ОДЛУКУ о сазивању Петнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

27. маја 2020.

Број : 2425-НО/20

Бања Лука, 25.05.2020. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на двадесетпетој сједници одржаној дана 25.05.2020. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Петнаесте редовне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Петнаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 30.06.2020. године (уторак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

 1. Разматрање и усвајање записника са Тринаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
 2. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01. – 31.12.2019. године
 3. Разматрање и усвајање:
 • Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2019. године
 • Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2019. годину
 1. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01. – 31.12.2019. године
 2. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2019. године
 3. Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2019. години
 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2019. годину
 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2019. годину
 6. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2020. годину са програмом инвестиција
 7. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2020.- 2022. годину са програмом инвестиција
 8. Остала питања

 

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 06.07.2020. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 20.06.2020.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XV  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                          Надзорног одбора

                                                                                                                     Растко Вуковић

 

Materijale možete preuzeti ovde.

ОДЛУКУ о привременом прекиду извлачења лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и лутријске игре на срећу „Кено“

30. априла 2020.

Број: 1967-УП/20

Бања Лука, 27.04.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа  Предузећа на 68. сједници одржаној дана 27.04.2020. године, доноси

 

ОДЛУКУ

о привременом прекиду извлачења

лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и

лутријске игре на срећу „Кено“

 

 

Члан 1.

Привремено се прекида извлачење лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и лутријске игре на срећу „Кено“ из разлога како би се интегрисала нова платформа за софтвер јер измјене нису могуће у периоду извлачења поменутих игара тј. у току рада.

Члан 2.

Приврмен прекид из члана 1.ове Одлуке почиње након завршеног 28. извлачења другог кола закључно са даном 26.04.2020. године  за обе игре, те се уплате за треће коло неће примати. Све обавезе према играчима ће бити уредно измирене.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                            Рајко Радовановић

О Д Л У К У о регулисању бонуса  у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“

27. априла 2020.

Број: 1880-УП/20

Бања Лука, 21.04.2020. година

 

На основу члана 8. алинеја 29. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 8. алинеја 29. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа  Предузећа на 66.сједници одржаној дана 21.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о регулисању бонуса  у лутријским играма на срећу

„Лото суперпетица“ и „Кено“

 

 

Члан 1.

Првих 1000 корисника/играча остварују бонус у износу од 5,00 КМ који се региструју на порталу www.kenolive.tv у циљу учествовања у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“, а почевши од 18.04.2020. године у 22,00 часа па све до момента када буде регистрован 1000-ти играч.

Члан 2.

Бонуса из члана 1. ове Одлуке регулише се из материјалних трошкова Предузећа, а који ће се рефундирати од пословног партнера Кено д.о.о у року од 15 дана у складу са коначним списком активираних налога.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                Рајко Радовановић

О Д Л У К У о отказивању извлачења

27. априла 2020.

Број: 1952-УП/20

Бања Лука, 23.04.2020. година

 

На основу члана 29. Став 2. И 3. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 31. Став 2. И 3.. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, а у вези са Рјешењем Републичке Управе за игре на срећу бр. 06/4-463-0826/20 од 16.04.2020.године , Управа  Предузећа на 67. сједници одржаној дана 23.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о отказивању извлачења

 

 

Члан 1.

На основу Рјешења Републичке Управе за игре на срећу бр. 06/4-463-0826/20 од 16.04.2020.године отказују се прво, друго и треће извлачење у првом колу лутријске игре на срећу „Кемно“ и прво и треће извлачење у првом колу лутријске игре на срећу „Лото Суперпетица“.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове Одлуке извршити поврат свих уплата за наведена извлачења.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СТАН“ серија 002

24. априла 2020.

Број: 1951-УП/20

Бања Лука, 23.04.2020.године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“ серија 002, а на које је дата Сагласност бр. 06/4-463-0244/20 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 67. сједници одржаној дана 23.04.2020.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СТАН“-серија 002

Члан 1.

Одређује се 01.05.2020. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“- серија 002, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“-серија 002 бр. 797-УП/20 од 12.02.2020. године

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 30.04.2021. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 29.06.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић