ОДЛУКУ о висини максималног износа уплате на кориснички рачун и максималног износа исплате

28. јула 2020.

Број: 3407-УП/20

Бања Лука, 27.07.2020. године

 

На основу члана 8. став 19. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 8. став 19. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа Предузећа на 71. сједници одржаној дана 27.07.2020. године, доноси

О Д Л У К У

о висини максималног износа уплате

на кориснички рачун и максималног износа исплате

 

Члан 1.

У играма на срећу „Кено“ и „Лото суперпетица“ дефинише се максималан износ једнократне уплате на кориснички рачун играча у висини од 2.000 КМ .

Члан 2.

Кориснику се може извршити исплата износа добитка тикета или износа на са корисничког рачуна на интернет страници, на продајном мјесту које је дио продајне мреже Лутрије Републике Српске а.д. за брзе лутријске игре, ако је тај износ не прелази 300 КМ.

Члан 3.

Кориснику се може извршити исплата износа са корисничког рачуна на интернет страници на његов трансакциони рачун, ако тај износ није мањи од 10 КМ, а не прелази износ 1.000 КМ.

Члан 4.

Износи који прелазе максималне износе за случајеве дефинисане чланом 2. и чланом 3. могу се исплатити кориснику лично у просторијама Лутрије Републике Српске а.д., уз претходну провјеру идентитета.

Члан 5.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини максималног износа уплате на кориснички рачун и максималног износа исплате бр. 1761-УП/20 од 10.04.2020. године.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                           Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу  „Кено“

28. јула 2020.

Број: 3405-УП/20

Бања Лука, 27.07.2020. године

 

На основу члана 6. и члана 17.  Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа  Предузећа на 71.сједници одржаној дана  27.07.2020. године , доноси

 

О Д Л У К У

о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења

у лутријској игри на срећу  „Кено“

 

Члан 1.

 

Почетак уплате за 3. коло у лутријској  игри на срећу „Кено“ почиње 27.07.2020. године.

 

Члан 2.

 

У лутријској игри на срећу „Кено“ одређује се појам извлачења који подразумијева један циклус извлачења предвиђеног броја лоптица, на начин прописан одговорајућим правилима игре.

Члан 3.

У лутријској игри на срећу „Кено“ одређује се појам кола који подразумијева скуп свих извлачења, за сваку игру засебно, у периоду од седам дана, рачунајући од понедјељка до недјеље. Почетак кола је вријеме почетка првог извлачења у колу, предвиђено распоредом извлачења. Завршетак кола је завршетак задњег извлачења предвиђеног распоредом извлачења.

Једно коло у лутријској игри на срећу „Кено“ посматра се засебно и састоји се од 42 извлачења распоређених у седам дана у седмици.

Члан 4.

Распоред извлачења, у оквиру једног кола, у лутријској игри на срећу „Кено“ приказан је у табели:

 

Члан 5.

 

Крајњи рок уплате за учествовање у лутријској игри на срећу „Кено“ је 1 минут прије времена почетка извлачења утврђеног распоредом извлачења у члану 4.ове Одлуке.

 

Члан 6.

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи одлука о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу „Кено“ бр. 1757-УП/20 од 10.04.2020. године

 

Члан 7.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                           Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“

28. јула 2020.

Број: 3406-УП/20

Бања Лука, 27.07.2020. године

 

На основу члана 6. и члана 17.  Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“, Управа  Предузећа на 71.сједници одржаној дана 27.07.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења

у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица“

 

Члан 1.

 

Почетак уплате за 3. коло у лутријској  игри на срећу „Лото суперпетица“ почиње 27.07.2020. године.

Члан 2.

 

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се појам извлачења који подразумијева један циклус извлачења предвиђеног броја лоптица, на начин прописан одговорајућим правилима игре.

Члан 3.

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се појам кола који подразумијева скуп свих извлачења, за сваку игру засебно, у периоду од седам дана, рачунајући од понедјељка до недјеље. Почетак кола је вријеме почетка првог извлачења у колу, предвиђено распоредом извлачења. Завршетак кола је завршетак задњег извлачења предвиђеног распоредом извлачења.

Једно коло у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ посматра се засебно и састоји се од 42 извлачења распоређених у седам дана у седмици.

Члан 4.

Распоред извлачења, у оквиру једног кола, у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ приказан је у табели:

 

 

Члан 5.

Крајњи рок уплате за учествовање у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ је 1 минут прије времена почетка извлачења утврђеног распоредом извлачења у члану 4.ове Одлуке.

 

Члан 6.

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи одлука о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ бр. 1758-УП/20 од 10.04.2020. године.

 

Члан 7.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                             Упарве предузећа

                                                                                                                             Рајко Радовановић

 ОДЛУКУ о сазивању Петнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

27. маја 2020.

Број : 2425-НО/20

Бања Лука, 25.05.2020. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на двадесетпетој сједници одржаној дана 25.05.2020. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Петнаесте редовне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Петнаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 30.06.2020. године (уторак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

 1. Разматрање и усвајање записника са Тринаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
 2. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01. – 31.12.2019. године
 3. Разматрање и усвајање:
 • Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2019. године
 • Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2019. годину
 1. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01. – 31.12.2019. године
 2. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2019. године
 3. Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2019. години
 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2019. годину
 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2019. годину
 6. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2020. годину са програмом инвестиција
 7. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2020.- 2022. годину са програмом инвестиција
 8. Остала питања

 

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 06.07.2020. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 20.06.2020.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XV  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                          Надзорног одбора

                                                                                                                     Растко Вуковић

 

Materijale možete preuzeti ovde.

ОДЛУКУ о привременом прекиду извлачења лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и лутријске игре на срећу „Кено“

30. априла 2020.

Број: 1967-УП/20

Бања Лука, 27.04.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа  Предузећа на 68. сједници одржаној дана 27.04.2020. године, доноси

 

ОДЛУКУ

о привременом прекиду извлачења

лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и

лутријске игре на срећу „Кено“

 

 

Члан 1.

Привремено се прекида извлачење лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и лутријске игре на срећу „Кено“ из разлога како би се интегрисала нова платформа за софтвер јер измјене нису могуће у периоду извлачења поменутих игара тј. у току рада.

Члан 2.

Приврмен прекид из члана 1.ове Одлуке почиње након завршеног 28. извлачења другог кола закључно са даном 26.04.2020. године  за обе игре, те се уплате за треће коло неће примати. Све обавезе према играчима ће бити уредно измирене.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                            Рајко Радовановић