ОДЛУКУ о приређивању  ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2021/2022. године

3. децембар 2021.

Број: 5506-УП/21

Бања Лука, 03.12.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.5060/2  од 24.11.2021. односно наш број протокола 5415/21 од 30.11.2021. године, Управа Предузећа на трећој сједници одржаној дана 03.12.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању  ванредних кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника

2021/2022. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме новогодишњих и божићних празника 2021/2022. године и то:

 • 51. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 20.12.2021. године;
 • 52. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 27.12.2021. године;
 • 53. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем у петак 31.12.2021. године, са почетком у 17:00 часова
 • 01. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 10.01.2022. године.

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке уплата  се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у складу са  Правилима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванреднимм колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

 

 

 

Члан 4.

У сваком од наведених кола из члана 1. ове Одлуке утврђује се по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ –  аутомобил марке „FIAT 500L 1.4 MPI 95 KS MT 6 CROSS“ у бруто вриједности око 29.194,90 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 29.194,90 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

Утврђени износ добитка из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака почев од 50. редовног кола у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 02. редовног кола у 2022. години  распоређују се и у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

Обзиром да се извлачење добитака у 53. ванредном колу у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одвија у новогодишњој ноћи, у петак 31.12.2021. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком од 17,00 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

Јавно извлачење добитака у 01. ванредном колу у 2022. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 10.01.2022. године у редовном термину на ТV HAPPY.

Почетак пријема уплате за 51. ванредно коло је 14.12.2021. године.

Почетак пријема уплате за 52. ванредно коло је 21.12.2021 . године

Почетак пријема уплате за 53. ванредно коло је 28.12.2021. године

Почетак пријем ауплате за 01. ванредно коло је 01.01.2022. године

 

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 Предсједник

 Управе Предузећа

Горан Шаула

ОДЛУКУ О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 020

24. новембар 2021.

Број: 5278-УП/21

Бања Лука, 19.11.2021.

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 020, на које је дата Сагласност Републичке управе за игре на срећу Бања Лука бр.06/4-463-1771/20, Управа Предузећа на другој сједници одржаној дана 19.11.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 020

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 020, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 020, на које је дата Сагласност бр. 06/4-463-1771/20 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, продужава се до 31.01.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 01.04.2022. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула

ОДЛУКУ о сазивању Осамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

18. октобар 2021.

Број : 4660-НО/21

Бања Лука, 14.10.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на десетој сједници одржаној дана 14.10.2021. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Осамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Осамнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 02.11.2021. године (уторак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

 1. Разматрање и усвајање записника са Седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 2. Доношење Одлуке о именовању једног члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
 3. Доношење Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
 4. Доношење Одлуке о поништавању Одлуке Скупштине акцинара Лутрије РС бр. 3538-СА/19 од 02.08.2019. године
 5. Остала питања

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 09.11.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 23.10.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

Задужује се Управа Предузећа да позив за XVIII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

Материјал можете преузети овде

ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 021

29. септембар 2021.

Број: 4309-УП/21

Бања Лука, 28.09.2021. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Трећа срећа“ серија 021, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-2219/21 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, привремена Управа Предузећа на 2. сједници одржаној дана 28.09.2021.године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 021

 

Члан 1.

Одређује се 11.10.2021. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 021, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 021, бр.3547-УП/21 од 09.08.2021. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 10.10.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 09.12.2022. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

Предсједника

Привремене Управе

Горан Шаула

ОДЛУКУ  о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и  ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

21. септембар 2021.

Број: 4175-УП/21

Бања Лука, 20.09.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 3766/1 од 07.09.2021. године, наш број протокола 4155/21 од 14.09.2021. године, Привремена Управа Предузећа на првој сједници одржаној дана 20.09.2021. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола, и то :

 

1) 81. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 12.10.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 81. специјално коло је  дана 09.10.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 81. специјално коло је дана 29.09.2021. године.

 

2) 90. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 12.11.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 90. специјално коло је дана 10.11.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 90. специјално коло је дана 30.10.2021. године.

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35 КМ

Члан 3.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„HYUNDAI TUCSON” 1,6 T-GDi,  у бруто вриједности од  53.416,87 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 53.416,87 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 4.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што  ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 3. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

Предсједник

Привремене Управе

Горан Шаула