ОДЛУКУ о приређивању  ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2020/2021. године

7. децембар 2020.

Број: 5441-УП/20

Бања Лука, 03.12.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.5135/1 од 02.12.2020. односно наш број протокола 5409/20 од 02.12.2020. године, Управа Предузећа на осамдесетпетој сједници одржаној дана 03.12.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању  ванредних кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника

2020/2021. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме новогодишњих и божићних празника 2020/2021. године и то:

 • ванредно коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 21.12.2020. године;
 • ванредно коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2020. године, четвртак, са са почетком од 17:00 часова на TV HAPPY;
 • ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 04.01.2021. године.

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке уплата  се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у складу са  Правилима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванреднимм колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 51. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 51. ванредном колу.

 

У 52. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 33.000,00 КМ, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 52. ванредном колу.

 

У 01. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 01. ванредном колу.

 

Уколико неком од горе наведених ванредних кола игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Утврђени износ добитка из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака почев од 50. редовног кола у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 02. редовног кола у 2021. години  распоређују се и у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

Обзиром да се извлачење добитака у 52. ванредном колу у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одвија у новогодишњој ноћи, у четвртак 31.12.2020. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком у 17,00 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

Јавно извлачење добитака у 01. ванредном колу у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 04.01.2021. године у редовном термину на ТV HAPPY.

Почетак пријема уплате за 01. ванредно коло у 2021. години почиње 01.01.2021. године.

Почетак пријема уплате за 02. редовно коло у 2021. години почиње 05.01.2021. године.

 

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 020

25. новембар 2020.

Број: 5324-УП/20

Бања Лука, 24.11.2020. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Трећа срећа“ серија 020, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-1771/20 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 84. сједници одржаној дана 24.11.2020.године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 020

 

Члан 1.

Одређује се 01.12.2020. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 020, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка„ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 020 бр.4203-УП/20 од 10.09.2020. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 30.11.2021. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 29.01.2022. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о приређивању 46. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2020. години

5. новембар 2020.

Број: 4944-УП/20

Бања Лука, 03.11.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.4556/1 од 27.10.2020. односно наш број протокола 4885/20 од 28.10.2020. године, Управа Предузећа на 81. сједници одржаној дана 03.11.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 46. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2020. години

 

Члан 1.

У     играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 46. ванредног кола у 2020. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 16.11.2020. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 46. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 10.11.2020. године и траје до 16.11.2020. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Почетак уплате за 47. редовно коло почиње дана 17.11.2020.године и траје до 23.11.2020.године.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 46. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 46. ванредном колу.

Уколико у 46. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 45. редовном колу у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 46. ванредно коло у 2020. години, а затим у 47. редовно коло у 2020. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ,  уз добитак I  врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 47. редовном колу обавиће се дана 23.11.2020. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                                                                                                                  Предсједник

            Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о  прекиду извлачења лутријске игре на срећу „Кено“

16. октобар 2020.

Број: 4745-УП/20

Бања Лука, 15.10.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа  Предузећа на 79. сједници одржаној дана 15.10.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о  прекиду извлачења

лутријске игре на срећу „Кено“

 

 

Члан 1.

Прекида се извлачење лутријске игре на срећу „Кено“, а након завршетка 14. кола поменуте лутријске игре на срећу.

Све обавезе према играчима ће бити уредно измирене.

Члан 2.

Резервни фонд добитака лутријске игре на срећу „Кено“ пребацити у посебан фонд добитака свих игара (којима је истекао рок за наплату)

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о  прекиду извлачења лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“

16. октобар 2020.

Број: 4744-УП/20

Бања Лука, 15.10.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа  Предузећа на 79. сједници одржаној дана 15.10.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о  прекиду извлачења

лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“

 

 

Члан 1.

Прекида се извлачење лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“, а након завршетка 14. кола поменуте лутријске игре на срећу.

Све обавезе према играчима ће бити уредно измирене.

Члан 2.

Акумулирани (недостајући) фонд добитака лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ пребацити у посебан фонд добитака свих игара (којима је истекао рок за наплату)

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                Рајко Радовановић