ОДЛУКA о сазивању Четрнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

15. март 2021.

Број : 1195-НО/21

Бања Лука, 05.03.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на тридесетој сједници одржаној дана 05.03.2021. године,  доноси

 

 

 ОДЛУКУ

о сазивању Четрнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Четрнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 29.03.2021. године ( понедјељк ) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

 1. Разматрање и усвајање записника са Петнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 2. Разматрање и усвајање ребаланса Плана пословања за 2020. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 3. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 4. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука:
 5. Доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
 6. Доношењe Одлуке о именовању Комисије за избор члановa Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
 7. Доношење Одлуке о оснивању – упису пословне јединице Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука Пословна јединица „Лутрија Републике Српске бр. 37“ Бања Лука;
 8. Доношење Одлуке о усвајању измјена и допуна Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

 

 

 1. Разматрање и усвајање Пречишћеног текста Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
 2. Давање препоруке на Приједлог одлуке „Елкектронскa видео лутријa“ д.о.о. Бања Лука о стицању имовине велике вриједности бр. 02-104/21 од 05.03.2021. године
 3. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 05.04.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 19.03.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XIV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

Растко Вуковић

 

Материјал можете преузети овде

ОДЛУКУ о приређивању 10. и 15. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

4. март 2021.

Број: 1013-УП/21

Бања Лука, 26.02.2021. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.830/1 од  23.02.2021. односно наш број протокола 981/21 од 24.02.2021. године, Управа Предузећа на 92. сједници одржаној дана 26.02.2021. године, доноси

 

 

ОДЛУКУ

о приређивању 10. и 15. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола и то:

 • ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 08.03.2021. години
 • ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 12.04.2021. године

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у наведеним ванредним колима.

Уколико у неком од горе ванредних кола игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака почев од 09. редовног кола у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 16. редовног коло у 2021. години, распоређује се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитак.

 

Члан 7.

Почетак пријема уплате за 10. венредно коло у 2021. години почиње 02.03.2021. године.

Почетак пријема уплате за 11. редовно коло у 2021.  години почиње 09.03.2021. године

Почетак пријема уплате за 15. Ванредно коло у 2021. години почиње 06.04.2021. годоне

Почетак пријема уплате за 16. Ванредно коло у 2021. години почиње 13.04.2021. године

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 013

26. фебруар 2021.

Број: 913-УП/21

Бања Лука, 19.02.2021

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 013, на које је дата Сагласност Републичке управе за игре на срећу бр.06/4-4633979/19, Управа Предузећа на 91. сједници одржаној дана 19.02.2021.године, доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 013

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 013, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија-013, продужава се до 31.05.2021. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 30.07.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

 

ОДЛУКУ  о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и  ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

5. фебруар 2021.

Број: 623-УП/21

Бања Лука, 03.02.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 461/1 од 01.02.2021. године, наш број протокола 610/21 од 02.02.2021. године, Управа Предузећа на 90. сједници одржаној дана 03.02.2021. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола, и то :

 

1) 14. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 19.02.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 14. специјално коло је је дана 17.02.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 14. специјално коло је дана 06.02.2021. године.

 

2) 20. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 12.03.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 20. специјално коло је је дана 10.03.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 20. специјално коло је дана 27.02.2021. године.

 

3) 29. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 13.04.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 29. специјално коло је је дана 10.04.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 29. специјално коло је дана 31.03.2021. године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35 КМ

 

Члан 3.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„HYUNDAI TUCSON” 1,6 CRDi,  у бруто вриједности од  51.555,38 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 51.555,38 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

 

Члан 4.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што  ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 3. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКА о приређивању 6. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

1. фебруар 2021.

Број: 535-УП/21

Бања Лука, 29.01.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.421/1 од  28.01.2021. односно наш број протокола 533/21 од 29.01.2021. године, Управа Предузећа на 89. сједници одржаној дана 29.01.2021. године, доноси

 

ОДЛУКУ о приређивању 6. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 6. ванредног кола у 2021. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 08.02.2021. години у 19:55  сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 6. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 02.02.2021. године и траје до 08.02.2021. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Почетак уплате за 7. редовно коло почиње дана 09.02.2021.године и траје до 15.02.2021.године.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 6. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 6. ванредном колу.

Уколико у 6. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 5. редовном колу у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 6. ванредно коло у 2021. години, а затим у 7. редовно коло у 2021. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ,  уз добитак I  врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 7. редовном колу обавиће се дана 15.02.2021. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић