ОДЛУКУ о сазивању Петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

5. мај 2021.

Број : 1969-НО/21

Бања Лука, 29.04.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на тридесеттрећој сједници одржаној дана 29.04.2021. године,  доноси

 

 О Д Л У К У

о сазивању Петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Петнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 17.05.2021. године ( понедјељак ) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара 

 1. Разматрање и усвајање записника са Четрнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 2. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. – 2023. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 3. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 4. Доношење  Одлуке о именовању два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
 5. Доношење Одлуке о именовању четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзоног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2020. годину;
 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2020. годину
 8. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 21.05.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 07.05.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

        Задужује се Управа Предузећа да позив за XV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске. 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Предсједник

Надзорног одбора

Растко Вуковић

 

Материјале можете преузети овде.

ОДЛУКУ о измјени Одлуке о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години бр. 1929-УП/21 од 27.04.2021. године

4. мај 2021.

Број: 1972-УП/21

Бања Лука, 29.04.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.1725/1 од  28.04.2021. односно наш број протокола 1970/21 од 29.04.2021. године, Управа Предузећа на 98. сједници одржаној дана 29.04.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

о измјени Одлуке

о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

бр. 1929-УП/21 од 27.04.2021. године

 

 

Члан 1.

У Одлуци о приређивању ванредних кола ТВ Бинго и Бинго Плус у 2021. године бр. 1929-УП/21 од 27.04.2021. године у члану 1. мијења се тачка 2) алинеја друга, тако да иста гласи:

 

– „Пријем уплате за наредно 25. редовно коло траје од 15.06.2021. године до 21.06.2021. године“.

 

Члан 2.

Остале одредбе Одлуке о приређивању ванредних кола ТВ Бинго и Бинго Плус у 2021. године бр. 1929-УП/21 од 27.04.2021. године остају непромјењене.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

4. мај 2021.

Број: 1928-УП/21

Бања Лука, 27.04.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 1686/1 од 22.04.2021. године, наш број протокола 1914/21 од 26.04.2021. године, Управа Предузећа на 97. сједници одржаној дана 27.04.2021. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола, и то :

 

1) 37. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 11.05.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 37. специјално коло је  дана 08.05.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 37. специјално коло је дана 28.04.2021. године.

 

2) 46. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 11.06.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 46. специјално коло је дана 09.06.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 46. специјално коло је дана 29.05.2021. године.

 

3) 55. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 13.07.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 55. специјално коло је дана 10.07.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 55. специјално коло је дана 30.06.2021. године.

 

4) 63. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 10.08.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 63. специјално коло је дана 07.08.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 63. специјално коло је дана 28.07.2021. године.

 

5) 72. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 10.09.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 72. специјално коло је дана 08.09.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 72. специјално коло је дана 28.08.2021. године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35 КМ

Члан 3.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„HYUNDAI TUCSON” 1,6 T-GDi,  у бруто вриједности од  53.416,87 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 53.416,87 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 4.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што  ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 3. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

4. мај 2021.

Број: 1929-УП/21

Бања Лука, 27.04.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.1695/1 од  23.04.2021. односно наш број протокола 1913/21 од 26.04.2021. године, Управа Предузећа на 97. сједници одржаној дана 27.04.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола и то:

 

1)19. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 10.05.2021. години;

– Почетак пријема уплате за 19. ванредно коло је 04.05.2021. године до 10.05.2021. године;

– Пријем уплате за наредно 20. редовно коло траје од 11.05.2021. године до 17.05.2021. године.

 

2) 24. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 14.06.2021. години;

– Почетак пријема уплате за 24. ванредно коло је 08.06.2021. године до 14.06.2021. године;

– Пријем уплате за наредно 25. редовно коло траје од 15.06.2021. године до 25.06.2021. године.

 

3) 28. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 12.07.2021. години;

– Почетак пријема уплате за 28. ванредно коло је 06.07.2021. године до 12.07.2021. године;

– Пријем уплате за наредно 29. редовно коло траје од 13.07.2021. године до 19.07.2021. године.

 

4) 33. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 16.08.2021. години;

– Почетак пријема уплате за 33. ванредно коло је 10.08.2021. године до 16.08.2021. године;

– Пријем уплате за наредно 34. редовно коло траје од 17.08.2021. године до 23.08.2021. године.

 

5) 37. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 13.09.2021. години;

– Почетак пријема уплате за 37. ванредно коло је 07.09.2021. године до 13.09.2021. године;

– Пријем уплате за наредно 38. редовно коло траје од 14.09.2021. године до 20.09.2021. године.

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“- FIAT 500L 1.4 MPI 95 KS MT6 CONNECT, у бруто вриједности од 28.444,90 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 28.444,90 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што  ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћниг тикета.

 

Члан 6.

Утврђени износ добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

Нераспоређени фондови добитака почев од 18. редовног кола у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 38. редовног кола у 2021. години, распоређује се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКА о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 014

19. март 2021.

Број: 1380-УП/21

Бања Лука, 18.03.2021. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 014, на које је дата Сагласност бр.06/4-463-0436/21 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 94. сједници одржаној дана 18.03.2021.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 014

Члан 1.

Одређује се 22.03.2021. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 014, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 014 бр. 536-УП/21 од 29.01.2021. године

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 21.03.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 20.05.2022. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић