће се продужити истицање рекламног садржаја за неведене периоде.

 
РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може раскинути уговор, уколико друга старна не испуњава своје обавезе, уз отказни рок од тридесет ( 30 ) дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана, почев од дана када осликано возило буде пуштено у саораћај.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 
За Извршиоца
Директор
Ведран Пушић

 

За Наручиоца

Директор
Рајко Радовановић
В.д. Извршног директор за маркетинг и
комерцијалу
Дијана Врховац

Уговор о рекламирању у кино дворанама

19. јануара 2015.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања у кино дворанама путем рекламног спота прије пројекције филмова, закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. „ ОСКАР ФИЛМ“ д.о.о. предузеће за производњу, дистрибуцију и приказивање филмова, Бања Лука Ул. Трг Крајине бб , ПИБ 400792110005, ког заступа директор Владимир Љевар, као извршилац (у даљем тексту: Извршилац )

су дана 30.12.2014. године закључили сљедећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ У КИНО ДВОРАНАМА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука у кино дворанама путем рекламног спота, који ће се свакодневно приказивати прије пројекције филмова, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења бр. 07-2014, упућеног понуђачу 15.12.2014. године , и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача,чија Понуда бр.001/2014 од 17.12.2014. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да ће током периода пружања услуга из члана 1 овог Уговора свакодневно емитовати рекламни спот у трајању од 30 секунди прије пројекција филмова у кино дворанама на цијелој територији Републике Српске.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће о свом трошку припремити и Извршиоцу на вријеме доставити рекламни спот путем којег ће се вршити промоција у кино дворанама.

 
ЦИЈЕНА

Члан 4.

Уговорне старне су сагласне да ће се услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука у кино дворанама путем рекламног спота, који ће се свакодневно приказивати прије пројекције филмова вршити по цијени од 1.500,00 КМ ( једнахиљадаипетстотина 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а, на мјесечном нивоу.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Извршилац се обавезује да ће током периода пружања услуге вршити фактурисање на мјесечном нивоу, у складу са законом о ПДВ-у.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити, на основу испостављене фактуре, на жиро рачун Извршиоца бр. 5671621100020594 код „Sber bank“ а.д. Бања Лука.
Рок плаћања је седам ( 7 ) дана од дана пријема фактуре.

 
НАЧИН И МЈЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да се услуга рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука у кино дворанама путем рекламног спота, врши свакодневно, на цијелој територији Републике Српске, прије пројекције филмова.
Рекламни спот се неће приказивати прије пројекције филмова који су намјењени дјеци и лицима млађим од осамнаест ( 18 ) година.
Наручилац, у току важења уговора, задржава право да може да врши корекције рекламног спота или да у потпуности измјени рекламни спот, који ће се емитовати прије пројекције филмова.
Мјесто пружања услуге су кино дворане на цијелој територији Републике Српске.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена и договореног квалитета , Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана, почев од 01.01.2015. до 31.12.2015. године.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

 

За Извршиоца
Директор
Владимир Љевар

 

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

 
В.д. Извршног директор за маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац