ОДЛУКУ о приређивању 42. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

18. октобра 2019.

Број: 4651-УП/19

Бања Лука, 18.10.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.4866/1 од 15.10.2019. односно наш број протокола  4606/19 од 15.10.2019. године, Управа Предузећа на четрдесетседмој сједници одржаној дана 18.10.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 42. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 42. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 28.10.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 42. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 22.10.2019. године и траје до 28.10.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Почетак уплате за 43. Редовно коло почиње дана 29.10.2019.године и траје до 04.11.2019.године.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 42. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.637,41 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан 18.10.2019. године, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 42. Ванредном колу.

Уколико у 42. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 41. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 42. ванредно коло у 2019. години, а затим у 43. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.637,41 КМ,  уз добитак I  врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 43. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 04.11.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:                                                                                                                                                         -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Oдлуку о сазивању Тринаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

18. октобра 2019.

Број : 4616-НО/19

Бања Лука, 16.10.2019. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на деветнаестој сједници одржаној дана 16.10.2019. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Тринаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Тринаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дана 01.11.2019. године (петак) са почетком у 12,00 часова у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничар

  1. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара
  2. Доношење Одлуке о смањењу основног капитала поништењем стечених сопствених акција
  3. Доношење Одлуке о другој емисији акција по основу смањења основног капитала без обавезе објављивања проспекта
  4. Доношење Одлуке о усвајању Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
  5. Доношење Одлуке о саглашавању са садржајем Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу
  6. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 08.11.2019. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 22.10.2019.године.

Разлог сазивања Скупштине акционара је поништавање сопстевних акција Предузећа и посљедично томе емитовање друге емисије акција, као и доношење Статута Лутрије РС са измјеном у погледу смањивања капитала предузећа, као и саглашавање са Уговором о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XIII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у два дневна листа на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                         Надзорног одбора

                                                                                                                     Растко Вуковић

 

Материјале можете преузети ОВДЕ

 

Одлуку о приређивању 38. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

18. септембра 2019.

Број: 4232-УП/19

Бања Лука, 18.09.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.4392/1 од 17.09.2019. односно наш број протокола  4228/19 од 17.09.2019. године, Управа Предузећа на четрдесетшестој сједници одржаној дана 18.09.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 38. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 38. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 30.09.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 38. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 24.09.2019. године и траје до 30.09.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 38. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  увећава се фонд за добитак прве врсте у игри БИНГО ПЛУС за износ од 17.499,96 KM бруто.

Уколико у 38. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте у игри БИНГО ПЛУС,  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 37. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 38. ванредно коло у 2019. години, а затим у 39. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Увећање фонда за добитак прве врсте у игри БИНГО ПЛУС – у бруто износу od 17.499,96 KM, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 39. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 07.10.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                  Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлуку о продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 002

10. септембра 2019.

Број: 4094-УП/19

Бања Лука, 09.09.2019

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“- серија 002, објављених дана 11.09.2018. године у Гласу Српске (на које је дата Сагласност бр.06/4-463-1749/18 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука), Управа Предузећа на 45. сједници одржаној дана 09.09.2019.године, доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 002

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“-серија 002, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија-002, која су објављена у Гласу Српске дана 11.09.2018.године, продужава се до 01.10.2020. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 30.11.2020. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

Одлуку о почетку примјене Правила игре на срећу Џокер

3. септембра 2019.

Број: 4005-УП/19

Бања Лука, 03.09.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 4077/1 од 30.08.2019. године, наш бр. протокола 3958/19 од 30.08.2019. године, Управа Предузећа на 44. сједници одржаној дана 03.09.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о почетку примјене Правила игре на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

Утврђује се почетак примјене Правила игре на срећу Џокер, на које је Републичка управа за игре на срећу издала сагласнот бр. 06/4-463-2680/19 дана 27.08.2019.године, почев од 04.09.2019. године, осим члана 7. Правила игре на срећу Џокер који се односи на промјену цијене игре на срећу Џокер, која се примјењује почев од пријема уплата путем претплaте за 78. редовно коло, односно од дана 18.09.2019. године.

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

                                                                                                                                                                         Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић