Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „АЛО АЛО“-серија 001

11. јул 2022.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „АЛО АЛО“ серија 001, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-1116/22 од 29.04.2022.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на двадесетшестој сједници одржаној дана 08.07.2022.године, доноси

 

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „АЛО АЛО“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 11.07.2022. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „АЛО АЛО“- серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „АЛО АЛО“- серија 001, бр.2111-УП/22 од 27.04.2022. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 10.07.2023. године.

 

Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 08.09.2023. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

–      Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–      Финансијско рачуноводственом сектору

–      Сектору маркетинга и комерцијале

–      Сектору информационих и комуникационих технологија

–      ц/о

 

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                     Горан Шаула

                                                                                                              _____________________

 

Одлука о сазивању Седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

25. мај 2022.

Број : 2600-НО/22

Бања Лука, 24.05.2022. године

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 21. сједници одржаној дана 24.05.2022. године,  доноси

 

 О Д Л У К У

о сазивању Седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Седамнаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 27.06.2022. године (понедјељак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– комисије за гласање
– записничара

2. Разматрање и усвајање записника са двадесетпрве ванредне сједнице Скупштине акционара;

3. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2021. године;

4. Разматрање и усвајање:
– Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2021. године
– Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2021. годину

5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2021. године;

6. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2021. године;

7. Доношење Одлуке о покрићу губитка;

8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 01.01.2021. до 24.05.2022. године;

9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период од 01.01.2021. до 23.05.2022. године;

10. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 30.06.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 17.06.2022.године.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

IV

        Задужује се Управа Предузећа да позив за XVII  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Предсједник

 Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјале можете преузети овде.

 ОДЛУКУ о сазивању Двадесете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

10. март 2022.

Број : 1411-НО/22

Бања Лука, 09.03.2022. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 18. сједници одржаној дана 09.03.2022. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Двадесете ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Двадесета ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 12.04.2022. године (уторак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

  1. Разматрање и усвајање записника са Деветнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  2. Доношење Одлуке о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење
  3. Остала питања

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се  20.04.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 02.04.2022.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XX ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

            ОБАВЈЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА:

 

Обавјештавају се акционари који имају право гласа код доношења одлука под тачком 3. Дневног реда 20. ванредне Скупштине акционара Лутрије РС, а у складу са чланом 435. став 1. тачка ђ) Закона о привредним друштвима, уколико гласају против или се уздрже од гласања, имају право да искористе своје право „несагласних акционара“ тј. процјену вриједности и откуп акција од стране Лутрије РС, а све у складу са Законом о привредним друштвима.

Захјтев за остваривање права откупа акција несагласних акционара Лутрије РС чини саставни дио материјала 20. Ванредне сједнице Скупштине акционара.

 

Извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности: Одлука о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење односи се на износ од 800.000,00 КМ на период од пет година у циљу измирења пренесених обавеза из претходног периода – пореска обавеза према општини Прњавор. Номинална каматна стопа до 6%, уз средство обезбјеђења хипотека на пословном простору Лутрије РС у улици Вука Караџића бр. 2 и судужништво повезаног правног лица „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука.

 

Препорука Надзорног одбора: надзорни одбор препоручује Скупштини акционара да донесе одлуку под тачком 3. дневног реда 20. Ванредне Скупштине акцонара.

 

 

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјале можете преузети овде.

 ОДЛУКУ о сазивању Деветнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

14. фебруар 2022.

Број : 586-НО/22

Бања Лука, 31.01.2022. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 16. сједници одржаној дана 31.01.2022. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Деветнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Деветнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 18.02.2022. године (петак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

  1. Разматрање и усвајање записника са Осамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  2. Разматрање и усвајање ребаланса Плана пословања за 2021. годину са програмом инвестиција
  3. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2022. – 2024. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  4. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2022. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  5. Остала питања

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се  24.02.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 08.02.2022.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XIX ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјале можете преузети овде.

ОДЛУКУ о приређивању 06. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2022. години

7. фебруар 2022.

Број: 748-УП/22

Бања Лука, 03.02.2022. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр. 530/1 од 02.02.2022. односно наш број протокола 702/22 од 02.02.2022. године, Управа Предузећа на 10. сједници одржаној дана 03.02.2022. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 06. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2022. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 06. ванредног кола у 2022. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 14.02.2022. године у 19:55 часова на ТВ Happy.

 

Члан 2.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 06. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС биће додијељен један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“- FIAT 500L 1.4 MPI 95 KS MT6 CONNECT, у бруто вриједности од 28.410,92 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 28.410,92 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што  ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћниг тикета.

 

Члан 6.

Утврђени износ добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

Нераспоређени фондови добитака почев од 05. редовног кола у 2022. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 07. редовног кола у 2022. години, распоређује се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула