ОДЛУКУ О продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 014

28. јануар 2022.

Број: 510-УП/22

Бања Лука, 28.01.2022.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 014, на које је дата Сагласност Републичке управе за игре на срећу Бања Лука бр.06/4-463-0436/21, Управа Предузећа на деветој сједници одржаној дана 28.01.2022. године, доноси

О Д Л У К У

О продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 014

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 014, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 014, на које је дата Сагласност бр. 06/4-463-0436/21 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, продужава се до 31.05.2022. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 30.07.2022. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове

 • Финансијско рачуноводственом сектору

 • Сектору маркетинга и комерцијале

 • Сектору информационих и комуникационих технологија

 • ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула

ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 015

28. јануар 2022.

Број: 511-УП/22

Бања Лука, 28.01.2022. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 015, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-3432/21 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на деветој сједници одржаној дана 28.01.2022.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 015

 

Члан 1.

Одређује се 07.02.2022. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 015, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 015, бр.5678-УП/21 од 13.12.2021. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 06.02.2023. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 07.04.2023. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

Предсједника

Привремене Управе

Горан Шаула

ОДЛУКУ О почетку примјене Правила о измјенама Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус

30. децембар 2021.

Број: 5950-УП/21

Бања Лука, 29.12.2021. године                                   

На основу члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19 и 131/20 ), члана 43. алинеја 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука бр. 1492-СА/21, Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игрe на срећу Лото плус и Правила о измјени Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус,  Одлуке Државне лутрије Србије бр. 5689/1 од дана 27.12.2021. године,  Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на 7. сједници одржаној дана  29.12.2021. године доноси

 

 

О Д Л У К У

О почетку примјене Правила о измјенама Правила

игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус

 

Члан 1.

Утврђује се почетак примене Правила о изменама правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус на која је Републичка Управа за игре на срећу дала сагласност Рјешењем  бр. 06/4-463-3420/21 од 21.12.2021. године, почетком пријема уплате путем претплате за 4. редовно коло у 2022. години, односно од дана 01.01.2022. године.

 

Члан 2.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих  технологија.

 

Члан 3.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Финансијско – рачуноводственом сетору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникациних технологија
 • ц/о

 

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула

ОДЛУКУ О почетку примјене правила о измјени Правиле игре на срећу Џокер

30. децембар 2021.

Број: 5951-УП/21

Бања Лука, 29.12.2021. године                                      

На основу члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. сектори22/19 и 131/20 ), члана 43. алинеја 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука бр. 1492-СА/21, Правила игре на срећу Џокер и Правила о измјени Правила игре на срећу Џокер, Одлуке Државне лутрије Србије бр.5690/1 од дана 27.12.2021. године,  Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на 7. сједници одржаној дана 29.12.2021. године доноси

 

О Д Л У К У

О почетку примјене правила о измјени Правиле

игре на срећу Џокер

 

Члан 1.

Утврђује се почетак примене Правила о изменама правила игре на срећу Џокер на која је Републичка Управа за игре на срећу дала сагласност Рјешењем  бр. 06/4-463-3420/21 од 21.12.2021. године, почетком пријема уплате путем претплате за 4. редовно коло у 2022. години, односно од дана 01.01.2022. године.

 

Члан 2.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих  технологија.

 

Члан 3.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Финансијско – рачуноводственом сетору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникациних технологија
 • ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула

 

Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 003

13. децембар 2021.

Број: 5677-УП/21

Бања Лука, 13.12.2021

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“- серија 003, на које је дата Сагласност Републичке управе за игре срећу Бања Лука бр.06/4-463-2135/20, Управа Предузећа на 4. сједници одржаној дана  13.12. 2021.године, доноси

 

О Д Л У К У О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 003

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“- серија 003, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија-003, продужава се до 31.12.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 01.03.2023. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

 

                                                                                                                Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                               Горан Шула

                                                                                                        _________________