ОДЛУКУ О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 013

26. фебруара 2021.

Број: 913-УП/21

Бања Лука, 19.02.2021

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 013, на које је дата Сагласност Републичке управе за игре на срећу бр.06/4-4633979/19, Управа Предузећа на 91. сједници одржаној дана 19.02.2021.године, доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 013

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 013, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија-013, продужава се до 31.05.2021. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 30.07.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

 

ОДЛУКУ  о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и  ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

5. фебруара 2021.

Број: 623-УП/21

Бања Лука, 03.02.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 461/1 од 01.02.2021. године, наш број протокола 610/21 од 02.02.2021. године, Управа Предузећа на 90. сједници одржаној дана 03.02.2021. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола, и то :

 

1) 14. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 19.02.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 14. специјално коло је је дана 17.02.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 14. специјално коло је дана 06.02.2021. године.

 

2) 20. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 12.03.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 20. специјално коло је је дана 10.03.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 20. специјално коло је дана 27.02.2021. године.

 

3) 29. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 13.04.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 29. специјално коло је је дана 10.04.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 29. специјално коло је дана 31.03.2021. године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35 КМ

 

Члан 3.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„HYUNDAI TUCSON” 1,6 CRDi,  у бруто вриједности од  51.555,38 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 51.555,38 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

 

Члан 4.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што  ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 3. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКА о приређивању 6. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

1. фебруара 2021.

Број: 535-УП/21

Бања Лука, 29.01.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.421/1 од  28.01.2021. односно наш број протокола 533/21 од 29.01.2021. године, Управа Предузећа на 89. сједници одржаној дана 29.01.2021. године, доноси

 

ОДЛУКУ о приређивању 6. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 6. ванредног кола у 2021. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 08.02.2021. години у 19:55  сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 6. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 02.02.2021. године и траје до 08.02.2021. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Почетак уплате за 7. редовно коло почиње дана 09.02.2021.године и траје до 15.02.2021.године.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 6. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 6. ванредном колу.

Уколико у 6. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 5. редовном колу у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 6. ванредно коло у 2021. години, а затим у 7. редовно коло у 2021. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ,  уз добитак I  врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 7. редовном колу обавиће се дана 15.02.2021. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 003

28. децембра 2020.

Број: 5755-УП/20

Бања Лука, 23.12.2020

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“- серија 003, на које је дата Сагласност бр.06/4-463-2135/20 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 87. сједни одржаној дана 23.12.2020.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 003

 

Члан 1.

Одређује се 01.01.2021. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“-серија 003, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија-003 бр. 4867-УП/20 од 27.10.2020. године

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 31.12.2021. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 01.03.2022. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

ОДЛУКУ О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 019

10. децембра 2020.

Број: 5439-УП/20

Бања Лука, 03.12.2020

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 019, на које је дата Сагласност бр.06/4-463-3165/19 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 85. сједници одржаној дана 03.12.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 019

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 019, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 019, на које је дата Сагласност бр.06/4-463-3165/19 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, продужава се до 28.02.2021. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 29.04.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић