ОДЛУКУ о привременом прекиду извлачења лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и лутријске игре на срећу „Кено“

30. април 2020.

Број: 1967-УП/20

Бања Лука, 27.04.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа  Предузећа на 68. сједници одржаној дана 27.04.2020. године, доноси

 

ОДЛУКУ

о привременом прекиду извлачења

лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и

лутријске игре на срећу „Кено“

 

 

Члан 1.

Привремено се прекида извлачење лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и лутријске игре на срећу „Кено“ из разлога како би се интегрисала нова платформа за софтвер јер измјене нису могуће у периоду извлачења поменутих игара тј. у току рада.

Члан 2.

Приврмен прекид из члана 1.ове Одлуке почиње након завршеног 28. извлачења другог кола закључно са даном 26.04.2020. године  за обе игре, те се уплате за треће коло неће примати. Све обавезе према играчима ће бити уредно измирене.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                            Рајко Радовановић

О Д Л У К У о регулисању бонуса  у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“

27. април 2020.

Број: 1880-УП/20

Бања Лука, 21.04.2020. година

 

На основу члана 8. алинеја 29. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 8. алинеја 29. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа  Предузећа на 66.сједници одржаној дана 21.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о регулисању бонуса  у лутријским играма на срећу

„Лото суперпетица“ и „Кено“

 

 

Члан 1.

Првих 1000 корисника/играча остварују бонус у износу од 5,00 КМ који се региструју на порталу www.kenolive.tv у циљу учествовања у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“, а почевши од 18.04.2020. године у 22,00 часа па све до момента када буде регистрован 1000-ти играч.

Члан 2.

Бонуса из члана 1. ове Одлуке регулише се из материјалних трошкова Предузећа, а који ће се рефундирати од пословног партнера Кено д.о.о у року од 15 дана у складу са коначним списком активираних налога.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                Рајко Радовановић

О Д Л У К У о отказивању извлачења

27. април 2020.

Број: 1952-УП/20

Бања Лука, 23.04.2020. година

 

На основу члана 29. Став 2. И 3. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 31. Став 2. И 3.. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, а у вези са Рјешењем Републичке Управе за игре на срећу бр. 06/4-463-0826/20 од 16.04.2020.године , Управа  Предузећа на 67. сједници одржаној дана 23.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о отказивању извлачења

 

 

Члан 1.

На основу Рјешења Републичке Управе за игре на срећу бр. 06/4-463-0826/20 од 16.04.2020.године отказују се прво, друго и треће извлачење у првом колу лутријске игре на срећу „Кемно“ и прво и треће извлачење у првом колу лутријске игре на срећу „Лото Суперпетица“.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове Одлуке извршити поврат свих уплата за наведена извлачења.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СТАН“ серија 002

24. април 2020.

Број: 1951-УП/20

Бања Лука, 23.04.2020.године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“ серија 002, а на које је дата Сагласност бр. 06/4-463-0244/20 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 67. сједници одржаној дана 23.04.2020.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СТАН“-серија 002

Члан 1.

Одређује се 01.05.2020. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“- серија 002, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“-серија 002 бр. 797-УП/20 од 12.02.2020. године

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 30.04.2021. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 29.06.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о висини максималног износа уплате на кориснички рачун и максималног износа исплате

22. април 2020.

Број: 1761-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. године

 

На основу члана 8. став 19. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 8. став 19. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

О Д Л У К У

о висини максималног износа уплате

на кориснички рачун и максималног износа исплате

 

Члан 1.

У играма на срећу „Кено“ и „Лото суперпетица“ дефинише се максималан износ једнократне уплате на кориснички рачун играча у висини од 2.000 КМ .

Члан 2.

Кориснику се може извршити исплата износа добитка тикета или износа на са корисничког рачуна на интернет страници, на продајном мјесту које је дио продајне мреже Лутрије Републике Српске а.д. за брзе лутријске игре, ако је тај износ не прелази 300 КМ.

Члан 3.

Кориснику се може извршити исплата износа са корисничког рачуна на интернет страници на његов трансакциони рачун, ако тај износ није мањи од 200 КМ, а не прелази износ 1.000 КМ.

Члан 4.

Износи који прелазе максималне износе за случајеве дефинисане чланом 2. и чланом 3. могу се исплатити кориснику лично у просторијама Лутрије Републике Српске а.д., уз претходну провјеру идентитета.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                                       Рајко Радовановић