ОДЛУКУ о времену за сторнирање уплате путем терминала у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“

15. априла 2020.

 

Број: 1763-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. године

 

На основу члана 28.  став 11. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“  и члана 26. став 11. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о времену за сторнирање уплате путем терминала

у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“

 

Члан 1.

У играма на срећу „Кено“ и „Лото суперпетица“ дефинише се могућност сторнирања уплате путем терминала, од стране Продавца, и то само посљедње уплате код датог Продавца.

Члан 2.

Уплата се може сторнирати најкасније 3 минуте након уплате, али не касније од крајњег момента за уплате за извлачење које је у датом тренутку активно за уплате.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                           Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о висини коефицијената лутријске игре на срећу „Кено“ у појединим извлачењима

15. априла 2020.

Број: 1760-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. година

 

На основу члана 20. став 3. и члана 24. став 1. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа  Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о висини коефицијената лутријске игре на срећу „Кено“ у појединим извлачењима

 

Члан 1.

У лутријској игри на срећу „Кено“ одређују се коефицијенти који по типовима игре износе како је приказано у табели:

 

Члан 2.

Коефицијенти из члана 1. ове Одлуке односе се на поједина извлачења. Коефицијенти се примјењују на претходна извлачења у односу на извлачење у којем буде извршена уплата 20.000-те комбинације, од почетка приређивања, у лутријској игри на срећу „Кено“, укључујући и тај дан.

Члан 3.

Разлика у оствареном фонду добитака, према коефицијентима из члана 1. ове Одлуке, у односу на фонд добитака који би био остварен према коефицијентима из члана 21. став 6. Правила  лутријске игре на срећу „Кено“, исплаћиваће се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

 

Члан 4.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија и Финансијско – рачуноводствени сектор.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                               Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о именовању Комисије за контролу у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица и лутријској игри на срећу „Кено“

15. априла 2020.

Број: 1762-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. година

 

На основу члана 29.  Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 27. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа  Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године , доноси

 

О Д Л У К У

о именовању Комисије за контролу у

лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица и

лутријској игри на срећу „Кено“

 

Члан 1.

У складу са Правилима лутријске игаре на срећу „Лото суперпетица“ бр. 2754-УП/18 и Правила лутријске игре на срећу „Кено“ бр. 2753-УП/18, као и Уговора о пословно – техничкој сарадњи од дана 04.04.2019. године бр. 1640/19 именује се заједничка Комисија за  контролу поменутих игара.

Именују се предсједници Комисије у саставу:

 1. Дејан Шеховац
 2. Александар Шобот
 3. Далибор Граховац
 4. Игор Тривић
 5. Зоран Тадић
 6. Душан Комљеновић
 7. Војка Сабљић
 8. Биљана ( Гојко) Поповић
 9. Биљана Савковић

Именују се чланови Комисије у саставу:

 1. Oља Николић, члан
 2. Дајана Вукелић, члан
 3. Страхиња Никић, члан
 4. Мирна Марјановић, члан
 5. Дејан Шкипина, члан
 6. Бојан Стијак, члан
 7. Бојана Поповић, члан
 8. Борис Јакшић,члан
 9. Ивана Стјепановић, члан
 10. Зоран Савић, члан
 11. Лука Ћургуз, члан
 12. Страхиња Драгојевић, члан

Јавно извлачење се обавља пред Комисијом од три члана (предсједник и два члана), у складу са утврђеним распоредом од стране Сектора маркетинга и комерцијале.

Члан 2.

 

Права, дужности, обавезе и овлаштења чланова Комисије за контролу лутријских игара на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“  су одређена Правилима лутријске игре на срећу „Лото Суперпетица“ и Правилима лутријске игре на срећу „Кено“ .

 

Чалн 3.

 

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                       Предсједник

                                                                                                                 Управе Предузећа

                                                                                                                  Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о висини гарантованог почетног фонда добитака лутријске игре на срећу  „Лото суперпетица“

15. априла 2020.

Број: 1759-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. година

 

На основу члана 26.  Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“, Управа  Предузећа на 64.сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о висини гарантованог почетног фонда добитака

лутријске игре на срећу  „Лото суперпетица“

 

Члан 1.

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се почетни гарантовани фонд добитака за добитак прве категорије, тј. добитак „суперпетица“ у висини од 5.000,00 конвертибилних марака.

Члан 2.

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се почетни гарантовани фонд добитака за добитак друге категорије, тј. добитак „четворка“ у висини од 50,00 конвертибилних марака.

Члан 3.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                               Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о приређивању 25. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и  ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

9. марта 2020.

Број: 1197-УП/20

Бања Лука, 06.03.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 1133/1 од 05.03.2020. године, наш број протокола 1192/20 од 05.03.2020. године, Управа Предузећа на 60. сједници одржаној дана 06.03.2020. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању 25. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 25. Специјалног кола са јавним извлачењем добитака на дан 27.03.2020.године у редовном термину, у оквиру ког ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 25. Специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35 КМ

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 25.03.2020. године као дана почетка уплате у 25/2020 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 14.03.2020. године.

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„HYUNDAI TUCSON” 1,6 CRDi,  у бруто вриједности од  52.324,73 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 52.324,73 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологиј

-ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић